Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ
Ziynet YILMAZ Çevre Mühendisi

2 ÇEVRE NEDİR? Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.

3 Anayasamızın 56. maddesi Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama, hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.

4 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU 1983 yılında Yürürlüğe girmiştir.
tarihinde ise 5491 Sayılı Kanun ile ÇEVRE KANUNUNDA değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

5 Çevre Kanunun 8. Maddesine Göre;
Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde; alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak benzeri faaliyetlerde bulunmak YASAKTIR.

6 Yükümlüdürler. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer;
Kirlenmeyi önlemekle, Kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, Kirlenmeyi durdurmak, Kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla Yükümlüdürler.

7 Çevre Kanunun 11. Maddesine Göre;
Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri, atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler.

8 Çevre Yönetimi Nedir? İdari, teknik, hukuki, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçları kullanarak doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve gelişmesini sağlamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını ifade eder.

9 YÖNETMELİKLER

10 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği
2872 sayılı ÇEVRE KANUNUN 10. maddesine göre tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

11 ÇED Yönetmeliği uyarınca Ek 1 ve Ek 2 listesinde yer alan faaliyete göre;
Ek1 listesinde yer alıyorsa Çevre ve Orman Bakanlığından ÇED OLUMLU BELGESİ, Ek2 listesinde yer alıyorsa İl Çevre Ve Orman Müdürlüklerinden ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR BELGESİ alınır. Bu iki listede yer almayan faaliyetler ise ÇED Kapsam Dışı faaliyetler olup, bunlar içinde İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden ÇED GÖRÜŞÜ alınır.

12 EK 1 LİSTESİNDE YERALAN BAZI FAALİYETLER
25 Hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı olarak) açık işletme ve cevher hazırlama tesisleri 150 hektarı aşan(kazı ve döküm alanı toplam olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan besi tesisleri(10000 adet ve üzeri büyükbaş,20000 adet ve üzeri küçükbaş kapasiteli) Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri.) veya boyama birimlerini içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları, (3.000 ton/yıl ve üzeri).

13 Büyükbaş hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (500 adet/gün ve üzeri),
Küçükbaş hayvan kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler (1500 adet/gün ve üzeri), Kanatlı hayvanların kesimi ve et ürünlerinin üretildiği tesisler ( adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar). Tehlikeli ve Özel İşleme Tabi Atıkların geri kazanılması ve/veya nihai bertarafını yapacak tesisler, Toplam ısıl gücü 300 MWt (Megawatt termal) ve daha fazla olan termik güç santralları ile diğer yakma sistemleri,

14 Ek2 listesinde yer alan bazı faaliyetler
Tehlikeli ve özel işleme tabi atıkların fiziksel yöntemlerle geri kazanılması Süt işleme tesisleri (5 ton/gün- 50 ton/gün kapasiteli) Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde edilmesi ve/veya nakledilmesi için kurulan endüstriyel tesisler (10 MW ve üzeri). Madenlerin çıkarılması (Ek-I’de yer almayanlar), Petrokok, kömür ve diğer katı yakıtların depolama, sınıflama ve ambalajlama tesisleri (perakende satış birimleri hariç).

15 Demir çelik veya demir dışı metal tesisleri (1
Demir çelik veya demir dışı metal tesisleri (1.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli) Boyama (kimyasal veya kök boya kullanılarak), kasar veya baskı işlemi yapan iplik, kumaş veya halı fabrikaları, Denim (Kot) veya konfeksiyon ürünleri yıkama tesisleri Büyükbaş (50 adet/gün ve üzeri) ve/veya Küçükbaş (300 adet/gün ve üzeri) hayvanların kesiminin yapıldığı tesisler, Büyükbaş ve/veya küçükbaş hayvan besi tesisleri (500–10000 adet büyükbaş, 1000–20000 adet küçükbaş kapasiteli),

16 ÇED Yönetmeliğinin 6. Maddesi
ÇED Olumlu Kararı veya ÇED Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça, Bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; Proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

17 çevre kanununun 20.Maddesi (e) bendi gereği;
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere, yapılan proje bedelinin %2 si oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için Türk Lirası idarî para cezası verilir.

18 TARİHİNDE ONAYLANAN 1/ LİK TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI VE SANAYİ BÖLGELERİ

19 Çevre Düzeni Plan Notunun 2. 10. 31
Çevre Düzeni Plan Notunun maddesi gereği yasaklı olan tesisler Metal sertleştirme(tuz ile) Pil, batarya-akü imal yerleri Metal kaplama Kömüre dayalı termik santral Yüzey temizleme(asit ile) Gres yağ fabrikaları(petrol türevi) Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı İlaç sentez fabrikaları Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler Ağır metal tuzu üretimi Hurda plastik yıkama Demir-çelik üretimi Lifli yıkama-yağlamacılar Petrokimya Kağıt işleme Klor-alkali Ham deri işleme Rafineri Asit imal ve dolum yerleri

20 Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
29 Nisan 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete 24 Aralık 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete (Değişiklik) 24 Şubat 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete (Değişiklik)

21 AMAÇ Olumsuz çevresel etkileri olan faaliyetler ve Tesisler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde Kirliliğin önlenmesi Azaltılması Kontrolü İçin tek bir çevre izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

22 Çevre Kanununun Ek 2. Maddesine Göre
Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler ; Çevre yönetim birimi kurmak, Çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler. Bu konuyla ilgili usûl ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

23 Çevre İzni Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; Emisyon, Deşarj,
Gürültü kontrol, Derin deniz deşarjı Tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren İzni kapsamaktadır.

24 TEHLİKELİ MADDE DEŞARJ
ÇEVRE İZİNLERİ ATIKSU DEŞARJ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DERİN DENİZ DEŞARJI TEHLİKELİ MADDE DEŞARJ EMİSYON

25 Çevre Lisansı Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliğini ifade eder.

26 ÇEVRE LİSANSLARI TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM
ATIK KABUL TESİSİ AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA AMBALAJ ATIĞI GERİ KAZANIM BİTKİSEL ATIKYAĞ TOPLAMA ÇEVRE LİSANSLARI ATIK YAĞ GERİ KAZANIM TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA ATIK AKÜ GERİ KAZANIM TEHLİKELİ ATIK BERTARAF PCB ARINDIRMA/ BERTARAF TIBBİ ATIK STERİLİZASYON

27 İZİN/LİSANSA TABİ İŞLETME VE FAALİYETLER
100 MW üzeri termik ve ısı santralleri, yakma tesisleri, 2.000 ton/gün ve üzeri hurdadan demir-çelik üreten tesisler, 50 ton/gün ve üzeri demir dışı ergitme ve döküm tesisleri, Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri, Şeker Fabrikaları Nüfusu kişi ve üzeri olan evsel atıksu arıtma tesisleri, Limanlar Ürettiği selülozdan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler EK 1 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler 10 ana başlık altında 64 tesis ve/veya faaliyet

28 Çevreye Kirletici Etkisi Olan
Faaliyet veya Tesisler 10 ana başlık altında 187 tesis ve/veya faaliyet - Karışık Endüstriler (OSB'ler)‏ - Terbiye işlemlerinden kasar ve boyama birimlerini birlikte içeren iplik,kumaş ve halı fabrikaları, - 12 ton/gün ve üzeri deri mamulleri işleme tesisleri, - Ham yağ ve rafine yağ üretim tesisleri, lt/gün süt ve süt ürünleri işleme tesisleri, 1. ve 2. sınıf mezbahaneler, - Hazır selülozdan veya atık kağıttan her çeşit kağıt, karton ve mukavva üretim tesisleri, Patlayıcı veya alev püskürtücü kullanan taş ocakları, 200 ton/gün ve üzeri maden çıkarma, kırma, öğütme veya eleme tesisleri, kuruldukları yerde 1 yıldan fazla kalacak olan asfalt üretim tesisleri -Kömür ve/veya cevher hazırlama ve /veya zenginleştirme tesisleri - 75 ton/gün ve üzeri tuğla üretim tesisleri, - Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri, - 20 yatak ve üzeri kapasiteye sahip hastane ve sağlık kuruluşları,

29 İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ
YETKİLİ MERCİLER BAKANLIK EK 1 İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ EK 2

30 ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI
BAŞVURULAR ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI Çevre İzin/Lisans başvuruları yukarı belirtilen birimler dışında 2010 yılının sonuna kadar tesis yetkilileri tarafından da yapılabilecektir.

31 SÜREÇ Çevre izin ve/veya Çevre İzin ve Lisansı süreci 2 aşamalıdır.
Geçici faaliyet belgesi alınması Çevre izin ve lisans sürecinin tamamlanması

32 Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
Yönetmelik Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur. Bir yıl sürelidir. Bu süre zarfında izin veya lisansa esas teşkil edecek Ek- 3C’ de belirtilen bilgi, belge ve raporlar hazırlanır.

33 EK 3A GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU
Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi İli İlçesi Ada, Parsel, Pafta Koordinat Bilgileri Vergi Dairesi ve Numarası SGK İşyeri Sicil No Ticaret / sanayi Odası No Tesis Yetkilisi TC Kimlik No Nace Kodu Üretim Konusu Üretim Kapasitesi Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge ÇED Mevzuatına Göre Durumu

34 Ek-3A GEÇİÇİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU
1. Tesisin/Faaliyetin Adı : 2. Tesisin/Faaliyetin Adresi Tel : Faks : Web : e-posta: 3. İli 4. İlçesi 5. Ada, Parsel Ve Pafta Numarası Ada : Parsel : Pafta (Kadastro Paftası) : 6. Koordinat Bilgileri Sağa Değer (Y) : .... (m) Yukarı Değer (X) : (m)‏ Dilim Numarası : Pafta (1/25.000’lik harita) : Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/ ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir. 7. Vergi Dairesi ve Numarası 8. SGK İş Yeri Sicil No 9. Ticaret/Sanayi Odası No 10. Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası 11 Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet Alanı (NACE kodu)‏ ……………… (Lütfen seçiniz)‏ 121 Üretim Konusu 131 Yıllık Üretim Kapasitesi Ürün Cinsi Kapasitesi

35 141 Tesisin/Faaliyetin : A. Toplam Alanı (m2): B. Kapalı Alanı (m2) : C. Vardiya Sayısı : Ç. Çalışan Kişi Sayısı: D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat): Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl): E. Çalışma Şekli:  Sürekli  Kesikli Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi: 15. Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge  Sanayi Bölgesi  Yerleşim Alanı  Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul vb.)‏  Mücavir Alan Sınırları İçinde  Mücavir Alan Sınırları Dışında  Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan)‏  Organize Sanayi Bölgesi  İhtisas Sanayi Bölgesi  Diğer (belirtiniz) ……………… 16. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler  ÇED Olumlu Kararı  ÇED Gerekli Değildir Kararı  ÇED Kapsamı Dışında

36 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ
Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Acil Durum/Müdahale Planı İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Sterilizasyon Cihazı Uygunluk Belgeleri Sanayi Sicil Belgesi Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ÇED Belgesi Yapı Kullanım İzni Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapasite Raporu

37 Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması
İşletmelerin başvuru sürecinin tamamlanabilmesi amacıyla Geçici faaliyet belgesinin (GFB) alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunmaları zorunludur. En geç altı ay içerisinde Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları sunmayan işletmelerin GFB iptal edilir. Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre izni veya Çevre İzin ve Lisansını alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. İzinsiz faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

38 SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
EK 3C SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER -Emisyon Ölçüm Raporu -Akustik Rapor -Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi -Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi -Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi -Teknik Uygunluk Raporu -Fizibilite Raporu -Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı -Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, -Çevre Yönetim Sistem Belgesi -Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi

39 -Deneme Yakması Planı -Deneme Yakması Sonuç Raporu -Tesise kabul edilen atıkların analizi Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler -Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor - Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler -Biyolojik indikatör analiz raporu -Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı -Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler -Faaliyet Raporu -İzleme Raporları

40 Bu Yönetmelikle; Değerlendirme, eksikliklerin tamamlanması ve işlemin sonuçlandırması için standart süreç İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması; GFB Alınmasından sonra 6 ay içinde 1.Değerlendirme; 80 Gün içerisinde Eksikliklerin Tamamlanması 2.Değerlendirme; 20 Gün içerisinde Toplam 1 yıl içerisinde İşlem Sonuçlandırılır. Tüm İzin/Lisans Konularını içeren tekbir Çevre İzin/Lisansı için başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları tamamen elektronik ortamda yapılacaktır. Hiçbir aşamada basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya istenilmeyecektir.

41 Yürürlük Tarihi ve Yürürlük Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlar ile ilgili
Bu Yönetmelik 1 Nisan 2010 tarihinde yürürlüğe girdi. 1 Nisan 2010 tarihinden önce izin ve lisans müracaatında bulunan, ancak müracaatları sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Yönetmelik usul ve esasları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan iş ve işlemler, 1 Temmuz 2010 tarihine kadar Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya ve Samsun illerinde elektronik ortamda, diğer illerde ise evrak üzerinden yapılacak olup, 1 Temmuz 2010 tarihinden itibariyle tüm illerde elektronik uygulamaya geçilecektir.

42 Mevcut İzin Ve Lisansların Geçerliliği
Mevcut İşletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin ve lisansları ile ilgili olarak; - Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olan belgenin (Örn: Deşarj İzin Belgesi) süre bitiş tarihinden en az 30 (otuz) gün önce, - Süresiz belgeye sahip olanlar (Örn: sadece Emisyon İznine tabi olan işletmeler) ise en geç iki yıl içinde ( 1 Nisan 2012'ye kadar) çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunması gerekmektedir.

43 Belgelerin Geçerlilik Süresi
5 (BEŞ) YIL GEÇERLİ İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur.

44 Belgenin İptali,yenilenmesi
İşletmede aşağıda verilen değişikliklerin olması durumunda a- İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi b- İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi, c- İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, ç- İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması, d-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması, İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda ÇEVRE İZİN VE/VEYA LİSANS ALMA SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILIR.

45 BAKANLIK TARAFINDAN VERİLEN ÇEVRE İZİN BELGESİ

46 BAKANLIK TARAFINDAN VERİLEN ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ

47 İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN VERİLEN ÇEVRE İZİN BELGESİ

48 İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN VERİLEN ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ

49 ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
tarih ve sayılı Resmi Gazete tarih ve sayılı Resmi Gazete (Değişiklik)

50 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını, denetim yapacak personelin nitelikleri ve görevlerini düzenlemektir.

51 Denetime Tabi Tesisler veya Faaliyetler
Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler birleşik veya ortam bazlı çevre denetimleri kapsamındadır. Ek-1 ve Ek-2 listesi dışındaki tesis veya faaliyetler de çevre mevzuatına uymak zorunda olup ortam bazlı denetimlere tabidirler.

52 Denetime tabi tesislerin veya faaliyetlerin yükümlülükleri
Geçici 1 inci maddede belirtilen süreler içinde tesis veya faaliyetler, en az üç çevre görevlisinden oluşan çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan bu amaçla çevre yönetim hizmeti satın almakla, İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuarlarına yaptırmakla,

53 Denetim sırasında çevre denetim görevlisinin tesis veya faaliyetlerin alanlarına girmesini, güvenliğini ve denetim için gerekli görülen personel ve her türlü ekipmanı sağlamakla, Çevre denetim görevlisinin gerekli gördüğü hallerde ve/veya itiraz durumunda ölçüm ve analizlerin giderlerini karşılamakla, Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve eksiksiz olarak sağlamakla,

54 Yıllık iç tetkik programları düzenlemekle ve kendi faaliyet alanına uygun niteliklere sahip bir çevre görevlisi veya çevre yönetim birimi aracılığı ile tesis içi tetkikin faaliyet veya tesisin çalışma ömrü süresince en az yılda bir defa yapılmasını sağlamak, iç tetkik ve analizlerin sonuçlarını dosyalamak ve beş yıl süre ile muhafaza etmekle, Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı hizmet satın alımı sözleşmesi yapılması durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle, Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet satın alım sözleşmelerinin iptal edilmesi durumunda en geç bir ay içerisinde ilgili valiliğe bildirmekle, Çevre yönetimi hizmeti konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarıyla yapılmış olan çevre danışmanlığı hizmet alım sözleşmelerinin iptal edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde diğer bir yetkilendirilmiş firma ile yeni bir anlaşma yapmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre görevlisi istihdam etmekle, yükümlüdür.

55 Çevre Denetimi Yönetmeliği Şu Anda Taslak Aşamasında Olup; Taslağa Göre;
GEÇİCİ MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren; Ek-1 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler en geç 30 Haziran 2010; Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler ise en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar,

56 Altyapı çalışmalarına başlayan Organize Sanayi Bölgeleri, atıksu arıtma, katı atık bertaraf, asfalt üretimi gibi çevreye etkisi olan tesislere sahip belediyeler ve mahalli idare birlikleri, yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar sağlık kuruluşları veya hastaneler, 31 Aralık 2010 tarihine kadar Çevre yönetim birimlerini kurar veya çevre görevlisi istihdam eder ya da çevre yönetimi hizmeti alırlar.

57 Bakanlığın Tesis veya Faaliyetleri Denetmekle Yetkili Birimleri
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlükleridir.

58 Çevre Kanununun 20. maddesinin (m) bendi gereği;
Çevre yönetim birimini kurmayanlara TL, Çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara 5289 TL, idarî para cezası uygulanır.

59 SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (SKHKKY) 03. 07
SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (SKHKKY) Tarih ve sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

60 KAPSAM İşletmelerin kurulması ve işletilmesi için gerekli esasları,
İşletmeden çıkan hava emisyonları İşletmenin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin önlenmesinin tetkik ve tespiti Yakıtların, ham maddelerin ve ürünlerin üretilmesi, kullanılması, depolanması ve taşınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

61 Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmeler in; (SKKHKY MADDE 5)
Hava emisyonu olan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işletmelerin kurulması ve işletilmesi için çevre izni alınması zorunludur.

62 Çevre iznine tabi olmayan işletmelerin kurulması, yapısal özellikler ve işletilmesinde aranacak şartlar (SKHKKY MADDE 19) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Resmî Gazete’de yayımlanmış standartlar ile ilgili mevzuatta yer alan hüküm ve teknik özelliklere uyulur. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde Valilikçe alınan kararlara uyulur. Yetkili merci tarafından Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında gerekli görülmesi durumunda işletmeden kaynaklanan emisyonların ve hava kalitesinin ölçtürülmesi istenebilir. Bu ölçümler için yapılacak harcamaların karşılanması 27 nci maddede belirtilen şekilde yapılır.

63 BACALARDA SAĞLANMASI GEREKEN KOŞULLAR
BACA YÜKSEKLİKLERİ ANMA ISIL GÜCÜ ÇATI TİPİ EĞİK ÇATI DÜZ ÇATI 500 kW’ın altında Baca yüksekliği, çatının en yüksek noktasından en az daha yüksek olmalıdır. (Baca çatının tepe noktasına çok yakın değilse, çatı tabanından en az yüksekliğinde olmalıdır.) Baca yüksekliği, çatının en yüksek noktasından itibaren en az olmalıdır. (anma ısıl gücü 50 kW’ın altındaysa bu yükseklik olabilir.) 500 kW ile 1,2 MW arasında Baca yüksekliği, çatının en yüksek noktasından itibaren en az 1,5 metreden daha fazla olmalıdır. Bacanın yüksekliği, çatının en yüksek noktasından itibaren en az olmalıdır. 1,2 MW ve üzerinde Bacanın tabandan yüksekliği en az ve çatı üstünden yüksekliği ise en az olmalıdır. Isıl gücü olmayan emisyon kaynaklarında (proses, havalandırma bacası vb.) Baca yüksekliği, çatının en yüksek noktasından itibaren en az olmalıdır.

64 ŞAPKA YÜKSEKLİKLERİ Prosesten kaynaklanan atık gazlar serbest hava akımı tarafından, engellenmeden taşınabilecek şekilde dikey çıkışla atmosfere verilmelidir. Bu amaçla kullanılan bacalara şapka konulmasının teknik bir zorunluluk olması durumunda; bacaya monte edilecek şapkanın bacanın bitiminden bir (l) baca çapı kadar yükseklikte olması ve atık gazların serbest hava akımı tarafından engellenmeden taşınması sağlanmalıdır.

65 TEYİT ZORUNLULUĞU İşletmeci, çevre izni ve/veya emisyon izni olan işletmeler için, emisyon iznine esas ölçüm raporunun tarihi esas alınarak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında çevre izin ve lisansına tabi işletmeler her üç yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan iyileştirmeleri rapor etmek zorundadır. Ölçüm raporu, standartlara uygun numune alma koşulları ve ölçüm metotları dikkate alınarak, Çevre ve Orman Bakanlığınca Önyeterlilik/Yeterlilik verilmiş laboratuara emisyon ölçümlerinin yaptırılarak hazırlatılır. Raporun bir nüshası işletmede muhafaza edilir, bir nüshası da işletmenin bulunduğu Valiliğe sunulur ve Valilikçe değerlendirilir. Ek-1’de yer alan tesisler için emisyon ölçüm raporu, Valilik görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir. Ayrıca işletmeci/işletme sahibi tesiste yapılan iyileştirmeleri raporda sunmak zorundadır.

66 Çevre Kanunun 20. Maddesinin (b) Bendi Gereği
Yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı olarak emisyon verilmesi ,00 TL Teyit Ölçüm Raporu hazırlatılmaması veya sunulmaması 7.934,00 TL Valiliğin gerekli gördüğü değişiklikleri (filtre takılması, baca yükseltilmesi, vb.) tanınan sürede yapmamak ,00 TL Isıl gücü 10 MW ve üstünde olan sıvı ve katı yakıtlı yakma sisteminde sürekli ölçüm cihazı bulundurmamak ,00 TL İDARİ PARA CEZASI VERİLİR.

67 TEKİRDAĞ HAVA KİRLİĞİNİN ÖNLENMESİ, AZALTILMASI VE KONTROLÜNE İLİŞKİN ALINAN MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI Ocak 2010

68 TEKİRDAĞ İLİNİN MEVCUT HAVA KALİTESİ;
Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu sonuçlarına ve 2009/15 sayılı ve “Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi”ne göre Tekirdağ İl Merkezi, Çorlu, Çerkezköy ve M. Ereğlisi ilçeleri 1. Derece Kirliliğe sahiptir.!!!

69 TUİK’e göre 2008-2009 Kış Sezonunda Türkiye genelinde SO2 ortalaması en yüksek TEKİRDAĞ’DADIR .!!!

70 31.08.2009 tarih ve 08 No’lu MÇK KARARI
Halihazırda kömür kullanan ve kullanmak isteyen Sanayi Tesisleri tarafından; Kullanımı talep edilen kömürle İl Çevre ve Orman Müdürlüğü gözetiminde Çevre ve Orman Bakanlığınca Önyeterlilik/Yeterlilik verilmiş laboratuara emisyon ölçümlerinin yaptırılmasına, Emisyon Ölçüm Raporunun ve işletme koşullarının uygun olması kaydı ile İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden “Kömür Kullanım İzni” alınmasına, Kömür değişikliği yapıldığında da emisyon ölçümlerinin ve iznin yenilettirilmesine,

71 “Kömür Kullanım İzni” olmayan sanayi tesislerine satış yapılmamasına,
Kömür üreticisi, ithalatçısı ya da satıcısı (bayi) tarafından; “Kömür Kullanım İzni” olmayan sanayi tesislerine satış yapılmamasına, Sanayi tesislerine yapılan kömür satış bilgilerinin (miktar, firma ismi, kömür özelliği) aylık olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine, Sanayi tesislerinden alınan cürufların bertarafı konusunda İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden izin alınmasına,

72 15.09.2009 tarih ve 09 No’lu MÇK KARARI
Tekirdağ İli genelinde sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması amacıyla;tabloda verilen değerleri aşmayacak şekilde faaliyet göstermesine Katı yakıtlı yakma tesisleri Sıvı yakıtlı yakma tesisleri 2010 yılı 2011 yılı % 6 hacimsel oksijene göre % 3 hacimsel oksijene göre % 3hacimsel oksijene göre 1800 mg/m³ so₂ 1600 mg/m³ so₂ 1700 mg/m³ so₂ 1500 mg/m³ so₂

73 2.maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen SO₂ Sınır değerinin Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Yönetmeliğindeki belirtilen diğer parametreler için sınır değerin aşılıp aşılmadığının ve yanma kontrolünün sağlanıp sağlanmadığının kontrolü amacıyla tarihine kadar 5 MW ve üzerinde ısıl kapasiteye sahip, tarihine kadar ise 2-5 MW ısıl kapasiteye sahip katı ve sıvı yakıtlı yakma tesislerinin bacalarının so₂, CO, CO₂, O₂, toz ve hacimsel debiyi ölçebilen yazıcılı ve on-line bağlantı yapabilme özelliğine sahip sürekli ölçüm cihazı işle donatılmasına ve ölçümlere ait değerlerin haftalık valiliğe gönderilmesine ve 5 yıl süre ile saklanmasına kararları alınmıştır.

74 Çevre kanunun 20. Maddesi (d) bendi gereği;
Hava kirliliğinin önlenmesi için alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına (Kömür Kullanım İzni alınması, sürekli ölçüm cihazı vb.) uymayanlara ,00 TL idari para cezası uygulanır.

75 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (skky)
tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

76 Her atıksu deşarjı için bu Yönetmelik çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması koşuluyla, alıcı ortama her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden çevre izni alınması mecburidir. Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan “Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi”, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan tebliğde belirtilen usule göre doldurulmalıdır.

77 Kompozit Numunelerin Alınma Ve Değerlendirme Esasları
Alıcı ortama atıksu deşarj standartları için üç ayrı sınır verilmiştir. Bunlar; anlık, iki saatlik ve yirmi dört saatlik kompozit çıkış suyu numunelerinden elde edilen konsantrasyonları ifade etmektedir. Denetlemelerde  normal işletme şartlarına ait iki saatlik kompozit numuneler ve bunlara ait sınır değerler esas alınır. Ancak iki saatlik kompozit numune alınması mümkün olmayan, arıtılmış atık sularını iki saatten daha kısa sürede alıcı ortama deşarj eden atıksu arıtma tesislerinde, arıtılmış atık su deşarjının devam ettiği süre içerisinde alınan kompozit numune değeri iki saatlik kompozit numune değeri ile kıyaslanarak denetleme yapılır. Alıcı ortam deşarj standartlarının belirtildiği tablolarda anlık numune parametresi bulunmayan sektörlerle ilgili idare tarafından yapılacak denetlemelerde, alınacak anlık numuneler kontrol amacıyla kullanılabilir. Bu durumda alınan anlık numune değeri iki saatlik kompozit numune için verilen standart değerden %20 daha fazla çıkması durumunda cezai işleme esas olmak üzere değerlendirme yapılır.

78 Evsel nitelikli atıksu kaynaklarından doğrudan ve/veya kentsel arıtma tesislerinden arıtılmış olarak çıkan suların alıcı su ortamlarına deşarjında istenen standart değerler Tablo 21 de verilmiştir. Tablo 21.1: Sektör: Evsel Nitelikli Atıksular (Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOİ Olarak 5-60 Kg/Gün Arasında, Nüfus = ) PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK 24 SAATLİK BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ5) (mg/L) 50 45 KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) 180 120 ASKIDA KATI MADDE (AKM) 70 pH - 6-9 Endüstriyel atıksu kaynakları için belirlenen atıksu deşarj standartları Tablo 5 ten Tablo 20 ye kadar düzenlenmiştir. Bu Yönetmelikte yer almayan endüstri tipleri için işletmenin proses türü, kullanılan hammaddeler, kimyasallar ve benzeri hususlar dikkate alınarak deşarj parametreleri ve bu parametreler için benzer sektörler ve  Tablo 19 esas alınarak   deşarj standartları ilgili idarece belirlendikten sonra Bakanlığın uygun görüşü  alınarak uygulanır.     

79 Tablo 5.3: Sektör: Gıda Sanayii (Süt ve Süt Ürünleri)
PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 170 160 YAĞ VE GRES 60 30 pH 6-9 Tablo 5.15 : Gıda Sanayi ( Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Besiciliği ve Tavukhaneler) PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 500 400 ASKIDA KATI MADDE (AKM) 200 150 AMONYUM AZOTU (NH4-N) 20 15 FOSFAT FOSFORU(PO4-P) 3 2 pH  - 6-9 Tablo 7.2: Sektör: Maden Sanayii (Kömür Üretimi ve Nakli) PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 100 ASKIDA KATI MADDE 150 pH  - 6-9 Tablo 9.1: Sektör: Kömür Hazırlama, İşleme ve Enerji Üretme Tesisleri (Taşkömürü ve Linyit Kömürü Hazırlama) PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE 2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE 24 SAATLİK KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 200 100 ASKIDA KATI MADDE (AKM) 150 YAĞ VE GRES 20 10 TOPLAM SİYANÜR (CN‾) - 0.5 SICAKLIK (C) 35 30 pH  - 6-9

80 Atıksu Toplama Ve Bertaraf Yükümlülüğü
Atıksu altyapı  tesisleri yönetimleri, Çevre Kanununun 11 inci maddesi uyarınca, sorumluluk bölgelerinde oluşan atıksuların toplanması, iletilmesi ve bertaraf edilmesi işlemlerini yerine getirirler. Bu yönetimler, toplanan atıksuların bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde bertarafı ile yükümlüdür. Endüstriyel ve Evsel Atık sularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, atıksu yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmesi gerekir.

81 Çevre kanunun 20. Maddesinin (g,f,ı) bendi gereği;
A.A.T Proje Onayı almadan çalıştırmak,( ten sonra yapılan arıtmalar için) 7.934,00 TL Debi Miktarına göre atıksu arıtma tesisi çıkış suyu analizi yaptırmak 7.934,00 TL Arıtma Tesisi Çıkışına Numune Alma Cihazı Takmayanlara veya Çalıştırmayanlara ,00 TL Arıtma Tesisi Giriş ve Çıkışına Debimetre takmayanlara veya çalıştırmayanlara ,00 TL Arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara ve alıcı ortama arıtma işlemine tabi tutmadan direkt verenlere ,00 TL Atıksu arıtma tesisi çıkışından alınan atıksu numunesinin, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri sağlamaması ,00 TL İdari para cezası uygulanır.

82 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

83 TEHLİKELİ ATIK NEDİR? İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif gibi tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklara denir. Yönetimleri özel yöntemler gerektiren atık yağ, tıbbi atıklar, PCB/PCT içeren atıklar, atık akü-pil ve elektronik atıklar gibi tehlikeli atıklar Özel Atık olarak tanımlanmakta olup, ayrıca yönetmelikleri bulunmaktadır.

84 TEHLİKELİ ATIK ÜRETİCİSİNİN SORUMLULUKLARI
Atık üretimini en az düzeye indirecek tedbirleri almak, TAKY EK 8’de bulunan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde Valiliğe göndermek ve Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te bulunan atık tanımlama kodunu kullanmakla ve bir yıl boyunca bir nüshasını saklamak, Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını hazırlayıp, Valiliğe sunmak, Atıklarını bu yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya kurulmuş lisanslı atık bertaraf tesislerinde gerekli harcamaları karşılayarak bertaraf etmek ve bertaraf işleminin tamamlandığını yetkililere bildirmekle sorumludur.

85 Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, Konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, Depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, Konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, Konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, Ulusal ve Uluslararası Atık Taşıma Formunu (TAKY-Ek-9 A / Ek-9 B) doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla, Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise göndermekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını sağlamakla, Atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla sorumludur.

86 ATIK YÖNETİM PLANI VE FORMATI
TAKY’de Madde 9 (b) gereği, atık üreticileri üç yıllık atık yönetim planını hazırlayarak Valiliğe sunmakla yükümlüdür. Oluşturulacak atık yönetim plan formatına Bakanlığın, yonetimplani.doc adresinden ulaşılabilir.

87 ATIK YÖNETİM PLANI (Atık Üreten her bir Sanayi tesisinin Oluşturması gereken Plan) ATIK ÜRETİCİSİ : 1-Atık Üreticisinin (Sanayicinin) İletişim Bilgileri: - Adı SOYADI, - Adres, Telefon ve Faks : - Vergi Kimlik Nosu: -Tesis Sahibi (Yetkili Kişi) : 2-Firmada atık yönetiminden sorumlu kişiye ait bilgiler (İletişim Bilgileri) : - Adres, Telefon, Faks : 3- Ekler : (Atık Beyan Formu, taşıma formları) 4- Atık kaynağı hakkında detay bilgi -Atık üretim yeri (Firma merkezi ile üretim yapılan yer farklı ise) 5- Tehlikeli atık listesindeki (EWC) kodu ve açıklaması verilecek (her bir atık türü için miktar ve bertaraf şekli ayrı olarak belirtilecek). 6- Bir önceki yıla ait atık miktarı, yıllık atık üretim miktarı tahmini ( gelecek 3 yıl için) - Gelecekteki üretilmesi tahmin edilen miktarlar için ne şekilde bertaraf/geri kazanım düşünüldüğü (% ’ ler ile) - Tesis prosesinde atık azaltımına yönelik proses değişikliği düşünülüyor ise teknik ve mali yönden kısa açıklama. BERTARAF/GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN ATIKLARIN GÖNDERİLDİĞİ TESİSLER 1- Bertaraf işletmecisi iletişim bilgileri;(Adı SOYADI, Adres, Telefon, Faks) 2- Tesis iletişim bilgiler; (Adı SOYADI, Adres, Telefon, Faks) 3- Bakanlık lisans No: 4-Yetkili kişi 5-Bertaraf tesisi tipi( Düzenli depolama, yakma, kimyasal/fiziksel/biyolojik işlem) 6 - Bertaraf/Geri kazanım işlemlerinin açıklanması(Yönetmelik Ekinde yer alan D ve R ler) 7-Bertaraf işlemleri ile ilgili detay: Atıklar farklı bertaraf işlemi görebilir. Bir kısmı yakmaya, bir kısmı düzenli depolamaya, bir kısmı da geri kazanıma gidebilir. (% ’ ler ile nereye gittiği verilecek) 8 - (Kendi bertaraf tesisi varsa) Kendi tesisinde bertaraf düşünüyorsa (Örneğin hastanede klinik atık yakma v.s) Bertaraf birimi hakkında bilgi (Planlar ve yöntemler) 9 - Atık Devamlılığı ; - Geri kazanım mümkün değilse, üretici bunun nedenlerini vermek zorundadır. “ Bertaraf gönderilmesinin nedeni ” (Örneğin; geri kazanım maliyeti, Uygun geri kazanım tesisi bulunmaması, geri kazanılan malzemenin Pazar payı bulunamaması v.b.) - Eğer toplam atık 1 tesiste bertaraf edilmiyorsa, atık üreticisi ne kadar, nerede bertaraf edileceğini beyan etmelidir.

88 Çevre kanununun 20. maddesi(g,v,t,u) bendi gereği;
Atık beyanı ve atık yönetim planlarının sunulmaması v.b bildirim ve bilgi vermeme ,00 TL Tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, depolayan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, bertaraf edenlere, TL TL (Tüzel Kişi) Tehlikeli atıkların ülkeye girişini sağlayanlara ve ihraç edenlere TL İdari para cezası verilir.

89 AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
tarih ve sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

90 KAPSAM Bu Yönetmelik; evsel, endüstriyel, ticari ve işyeri olmasına bakılmaksızın yurt içinde piyasaya sürülen plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsar.

91 Ambalaj atığı üreticisi: Ambalajlı ürünü kullanarak ambalaj atığının oluşumuna sebep olan tüketiciler, nihai kullanıcılar, satış noktaları ve benzeri gerçek veya tüzel kişiyi, Piyasaya süren: Bir ürünü bu Yönetmelik kapsamındaki ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişiyi, üretici tarafından direk olarak piyasaya sürülmemesi durumunda ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişiyi, üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı ifade eder.

92 Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri
Ambalajın tasarım aşamasından başlayarak, üretim ve kullanım sonrasında en az atık üretecek ve çevreye en az zarar verecek şekilde ambalaj üretmekle, Ambalaj malzemesini tekrar kullanıma, geri dönüşüme ve/veya geri kazanıma uygun olacak şekilde tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmakla, Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında tüketicileri bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmakla yükümlüdürler.

93 Piyasaya Sürenlerin Yükümlülükleri
Ürünlerinin ambalajlanması sırasında, ürünün kullanımı sonrası en az atık üretecek ve geri dönüşümü ve geri kazanımı en kolay ve en ekonomik olacak ambalajları kullanmakla, Ürünlerin ambalajlanması sırasında tekrar kullanıma uygun ambalajları tercih etmekle,

94 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu internet aracılığıyla doldurabilmek için Bakanlığa müracaat ederek internet erişim şifresi ile kod numarası almakla, Bir önceki yıl piyasaya sürdüğü ürünlerin ambalajları için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek- 5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu internet aracılığıyla doldurarak bir sureti ile birlikte her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermekle, Geri kazanım hedeflerini sağlamakla,

95 Hedefleri sağlamak amacıyla piyasaya sürdükleri ürünlerin ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için belediyeler ve lisans almış olan işletmeler ile birlikte sözleşmeler yapmakla, Yapılan sözleşmeler doğrultusunda hazırlanan ve belediyeler tarafından Bakanlığa sunulan ambalaj atıkları yönetim planına göre; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması konularında tüketicileri ve belediyeleri bilgilendirici eğitim faaliyetlerinde bulunmakla ve ilgili harcamaları karşılamakla,

96 Belediyeler tarafından Bakanlığa sunulan ambalaj atıkları yönetim planına göre; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılması konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili harcamaları karşılamakla, Sözleşmeler doğrultusunda toplanan ve geri kazanımı sağlanan ambalaj atıklarına ait belgelerini, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtildiği şekilde her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermekle, Piyasaya sürmüş oldukları ürünlerin ambalajlarının 15 inci maddede belirtilen değerleri sağladığını kontrol etmekle yükümlüdürler.

97 Ambalaj Üreticilerinin Bildirim Zorunluluğu
Ambalaj üreticileri, bir önceki yıl ürettiği ambalajların piyasaya sürülmesi amacıyla kullandığı ambalajlar için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek–4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu’nu internet aracılığıyla doldurarak bir sureti ile birlikte her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. Ambalaj üreticileri, bu formlarda bir önceki yıl üretilen ve piyasaya sürülen ambalajların cinsi, üretim ve satış miktarları ile satış yapılan firmalara ait bilgileri belirtirler.

98 Piyasaya sürenlerin bildirim ve belgeleme zorunluluğu
Piyasaya sürenler, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu, internet aracılığıyla doldurarak bir sureti ile birlikte her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirimde bulunurlar. Bu formda, bir önceki yıl piyasaya sürülen ürünlerde kullanılan ambalajların cinsi, satış miktarları, ithal ve ihraç edilen miktarları ve stok miktarları belirtilmek zorundadır.

99 Piyasaya sürenlerin, ürünlerini depozitolu olarak satışa sunmaları halinde, depozitolu ambalajın toplama sistemine ilişkin bilgi ve belgelerinin de Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Depozitolu ambalajların geri kazanımında, o yıl için ambalajın tekrar kullanılamayan miktarı esas alınarak hesaplanır. Piyasaya sürülen ürünlerde kullanılan kağıt, karton, plastik, cam, metal ve kompozit ambalajlarının tamamının toplamı yıllık olarak üçbin kilogram ve üçbin kilogramın altında kalan işletmeler, bu maddede belirtilen bildirim ve belgeleme yükümlülüğünden muaftır.

100 Geri Dönüşüm Ve Geri Kazanım Sorumluluğu
Piyasaya sürenler, bu Yönetmelikte tanımlanan satış, dış ve nakliye ambalajlarını, bu Yönetmelikte belirtilen hedefler doğrultusunda geri toplamak, geri kazanmak ve bu işlemlere ait belgeleri her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderirler. Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan piyasaya sürenler, geri kazanım hedeflerinin yerine getirilmesi sırasında belediyeler ile ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda sözleşme yapan lisans almış toplama ayırma tesisleriyle çalışmak ve bu tesisleri kullanmak, toplanan ambalaj atıklarının lisans almış geri dönüşüm tesislerine verilmesini sağlamak zorundadırlar.

101 Çevre kanununun 20. Maddesi(g,g,g,r) bendi gereği;
Piyasaya Süren işletmeler için Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formunun her yıl Şubat ayı sonuna kadar İl Müdürlüğüne gönderilmemesi halinde, 7.934,00 TL Piyasaya sürülen ambalaj miktarının geri kazanım hedefleri oranında kazanımının sağlandığına ilişkin belgelendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, 7.934,00 TL Ambalaj Üreticisi konumundaki işletmeler için Ek-4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formunun her yıl şubat ayı sonuna kadar İl Müdürlüğüne gönderilmemesi halinde, 7.934,00 TL Ambalaj atıklarının lisanslı işletmelere verilmemesi, yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak bertaraf edilmesi halinde, ,00TL İdari para cezası verilir.

102 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
TARİH VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

103 Fabrika, işyeri, atölye, imalathane, eğlence yeri ve ulaşım kaynaklarını planlayan ve işletenler;
Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-VII’deki tesisler için gürültü kontrol izin belgesi almakla ve yenilemekle, Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden sonra, kapasite artırımı hariç kurulması planlanan ve Yönetmeliğin Ek-VII sinde yer alan tesisler ile 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinde yer alan ulaşım kaynakları için hazırlanacak çevresel etki değerlendirme raporu veya proje tanıtım dosyasının gürültü ile ilgili bölümünün bu Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde hazırlanmasını sağlamakla,

104 Bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-VII Liste A ve B de yer almayan izne tabi olmayan fabrika, işyeri, imalathane ve atölyeler ile eğlence yerleri ve benzeri yerlerle ilgili işyeri açma ve çalışma ruhsatı safhasında ve/veya programlı, programsız veya şikâyete istinaden yapılacak denetimlerde, yetkili idarenin talebine istinaden çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlatmakla, Sanayi tesisi, atölye, imalathane, eğlence yeri ve benzeri işletmeciler ile liman işletmecileri; bu alanların gürültü haritalarının hazırlanmasından sorumlu kurum ve kuruluşun talebi halinde istenen verileri belediyeye veya il özel idarelerine iletmekle,

105 Çevre Kanununun 20. MADDESİ (H,g) BENDİ GEREĞİ;
Yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin üzerinde gürültü yapanlara ,00 TL Gürültü Kontrol İzin Belgesi almayanlara 7.934,00 TL İdari para cezası uygulanır.

106 BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

107 AMAÇ Bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar,
Doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesini, Atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasını sağlamaktır.

108 Bitkisel Atıkyağlar 1- Soap-Stock Bitkisel yağ rafine sanayinden kaynaklanmaktadır 2- Tank Dibi Tortular Bitkisel yağ depolanan tank sistemlerinden kaynaklanmaktadır. 3-Yağlı Topraklar Bitkisel yağ rafine sanayinden kaynaklanmaktadır. 4-Yağ Tutuculardan Çıkan Yağlar Çeşitli tesislerin yağ tutucularında tutulan yağlardır. 5-Kullanılmış Kızartmalık Yağlar ile Kullanım ömrü Geçmiş Yağlar Otel, motel, restoran, yemek fabrikaları, fast food, konut v.b. noktalardan kaynaklanmaktadır.

109 Yemeklik bitkisel yağ üreticilerinin yükümlülükleri
Kızartmalık yağ ambalajlarının etiketlerinde Ek-2’de yer alan çevre bilgisine yer vermekle, Çevre Bilgisi 1) Kullanılmış kızartmalık yağları diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta biriktiriniz. 2) Kullanılmış kızartmalık yağları, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize ve benzeri alıcı ortamlara dökmeyiniz. 3) Bu yağları kullanılmış kızartmalık yağ toplayıcılarına vermeye özen gösteriniz.

110 Piyasaya sürülen kızartmalık yağ miktarlarını yıllık olarak Bakanlığa bildirmekle,
Atık yağları taşıma lisanslı araçlarla geri kazanım veya bertaraf tesisine göndermekle, Kullanılmış kızartmalık yağların düzenli olarak toplanması amacıyla halkın eğitimi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları desteklemekle, yükümlüdürler.

111 Bitkisel atık yağların kullanım alanları
Ürün geri kazanımı (Biyodizel, Sabun, Yemlik Yağ vb.) (Bakanlıktan toplama lisansı almış geri kazanım tesislerinde) Enerji geri kazanımı (Bakanlıktan lisanslı tesislerde yakma)

112 Kullanılmış kızartmalık yağları diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta biriktirilmelidir.

113 Çevre kanunun 20. maddesi (r,g) bendi gereği;
Bitkisel Atık yağları diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirmemek, Bitkisel Atık yağları lisanslı taşıyıcılarla lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerine göndermemek ,00 TL TÜZEL KİŞİ Lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya toplayıcılarla yıllık sözleşme yapılmaması halinde, 7.934,00 TL Bitkisel Atık yağ sevkıyatında ulusal atık taşıma formu kullanmak ve her taşımadan sonra bunların bir kopyasını Valiliğe göndermek, bu belgeleri beş yıl süreyle tesiste muhafaza etmek yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde 7.934,00 TL İdari para cezası uygulanır.

114 ATIKYAĞLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
Tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

115 Atık yağ ? Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünlerini ifade eder.

116 Yönetmelik Kapsamındaki Atıkyağlar
Kullanılmış Taşıt Yağları (Benzinli ve Dizel Motor Yağları, Hidrolik, Fren Antifiriz vs…) Endüstriyel Yağlar (Metal Kesme ve İşleme, Isıl İşlem, Türbin, Kompresör vs…) Özel Yağlar (Kalınlaştırıcı, Koruyucu vs…)

117 DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.
ATIK YAĞLAR YÖNETMELİĞE GÖRE III KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

118 Atık yağların kategorilerine göre bertaraf yöntemleri
I. KATEGORİ ATIK ENDÜSTRİYEL VE ATIK MOTOR YAĞLARI VE II. KATEGORİ ATIK ENDÜSTRİYEL YAĞLAR GERİ KAZANIM (ÜRÜN GERİ KAZANIMI) II. KATEGORİ ATIK YAĞLAR VE GERİ KAZANIM SONUCUNDA ÜRÜN KALİTESİ TUTUTURULAMAYAN ATIK YAĞLAR EK YAKIT OLARAK KULLANIM (ENERJİ GERİ KAZANIMI) III. KATEGORİ ATIK YAĞLAR NİHAİ BERTARAF

119 Atık yağ analizleri Atık yağ analizleri, Yönetmelik EK-1’de yer alan Atık Yağ Kategorileri ve Müsaade Edilen Kirletici Parametre Sınır Değerlerinde belirtilen parametrelere göre Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait laboratuarlarda yaptırılır. Atık yağ kategori analizleri, atık yağ üreticileri, işleme veya bertaraf tesisleri veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yaptırılabilir. Kullanılan yağ türünde değişiklik yapılmaması durumunda atık yağ kategori analizlerinin bir kez yaptırılması yeterlidir.

120 Atık yağ geçici depolama alanının özellikleri
Atık yağlar geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilmiş tanklar/konteynırlar içinde toplanır. Farklı kategorilerdeki atık yağlar için farklı tanklar/konteynırlar kullanılır. Tanklar/konteynırlar kırmızı renkli olmalı, üzerinde “Atık Yağ” ibaresi yer almalı, farklı kategorilerdeki atık yağlar birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Bu tankların içine su, benzin, fuel-oil, boya, deterjan, solvent, antifiriz ve motorin gibi herhangi yabancı bir madde karıştırılamaz.

121 Atık yağların toplanması
Atık motor yağları, motor yağı üreticileri veya bunların yetkilendirilmiş kuruluşları tarafından toplanır. Bunlar dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından atık motor yağları TOPLANMAZ. Toplanan atık motor yağları, kategorisine uygun tesislere götürülerek, bertaraf ettirilir. Atık sanayi yağları, lisanslı taşıma firmaları veya geri kazanım veya bertaraf tesislerine ait lisanslı taşıma araçları ile toplanabilir.

122 Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri
Atık Yağ Analizlerini Yaptırmak ve Atık Yağları Kategorilerine Göre Depolamakla Yükümlüdürler. Atık Yağ Beyan Formunu Doldurarak Her Yıl Şubat Ayı Sonuna Kadar İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Göndermekle Yükümlüdürler. Atık yağ beyan formu, atık yağ analiz belgesi ve ulusal atık taşıma formunu 5 yıl süre ile kayıt altında tutmak zorundadır.

123 Atık Yağların Yönetiminde Genel İlkeler
Atık Yağların insan ve çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi, fuel oil veya diğer sıvı YAKITLARA KARIŞTIRILMASI YASAKTIR. Farklı kategorilerdeki atık yağların BİRBİRLERİYLE KARIŞTIRILMAMASI esastır. Atık yağların yarattığı çevresel kirlenme nedeniyle atık yağ üreticileri, taşıyıcıları, işleme ve bertarafçıları KUSUR ŞARTI ARANMAKSIZIN SORUMLUDURLAR.

124 Çevre kanununun 20. maddesi (g,g,v) bendi gereği;
Atık yağ analizlerinin yönetmeliğe uygun olarak yaptırılmaması halinde, 7.934,00 TL Ek-2 Atık Yağ Beyan Formunun her yıl Şubat ayı sonuna kadar sunulmaması, 7.934,00 TL Atık yağların lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı işleme ve bertaraf tesislerine gönderilmesini sağlamak yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde , TL TL (Tüzel Kişi) İDARİ PARA CEZASI uygulanır.

125 Destek almak istediğiniz konularda AR-ÇEV ÇEVRE ÖLÇÜM TURZ. VE DAN. LTD. ŞTİ. olarak uzman mühendis kadromuzla yanınızda ve yakınınızdayız…..

126 Muhittin Mah. Kocağa Sok
Muhittin Mah. Kocağa Sok. Bayol İş Merkezi Kat:4 No:109 Çorlu/TEKİRDAĞ Tel: – Faks: GSM: E- mail:

127 Diğer Firmalarımız… MARMARA Çevre Teknolojileri ve Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. Marmara Çevre Laboratuarı ASB Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri


"ÇEVRE MEVZUATI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları