Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ SUNAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ SUNAR."— Sunum transkripti:

1 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ SUNAR

2 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6111 sayılı Kanun, 25.02.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Vergi Dairesi Başkanlığımıza bağlı tüm vergi daireleri ve malmüdürlüklerince; alacakların yeniden yapılandırılması, taksitlendirilmesi, matrah artırımında bulunulması ve kayıt dışı stokların beyanına ilişkin müracaatlar kabul edilmeye başlanılmıştır. Çok uzun vadelerle ödeme kolaylığı sağlayan ve matrah artırımında bulunulması halinde geçmiş yıllar için vergi ve cezayla muhatap olma riskini ortadan kaldıran bu Kanundan yararlanmak için tüm mükelleflerimizi vergi dairelerimize bekliyoruz. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı 6111 SAYILI KANUN

3 6111 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR? 6111 SAYILI KANUN

4 6111 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR? 1-Gecikme zammı ve gecikme faizlerinin tamamı silinmektedir. 2-Vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinmektedir. 3-Vergi aslına bağlı olmayan cezaların bir kısmı silinmektedir. 4-Borçların aslı sadece enflasyon oranında artırılarak güncellenmektedir. 5-İhtilaflı alacaklarda, vergi aslında da indirim yapılarak sulh yoluna gidilmektedir. 6-İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanılarak ödeme imkanı verilerek gelecekteki ihtilafların önlenmesi sağlanmaktadır. 7-Matrah ve vergi artırımı ile mükelleflere geçmiş vergilendirme dönemi ile ilgili risklerini ortadan kaldırma imkanı verilmektedir. 8-İşletmelerdeki kayıt dışı mallarını kayıt altına alma imkanı verilmektedir. 9-İşletmede olmayan mallarını kayıtlardan çıkarma imkanı verilmektedir. 10-Vergilerini pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan edenlere pişmanlık zammı yerine, bu vergilerini enflasyon oranında ödeme imkanı sağlanmaktadır. 11-Yapılandırılan borçların isteğe göre peşin veya 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ve kredi kartıyla ödenebilmesi kolaylığı getirilmektedir. 6111 SAYILI KANUN

5 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNMANIN NE FAYDASI VARDIR? 6111 SAYILI KANUN

6 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNMANIN NE FAYDASI VARDIR? 1-Artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için inceleme yapılmayacaktır. 2-Başka nedenlerle inceleme yapılması halinde vergi tarh edilmeyecektir. 3-Artırımda bulunulan yıllar ve vergi türleri için ceza kesilmeyecektir. 6111 SAYILI KANUN

7 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

8 GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI NASIL YAPILACAKTIR? Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak, yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını; - 2006 yılı için % 30 oranında artırarak %20 vergi, - 2007 yılı için % 25 oranında artırarak %20 vergi, - 2008 yılı için % 20 oranında artırarak %20 vergi, - 2009 yılı için % 15 oranında artırarak %20 vergi ödeyecektir. Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında beyan edilmiş ve ödenmiş ise ve bu vergi türleri için Kanunun birikmiş borçlara ilişkin hükümleri ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanılmamış ise % 15 olarak uygulanacaktır. 6111 SAYILI KANUN

9 GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ARTIRILACAK ASGARİ MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR? 6111 SAYILI KANUN

10 GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ARTIRILACAK ASGARİ MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR? 6111 SAYILI KANUN

11 SADECE ÜCRET, MENKUL SERMAYE İRADI, DİĞER KAZANÇ VE İRAT ELDE EDEN MÜKELLEFLERİN ASGARİ MATRAHLARI NE KADARDIR? 6111 SAYILI KANUN

12 SADECE ÜCRET, MENKUL SERMAYE İRADI, DİĞER KAZANÇ VE İRAT ELDE EDEN MÜKELLEFLERİN ASGARİ MATRAHLARI NE KADARDIR? Ticari ve zirai kazanç ile serbest meslek kazancı dışında kalan sadece; - Ücret, - Menkul sermaye iradı, - Diğer kazanç ve iratlar, beyan eden gelir vergisi mükelleflerince, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahlar esas alınacaktır. Buna göre; - 2006 yılı için asgari 6.370 TL - 2007 yılı için asgari 6.880 TL - 2008 yılı için asgari 7.480 TL - 2009 yılı için asgari 8.150 TL matrah beyan edilmesi gerekir. 6111 SAYILI KANUN

13 BASİT USUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİNİN BAŞKA GELİR UNSURU DA ELDE ETMELERİ HALİNDE ASGARİ MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR? 6111 SAYILI KANUN

14 BASİT USUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİNİN BAŞKA GELİR UNSURU DA ELDE ETMELERİ HALİNDE ASGARİ MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR? 1-Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden ticari kazançlarının yanında vergiye tabi diğer gelir unsurlarını da elde edenler, 2-Gayrimenkul sermaye iradının yanında ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat beyan eden gelir vergisi mükellefleri, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahları esas alacaklardır. Buna göre; - 2006 yılı için asgari 6.370 TL - 2007 yılı için asgari 6.880 TL - 2008 yılı için asgari 7.480 TL - 2009 yılı için asgari 8.150 TL matrah beyan edilmesi gerekir. 6111 SAYILI KANUN

15 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ARTIRILACAK ASGARİ MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR? 6111 SAYILI KANUN

16 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ARTIRILACAK ASGARİ MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR? Faaliyetlerini vergi idaresinin bilgisi dışında bırakan veya hiç beyanname vermeyen ya da zarar beyan eden gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri asgari matrahlardan az olmamak üzere matrah artırımında bulunabileceklerdir. 6111 SAYILI KANUN

17 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KURUM BÜNYESİNDE YAPTIKLARI TEVKİFATLAR İÇİN MATRAH ARTIRIMINDAN NASIL YARARLANACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

18 KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ KURUM BÜNYESİNDE YAPTIKLARI TEVKİFATLAR İÇİN MATRAH ARTIRIMINDAN NASIL YARARLANACAKTIR? Kurumlar vergisi mükellefleri; 1-Yatırım indirimi istisnası, 2-Yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden elde ettikleri kazançları, nedeniyle kurum bünyesinde yaptıkları tevkifatlarını da ilgili yıllar için belirlenen matrah artırım oranlarında artırarak ödemeleri halinde, matrah artırımından yararlanabileceklerdir. İlgili vergi tevkifatını beyan etmemiş olan mükellefler, ayrıca ilgili yıllar itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenen asgari matrah tutarlarının %50’sinden az olmamak üzere matrah beyan edecekler ve %15 oranında vergi ödeyeceklerdir. 6111 SAYILI KANUN

19 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN, İSTİSNA KAZANÇLARI İÇİN ARTIRIMDA BULUNMALARI ZORUNLUMUDUR? 6111 SAYILI KANUN

20 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN, İSTİSNA KAZANÇLARI İÇİN ARTIRIMDA BULUNMALARI ZORUNLUMUDUR? Yatırım indirimi tevkifatına tabi kazançları bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin, yatırım indirimi tevkifatı artırımı ile birlikte kurumlar vergisi yönünden de matrah artırmaları zorunludur. Kar dağıtımına bağlı tevkifat uygulaması matrah artırımı kapsamında değildir. 6111 SAYILI KANUN

21 KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM NASIL YAPILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

22 KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM NASIL YAPILACAKTIR? Katma değer vergisi mükellefleri, 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar en son bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemi için verilmiş olan 1 No.lu KDV beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık toplamı üzerinden; 2006 yılı için %3,0 2007 yılı için %2,5 2008 yılı için %2,0 2009 yılı için %1,5 oranında hesaplayacakları katma değer vergisini ödemeyi kabul etmeleri halinde, katma değer vergisi incelemesine ve tarhiyatına tabi olmayacaklardır. - Ödenen katma değer vergisi indirim, mahsup ve iade konusu yapılamaz. - 2 No.lu KDV beyannameleri için artırımdan yararlanılması mümkün değildir. 6111 SAYILI KANUN

23 BİR YILDA EN AZ ÜÇ DÖNEM BEYANNAME VERMİŞ OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

24 BİR YILDA EN AZ ÜÇ DÖNEM BEYANNAME VERMİŞ OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANACAKTIR? 1-Verilmiş olan KDV beyannamelerinin “Hesaplanan KDV Toplamı” satırlarında yer alan tutarlar toplanacak ve beyanname verilen dönem sayısına bölünerek ortalaması bulunacaktır. 2-Bu tutar yıla iblağ edilerek bulunacak toplam tutara ilgili yıl için belirlenen katma değer vergisi artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. 3-Bu mükelleflerin, katma değer vergisi artırım imkanından yararlanmaları için ilgili yıla ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. 6111 SAYILI KANUN

25 BİR YILDA ÜÇ DÖNEMDEN AZ BEYANNAME VERMİŞ OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

26 BİR YILDA ÜÇ DÖNEMDEN AZ BEYANNAME VERMİŞ OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANABİLECEKTİR? 1-Bu mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır. 2-KDV artırım tutarı, gelir veya kurumlar matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. 6111 SAYILI KANUN

27 BİR YILDA HİÇ BEYANNAME VERMEMİŞ OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

28 BİR YILDA HİÇ BEYANNAME VERMEMİŞ OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI BU İMKANINDAN NASIL YARARLANABİLECEKTİR? 1-Bu mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır. 2-KDV artırım tutarı, gelir veya kurumlar matrah artırım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. 6111 SAYILI KANUN

29 BEYANNAMELERİNDE, HESAPLANAN KDV BULUNMAYAN VEYA HESAPLANAN KDV BEYANLARI SADECE TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ TESLİMLERE İLİŞKİN OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANACAK? 6111 SAYILI KANUN

30 BEYANNAMELERİNDE, HESAPLANAN KDV BULUNMAYAN VEYA HESAPLANAN KDV BEYANLARI SADECE TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ TESLİMLERE İLİŞKİN OLANLAR KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI İMKANINDAN NASIL YARARLANACAK? 1-Bu mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir/kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunmaları şarttır. 2-KDV artırım tutarı, gelir/kurumlar matrah artırım tutarına % 18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır. 6111 SAYILI KANUN

31 GELİR STOPAJ VERGİSİNDE VE KURUMLAR STOPAJ VERGİSİNDE ARTIRIM NASIL YAPILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

32 GELİR STOPAJ VERGİSİNDE VE KURUMLAR STOPAJ VERGİSİNDE ARTIRIM NASIL YAPILACAKTIR? Mükellefler, (vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar) 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için, artırım kapsamındaki ödemelerine ilişkin vergilerini 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak artıracaklardır. 6111 SAYILI KANUN

33 GELİR STOPAJ VERGİSİ VE KURUMLAR STOPAJ VERGİSİ ARTIRIMI KAPSAMINA GİREN ÖDEMELER NELERDİR? 6111 SAYILI KANUN

34 GELİR STOPAJ VERGİSİ VE KURUMLAR STOPAJ VERGİSİ ARTIRIMI KAPSAMI KAPSAMINA GİREN ÖDEMELER NELERDİR? Mükelleflerce (vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlarca); 1 - Ücret ödemeleri, 2 - Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler, 3 - Kira ödemeleri, 4 - Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler, 5 - Çiftçilere yapılan ödemeler, 6 - Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler, üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle matrah ve vergi artırımında bulunulabilecektir. 6111 SAYILI KANUN

35 ÜCRET, SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM ORANLARI 6111 SAYILI KANUN

36 ÜCRET, SERBEST MESLEK VE KİRA STOPAJINDA ARTIRIM ORANLARI 6111 SAYILI KANUN

37 YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI 6111 SAYILI KANUN

38 YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN STOPAJ ARTIRIMI 1-Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden; 2006 yılı için beyan edilen hakediş ödemeleri üzerinden %1, 2007 yılı için beyan edilen hakediş ödemeleri üzerinden %1, 2008 yılı için beyan edilen hakediş ödemeleri üzerinden %1, 2009 yılı için beyan edilen hakediş ödemeleri üzerinden %1, 2-Hiç beyanda bulunulmamış olması halinde, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari gelir vergisi matrahına göre; 2006 yılı için asgari 9.550 TL matrah üzerinden %3, 2007 yılı için asgari 10.320 TL matrah üzerinden %3, 2008 yılı için asgari 11.220 TL matrah üzerinden %3, 2009 yılı için asgari 12.230 TL matrah üzerinden %3, 6111 SAYILI KANUN

39 ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI 6111 SAYILI KANUN

40 ÇİFTÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI 1-Çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden; 2006 yılında geçerli olan tevkifat oranının %25’i, 2-Hiç beyanda bulunulmamış olması halinde, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari gelir vergisi matrahına göre; 2006 yılı için asgari 9.550 TL matrah üzerinden %2, 2007 yılı için asgari 10.320 TL matrah üzerinden %2, 2008 yılı için asgari 11.220 TL matrah üzerinden %2, 2009 yılı için asgari 12.230 TL matrah üzerinden %2, 6111 SAYILI KANUN

41 VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI 6111 SAYILI KANUN

42 VERGİDEN MUAF ESNAFA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ ARTIRIMI 1-Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlara yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinde 2006 yılında geçerli olan tevkifat oranının %25’i, 2-Hiç beyanda bulunulmamış olması halinde, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari gelir vergisi matrahına göre; 2006 yılı için asgari 9.550 TL matrah üzerinden %5, 2007 yılı için asgari 10.320 TL matrah üzerinden %5, 2008 yılı için asgari 11.220 TL matrah üzerinden %5, 2009 yılı için asgari 12.230 TL matrah üzerinden %5, 6111 SAYILI KANUN

43 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNULMASI ÜZERİNE HESAPLANAN VERGİLER NE ZAMAN ÖDENECEKTİR? 6111 SAYILI KANUN

44 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNULMASI ÜZERİNE HESAPLANAN VERGİLER NE ZAMAN ÖDENECEKTİR? Matrah ve vergi artırımında hesaplanan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir ve kurumlar vergisi tevkifat tutarları; 1- Peşin, 2- 6 taksitte 12 ayda (1.05 katsayı uygulanmak suretiyle), 3- 9 taksitte 18 ayda (1.07 katsayı uygulanmak suretiyle), 4- 12 taksitte 24 ayda (1.10 katsayı uygulanmak suretiyle), 5- 18 taksitte 36 ayda (1.15 katsayı uygulanmak suretiyle), ödenebilecektir. Süresinde ödenmemesi halinde, iki kat gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir. Her ay için 2,80 (1,40 * 2) 6111 SAYILI KANUN

45 STOK BEYANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER NELERİ KAPSAMAKTADIR? 6111 SAYILI KANUN

46 23. STOK BEYANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER NELERİ KAPSAMAKTADIR? 1-İşletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan varlıkların beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilmesine imkan sağlanmaktadır. - Emtia - Makine - Teçhizat - Demirbaşlar 2-Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan varlıkların beyan edilerek kayıtların düzeltilmesine imkan sağlanmaktadır. - Emtia, - Kasa mevcudu, - Ortaklardan alacaklar 6111 SAYILI KANUN

47 STOK BEYANLARINA İLİŞKİN BAŞVURU HANGİ TARİHE KADAR YAPILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

48 STOK BEYANLARINA İLİŞKİN BAŞVURU HANGİ TARİHE KADAR YAPILACAKTIR? Stok beyanına ilişkin hükümlerden yararlanmak isteyen mükelleflerin; 1-Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti olmayanların dilekçe ile; 2-Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti olanların elektronik ortamda; 31 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar stoklarını beyan etmeleri gerekir. 6111 SAYILI KANUN

49 İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR KAYITLARA NASIL ALINACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

50 İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR KAYITLARA NASIL ALINACAKTIR? Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilmesi için; 1-Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecektir. (Rayiç bedel mükelleflerin kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek ve bu bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilecektir.) 2-Teslimleri genel orana (%18) tabi olanların rayiç bedeli üzerinden %10, teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi olanların rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. 3-Hesaplanan KDV stok beyanına ilişkin beyanname ile beyan edilecektir. 6111 SAYILI KANUN

51 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA KAYITLARA NASIL ALINACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

52 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA KAYITLARA NASIL ALINACAKTIR? Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtialarını kayıtlara intikal ettirilmesi için; 1-Aynı neviden olan emtiaların gayri safi kar oranı dikkate alınarak stoklarda yer almayan emtianın bedeli tespit edilecektir. (Kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükelleflerin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.) 2-Belirlenen bedel üzerinden düzenlenecek satış faturasında, emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacaktır. 3-Düzenlenen fatura bedeli; ilgili dönem beyannamesine dahil edilecek, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır. 6111 SAYILI KANUN

53 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI NASIL YAPILACAKTIR? 6111 SAYILI KANUN

54 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI NASIL YAPILACAKTIR? Kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2010 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan; 1-Kasa mevcutları, 2-İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, - 31 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar vergi dairelerine beyan etmek, -%3 oranında vergi ödemek suretiyle, kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Mükellefler beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. 6111 SAYILI KANUN

55 KANUN KAPSAMINDA PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? 6111 SAYILI KANUN

56 KANUN KAPSAMINDA PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? Pişmanlıkla yapılacak beyanların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gereklidir. Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti bulunan mükelleflerin bu beyannamelerini de elektronik ortamda vermeleri gereklidir. Pişmanlıkla yapılan beyanlar üzerine tahakkuk eden; 1-Vergilerin tamamı, 2-Pişmanlık zammı yerine hesaplanan(TEFE/ÜFE) tutarı, tahsil edilecektir. Vergi cezalarının ve pişmanlık zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

57 KANUN KAPSAMINDA GEÇMİŞ YILLARA İLİŞKİN KENDİLİĞİNDEN BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? 6111 SAYILI KANUN

58 KANUN KAPSAMINDA GEÇMİŞ YILLARA İLİŞKİN KENDİLİĞİNDEN BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ? Geçmiş yıllara ilişkin olarak kendiliğinden yapılacak beyanların 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gereklidir. Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti bulunan mükelleflerin bu beyannamelerini de elektronik ortamda vermeleri gereklidir. Geçmiş yıllara ilişkin olarak kendiliğinden yapılan beyanlar üzerine tahakkuk eden; 1-Vergilerin tamamı, 2-Gecikme faizi yerine hesaplanan(TEFE/ÜFE) tutarı, tahsil edilecektir. Vergi cezalarının ve gecikme faizinin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 6111 SAYILI KANUN

59 BORÇLARINIZI ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR AKBANK T.A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI AŞ. ALTERNATİFBANK A.Ş. ANADOLUBANK A.Ş. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. CITIBANK A.Ş. DENİZBANK A.Ş. EUROBANK TEKFEN A.Ş. FİNANSBANK A.Ş. FORTISBANK A.Ş. HSBC BANK A.Ş. ING BANK A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ŞEKERBANK T.A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TEKSTİLBANK A.Ş. TURKISHBANK A.Ş. TURKLAND BANK A.Ş. TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. YAPI KREDİ BANKASI A.Ş. 6111 SAYILI KANUN

60 6111 Sayılı Kanundan Yararlanmak Üzere, Tüm Mükelleflerimizi Vergi Dairelerimize Bekliyoruz. Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı 6111 SAYILI KANUN

61 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ


"6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TAHSİLAT MÜDÜRLÜĞÜ SUNAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları