Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Y.M.M. Adem ELİKARA – S.M.M.M. Doğan ŞEN 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Y.M.M. Adem ELİKARA – S.M.M.M. Doğan ŞEN 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER."— Sunum transkripti:

1 Y.M.M. Adem ELİKARA – S.M.M.M. Doğan ŞEN 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER

2 VERGİ ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI (6552/73. Md.) GEREKÇE Borçluların kamuya olan borçlarının enflasyon oranında endekslenmek suretiyle ödenmesi, Kamu ile olan mali ilişkinin belli bir plan dahilinde çözümlenmesi suretiyle faaliyetlere devam edilmesi, Ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir bir şekilde devamlılığını temin etmek, Yatırım ortamını iyileştirmek, Özel sektörün kamuya olan borç yükünü azaltmak, Maliye ve para politikalarının daha etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, 2

3 3 61116552 1-Kesinleşmiş BorçlarVAR 2-İhtilaflı BorçlarVARYOK 3-İnceleme Aşamasındaki İşlemlerVARYOK 4-Matrah Artırımı (Gelir, Kurumlar, KDV)VARYOK 5-Kasa Hesabının DüzeltilmesiVAR 6-Ortaklardan Alacaklar Hesabının DüzeltilmesiVAR 7-Stok Hesaplarının DüzeltilmesiVARYOK 8-Sabit Kıymet Hesaplarının DüzeltilmesiVARYOK

4 6552 SAYILI KANUN 73.MADDE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI 4

5 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI 6552 sayılı Kanun kapsamında bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu alacağın; 1- 73. maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması, 2- “kesinleşmiş alacak” olması, 3- Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (11/09/2014) vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması gereklidir. Bir alacağın 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi kapsamında yapılandırılarak ödenebilmesi için bu üç şartın bir arada bulunması gerekmektedir. 5

6 KESİNLEŞMİŞ ALACAK Yapılandırılacak alacakların, 11/09/2014 tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olması gerekir. Bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır. Alacakların kesinleşmesi, düzenlendikleri veya ilişkili oldukları kanunlardaki hükümler nedeniyle farklı şekilde gerçekleşebilmektedir. 6

7 V.U.K. KAPSAMINA GİREN VERGİLER VE VERGİ CEZALARININ KESİNLEŞMESİ 1. Beyanname ile beyan edilen vergiler beyan edildiği tarihte kesinleşir. 2. İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin dava konusu yapılması halinde bu vergiler kesinleşmemiş alacak hükmündedir. Ancak, 6552/73-4 fıkrasında “ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler hakkında bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.”denilmektedir. Diğer bir ifadeyle, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergiler, eğer istenirse yapılandırma kapsamında ödenebilir. 7

8 V.U.K. KAPSAMINA GİREN VERGİLER VE VERGİ CEZALARININ KESİNLEŞMESİ 3. İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile kesilen vergi cezalarına ilişkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine; - 30 gün içerisinde dava açılmaması, - dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması, - uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşılması vergi ve vergi cezaları kesinleşir. 8

9 TANIMLAR (Yİ-ÜFE) Yİ-ÜFE = Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 01/01/2015 tarihinden itibaren Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 01/01/2014 tarihinden itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade eder. 9

10 TANIMLAR VERGİ TABİRİ VUK kapsamına giren; vergi, resim, harç, fon payı, eğitime katkı payını ifade eder. 10

11 TANIMLAR BEYANNAME TABİRİ Vergi tarhına esas olan; beyanname ve bildirimleri ifade eder. 11

12 TANIMLAR Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANI 6552/73.maddesi hükümlerine göre ödenecek alacaklara Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, Ağustos/2014 ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır. 12

13 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-a-1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince (vergi dairelerince) tahsil edilen; V.U.K. Kapsamına giren; 1. 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayalı vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti hariç), 13

14 VERGİLENDİRME DÖNEMİ 15 GÜN OLAN MÜKELLEFİYETLER Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Nisan/2014 ayına rastlamakla beraber beyanname/bildirim verme süresinin son günü Mayıs/2014 ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir. 14

15 VERGİLENDİRME DÖNEMİ AYLIK OLAN MÜKELLEFİYETLER Mart/2014 vergilendirme dönemi ve önceki dönemler kapsama girmekte, Nisan/2014 ve sonraki dönemler kapsama girmemektedir. 15

16 VERGİLENDİRME DÖNEMİ ÜÇ AYLIK OLAN MÜKELLEFİYETLER Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Nisan/2014 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, Nisan/2014 ayından sonraya rastlayanlar kapsama girmemektedir. (Not: 2014/1.Dönem Geçici Verginin beyanname verme süresi 14/05/2014 olduğundan yapılandırma kapsamına girmemektedir.) 16

17 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK OLAN MÜKELLEFİYETLER Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, 2013 takvim yılı ve önceki yıllara ilişkin vergilendirme dönemleri kapsama girmekte, 2014 takvim yılına ilişkin vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir. Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bakımından, özel hesap döneminin kapandığı tarih ve beyanname verme süresinin son günü 30/04/2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama girmemektedir. 17

18 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ MÜKELLEFİYETLERİ Beyanname verme süresinin son günü 30/04/2014 tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama girmektedir. 18

19 30/04/2014 – 10/09/2014 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN PİŞMANLIK/DÜZELTME BEYANNAMELERİ Tebliğde net bir açıklama olmamakla birlikte, normal beyan tarihi 30/04/2014 tarihine kadar verilmesi gereken, ancak bu tarihten sonra 11/09/2014 tarihinden önce verilen düzeltme veya pişmanlık talepli düzeltme beyannamelerine ilişkin ödemelerin de 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacağı anlaşılmaktadır. 19

20 HARÇ MÜKELLEFİYETLERİ Harçlar Kanununa göre alınan harçlar genel olarak işlem anında beyanname alınmaksızın tahakkuk ettirilerek tahsil edilmektedir. Gayrimenkullerin devir ve iktisap işlemleri nedeniyle ödenmesi gereken harç tutarı ile ilgili olarak devir ve iktisap tarihinden sonra tarhiyat yapılabilmektedir. 10/09/2014 tarihine kadar kesinleşmiş bulunan harçlar yapılandırma kapsamındadır. Karar ve ilam harçları ile Harçlar Kanunu’nun 8.maddesine göre yıllık olarak alınan harçlardan, 11/09/2014 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanlar kapsama girmektedir. 20

21 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-a-2) 2. 2014 yılına ilişkin olarak 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) 21

22 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-a-2) 2014 yılına ilişkin olarak 30/04/2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar gibi alacaklar Kanun kapsamına girmektedir. 2014 yılı içinde ilk defa kayıt ve tescil edilen taşıtlara ilişkin olup, kayıt ve tescilin yapıldığı tarih 30/04/2014 tarihi veya bu tarihten önce olanlar Kanun kapsamına girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise girmemektedir. Ancak, 6552/73-a-(2) alt bendi gereğince, 2014 yılına ilişkin olarak tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisinin Temmuz/2014 ayında ödenmesi gereken ikinci taksitinin madde kapsamında yapılandırılması mümkün bulunmamaktadır. 22

23 UZLAŞMA VE TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA 11/09/2014 tarihinden önce V.U.K.’nun gerek uzlaşma gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış ancak Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş borcu olan mükellefler, uzlaşma sonucu kesinleşerek tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak madde yapılandırma hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 23

24 VERGİ ZİYAI, USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA İNDİRME (V.U.K. 376. MD.) V.U.K. uyarınca kesilmiş olan vergi aslına bağlı vergi cezaları için anılan Kanunun 376 ncı maddesi hükmü uyarınca indirim talebinde bulunulan ancak, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiş dolayısıyla kesinleştiği halde henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklar için indirimli ceza tutarları dikkate alınarak yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilecektir. 24

25 PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNE GÖRE BEYAN EDİLEN MATRAHLAR ÜZERİNDEN TAHAKKUK EDEN ALACAKLAR (V.U.K. 371. MD.) 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla (bu tarih hariç) pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk eden ve bu tarih itibarıyla henüz 15 günlük ödeme süresi geçmemiş olan alacaklar için tahakkuk eden pişmanlık zammı tutarları için yapılandırma hükümlerinden faydalanılabilir. Bu takdirde, pişmanlık zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak pişmanlık zammı tutarı yeniden hesaplanacaktır. 25

26 İKMALEN RE’SEN VE İDARECE YAPILAN TARHİYATA İLİŞKİN OLARAK DAVA AÇILMAKSIZIN KESİNLEŞEN ALACAKLAR İkmalen, re’sen ya da idarece tarh edilmiş ve Kanunun yayımlandığı 11/09/2014 tarihi itibarıyla dava açılmaksızın kesinleşmiş olan ve ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar için, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamelerinde belirlenen tutar ve hesaplanan gecikme faizi dikkate alınarak 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükmünden yararlanılabilecektir. 26

27 ASILLARI KISMEN ÖDENMİŞ OLAN VERGİ VE VERGİ ASLINA BAĞLI VERGİ CEZALARI Asılları kısmen ödenmiş olan vergilerin ödenmemiş kısmına, vade tarihinden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak gecikme zammı yerine, daha önce hesaplanmış gecikme faizi olması halinde, gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. 27

28 ASILLARI TAMAMEN ÖDENMİŞ VERGİLER İLE VERGİ ASLINA BAĞLI VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN FER’İ ALACAKLAR Asılları tamamen ödenmiş vergiler üzerinden hesaplanmış gecikme zammı ve gecikme faizleri; - verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, - vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak gecikme faizi yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanarak yapılandırılacaktır. 28

29 ASILLARI TAMAMEN ÖDENMİŞ VERGİLER İLE VERGİ ASLINA BAĞLI VERGİ CEZALARINA İLİŞKİN FER’İ ALACAKLARDAN KANUNUN YAYIMLANDIĞI TARİHTEN ÖNCE KISMEN TAHSİL EDİLENLER Asılları tamamen ödenmiş vergilere ilişkin gecikme faizi ve gecikme zamlarından, Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen tahsilat yapılmışsa, - verginin vade tarihinden ödendiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanan gecikme zammı yerine, - vergiye gecikme faizinin hesaplandığı süre dikkate alınarak, gecikme faizi yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Tahsil edilmiş olan gecikme zammı ve gecikme faizinden herhangi bir red ve iade yapılmayacaktır. 29

30 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-a-3) 3. 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları 30

31 BİR VERGİ ASLINA BAĞLI OLMAKSIZIN KESİLMİŞ OLAN VERGİ CEZALARI 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilmiş olan vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları da 11/09/2014 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş olması halinde anılan maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılandırılabilecektir. Bu durumda, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (I. ve II. derece usulsüzlük cezaları ile özel usulsüzlük cezaları) %50’sinin maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu cezalara karşılık kısmi ödeme yapılmış olması halinde ödenmemiş kısım için bu maddeden yararlanılabilecektir. 31

32 KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI (6552/73-b) 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce, - Askerlik Kanunu, - Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, - Milletvekili Seçimi Kanunu, - Karayolları Trafik Kanunu, - Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, -Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, - Karayolu Taşıma Kanunu, 32

33 KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI (6552/73-b) - Nüfus Hizmetleri Kanunu, - Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, - Radyo ve Televizyonların Kuruluş Hizmetleri Hakkında Kanun, - Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları, 33

34 KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI (6552/73-b) Genel Kural: 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır. Söz konusu idari para cezalarından, idari yaptırım karar tutanağının düzenlenme tarihi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş olanlar kapsam dahilindedir. Ancak, 30/04/2014 tarihinden önce verilmekle birlikte 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmemiş olan idari para cezaları madde kapsamına girmemektedir. 34

35 TRAFİK VE KARAYOLU TAŞIMA İDARİ PARA CEZALARI 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında trafik ve karayolu taşıma idari para cezalarının yapılandırılmasında aylık %5 oranında hesaplanacak faiz yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır. Ancak, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı da ilgili Kanun gereğince idari para cezasının iki katını geçemeyecektir. 35

36 31/07/2004 TARİHİNDEN ÖNCE TEBLİĞ EDİLEN TRAFİK KANUNU VE KARAYOLU TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZALARININ DURUMU Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden kesilip 31/07/2004 tarihinden önce tebliğ edilen ve ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içerisinde ödenmeyen trafik idari para cezaları iki katına çıkarak ödeme süresi on gün daha uzakta ve bu süre içerisinde de ödenmeyen trafik idari para cezaları üç katına çıkmaktaydı. Bu cezaların trafik idari para cezalarının yapılandırılmasında herhangi bir ferî alacak bulunmadığından, bu alacak üzerinden Yİ-ÜFE tutarı hesaplanmayacak ve yapılandırmaya üç katına çıkmış tutar esas alınacaktır. 36

37 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-c) 73.Maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olup vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan asli alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi adlarla uygulanan fer’i amme alacakları yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 37

38 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-c) Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmemiş olan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde ise fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla madde hükmünden yararlanılacak ve faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 38

39 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-c) Ayrıca, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup vergi dairelerine takip için intikal etmiş olan amme alacakları da 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında yapılandırılacaktır. 6183 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki zam, 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası ile 79 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan %10 oranındaki tazminatlar asli alacak olarak dikkate alınmak suretiyle madde kapsamında yapılandırılacaktır. 39

40 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-c) Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına; - Ecrimisiller, - Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) alacakları, - Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) alacakları, - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde ödenmemesi nedeniyle vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi alacakları, - Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, - 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre doğan yiyecek bedelleri, gibi alacaklar girmektedir. 40

41 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-c) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı AATUHK kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezaları (6552/73-1-(b) bendinde yer alan idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır)ile - Mülga Petrol Kanuna istinaden alınan Devlet hissesi ve devlet hakkı, - Türk Petrol Kanuna istinaden alınan Devlet hissesi, - Mülga Şeker Kanuna istinaden alınan şeker fiyat farkı, - Mülga Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 41

42 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-c) - Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, - Mülga Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları YAPILANDIRMA KAPSAMININ DIŞINDADIR. Yukarıda sayılanlar haricinde kalan asli ve ferî amme alacakları - Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları yapılandırma kapsamındadır. 42

43 TECİLLİ ALACAKLAR (6552/73-13) 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamına giren kesinleşmiş alacakların, Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödeniyor olması halinde borçlular, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları için madde hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 43

44 TECİLLİ ALACAKLAR (6552/73-13) Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanmış ve tahsil edilmiş olduğundan, ödenmiş kısım ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi hükümleri uygulanacaktır. 44

45 EVVELCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HACİZ İŞLEMLERİ VE VERİLEN TEMİNATLARIN DURUMU (6552/73-13) Yapılandırma kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarına karşılık ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların amme alacağını karşılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Bu hüküm çerçevesinde, borçları madde hükmüne göre taksitlendirilen mükelleflerin teminat değişikliği talepleri de değerlendirilebilecektir. 45

46 BELEDİYELERCE TAKİP EDİLEN ALACAKLAR (6552/73-16-a) Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı, (Not: 2014 yılı ÇTV’nin 1.taksit ödemesinin son gününün 30/04/2014 tarihinden sonraya rastlaması nedeniyle yapılandırma kapsamına girmemektedir.) 46

47 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-16-b ve c) Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları, vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde kesinleşmiş olup 11/09/2014 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan alacaklar yapılandırma kapsamındadır. 47

48 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-5) Motorlu Taşıtlar Vergisi ile bu vergiye bağlı kesilen vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yapılandırma kapsamındadır. Yapılandırma hükümleri ihlal edilmemek kaydıyla, ödeme süresi sonuna kadar fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler, MTV’nin ödenip ödenmediğini araştırmak zorunda değillerdir. 48

49 YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (6552/73-2) V.U.K. Kapsamına giren ve 11/09/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin yapılandırma kapsamında ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilin vazgeçilir. Bu açıdan; - Ba-Bs formları, - Kesin Mizan Bildirimi, - Mükellef Bilgileri Bildirimi, - Özel Usulsüzlük Cezaları bu kapsamdadır. 49

50 DAVA AŞAMASINDA OLAN VERGİ VE CEZALARIN DURUMU (6552/73-6) Yapılandırma hükümlerinden faydalanmak isteyen borçluların, 73.maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalarından vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir. Dilekçelerin tahsil dairesine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih kabul edilir. 50

51 DAVA AŞAMASINDA OLAN VERGİ VE CEZALARIN DURUMU (6552/73-6) Yapılandırma kapsamına alacağın varlığı hususunda ihtilaf olan alacaklar girmemekte olup, münhasıran kesinleşmiş alacaklar girdiğinden, yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların bu kesinleşmiş alacaklara ilişkin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Borçluların bu yöndeki iradelerini başvuruları sırasında belirtmeleri şarttır. 51

52 BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ (6552/73-8) 6552/73.madde kapsamında başvuru yapacak borçluların en geç 01/12/2014 (30/11/2014 tarihi resmi tatile rastlamaktadır) mesai saati bitimine kadar, borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. (Dikkat: 6552/73-17.bendiyle Bakanlar Kuruluna başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir.) 52

53 BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ (6552/73-8) Borçlular, bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan (yazılı olarak) posta yoluyla veya GİB’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinde başvuru yapabilirler.www.gib.gov.tr Doğrudan veya posta yoluyla yapılan başvurularda tebliğ ekinde yer alan başvuru dilekçelerinden başvuru konusuna uygun olanı kullanılır. Borçlunun birden fazla vergi dairesinde mükellefiyetinin bulunması halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapılacaktır. 53

54 BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ (6552/73-8) Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve vergi türler açısından da yapılandırma hakkından yararlanabilirler. Ancak, Motorlu Taşıtlar Vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur. 54

55 BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ (6552/73-8) İnternet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılandırmadan yararlanmak için başvuruda bulunan borçluların, yararlanmak istedikleri borçlarıyla ilgili davalar bulunması halinde ilgili vergi dairesine ayrıca yazılı olarak da başvurmaları şarttır. 55

56 ALACAK TUTARININ TESPİTİ (6552/73-c) Kesinleşmiş olup, 11/09/2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakları yerine, 6552 sayılı kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması halinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 6552 sayılı kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir. 56

57 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ (6552/73-8) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine, Belediyelere, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon idarelerine borçlu bulananların yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 1 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idarelere (tahsil dairelerine) başvurmaları gerekmektedir. Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit ödeme süresi 31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde sona ermektedir. 57

58 TAKSİTLE ÖDEME VE KATSAYI UYGULAMASI (6552/73-9) Yapılandırılan tutarın; ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanun’un yayınlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz. 58 Taksit AdediKatsayı 6 eşit taksit1,05 9 eşit taksit1,07 12 eşit taksit1,10 18 eşit taksit1,15

59 TAKSİTLE ÖDEME VE KATSAYI UYGULAMASI (6552/73-9) Başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir. Borçlu tarafından taksit sayısına ilişkin bir tercihte bulunulmaması halinde, idarece fıkrada öngörülen en uzun taksit sayısı olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilecektir. Maddenin dokuzuncu fıkrasının (b) bendindeki açık hüküm sebebiyle borçlular tercih ettikleri taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapamayacaktır. 59

60 TAKSİTLE ÖDEME VE KATSAYI UYGULAMASI (6552/73-9) Taksitle yapılacak ödemeler için fıkranın öngördüğü ilgili katsayı, yapılandırılan alacak tutarı ile çarpılacak ve bulunacak tutar borçlu tarafından seçilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı bulunacaktır. 60

61 KREDİ KARTIYLA ÖDEME (6552/73-11) Yapılandırılan tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenmesi mümkündür. Kredi kartı kullanılarak ödeme yapılabilmesi için aracılık yapan bankalarla anlaşma yapılması gerekmektedir. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenecek alacakların tahsilatı amacıyla ödemeye aracılık yapacak bankalarla gerekli anlaşma sağlanmış olup kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecektir. Ancak, bankaların uygulama geliştirmeleri halinde, internet siteleri veya şubeleri üzerinden de kredi kartıyla tahsilat işlemleri yapılması mümkündür. 61

62 KREDİ KARTIYLA ÖDEME (6552/73-11) Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir. Borçluların kredi kartına taksit şeklinde ödeme yapmak istemeleri halinde, madde kapsamında yapılandırılan alacak tutarı banka tarafından borçlunun hesaplarına maddenin dokuzuncu fıkrasının öngördüğü taksit aylarında yansıtılacaktır. Bununla birlikte, borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir. 62

63 MAHSUBEN ÖDEME (6552/73-12) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, madde hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri şarttır. Belgelere ek olarak mahsuben iadenin gerçekleştirilebilmesi için teminat, yeminli mali müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde vergi dairesine intikal etmiş olması gerekmektedir. 63

64 YAPILANDIRILAN TAKSİTLERİN DÜZENLİ OLARAK ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a) Ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya aha az (2014 takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 64

65 CARİ DÖNEMDE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a) Yapılandırma kapsamında, yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için başvuruda bulunan mükelleflerin maddede öngörülen diğer şartların yanı sıra; fıkrada belirtilen bu vergi türlerinden, taksit ödeme süresince beyan üzerine ilk taksit ödeme süresinin başlangıç tarihinden mükellef tarafından seçilen son taksit ödeme süresinin sonuna kadar, erken ödeme halinde borcun tamamen ödendiği tarihe kadar, tahakkuk edenleri vadesinde ödemeleri şarttır. 65

66 CARİ DÖNEMDE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a) Bu hüküm, maddeye göre ödenecek taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde uygulanacak hükümler ile ilişkili olmayıp taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek vergilerin zamanında ödenmesi ile ilgilidir. Ancak, bu vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergisinin vadesinde ödenmemesi halinde yapılandırma ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin vadesinde ödenmesi şartı, bir takvim yılında her bir vergi türü için en fazla iki defa ihlal edilebilecektir. Böyle bir durumda borçlular madde hükümlerinden yararlanma haklarını kaybetmeyecektir. 66

67 CARİ DÖNEMDE TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN ÖDENME ZORUNLULUĞU (6552/73-10-a) Bir vergi türünün bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde mükellefler üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı ayın sonuna kadar (bu tarih dahil) ödedikleri taksitler için madde hükmünden yararlanacak, bu tarihten sonra ise madde kapsamında ödeme haklarını kaybedeceklerdir. Mükelleflerin çok zor durumda bulunmaları nedeniyle borçlarını vadesinde ödeyememeleri hali maddenin ihlal nedeni sayılmamıştır. Çok zor durum hali, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde geçen “çok zor durum” halini ifade etmektedir. 67

68 EKSİK ÖDENEN TUTARLARIN YAPILANDIRMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (6552/73-10-b) Yapılandırma kapsamında ödenecek taksitler ile taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden ve maddenin yedinci fıkrasında belirtilen vergilerin (yıllık gelir ve kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV) (her bir vergi türü itibarıyla) vadesinde yapılan ödemelerinde 5 liraya kadar eksik ödemeler ihlal sebebi sayılmayacaktır. Bununla birlikte, tahakkuk eden alacağın %10’u 5 liranın altında ise yüzde %10 tutarına isabet eden tutar kadar eksik ödeme hali ihlal sebebi sayılmamıştır. Ancak, bu tutarları aşan eksik ödemelerin ihlal sebebi olarak değerlendirileceği tabiidir. 68

69 İHLAL HALİNDE MADDE HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA (6552/73-10-c) Yapılandırma kapsamında taksitlendirilen alacakların, öngörülen süre ve şekilde tamamen ödenmemesi halinde, bu Tebliğin (I/B-2.3.3.) bölümünde yer alan açıklamalar saklı kalmak kaydıyla (6552/73.madde kapsamındaki alacaklar ile bu Kanunun bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri kapsamındaki alacaklarla ilgili olarak mevzuatlarında yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taksit ödeme süresince zamanaşımı süreleri işlemez.”) borçlular yaptıkları ödemeler nispetinde madde hükümlerinden yararlandırılacaktır. 69

70 İHLAL HALİNDE MADDE HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA (6552/73-10-c) Mükellefin yaptığı ödemeler, vadesi ve dönemi önce gelen borçlardan başlanarak her bir dönem itibarıyla mahsup edilecektir. Yapılan ödemeler belirtilen şekilde mahsup edildikten sonra alacağın tamamen tahsil edilemediği dönemlerde madde hükmü ihlal edilmiş sayılacaktır. Bu takdirde kısmi ödeme olan döneme ilişkin vergiler için yapılmış ödemeler kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanılacaktır. 70

71 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN İDARİ PARA CEZALARI (6552/73-14-a) Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen (Tütün Mamullerinin Tüketilmesinden Kaynaklı ) idari para cezaları hariç olmak üzere, 31/12/2013 tarihinden (bu tarih dâhil) önce idari yaptırım kararı verildiği hâlde 6552 sayılı Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120 Türk Lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları tamamı tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu bent kapsamına giren ve mülga 5539 sayılı Kanun ile 6001 sayılı Kanun gereğince verilen idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 Türk lirası ve altında kalan geçiş ücretleri için de bu bent hükmü uygulanır. 71

72 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN İDARİ PARA CEZALARI (6552/73-14-a) Kapsama giren idari para cezaları ile geçiş ücretlerinden Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla; - Tebliğ edilmemiş olanların ilgilisine tebliğ edilmemesi, - Tebliğ edilmiş olanların ve bunlara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmesi, esası getirilmiştir. 11/9/2014 tarihine kadar tebliğ edilmemiş olan idari yaptırım kararları bu tarihten sonra tebliğ edilmeyecek, bu tarihten önce tebliğ edilmesine rağmen tahsil edilmemiş olanlar ise tahsil edilmeyecek ve tahsil için ilgili vergi dairesine gönderilmeyecektir. Ancak, Kanunun yayımlandığı tarihten önce bu alacaklara yönelik yapılmış olan tahsilatlar red ve iade edilmeyecektir. 72

73 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN AMME ALACAKLARI (6552/73-14-b) Anılan bent kapsamına; - Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmekte olan, - Vadesi 31/12/2007 tarihinden (bu tarih dahil) önce olan, - Her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 50,00 TL’yi aşmayan (tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’iler dahil), - Aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 100,00 TL’yi aşmayan, - Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan alacaklar girmektedir. 73

74 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN AMME ALACAKLARI (6552/73-14-b) Bu kapsamda, vergiler, vergi cezaları, kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları, ecrimisiller, adli para cezaları, idari para cezaları, yiyecek bedelleri gibi amme alacakları bu bent kapsamında terkin edilecektir. Diğer taraftan, bent kapsamına alacağın gelir kaydedileceği bütçe ayrımı yapılmaksızın Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre takip edilmekte olan alacakların tamamı girdiğinden, bu alacaklar bentte belirtilen diğer şartlara sahip olmaları kaydıyla terkin edilecektir. 74

75 6552 SAYILI KANUN 74.MADDE KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI 75

76 KAPSAM (6552/74-a) Yasanın bu maddesi, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan -Kasa mevcutlarını, -İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan), ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 31/12/2014 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. 76

77 BEYAN (6552/74-a) Kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler. 25/09/2014 tarihinde e-beyanname sistemine yüklenen “STOK6552 – Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Net Alacaklar” beyanını elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayanlarca, söz konusu beyan kurumlar vergisi mükellefiyeti yönünden bağlı olunan vergi dairelerine kağıt ortamında yapılabilecektir. 77

78 BEYAN (STOK6552) (6552/74-a) 78 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN (NET) ALACAKLAR İÇİN BİLGİLER (1) Kasa Mevcudu (2) Ortaklardan Alacaklar (131 No.lu Hesap) (3) Ortaklardan Alacaklar (231 No.lu Hesap) (4) Ortaklara Borçlar (331 No.lu Hesap) (5) Ortaklara Borçlar (431 No.lu Hesap) (6) Ortaklardan Net Alacaklar(2)+(3)-(4)-(5) (7) Toplam Beyan Edilecek Tutar(1)+(6) (8) Matrah(7) (9) Vergi Oranı%3 (10) Ödenecek Vergi(8)x%3

79 VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER (6552/74-b) Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının düzeltilmesi gerekir. 79

80 VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER (6552/74-b) Örnek 1-(A) Anonim şirketinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 300.000 TL görülmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 290.000 TL'dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 24/10/2014 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu 400.000 TL olarak görülmektedir. Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 400.000 TL olsa da, 31/12/2013 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarın 290.000 TL olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna (31/12/2014 tarihine) kadar ödeyecektir. 80

81 VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER (6552/74-b) Bu çerçevede; Beyan tutarı : 290.000 TL Hesaplanan vergi : (290.000 x %3=) 8.700 TL -Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa hesabından düşülmesi: ______________________24/10/2014_____________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 290.000 TL 100 KASA290.000 TL (6552 sayılı Kanunun 74.maddesi Kanunen Kabul Edilmeyen Gider _________________________ / __________________________ 81

82 VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER (6552/74-b) Verginin hesaplanması: ______________________24/10/2014_____________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 8.700 TL 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 8.700 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) ______________________24/10/2014______________________ 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 298.700 TL 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 298.700 TL ALACAKLI HESABI ________________________ / ___________________________ 82

83 VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER (6552/74-b) 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlenen bilançoda kasa hesabında görünen ve fiilen kasada bulunmayan tutarın, 6552/74.maddesi kapsamında beyanın korunması esastır. Beyan tarihinde, fiilen kasada bulunmayan tutarın 31/12/2013 bilançosunda görünen tutardan büyük olması halinde 31/12/2013 tarihinde beyan edilen tutar, fiilen kasada bulunmayan tutarın 31/12/2013 bilançosunda görünen tutardan küçük olması halinde beyan tarihindeki tutarın matrah olarak alınacaktır. 83

84 ESAS ALINACAK BİLANÇO (6552/74-b) Kasa ve ortaklardan net alacaklar hesabına ilişkin olarak beyanda bulunacak mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31/12/2013 tarihli bilançolarını dikkate almaları gerekmektedir. Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2013 yılı içerisinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin olarak vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançolarını esas alacaklardır. Dolayısıyla, mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır. 84

85 DİĞER HUSUSLAR (6552/74-b) 6552/74.madde kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir. Beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. Kurumlar vergisi mükelleflerince 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine (kar dağıtım stopajına) yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 85

86 DİĞER HUSUSLAR (6552/74-b) 6552/74.maddesi beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde beyanname verme süresi içinde gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması mümkün bulunmaktadır. Geçici vergi beyanlarının 31/12/2014 tarihine (bu tarih dahil) kadar düzeltebilmeleri mümkün bulunmaktadır. Bu kapsama giren düzeltme işlemleri nedeniyle vergi dairelerince yapılacak ek tarhiyatlar için herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır. 86

87 6552 SAYILI KANUNDA YER ALAN DİĞER VERGİSEL DÜZENLEMELER 87

88 KIYMETLİ TAŞLARLA İLGİLİ OLARAK KDVK’NUN 17/4-G MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK (6552/26) Evvelce KDVK’nun 17/4-g maddesinde yer alan “Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia)” ibaresi “Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi,” şeklinde değiştirilmiştir. - Kübik virconia istisna dışına çıkarılmıştır. - Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci teslimlerinde var olan sınırsız istisna ise, söz konusu kıymetli taşların yalnızcı 6362 sayılı SPK’na göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi aşamalarına münhasır hale getirlmiştir. Bu aşamalar dışında yapılan teslimler, örneğin perakende aşamadaki kıymetli taş teslimleri KDV’ye tabi olacaktır. (Yürürlük Tarihi: 11/09/2014) 88

89 SGK’NA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN BORÇLARA KARŞILIK KURUM’A YAPILAN TAŞINMAZ DEVİRLERİ İLE BU TAŞINMAZLARIN SGK’NCA DEVREDİLMESİNİN KDV’DEN İSTİSNA EDİLMESİ (6552/27) 5510 sayılı Kanun’un geçici 41.maddesine göre, 31/12/2013 tarihine kadar, SGK’na olan prim ve benzeri borçların, Kuruma yapılacak taşınmaz devri ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır. 6552/27.maddesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu kapsamda borç karşılığı yapılan taşınmaz devirleri ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) devir ve teslimleri 31/12/20123 tarihine kadar KDV’den istisna tutulmuştur. Ayrıca, bu istisna nedeniyle KDVK’nun 30/a maddesi uygulanmayacak, yani devre konu taşınmazların iktisabında ödenen KDV, indirim konusu yapılabilecektir. (Yürürlük Tarihi: 11/09/2014) 89

90 BAŞBAKANLIKÇA VEYA BAKANLAR KURULU’NCA BAŞLATILAN YARDIM KAMPANYALARINA MAKBUZ KARŞILIĞI YAPILAN AYNİ VE NAKDİ BAĞIŞLARIN TAMAMININ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDA İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEĞİ (6552/92) GVK’nun 89/10.bendi ile KVK’nun 10/1-e bendi evvelce “Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı.” iken “Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı.” olarak değiştirilmiştir. - Yapılan bu düzenleme ile doğal afet sınırlaması kaldırılmıştır. - Bağış kampanyası doğal afet dolayısıyla olsun olmasın, Başbakanlık veya Bakanlar Kurulu’nca başlatıldığı sürece, bu kampanyaya yapılan bağışların tamamı Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirim için ayrı bir Bakanlar Kurulu Kararına da gerek bulunmamaktadır. (Yürürlük Tarihi: 11/09/2014) 90

91 6552 SAYILI KANUNDA YER ALAN DİĞER YAPILANDIRMA UYGULAMALARI 91

92 S.M.M.M ODASI, Y.M.M. ODASI VE TÜRMOB BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (6552/76) Başvuru Tarihi: 01/10/2014 – 31/10/2014 Taksit Sayısı: 9 Eşit Taksit Ödeme Sıklığı: Aylık Ödeme İlk Taksit Ödeme: Ekim/2014 Yapılandırmanın Kapsamı: Aidat Borçları Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. Alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 92

93 TİCARET ODASI, SANAYİ ODASI VE TOBB BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (6552/77) Başvuru Tarihi: 01/10/2014 – 30/11/2014 Taksit Sayısı: 8 Eşit Taksit Ödeme Sıklığı: Üçer Aylık Ödeme İlk Taksit Ödeme: Aralık/2014 Yapılandırmanın Kapsamı: Aidat Borçları, Navlun Hasılatından Alınacak Oda Payları, Borsa Tescil Ücreti, Oda ve Borsaların TOBB’ne olan Aidat Borçları Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanır. Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılır. 93

94 ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI, TESK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (6552/78) Başvuru Tarihi: 01/10/2014 – 30/11/2014 Taksit Sayısı: 8 Eşit Taksit Ödeme Sıklığı: Üçer Aylık Ödeme İlk Taksit Ödeme: Aralık/2014 Yapılandırmanın Kapsamı: Aidat Borçları, Navlun Hasılatından Alınacak Oda Payları, Borsa Tescil Ücreti, Oda ve Borsaların TOBB’ne olan Aidat Borçları Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanır. Ödenmesi gereken toplam tutarın birinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde, ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılır. 94

95 ARAÇ MUAYENE BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (6552/79) Başvuru Tarihi: 11/09/2014 – 31/12/2014 Taksit Sayısı: 1 Taksit Ödeme Sıklığı: 31/12/2014’e Kadar Ödeme Yapılandırmanın Kapsamı: Araç Muayenesi Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanır. Hesaplanan tutara Eylül/2014 tarihinden başlayarak araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay kesri için aylık %1 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın da en geç 31/12/2014 tarihine kadar ödenmesi zorunludur. Bu madde ile ilgili olarak, 6552/Geçici 2.maddenin son bendiyle Bakanlar Kurulu’na başvuru süresini 31/12/2014 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmiştir. 95

96 GÜMRÜK VERGİSİ BORÇLARI VE CEZALARININ YAPILANDIRILMASI (6552/80) Başvuru Tarihi: 01/10/2014 – 30/11/2014 Taksit Sayısı: Peşin, 6,9,12,18 Eşit Taksit Ödeme Sıklığı: İkişer Aylık Dönemler Yapılandırmanın Kapsamı: Gümrük Vergileri, İdari Para Cezaları, Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Alacakları Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir. 96

97 SGK BORÇLARI VE CEZALARININ YAPILANDIRILMASI (6552/81) Başvuru Tarihi: 01/10/2014 – 31/12/2014 Taksit Sayısı: Peşin, 6,9,12,18 Eşit Taksit Ödeme Sıklığı: İkişer Aylık Dönemler İlk Taksit Ödeme: 31/01/2015 Yapılandırmanın Kapsamı: SGK Primi, Emeklilik Keseneği, Kurum Karşılığı, İşsizlik Sigortası Primi, Sosyal Güvenlik Destek Primi, İsteğe Bağlı Sigorta Primi, Topluluk Sigortası Primi, Eksik İşçilik Tutarı Üzerinden Hesaplanan Sigorta Primi, Genel Sağlık Sigortası Primi, Yersiz Ödenen Aylıklara İlişkin Borç, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Eğitime Katkı Payı, İdari Para Cezaları, Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Alacakları Bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. 97

98 TEK İŞVERENİN SAHİP OLDUĞU BİRDEN FAZLA İŞYERİNE AİTSGK 4/(A) BORÇLARI İÇİN TEK BİR BAŞVURU İMKANI 4/(a) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvuru formu ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır. 98

99 E-SİGORTA KANALIYLA BAŞVURU İMKANI e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır. www.sgk.gov.tr Ancak, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ya da 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmamış olmasına rağmen daha önce alınmış e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi şifrelerini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir. 99

100 BAĞ-KUR 4/(B) SİGORTALILARINA GETİRİLEN İHYA İMKANI (6552/81-5) Daha önce 01.05.2008 tarihine kadar beş yıl ve daha fazla Bağ-Kur prim borcu olanlara uygulanan sigortalılık süresi durdurma yahut silme hakkı kullanarak sigortalılık sürelerini sildirmiş olanlar, 31/12/2014 tarihine kadar başvurmaları halinde, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu madde hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. 100

101 BAĞ-KUR 4/(B) SİGORTALILARINA GETİRİLEN İHYA İMKANI (6552/81-5) Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu madde kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. İhya başvuruları, sigortalı dosyalarının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine yapılır. 101

102 TEDAŞ’A OLAN BAZI ALACAKLAR İLE TEDAŞ’A AİT OLUP TAHSİLATI ÖZELLEŞTİRİLEN ELEKTRİK DAĞITIM/PERAKENDE SATIŞ ŞİRKETLERİNCE SÜRDÜRÜLEN ALACAKLAR (6552/GEÇİCİ 2 ) Başvuru Tarihi: 01/10/2014 – 31/11/2014 Taksit Sayısı: Peşin, 6,9,12,18 Eşit Taksit Ödeme Sıklığı: İkişer Aylık Dönemler İlk Taksit Ödeme: 31/01/2015 Yapılandırmanın Kapsamı: Borç Asılları, Faiz, Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Alacakları Bu alacaklara uygulanan ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. 102

103 6552 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 103

104 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ (6552/55) 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR 10 günden az çalışanlar kısa vadeli sigorta sigorta kollarına tabi tutulmuş olup, çalıştıranlarca PEK alt sınırının %2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ödenecektir. Bu şekilde çalıştırılanların sigortalılık tescili, çalışan ve çalıştıran imzalarını da ihtiva eden ve en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar SGK’na verilmesi gereken, örneği SGK tarafından hazırlanacak belgenin verilmesiyle sağlanacaktır. Sigortalılık başlangıcında bu belge üzerinde çalışma başlangıcına dair kayıtlı en eski tarih esas alınacaktır. 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR 10 günden fazla ev hizmetlerinde çalışanlar tüm sigorta kollarına tabi tutularak zorunlu sigortalı sayılmış olup, 4/(a) bendi kapsamındaki sigortalılara ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bunların bildirimi, işverenler tarafından örneği SGK tarafından hazırlanan belgeyle en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılacaktır. Süresinde yapılmayan bildirim için işverene idari para cezası uygulanacaktır. (Yürürlük Tarihi: 01/04/2015) 104

105 YABANCILARIN SİGORTALILIĞI (6552/40) Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler en fazla 3 ay süreyle Türk Sosyal Güvenlik sisteminin dışında kalacaktır. Diğer bir deyişle, yurtdışından gelen yabancı uyruklu kişiler en fazla 3 ay sigortasız olarak çalışabileceklerdir. 105

106 YERALTINDA ÇALIŞANLARIN EMEKLİLİK YAŞINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK (6552/41) Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde sürekli veya aralıklı olarak en az 20 yıldan beri çalışan sigortalılar için aranan emeklilik yaş şartı 55’den 50’ye düşürülmüştür. 106

107 DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINDA DÜZENLEMELER (6552/43) Doğum borçlanmasının kapsamı, 4/(a), 4/(b) ve 4/(c)’li kadın sigortalıların üç doğumla sınırlı olmak üzere her doğumdan sonraki iki yıla kadar süreleri borçlanabilecekleri kadar genişletilmiştir. Artık Bağ-Kur’lular da doğum borçlanması yapabilecektir. Sigortalı olduğu tarihten sonra doğum yapan kadınlar, çocuklarının yaşaması şartıyla, doğumdan sonraki çalışmadıkları 2 yıla kadar olan süreyi borçlanabilecektir. Ancak, sigortalılık başlangıcından önce gerçekleşen doğumları borçlanmak yine mümkün olmamıştır. 107

108 TÜP BEBEK ÖDEMELERİ HAKKINDA DÜZENLEMELER (6552/45,47) Tüp bebek ödemelerinde 3 denemeye kadar oluşan masrafların; ilk denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20’lik kısmı katılım payı olarak SGK tarafından karşılanacaktır. Harp ve vazife malullerinin kendileri ve eşlerinden tüp bebek tedavisinde katkı payı alınmayacaktır. 108

109 YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERİN SPEK UYGULAMASI (6552/50) Evvelce yabancı ülkelere götürülen işçilerin sigorta primine esas teşkil eden kazanç tutarı tavanı asgari ücretin 6,5 katı olarak uygulanmakta iken, 6552/50.maddesi ile yapılan değişiklikle, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde çalıştırılacak işçiler için yeni tavan asgari ücretin 3 katı olarak belirlenmiştir. 109

110 EMEKLİ MAAŞLARININ ÇEKİLEMEMEDEN DOLAYI DURDURULMASI (6552/53) Üst üste 6 ay çekilmeyen emekli maaşlarının durdurulmasında süre, 6552/53.maddesi ile 12 aya yükseltilmiştir. Artık, emekli aylığının 12 ay çekilmemesi halinde emekli maaşı ödemesi durdurulacak, başvuru yapılması halinde maaş yeniden bağlanacaktır. 110

111 GSS TESPİTİ VE BORÇLARININ SİLİNMESİ(6552/57) Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan 6552/57.maddeye göre gelir testi için 31/03/2015, 2014-26 SGK Genelgesine göre yapılandırma için 30/04/2015 tarihine kadar başvurulması gerekiyor. Gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren (en erken 01/01/2012 tarihinden itibaren) geçerli olarak tahakkuk ettirilir. 111

112 GSS TESPİTİ VE BORÇLARININ SİLİNMESİ(6552/57) Res’en genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel sağlık sigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade edilmez. Bakanlar Kurulu, 31/03/2015 tarihine kadar olan gelir testi yaptırma süresini 6 ay uzatmaya yetkilidir. 112

113 TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN SGK ALACAKLARI (6552/59) 506 sayılı Kanun ve bu Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2013 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası ile özel kanunlardaki hükme istinaden Kurumca 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarından borç türü bazında borç asılları toplamı 100 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. 113

114 BAĞ-KUR 4/(B) SİGORTALILIĞININ BAŞLAMA VE SONE ERME BİLDİRİMİ HAKKINDA DÜZENLEME (6552/61) 4/(b) sigortalılarının işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgeleri ve bazı kamu kurumlarının işyeri bildirgesini ve işyeri bildirgesine esas belge bildirme yükümlülüklerini, 3 ay içinde yerine getirmiş olanlar, kanuni süresinde yerine getirmiş sayılır ve idari para cezası uygulanmaz. 114

115 SGK’DAKİ UYUŞMAZLIKLAR HAKKINDA DÜZENLEME (6552/64) Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz. 115

116 SGK’DAKİ UYUŞMAZLIKLAR HAKKINDA DÜZENLEME (6552/64) Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dâhi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür. 116

117 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (6552/16) Çalışan sayısına bakılmaksızın az tehlikeli ve tehlikeli sınıftaki işyerleri ile 9 ve daha az çalışanı olan çok tehlikeli işyerlerinin Diğer Sağlık Personeli çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır. Ama, işverenlerin çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise Diğer Sağlık Personeli görevlendirilecektir. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen eğitimleri tamamlaması şartı ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından verilecek hizmetleri verme hakkı getirilmiştir. 117

118 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ HAKKINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (6552/16) Ancak bu işverenler, işe giriş, periyodik muayeneler ve tetkikler yapamayacaktır. 10’dan az çalışan bulunup bulunulmadığını tespit ederken, çırak ve stajyerler çalışan sayısına dahil edilmeyecektir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu işe başlatılmaları mümkün değildir. Bu raporların, sadece işyeri hekimlerinden alınması bir zorunluluktur. Ancak, 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerlerinde çalışacaklar, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sağlık raporlarını kamu hizmet sunucularından veya aile hekimlerinden de alabilirler. 118

119 ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ ASGARİ TUTARA YÜKSELTMELERİ HAKKINDA SÜRE UZATIMI (6552/134) T.T.K. hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler 11/12/2014 tarihine kadar ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerine sermaye artırımı için başvurabilirler. Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulur. 119

120 İSMMMO VE ŞAHSIM ADINA BENİ SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM ADEM ELİKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR 120


"Y.M.M. Adem ELİKARA – S.M.M.M. Doğan ŞEN 6552 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları