Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI"— Sunum transkripti:

1 NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI
HOŞ GELDİNİZ NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI

2 GİRİŞ : 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile mükelleflerimizin kaçırılmaması gereken bir çok imkan sağlanmıştır. Bunlardan en önemlisi borçlu mükelleflerimize getirilen ve borçların yeniden yapılandırılmasına imkan veren düzenlemelerdir. Buna göre başvurulması halinde 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait borçlar (beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları) 36 ayda 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde herhangi bir haciz işlemi yürütülmeyecektir. Böylece iş ve işlemler vergi borcu problemi olmadan yürütülebilecektir. Yasa kapsamında yapılandırılan borçlardan dolayı ihalelerde sorun yaşanmayacak, taksitlendirme için teminat istenmeyecektir.

3 YASAL GEREKÇELER : Kamuya olan borçlarını vadesinde ödemeyen mükelleflerin bu borçlarına uygulanan gecikme zammı, gecikme faizi gibi ek mali müeyyideler borç tutarını arttırmış ve bu borçlar için icra takibine maruz kalan işletmelere mevcut yasal düzenleme ile ödeme imkânı sağlanmıştır. Kamuya olan borçların enflasyon oranında endekslenerek ödenmesi, kamu ile ilgili mali ilişkinin belli bir plan dahilinde çözümlenmesi suretiyle faaliyetlere devam edilmesine imkan verilmesi yönünde artan talepler karşılanmıştır.

4 KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR-1 :
1- Kesinleşmiş ve (bu tarih hariç) tarihinden önceki dönemlere ait alacaklar yeniden yapılandırılacaktır. 2- 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve tarihi itibarıyla kesinleşen vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının(Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları) %50’lik kısmı terkin edilecektir. 3- Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar ve ortaklara borçlar hesabının düzeltilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 4-İhtirazi kayıtla verilen beyannamelere göre tahakkuk eden vergiler kesinleşmiş alacak kabul edilerek kanundan yararlanabilecektir. 5-Vadesi 30 Nisan 2014'ten önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, yine vadesi aynı tarihten önce olan, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacaklar ile fer'ileri de yeniden yapılandırılacaktır.

5 KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR-2 :
6- Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dâhil) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2014 tarihine kadar araç muayenelerini yaptırmaları ve tahsili gereken %5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir. 7- Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesine kolaylık sağlanmıştır. 8- Vergi Borçlarının kredi kartı ile ödenmesine izin verilmiştir. 9- Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmiştir.

6 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINA GİREN
TARİHİNDEN ( BU TARİH DAHİL) ÖNCEKİ DÖNEMLERE, BEYANA DAYANAN VERGİLERDE BU TARİHE KADAR VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAMELERE İLİŞKİN; VERGİ VE BUNLARA BAĞLI VERGİ CEZALARI, GECİKME ZAM VE FAİZLERİ, 2014 YILINA İLİŞKİN, TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE TAHAKKUK EDEN; VERGİ VE BUNLARA BAĞLI VERGİ CEZALARI, GECİKME ZAM VE FAİZLERİ, (2013 YGV 2. TAKSİT VE 2014/2 TAKSİT M.T.V. HARİÇ) TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE YAPILAN TESPİTLERE İLİŞKİN; VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN VERGİ CEZALARI,

7 KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI
TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE; 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU, MÜLGA 5539 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, 2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU, 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU, 2972 SAYILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ KANUNU, ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HALKOYUNA SUNULMASI KANUNU, 3984 SAYILI RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞU VE YAYINLARI KANUNU, 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU, 5490 SAYILI NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU, 6001 SAYILI KARAYOLLARI GENEL MÜD. TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ KANUNU, 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYON KURULUŞU VE YAYINLARI KANUNUNA, İSTİNADEN VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI GİRMEKTEDİR.

8 6183 SAYILI KANUNA İSTİNADEN TAKİP EDİLEN VE 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR
DEFTERDARLIĞIMAZA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN; ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARI, MÜLGA 6326 SAYILI KANUNA İSTİNADEN ALINAN DEVLET HİSSESİ VE HAKKI, MÜLGA 6747 SAYILI ŞEKER KANUNUNA İSTİNADEN ALINAN ŞEKER FİYAT FARKI, MÜLGA 79 SAYILI MİLLİ KORUNMA SUÇLARININ AFFINA, MİLLİ KORUNMA TEŞKİLAT VE FON HESAPLARININ TASFİYESİNE VE BAZI HÜKÜMLER İHDASINA DAİR KANUNA İSTİNADEN ALINAN AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI VE FİYAT FARKI,

9 DIŞINDAKİ ASLİ VE FERRİ AMME ALACAKLARI.
3213 SAYILI MADEN KANUNUNA İSTİNADEN ALINAN DEVLET HAKKI VE ÖZEL İDARE PAYI İLE MADENCİLİK FONU, MÜLGA 491 SAYILI DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE İSTİNADEN ALINAN KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMET PAYLARI, 655 SAYILI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE İSTİNADEN ALINAN RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMET PAYLARI, 6491 SAYILI TÜRK PETROL KANUNUNA İSTİNADEN ALINAN DEVLET HİSSESİ, DIŞINDAKİ ASLİ VE FERRİ AMME ALACAKLARI.

10 ALACAKLARIN KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLMESİ İÇİN:
ALACAĞIN; NEV’İ VE DÖNEM OLARAK KAPSAMA GİREN, KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE (BU TARİH HARİÇ) KESİNLEŞMİŞ, KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE (BU TARİH DAHİL) VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ, KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE (BU TARİH DAHİL) ÖDEME SÜRESİ GEÇMEMİŞ, BİR ALACAK OLMASI GEREKMEKTEDİR

11 ALACAKLARIN KESİNLEŞMESİ
213 SAYILI V.U.K. KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR; BEYANNAME İLE BEYAN EDİLEN VERGİLER, BEYAN EDİLDİĞİ TARİHTE, İKMALEN, RE’SEN VEYA İDARECE TARH EDİLEN VERGİLER İLE KESİLEN CEZALARA İLİŞKİN DÜZENLENEN İHBARNAMENİN TEBLİĞİ ÜZERİNE; SÜRESİ İÇİNDE DAVA AÇILMAMIŞSA, DAVA AÇMA SÜRESİNİN BİTİMİ İTİBARİYLE, DAVA AÇILMIŞ İSE NİHAİ YARGI KARARI VERİLEREK YARGILAMA AŞAMASININ SON BULMASI HALİNDE, UZLAŞMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILARAK UZLAŞILMASI HALİNDE, UZLAŞMA TUTANAĞININ İMZALANDIĞI TARİHTE, 6183 SAYILI KANUNA İSTİNADEN TAHSİL EDİLEN ALACAKLAR; İDARİ PARA CEZALARI İÇİN; İDARİ YAPTIRIM KARARININ TEBLİĞİ ÜZERİNE SÜRESİ İÇİNDE DAVA AÇILMAMASI, AÇILMIŞ İSE YARGILAMA AŞAMALARININ SON BULMASI, ECRİMİSİL ALACAKLARI İÇİN; ECRİMİSİL İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ ÜZERİNE SÜRESİ İÇİNDE DAVA AÇILMAMIŞ OLMASI VEYA DAVA AÇILMIŞ İSE YARGILAMA AŞAMASININ SON BULMASI,

12 BU ALACAKLAR DIŞINDA KALAN VE KAPSAMA GİREN DİĞER ALACAKLARIN KESİNLEŞMİŞ ALACAK OLMASI İÇİN ALACAĞIN VARLIĞININ HUKUK DÜZENİNDE İHTİLAFLI OLMAMASI VEYA İHTİLAFLI HALE GELME OLASILIĞININ KALMAMASI, HALİNDE ALACAK KESİNLEŞMİŞ SAYILACAKTIR. ANCAK; DAVA KONUSU YAPILAN VE VERGİ MAHKEMESİNCE ONANMASI ÜZERİNE TAHAKKUK EDEREK ÖDENEBİLİR HALE GELEN VERGİ VE CEZALAR İÇİN ÜST MAHKEMEYE (İTİRAZ / TEMYİZ) GİDİLMİŞ İSE, BU ALACAKLAR KESİNLEŞMİŞ ALACAK SAYILMAZ, 2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU, 2972 SAYILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİ KANUNU, 3376 SAYILI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HALKOYUNA SUNULMASI KANUNU, GEREĞİ VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA DAVA YOLU KAPALI OLDUĞUNDAN, BU İDARİ PARA CEZALARI VERİLDİKLERİ TARİH İTİBARİYLE KESİNLEŞMİŞ OLACAKTIR.

13 FERAGAT; DAVACININ DAVA DİLEKÇESİNDE BELİRTTİĞİ TALEPTEN TAMAMEN VEYA KISMEN VAZGEÇMESİDİR.
FERAGAT İLE DAVACI, SADECE DAVASINDAN FERAGAT ETMİŞ OLMAZ, AYNI ZAMANDA O DAVA İLE İSTEMİŞ OLDUĞU HAKTAN DA TAMAMEN VAZGEÇMİŞ OLMAKTADIR. BU İTİBARLA, DAVA AÇILMIŞ OLAN ALACAKLARDAN; KANUNUN YAYIMLANDIĞI ( TARİHİ HARİÇ) TARİHTEN ÖNCE DAVADAN TAMAMEN FERAGAT EDİLMİŞ VE FERAGATA İLİŞKİN MAHKEME KARARI DA TEBLİĞ EDİLMİŞ İSE ALACAK KESİNLEŞMİŞ SAYILACAK VE SÖZ KONUSU ALACAK KANUN HÜKMÜNDEN FAYDALANABİLECEKTİR.

14 İDARİ PARA CEZALARINDAN, DAVA KONUSU YAPILMIŞ OLANLAR HAKKINDA, DAVACILARIN DAVALARINDAN VAZGEÇMELERİ HALİNDE DE FERAGATA İLİŞKİN HÜKÜMLER UYGULANACAKTIR KANUNDAN FAYDALANMAK İÇİN BAŞVURAN BORÇLULARIN, KANUN KAPSAMINDA BORÇLARININ YAPILANDIRILABİLMESİ İÇİN, TAHSİLAT İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AÇTIKLARI DAVALARDAN DA VAZGEÇMELERİ GEREKMEKTEDİR.

15 KAPSAMA GİREN ALACAKLARDA DÖNEM
TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCEKİ DÖNEMLERE, BEYANA DAYANAN VERGİLERDE TARİHE KADAR VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAMLER: VERGİLENDİRME DÖNEMİ 15 GÜN OLANLAR: VERGİLENDİRME DÖNEMİNİN BİTİM TARİHİ VE BEYANNAME/ BİLDİRİM VERME SÜRESİNİN SON GÜNÜ NİSAN/2014 AYI VE ÖNCESİ DÖNEMLER KAPSAMA GİRMEKTEDİR. ÖRNEK: 1-15 NİSAN/2014 TARİHLERİ ARASINDA NOTERLER TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN VE DÖNEMİ İZLEYEN 7’NCİ İŞ GÜNÜ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR VERGİ DAİRESİNE YATIRILMASI GEREKEN NOTER HARÇLARI KAPSAMA GİRMEKTE, NİSAN/2014 DÖNEMİ KAPSAMA GİRMEMEKTEDİR. VERGİLENDİRME DÖNEMİ AYLIK OLANLAR: MART/2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE ÖNCEKİ DÖNEMLER KAPSAMA GİRMEKTE, NİSAN/2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ İSE KAPSAMA GİRMEMEKTEDİR.

16 VERGİLENDİRME DÖNEMİ ÜÇ AYLIK OLANLAR:
VERGİLENDİRME DÖNEMİNİN BİTİM VE BEYANNAME VERME SÜRESİNİN SON GÜNÜ NİSAN/2014 AYI ÖNCESİNE RASTLAYAN DÖNEMLER KAPSAMA GİRMEKTE, NİSAN/2014 AYINDAN SONRAYA RASTLAYANLAR KAPSAMA GİRMEMEKTEDİR. ÖRNEK: 1-2-3/DÖNEMİ GELİR STOPAJ VERGİSİ VE K.D.V. KAPSAMA GİRMEKTE, 4-5-6/2014 DÖNEMİNE AİT OLANLAR KAPSAMA GİRMEMEKTEDİR. 2014 TAKVİM YILI GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE MAHSUBEN ÖDENMESİ GEREKEN GEÇİCİ VERGİLER KAPSAMA GİRMEMEKTEDİR. YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLEN VERGİLER: 2013 TAKVİM YILI VE ÖNCEKİ DÖNEMLER KAPSAMA GİRMEKTE, 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KAPSAMA GİRMEMEKTEDİR. ANCAK 2013 TAKVİM YILINA İLİŞKİN OLUP 2014/2 TAKSİT GELİR VERGİSİ KAPSAMA GİRMEMEKTEDİR.

17 2014 YILI KIST DÖNEMLERE İLİŞKİN OLUP VERGİ KANUNLARI GEREĞİ 2014 YILI İÇİNDE VERİLMESİ GEREKEN YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE, BEYANNAME VERME SÜRESİNİN SON GÜNÜ TARİHİ VE BU TARİHTEN ÖNCE OLANLAR KAPSAMA GİRMEKTEDİR. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ: BEYANNAME VERME SÜRESİNİN SON GÜNÜ TARİHİ OLANLAR VE BU TARİHTEN ÖNCE OLANLAR KAPSAMA GİRMEKTEDİR. HARÇLAR: TARİHİ VE BU TARİHTEN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN DEVİR VE İKTİSAP İŞLEMİ NEDENİYLE, TARH EDİLİP 6552 SAYILI KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE (BU TARİH HARİÇ) KESİNLEŞMİŞ BULUNAN HARÇLAR KAPSAMA GİRMEKTEDİR.

18 2014 YILINA İLİŞKİN OLARAK TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE TAHAKKUK EDEN VERGİ VE BUNLARA BAĞLI VERGİ CEZASI, GECİKME ZAMMI VE FAİZLERİ: 2014 YILINA İLİŞKİN OLARAK TARİHİNDEN ÖNCE TAHAKKUK EDEN M.T.V. KAPSAMA GİRMEKTE ANCAK, TEMMUZ/2014 DÖNEMİ M.T.V. KAPSAMA GİRMEMEKTEDİR. TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE YAPILAN TESPİTLERE İLİŞKİN OLARAK KESİLEN VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN VERGİ CEZALARI: TARİHİNDEN ÖNCE (BU TARİH DAHİL) YAPILAN TESPİTLERE İLİŞKİN OLARAK KESİLEN VE KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE (BU TARİH HARİÇ) KESİNLEŞMİŞ OLUP VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ YADA ÖDEME SÜRESİ GEÇMEMİŞ ALACAKLAR KAPSAMA GİRMEKTEDİR. ÖRNEK: MART/2014 DÖNEMİNE AİT OLUP TARİHİ SAAT 00:00’A KADAR ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLMESİ GEREKEN FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNİN VERİLMEMESİNE İLİŞKİN TESPİTİN EN ERKEN TARİHİNDE YAPILMASI MÜMKÜN OLDUĞUNDAN KESİLEN CEZALAR KAPSAMA GİRMEMEKTE, MART/2014 DÖNEMİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KESİLEN CEZALAR İSE 6522 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİRMEKTEDİR.

19 BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
6552 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANARAK BORÇLARINI YAPILANDIRMAK İSTEYEN BORÇLULARIN; TARİHİNE KADAR, BU TARİHİN RESMİ TATİLE DENK GELMESİ NEDENİYLE DE TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR BORÇLU BULUNDUKLARI VERGİ DAİRELERİNE YAZILI OLARAK DOĞRUDAN, POSTA YOLUYLA VEYA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ İNTERNET ADRESİ (www.gib.gov.tr) ÜZERİNDEN BAŞVURUDA BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. AYRICA, M.T.V. İLE TAŞITLA İLİŞKİLİ İDARİ PARA CEZALARI İÇİN BULUNDUKLARI İLDEKİ/İLÇEDEKİ M.T.V. TAHSİLİNE YETKİLİ VERGİ DAİRELERİNE DE BAŞVURU YAPABİLECEKLERDİR. BORÇLU BULUNULAN HER BİR VERGİ DAİRESİ İÇİN AYRI AYRI BAŞVURUDA BULUNULMASI GEREKMEKTEDİR. KAPSAMA GİREN BORÇLARIN TAMAMI İÇİN TALEPTE BULUNULABİLECEĞİ GİBİ BELLİ BİR DÖNEM VE TÜR İÇİN DE TALEPTE BULUNULABİLECEKTİR. ANCAK, M.T.V. MÜKELLEFLERİ HER BİR TAŞIT İTİBARİYLE HESAPLANACAK TOPLAM BORÇ TUTARININ TAMAMI İÇİN TALEPTE BULUNMAK ZORUNDADIR.

20 6183 SAYILI KANUNUN 5. MADDESİ GEREĞİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNE NİYABETEN VERGİ DAİRELERİNCE TAHSİL EDİLEN ALACAKLAR İÇİN YAPILACAK BAŞVURUNUN VERGİ DAİRESİNE DEĞİL İLGİLİ KURUMA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR. 6552 SAYILI KANUNUN 73. MADDESİ HÜKMÜNDEN YARARLANILARAK BORÇLARIN YAPILANDIRILMASININ ŞARTLARINDAN BİRİSİ DE DAVA AÇILMAMASI, AÇILMIŞ DAVALARDAN VAZGEÇİLMESİ VE KANUN YOLLARINA BAŞVURULMAMASI OLDUĞUNDAN, TALEPTE BULUNAN BORÇLARININ, TAHSİLAT İŞLEMLERİNDEN DOLAYI AÇTIKLARI DAVALARDAN DA VAZGEÇMELERİ GEREKMEKTEDİR. (ÖDEME EMRİ-HACİZ TATBİKİ) GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ İNTERNET ADRESİ (www.gib.gov.tr) ÜZERİNDEN BAŞVURUDA BULUNAN ANCAK, TALEPTE BULUNDUKLARI BORÇLA İLGİLİ OLARAK TAHSİLATA YÖNELİK AÇTIKLARI DAVALARI DEVAM ETMEKTE OLAN BORÇLULARIN, YAZILI OLARAKDA BORÇLU BULUNDUKLARI VERGİ DAİRESİNE BAŞVURMALARI ŞARTTIR.

21 ALACAK TUTARININ TESPİTİ
ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASINDA, BU ALACAKLARA İLİŞKİN FAİZ, CEZAİ FAİZ, GECİKME FAİZİ VE GECİKME ZAMMI GİBİ FER’İ AMME ALACAKLARI YERİNE KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHE KADAR YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) AYLIK DEĞİŞİM ORANI BAZ ALINACAKTIR. HESAPLANACAK Yİ-ÜFE TUTARI, FER’İ ALACAKLAR İÇİN ESAS ALINAN HESAPLAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK TESPİT EDİLECEKTİR. Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI OLARAK, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (T.İ.K.) TARAFINDAN AYLIK OLARAK BELİRLENEN AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI BAZ ALINACAKTIR. 6183 SAYILI KANUNUN 51. MADDESİNDE YER ALAN ASGARİ GECİKME ZAMMI TUTARI, GECİKME ZAMMI YERİNE ALINACAK, Yİ.ÜFE TUTARI İÇİN DE UYGULANACAKTIR.

22 BU NEDENLE, MADDE KAPSAMINDA ÖDENECEK ALACAK TUTARININ TESPİTİ İÇİN VERGİ ASILLARINA;
VADE TARİHİNDEN, KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHE KADAR GEÇEN SÜRE İÇİN GECİKME ZAMMI YERİNE, DAHA ÖNCE HESAPLANMIŞ GECİKME FAİZİ OLMASI HALİNDE, BU FAİZİN HESAPLANDIĞI SÜRE DİKKATE ALINARAK, GECİKME FAİZİ YERİNE, Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI ESAS ALINARAK Yİ-ÜFE TUTARI HESAPLANACAKTIR. BU TUTAR VERGİ ASLI İLE TOPLANARAK YAPILANDIRILAN ALACAK TUTARI BULUNACAKTIR. YAPILANDIRILAN ALACAK TUTARININ, 6552 SAYILI KANUNDA ÖNGÖRÜLEN SÜRE VE ŞEKİLDE TAMAMEN ÖDENMESİ HALİNDE, GECİKME FAİZİ VE ZAMMININ TAMAMININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEKTİR.

23 KONUYA İLİŞKİN ÖRNEKLER
1- 26/1/2011 vadeli ,00 TL gelir (stopaj) vergisi süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ,75 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibariyle toplam borç tutarı ,75 TL’dir. Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam Yİ-ÜFE oranı ve Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki gibi olacaktır. Gecikme zammı Hesaplana Süre Alacak Aslı Tutarı (TL) Toplam Gecikme Zammı Oranı Gecikme Zammı Tutarı Toplam Yİ-ÜFE Oranı Yİ-ÜFE Tutarı 27/1/ /9/2014 ,00 %60,9005 213,151,75 %27,85 97.475,00

24 GELİR STOPAJ VERGİSİ : 350.000,00 TL
ÖDENECEK TUTAR: GELİR STOPAJ VERGİSİ : ,00 TL Yİ-ÜFE TUTARI : ,00 TL TOPLAM : ,00 TL TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR VERGİ ASLINA UYGULANAN GECİKME ZAMMI : ,75 TL

25 vergilendirme dönemine ilişkin 25/03/2010 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2009 dönemi için ,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası ile 1.000,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi 06/04/2011 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyata konu alacaklar için uzlaşma talep edilmediği gibi dava da açılmadığından, söz konusu alacaklar kesinleşerek 06/05/2011 tarihinde tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir.

26 Gelir Vergisi : ,00 TL Vergi Ziyaı Cezası : ,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası : ,00 TL Gecikme Faizi : ,00 TL Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : ,36 TL Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı : ,36 TL TOPLAM : ,72 TL Vergi aslına bağlı olmadan kesilmiş bulunan özel usulsüzlük cezasının, 6552 sayılı yasadan faydalanılarak %50’ sinin ödenmesi halinde kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

27 Buna göre, gecikme faizinin hesaplandığı süre, gecikme faizi tutarı, bu sürelere ilişkin toplam Yİ-ÜFE oranları ve Yİ-ÜFE tutarları aşağıda gösterilmiştir. Gecikme Faizi Hesaplanan Süre Alacak Aslı Tutarı (TL) Toplam Oranı Yİ-ÜFE Tutarı (TL) I. Taksit 10.000,00 %22,05 2.205,00 %11,65 1.165,00 II.Taksit %14,25 1.425,00 %9,01 901,00 TOPLAM 20.000,00 3.630,00 2.066,00

28 Gecikme Zammı Hesaplanan
Gecikme zammının hesaplandığı süre gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki şekildedir. Gecikme Zammı Hesaplanan Süre Alacak Aslı Tutarı (TL) Toplam Gecikme Zammı Oranı Gecikme Zammı Tutarı Yİ-ÜFE Tutarı 20.000,00 Gelir Vergisi %54,7868 10.957,36 %22,056 4.411,20 Vergi Ziyaı Cezası TOPLAM 40.000,00 21.914,72 8.822,40

29 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR:
ÖDENECEK TUTAR: GELİR VERGİSİ : ,00 TL VERGİ ZİYAI CEZASI : ,00 TL ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI : ,00 TL Yİ-ÜFE TUTARI (Gecikme Faizi Yerine) : ,00 TL Yİ-ÜFE TUTARI (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) : ,20 TL Yİ-ÜFE TUTARI (Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) : ,20 TL TOPLAM : ,40 TL TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR: ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI : ,00 TL GECİKME FAİZİ : ,00 TL VERGİ ASLINA UYGULANAN G. ZAMMI : ,36 TL VERGİ ZİYAI CEZASINA UYGULANAN GECİKME ZAMI : ,36 TL TOPLAM : ,72 TL

30 YAPILANDIRILACAK TUTAR
KATSAYI UYGULAMASI & ERKEN ÖDEME AVANTAJLARI: YAPILANDIRILACAK TUTAR KATSAYI ÖDENECEK TOPLAM TUTAR KATSAYI FARKI PEŞİN ÖDEME 51.388,40 TL 1,00 0,00 TL ALTI EŞİT TAKSİT 1,05 53.957,82 TL 2.569,42 TL ONSEKİZ EŞİT TAKSİT 1,15 59.096,66 TL 7.708,26 TL

31 KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İTİBARİYLE (BU TARİH HARİÇ) KESİNLEŞTİĞİ HALDE HENÜZ ÖDEME SÜRESİ GEÇMEMİŞ VERGİ VE VERGİ ASLINA BAĞLI CEZALAR UZLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE KESİNLEŞEN ALACAKLAR: 6552 SAYILI YASANIN YAYIMLANDIĞI TARİHİNDEN ÖNCE 213 SAYILI V.U.K.’NUN GEREK TARHİYAT ÖNCESİ, GEREKSE TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA HÜKÜMLERİNDEN YARARLANILARAK UZLAŞMA SAĞLANMIŞ, ANCAK KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE ÖDEME SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ OLAN BORÇLU MÜKELLEFLERİN, UZLAŞMA SONUCU KESİNLEŞEREK TAHAKKUK EDEN VERGİ VE CEZA TUTARLARI İLE HESAPLANAN GECİKME FAİZLERİ DİKKATE ALINARAK BORÇLARI YAPILANDIRILABİLECEKTİR. UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNULAN ANCAK UZLAŞMA TEMİN EDİLEMEYEN VEYA VAKİ OLMAYAN ALACAKLAR, KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE (BU TARİH HARİÇ) KESİNLEŞMESİ HALİNDE 6552 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANABİLECEKTİR.

32 213 SAYILI V.U.K.’UN 376. MADDESİNDEN YARARLANANLAR:
213 SAYILI KANUN UYARINCA KESİLMİŞ OLAN VERGİ ASLINA BAĞLI VEGİ CEZALARI İÇİN ANILAN KANUNUN 376’NCI MADDESİ HÜKMÜ UYARINCA İNDİRİM TALEBİNDE BULUNULAN, ANCAK 6552 SAYILI KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İTİBARİYLE DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMİŞ DOLAYISIYLA DA KESİNLEŞTİĞİ HALDE HENÜZ ÖDEME SÜRESİ GEÇMEMİŞ BULUNAN ALACAKLAR İÇİN, İNDİRİMLİ CEZA TUTARI ÜZERİNDEN KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANILABİLECEKTİR.

33 213 SAYILI V.U.K.’UN 371’İNCİ MADDESİNE GÖRE BEYAN EDİLEN MATRAH ÜZERİNDEN TAHAKKUK EDEN VERGİLER:
KANUN’UN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İTİBARİYLE (BU TARİH HARİÇ) 213 SAYILI V.U.K.’NUN 371’İNCİ MADDESİNDEKİ PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNE GÖRE TAHAKKUK EDEN VE BU TARİH İTİBARİYLE HENÜZ 15 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİ GEÇMEMİŞ OLAN BORÇLAR İÇİN MADDE HÜKMÜNDEN YARARLANILABİLECEKTİR. PİŞMANLIK ZAMMI YERİNE KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHE KADAR Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI KULLANILARAK Yİ-ÜFE TUTARI HESAPLANACAKTIR. ANCAK; KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDEME YAPILMAMASI HALİNDE PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ İHLAL EDİLMİŞ SAYILACAKTIR. PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNE GÖRE TAHAKKUK EDEN VE 6552 SAYILI KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İTİBARİYLE (BU TARİH HARİÇ) 213 SAYILI V.U.K.’NUN 371’İNCİ MADDESİNDEKİ 15 GÜNLÜK ÖDEME SÜRESİNDE ÖDENMEMİŞ OLAN VERGİLER İÇİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİ İHLAL EDİLMİŞ OLACAK VE BU ALACAKLAR DA BU KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEKTİR. PİŞMANLIK ŞARTLARININ İHLALİ NEDENİYLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZALARI, BU KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE TEBLİĞ EDİLMEMİŞ VEYA TEBLİĞ EDİLDİĞİ HALDE KESİNLEŞMEMİŞ İSE KANUN HÜKMÜNDEN FAYDALANAMAZ.

34 İKMALEN RE’SEN VE İDARECE YAPILAN TARHİYATA KONU ALACAKLAR
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SİLİFKE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMALEN RE’SEN VE İDARECE YAPILAN TARHİYATA KONU ALACAKLAR İKMALEN, RE’SEN YA DA İDARECE TARH EDİLMİŞ VE 6552 SAYILI KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İTİBARİYLE DAVA AÇILMAKSIZIN KESİNLEŞMİŞ OLAN VE ÖDEME SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ BULUNAN ALACAKLAR İÇİN KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANILABİLECEKTİR.

35 ASILLARI KISMEN YA DA TAMAMEN ÖDENMİŞ OLAN ALACAKLAR
TARİHİ İTİBARİYLE ASILLARI KISMEN ÖDENMİŞ OLAN ALACAKLAR: VADE TARİHİNDEN KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHE KADAR VERGİ VE VARSA VERGİ ZİYAI İÇİN HESAPLANACAK GECİKME ZAMMI YERİNE, DAHA ÖNCE HESAPLANMIŞ GECİKME FAİZİ OLMASI HALİNDE GECİKME FAİZİNİN HESAPLANDIĞI SÜRE DİKKATE ALINARAK HESAPLANAN GECİKME FAİZİ YERİNE Yİ-ÜFE TUTARI HESAPLANACAKTIR. BU TUTAR ÖDENMEMİŞ VERGİ ASLI VE VERGİ CEZASI İLE TOPLANARAK YAPILANDIRILACAK ALACAK TUTARI BULUNACAKTIR. TARİHİ İTİBARİYLE ASILLARI TAMAMEN ÖDENMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN FERRİ ALACAKLAR: VADE TARİHİNDEN VERGİ VE VERGİ ZİYAI CEZASININ ÖDENDİĞİ TARİHE KADAR GEÇEN SÜRE İÇİN HESAPLANAN GECİKME ZAMMI YERİNE, VERGİ İÇİN GECİKME FAİZİ HESAPLANMIŞ İSE GECİKME FAİZİNİN HESAPLANDIĞI SÜRE DİKKATE ALINARAK, GECİKME FAİZİ YERİNE, Yİ-ÜFE TUTARI HESAPLANARAK YAPILANDIRILACAKTIR.

36 VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAYAN VERGİ CEZALARI
TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE YAPILAN TESPİTLERE İLİŞKİN OLARAK, KESİNLEŞMİŞ VE VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ YA DA ÖDEME SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ OLAN, I. VE II. DERECE USULSÜZLÜK CEZALARI İLE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARININ %50’SİNİN YASADA BELİRTİLEN SÜRE VE ŞEKİLDE TAMAMEN ÖDENMESİ ŞARTIYLA KALAN %50’SİNİN TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEKTİR. Örnek: Mükellefe, yaptığı satışa ilişkin fatura vermemesinden dolayı 500,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve ceza itirazsız 13/07/2013 tarihinde kesinleşmiştir. Mükellefin 500,00 TL özel usulsüzlük cezasının %50’sine isabet eden (500,00 x %50=)250,00 TL’yi maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan 250,00 TL özel usulsüzlük cezasının tahsilinden vazgeçilecektir. KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE KISMEN ÖDEME YAPILMIŞ İSE ÖDEME YAPILMAMIŞ KISIM İÇİN YARARLANILACAKTIR.

37 İDARİ PARA CEZALARI TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE VERİLEN VE KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE KESİNLEŞMİŞ OLUP VADESİ GELDİĞİ HALDE ÖDENMEMİŞ OLAN, YA DA ÖDEME SÜRESİ HENÜZ GEÇMEMİŞ BULUNAN VE KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARININ; ASILLARININ TAMAMININ, HESAPLANAN FAİZ, GECİKME FAİZİ,GECİKME ZAMMI GİBİ FER’İ AMME ALACAKLARI YERİNE HESAPLANAN Yİ-ÜFE TUTARININ, KANUNDA BELİRTİLEN SÜRE VE ŞEKİLDE TAMAMEN ÖDENMESİ HALİNDE FER’İ ALACAKLARDAN VAZGEÇİLECEKTİR.

38 TECİLLİ ALACAKLAR 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİRMEKTE OLUP, KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE 6183 SAYILI KANUN VE DİĞER KANUNLAR UYARINCA (6111 SAYILI KANUN HARİÇ) TECİL EDİLMİŞ VE TECİL ŞARTLARINA UYGUN OLARAK ÖDENİYOR OLAN BORÇLAR, KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE ÖDEME SÜRESİ GEÇMEMİŞ OLAN TAKSİT TUTARLARI İÇİN KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILABİLECEKTİR. BU TAKDİRDE TECİL ŞARTLARINA UYGUN OLARAK ÖDENEN TAKSİT TUTARLARI İÇİN TECİL HÜKÜMLERİ GEÇERLİ SAYILACAKTIR. KANUN HÜKMÜ KAPSAMINDA ÖDEME YAPILMAK İSTENMESİ HALİNDE, KANUNUN YAYIMI TARİHİNDEN ÖNCE TAKSİT TUTARLARI İLE ÖDENEN TECİL FAİZLERİ RED VE İADE EDİLMEYECEKTİR. TECİLLİ ALACAKLARIN KANUN KAPSAMINDA ÖDENMEK İSTENMESİ HALİNDE, ÖDENMEMİŞ ALACAK ASLINA UYGULANMIŞ FER’İ ALACAKLAR YERİNE Yİ-ÜFE TUTARI HESAPLANACAKTIR.

39 YAPILANDIRILACAK BORÇLAR, TAKSİT SÜRELERİNE GÖRE;
ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ 6552 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANILARAK BORÇLARIN ÖDENMEK İSTENMESİ HALİNDE, TARİHİNE KADAR VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR. YAPILANDIRILAN BORÇ, İLK TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE DEFATEN, YA DA İKİŞER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE 6, 9, 12 VE AZAMİ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENEBİLECEKTİR. İLK TAKSİDİN TARİHİ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR. YAPILANDIRILACAK BORÇLAR, TAKSİT SÜRELERİNE GÖRE; ALTI EŞİT TAKSİT İÇİN (1,05), DOKUZ EŞİT TAKSİT İÇİN (1,07), ON İKİ EŞİT TAKSİT İÇİN (1,10), ON SEKİZ EŞİT TAKSİT İÇİN (1,15) KATSAYISI İLE ÇARPILIR VE BULUNAN TUTAR TAKSİT SAYISINA BÖLÜNMEK SURETİYLE İKİŞER AYLIK DÖNEMLER HÂLİNDE ÖDENECEK TAKSİT TUTARI HESAPLANIR.

40 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ BELİRLENEN TAKSİT SÜRESİNDEN (6,9,12,18) ÖNCE ÖDEMEDE BULUNULMASI HALİNDE KAT SAYI TUTARI, ÖDEME YAPILAN TAKSİT SAYISINA GÖRE DÜZELTİLECEKTİR. ÖRNEĞİN; MADDE HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK ÜZERE VERGİ DAİRESİNE BAŞVURUDA BULUNAN MÜKELLEF, BORCUNU 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDEMEYİ TALEP ETMİŞ OLUP, MADDE KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN ALACAK TUTARI 3.600,00 TL OLARAK HESAPLAMIŞTIR. MÜKELLEF, YAPILANDIRILAN ALACAK TUTARINI 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDEMEYİ TALEP ETTİĞİNDEN, 18 EŞİT TAKSİT İÇİN TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR: 3.600,00 X 1,15= 4.140,00 TL'DİR. TAKSİT TUTARI: 4.140,00 / 18= 230,00 TL'DİR. TAKSİTLENDİRMEYE ESAS OLAN 4.140,00 TL'NİN 540,00 TL'Sİ TOPLAM KATSAYI TUTARIDIR. MÜKELLEF, ARALIK/2014, ŞUBAT/2015, NİSAN/2015, HAZİRAN/2015 AYLARINDA ÖDEMESİ GEREKEN TAKSİT TUTARLARI TOPLAMI OLAN (230,00 X 4 =)920,00 TL'Yİ SÜRESİNDE ÖDEMİŞTİR. TEMMUZ/2015 AYINDA MÜKELLEF VERGİ DAİRESİNE BAŞVURARAK KALAN TAKSİT TUTARLARINI DEFATEN ÖDEMEK İSTEDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİR. YAPILAN HESAPLAMAYA GÖRE, (1,05) KATSAYISI ESAS ALINARAK ÖDENMESİ GEREKEN TUTARDAN DAHA ÖNCE ÖDENEN TAKSİT TUTARLARI ÇIKARTILACAK VE TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN TUTAR BULUNACAKTIR. BUNA GÖRE; 6 EŞİT TAKSİT İÇİN TAKSİTLENDİRMEYE ESAS TUTAR: 3.600,00 X 1,05 = 3.780,00 TL ÖDENEN TOPLAM TAKSİT TUTARI: 230,00 X 4 = 920,00 TL TAHSİL EDİLECEK TOPLAM TUTAR: (3.780, ,00=)2.860,00 TL OLACAKTIR. BU DURUMDA, MÜKELLEFİN MADDE KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN 3.600,00 TL BORCU İÇİN (3.780, ,00=)180,00 TL KATSAYI TUTARI TAHSİL EDİLECEKTİR. YAPILACAK ERKEN ÖDEME MÜKELLEFE (540, ,00=) 360,00 TL DAHA AZ ÖDEME İMKANI SAĞLAYACAKTIR.

41 BORÇLU TARAFINDAN BAŞVURU ANINDA TAKSİT TUTARI BELİRTİLMEMİŞ İSE 18 TAKSİT ÜZERİNDEN BORÇ YAPILANDIRILACAKTIR. YAPILANDIRILAN ALACAK TUTARININ KREDİ KARTI KULLANILMAK SURETİYLE ÖDENMESİ MÜMKÜNDÜR. TÜM TAKSİTLERİN VEYA BİR YADA BİRDEN FAZLA TAKSİTİN DEFATEN ÖDENMESİ YA DA BİR VEYA BİRDEN FAZLA TAKSİTİN İLGİLİ TAKSİT AYLARINA YANSITILMAK SURETİYLE KREDİ KARTIYLA ÖDENMESİ MÜMKÜNDÜR. KREDİ KARTIYLA YAPILAN ÖDEMELER, BANKA TARAFINDAN BORÇLUNUN HESAPLARINA TAKSİT AYLARINDA YANSITILACAKTIR. KREDİ KARTIYLA YAPILAN ÖDEMELERDE BORÇ, KREDİ KARTIYLA ÖDEMENİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARİYLE YAPILMIŞ SAYILACAKTIR.

42 MAHSUBEN ÖDEME 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORÇLARINI YAPILANDIRAN MÜKELLEFLER VERGİ DAİRELERİNDEN OLAN ALACAKLARINI; BAŞVURU VE/VEYA TAKSİT SÜRELERİ İÇİNDE İLGİLİ MEVZUATIN ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİ VE BELGELERİ TAM VE EKSİKSİZ OLARAK İBRAZ ETMELERİ ŞARTI İLE MAHSUP ETTİREBİLECEKLERDİR. MAHSUP TALEP TARİHİ İLE MAHSUP İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR MAHSUP TALEP EDİLEN TUTARDAN DAHA AZ TUTARDA MAHSUP YAPILMASI HALİNDE, MAHSUBEN TAHSİL EDİLEMEYEN TUTARIN BİR AY İÇİNDE ÖDENMESİ KONUSUNDA VERGİ DAİRESİNCE MÜKELLEFE BİLDİRİMDE BULUNULACAKTIR. BİR AYLIK SÜRE İÇİNDE EKSİK ÖDENEN TUTAR 6183 SAYILI KANUNUN 51. MADDESİNE GÖRE BELİRLENEN GECİKME ZAMMI İLE ÖDENMESİ HALİNDE KANUN HÜKMÜ İHLAL EDİLMEMİŞ SAYILACAKTIR.

43 KANUN HÜKMÜNDEN FAYDALANMANIN DİĞER ŞARTLARI
6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YILLIK GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ, GELİR STOPAJ VERGİSİ, KURUM STOPAJ VERGİSİ, KATMA DEĞER VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİ YAPILANDIRAN MÜKELLEFLER, KANUNDA BELİRTİLEN ŞARTLAR YANINDA, BU VERGİ TÜRLERİNDEN, TAKSİT ÖDEME SÜRESİNCE BEYAN ÜZERİNE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİNİN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN, SEÇİLEN SON TAKSİT ÖDEME SÜRESİNİN SONUNA KADAR, ERKEN ÖDEME HALİNDE ÖDEME TARİHİNE KADAR, TAHAKKUK EDEN VERGİLERİ DE ÖDEMELERİ ŞARTTIR. ÇOK ZOR DURUM HALİ; 6183 SAYILI KANUNUN 48’İNCİ MADDESİNDEKİ HALİ İFADE ETMEKTEDİR. TECİL TALEBİ ÇOK ZOR DURUM HALİ DIŞINDAKİ NEDENLERLE UYGUN GÖRÜLMEYEN MÜKELLEFLER İÇİN TECİL YAPILMAMAKLA BİRLİKTE, ÇOK ZOR DURUM HALİNİN VARLIĞI TESPİT EDİLMİŞSE, ŞARTLAR İHLAL EDİLMİŞ SAYILMAYACAKTIR. TAKSİT TUTARININ %10’UNU AŞMAMAK ŞARTILYA 5,00TL’ye KADAR EKSİK ÖDENMİŞ OLMASI HALİNDE, ÖDEME ŞARTI İHLAL EDİLMİŞ SAYILMAYACAKTIR.

44 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER
KANUN KAPSAMINDA ÖDENMESİ GEREKEN TAKSİTLERİN; 2014 TAKVİM YILINDA EN FAZLA BİR TANESİNİN, MÜTEAKİP TAKVİM YILLARINDA İSE EN FAZLA İKİSİNİN, ÖDENMEMESİ VEYA EKSİK ÖDENMESİ HALİNDE, ÖDENMEYEN VEYA EKSİK ÖDENEN TAKSİT TUTARLARININ, MÜKELLEF TARAFINDAN TALEP EDİLEN SON TAKSİDİ İZLEYEN AYIN SONUNA KADAR, HER GEÇEN AY İÇİN 6183 SAYILI KANUNUN 51’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN GECİKME ZAMMI ORANINDA GEÇ ÖDEME ZAMMI İLE ÖDENMESİ HALİNDE, KANUN HÜKMÜ İHLAL EDİLMEMİŞ SAYILACAKTIR. ŞARTLARIN İHLAL EDİLMESİ HALİNDE İSE MÜKELLEFLER; ÖDEDİKLERİ TUTARLAR KADAR KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANACAKLARDIR.

45 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
4207 SAYILI TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ HK. KANUN’UN 5’İNCİ MADDESİ İLE 5326 SAYILI KABAHATLER KANUNU’NUN Tütün Mamüllerinin Tüketilmesi Başlıklı 39’UNCU MADDESİNE GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI HARİÇ OLMAK ÜZERE; TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE İDARİ YAPTIRIM KARARI VERİLDİĞİ HALDE 6552 SAYILI KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE İLGİLİSİNE TEBLİĞ EDİLMEMİŞ OLAN, GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDI GEREKEN VE HER BİR KABAHAT İÇİN 120,00TL (BU TUTAR DAHİL) ALTINDA KALAN İDARİ PARA CEZALARI TEBLİĞ EDİLMEYECEK, TEBLİĞ EDİLMİŞ OLANLARIN VE BUNLARA BAĞLI FER’İ ALACAKLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEKTİR. 12,00TL VE ALTINDA KALAN GEÇİŞ ÜCRETLERİ İÇİN DE YUKARIDAKİ HÜKÜM UYGULANACAKTIR. YANİ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEKTİR. VERGİ DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN VE VADESİ TARİHİNDEN (BU TARİH DAHİL) ÖNCE OLDUĞU HALDE KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİH ( ) İTİBARİYLE ÖDENMEMİŞ OLAN VE 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN HER BİR ALACAĞIN TÜRÜ, DÖNEMİ, ASILLARI AYRI AYRI DİKKATE ALINMAK SURETİYLE TUTARI 50,00TL’Yİ AŞMAYAN ASLİ ALACAKLARIN VE TUTARINA BAKILMAKSIZIN BU ASILLARA BAĞLI ALACAKLARIN, ASLI ÖDENMİŞ FER’İ ALACAKLARDAN TUTARI 100,00TL’Yİ AŞMAYANLARIN TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEKTİR.

46 DİĞER HUSUSLAR BAŞVURULAR TEBLİĞ EKİNDEKİ DİLEKÇELER KULLANILMAK SURETİYLE YAPILACAKTIR. TÜZEL KİŞİLİKLERDE BAŞVURU, KANUNİ TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR. İFLASIN AÇILMASI HALİNDE, İFLAS İDARESİNCE MÜRACAATTA BULUNULACAKTIR. 213 SAYILI KANUN VE 6183 SAYILI KANUNDA YER ALAN SORUMLULUK HALİNDE MİRASÇILAR, KEFİLLER, ŞİRKET ORTAK VE KANUNİ TEMSİLCİLER GİBİ AMME BORÇLULARI DA SORUMLU OLDUKLARI TUTAR İÇİN KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANABİLECEKTİR. ADİ VE KOLLEKTİF ŞİRKET ORTAKLARI BORCUN TAMAMININ ÖDENMESİNDEN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLU OLDUKLARINDAN, BU ORTAKLARDA KANUN HÜKMÜNDEN YARARLANABİLECEKTİR. BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINI ELEKTRONİK YOLLA TALEP EDEN BORÇLULARIN, DAHA ÖNCE YAPILANDIRILMASINI TALEP ETTİĞİ BORCUN TAHSİLİNE YÖNELİK İŞLEMLER İÇİN AÇMIŞ OLDUĞU DAVADAN VAZGEÇTİĞİ YÖNÜNDEKİ ISLAK İMZALI DİLEKÇESİNİ, BAŞVURU SÜRESİ İÇİNDE VERGİ DAİRESİNE VERMESİ ŞARTTIR.

47 KANUN KAPSAMINDA BORÇLARI YAPILANDIRILMIŞ MÜKELLEFLERE, TAKSİTLERİN İHLAL EDİLMEMESİ HALİNDE, VADESİ GEÇEN BORCUNUN OLMADIĞI KONUSUNDA YAZI VERİLEBİLECEKTİR. BORCU YAPILANDIRILAN TAŞITLARIN, ŞARTLARIN İHLAL EDİLMEMESİ ŞARTI İLE, TAKSİT ÖDEME SÜRESİ SONUNA KADAR FENNİ MUAYENELERİ YAPTIRILABİLECEKTİR. TAŞITIN SATIŞ VE DEVRİ HALİNDE BORCUN TAMAMININ ÖDENMESİ ŞARTTIR. YAPILANDIRILAN ALACAKLAR İÇİN TATBİK EDİLEN HACİZLER, YAPILAN ÖDEMELER NİSPETİNDE KALDIRILACAKTIR. KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN ALACAKLARA İLİŞKİN ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ, TAKSİT ÖDEME SÜRESİNCE İŞLEMEYECEKTİR. KANUNDAN YARARLANMAK ÜZERE BAŞVURUDA BULUNMAYAN YA DA BORÇLARI YAPILANDIRMA KAPSAMI DIŞINDA KALAN BORÇLULAR İÇİN TAKİP VE TAHSİL İŞLEMİNE DEVAM EDİLECEKTİR.

48 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE TARİHİNDE DÜZENLENMİŞ BİLANÇOLARINDA GÖRÜLMEKLE BİRLİKTE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUTLARI, İŞLETMENİN ESAS FAALİYET KONUSU DIŞINDAKİ İŞLEMLERİ DOLAYISIYLA ORTAKLARDAN ALACAKLI BULUNDUĞU TUTARLAR İLE ORTAKLARA BORÇLU BULUNDUĞU TUTARLAR ARASINDAKİ NET ALACAK TUTARLARI ( , HESAPLAR), KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHİ İZLEYEN ÜÇÜNCÜ AYIN SON GÜNÜ OLAN TARİHİNE (BU TARİH DAHİL) KADAR VERGİ DAİRESİNE BEYAN ETMEK SURETİYLE KAYITLARINI DÜZELTECEKLERDİR. BEYAN EDİLEN TUTAR ÜZERİNDE %3 TUTARINDA HESAPLANAN VERGİ, BEYAN SÜRESİNDE ÖDENECEKTİR.

49 MUHASEBE KAYDI KASA MEVCUDU; KASA MUVCUDUNUN KASADAN DÜŞÜLMESİ
/ 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS (6552 sayılı Kanunun 74. maddesi) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 100 KASA HS / VERGİNİN HESAPLANMASI / 689 DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR HS 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HS /

50 İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDUNDAN KAYNAKLANAN GİDERİN NAZIM HESAPLARA (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak) KAYDI, / 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER HS 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER ALACAKLI HS / ……………………. KASA VE ORTAKLARDAN NET ALACAKLAR HESABINA İLİŞKİN OLARAK BEYANDA BULUNACAK MÜKELLEFLERİN, KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERMİŞ OLDUKLARI TARİHLİ BİLANÇOYU DİKKATE ALMALARI GEREKMEKTEDİR. KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERDİKLERİ DÜZELTME BEYANNAMESİ EKİNDEKİ YER ALAN BİLANÇO DİKKATE ALINMAYACAKTIR. ÖDENMİŞ BULUNAN VERGİLER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN MAHSUP EDİLEMEYECEKTİR. ÖDENEN VERGİLER KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE GİDER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

51 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları