Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 of 13 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 26.09.2014 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 of 13 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 26.09.2014 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 1 of 13 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 26.09.2014 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 2 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklar

3 3 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen Alacaklar EcrimisillerKaynak Kullanımı Destekleme FonuDestekleme ve Fiyat İstikrar FonuYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim ve Katkı Kredisi AlacaklarıDoğrudan Gelir Desteği Ödemelerinden Geri Alınması Gereken AlacakalarMahkumlara Ödettirilecek Kanuna Göre Doğan Yiyecek Bedelleri

4 4 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kanun Kapsamında Yapılandırılabilecek İdari Para Cezaları Askerlik KanunuKarayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında KanunMilletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik KanunuMahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında KanunAnayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında KanunKarayolu Taşıma KanunuNüfus Hizmetleri KanunuRadyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında KanunRadyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.

5 5 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kanun Kapsamında Olmayan Alacaklar Kanun metninde sayılanların dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen adli ve idari para cezaları, Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı,Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı,Özel idare payı ile madencilik fonu,Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları

6 6 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kanundan Yararlanmanın Temel Şartları Belirtilen tür ve dönemlerden kaynaklanan alacak olması Kesinleşmiş alacak olması Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması

7 7 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Beyanname Dönemleri İtibarıyla Dağılım Dönemi 15 günlük olanlar Vergilendirme Dönemi 01-15 Nisan 2014 tarihi arasında olanlar kapsama girmektedir. Örneğin: Ötv, Noter beyanları Dönemi aylık olanlar Nisan 2014 vergilendirme dönemi ve sonraki dönemler kapsama girmemektedir. Dönemi 3 aylık olanlar Ocak-Şubat-Mart 2014 beyannameleri kapsamdadır. Örneğin: Gstp beyanı Dönemi yıllık olanlar Beyanname verme süresinin son günü 30.Nisan.2014 tarihi ve bu tarihten önce olan yıllık beyannameler, kıst dönem beyannameleri ve tasfiye dönemine ilşkin olarak verilmesi gereken beyannameler bu kapsama girmektedir.

8 8 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Borçlulara Tanınan Ödeme/Yapılandırma Seçenekleri 01.12.2014 Tarihine Kadar Bağlı Bulundukları Vergi Dairelerine Yazılı Olarak Doğrudan Başvurmaları Gerekmektedir. Posta Yoluyla Başvuru Yapılabilir İnternet Üzerinden Başvuru Yapılabilir (www.gib.gov.tr) MTV Veya Taşıta Ait Trafik Cezası İçin Bulundukları Yerdeki MTV Tahsiline Yetkili Vergi Dairesine Başvuru Yapılabilecektir Borçlular, Toplam Borçları İçin Madde Hükmünden Yararlanabildikleri Gibi Sadece Talep Ettikleri Dönem Ve Türler Açısından da Madde Hükmünden Yararlanabiliriler Birden Fazla Vergi Dairesine Borçları Olması Halinde Herbir Vergi Dairesine Ayrı Ayrı Başvuruda Bulunulması Gerekmektedir.

9 9 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Alacak Tutarın Tespit Edilmesi -Faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ÜFE aylık değişim oranlarının esas alınacaktır. - Taksitle yapılacak ödemelerde ÜFE eklenmiş tutarla; 1) Altı eşit taksit için (1,05) 2) Dokuz eşit taksit için (1,07) 3) On iki eşit taksit için (1,10) 4) On sekiz eşit taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Ödenecek Tutar = (Vergi/Vergi Cezası/İdari Para Cezası Aslı+Hesaplanmış ÜFE Tutarı)xKatsayı

10 10 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ödeme Şekli ve Zamanı İlk Taksit Ödeme Süresi İlk Taksitin 2014 Aralık Ayının Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekmektedir. Ödemenin Son Günü Ödeme Süresi Resmi Tatile Rastalarsa, Süre Tatili İzleyen İlk İş Gününün Mesai Saati Sonuna Kadar Uzar. Ödeme Şekli Yapılandırılan Alacakların Kredi Kartı İle Ödenmesine İmkan Tanınmıştır. Kredi Kartıyla Ödemede, İşlemin Yapıldığı Tarih İtibarıyla Ödeme Yapılmış Sayılacaktır. Mahsuben Ödeme Borçlular, Kendi Borcu Dışında Üçüncü Şahısların Borcuna da Mahsup Talebinde Bulunabilir. Mahsup Talepleri Taksit Ödeme Süresi İçerisinde Yapılmalıdır.

11 11 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yapılandırmanın Diğer Şartları -Bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde yapılandırma iptal olacaktır. -Cari dönem yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi tahakkuklarının çok zor durumu olmaksızın ödenmemesi halinde iptal söz konusu olacaktır. -Ödenecek taksitler ile taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin (her bir vergi türü itibarıyla) vadesinde yapılan ödemelerinde 5 liraya kadar eksik ödemeler ihlal sebebi sayılmayacaktır. -Borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamalarının şart olduğu belirtilmiştir.

12 12 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taksitlerin Süresi İçerisinde Ödenmeme Durumu Yapılandırılan Alacakların Kanunda Belirtilen Şekilde Tamamen Ödenmemiş Olması Halinde, Borçlular Ödedikleri Tutarlar Kadar Kanun Hükümlerinden Yararlanacaklardır. Bir Takvim Yılında İki Veya Daha Az Taksitin, Süresinde Ödenmemesi Veya Eksik Ödenmesi Hâlinde İse Ödenmeyen Veya Eksik Ödenen Taksit Tutarlarının Son Taksiti İzleyen Ayın Sonuna Kadar, Geç Ödeme Zammı İle Birlikte Ödenmesi Halinde Yapılandırma İhlal Olmayacaktır. Bir Takvim Yılında 2’den Fazla Taksitin Süresinde Ödenmemesi Ya Da Eksik Ödenmesi Halinde Yapılandırma İptal Olacaktır.

13 13 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Terkin İle İlgili Hususlar Kanun Kapsamında Terkin Edilecek Amme Alacakları Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanununa Göre Verilen İdari Para Cezaları Hariç Olmak Üzere 31/12/2013 Tarihinden Öncesine Ait Bu Kanunun Yayımlandığı Tarih İtibarıyla İlgilisine Tebliğ Edilmemiş Olan Her Bir Kabahat İçin 120 Türk Lirasının Altında Kalan İdari Para Cezaları Ve Bunlara Bağlı Ferî Alacakların Tahsilinden Vazgeçilir. Vadesi 31/12/2007 Den Önce Olan Alacakların Dönemi, Asılları Ayrı Ayrı Dikkate Alınmak Suretiyle Tutarı Herbir Alacak Türü Ve Dönemi İtibarıyla 50 Türk Lirasını Aşmayan Asli Alacakların Ve Tutarına Bakılmaksızın Bu Asıllara Bağlı Ferî Alacakların, Aslı Ödenmiş Ferî Alacaklardan Tutarı 100 Türk Lirasını Aşmayanların Tahsilinden Vazgeçilir. Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezaların % 50’sinin Ödenmesi Şartıyla Kalan %50’sinin Tahsilinden Vazgeçilir.

14 14 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haciz Kaldırma ve Borcu Yoktur İşlemleri Borcun Tamamı Ödenmeden Motorlu Taşıtların Satış Veya Devrine İzin Verilmeyecektir. Madde Hükmüne Göre Taksitlendirilen Mükelleflerin Teminat Değişikliği Talepleri Değerlendirilecektir. Taksit Süresi Sonuna Kadar Borçluların, Taşıtlarının Fenni Muayenelerini Yaptırmalarına Ve Uçuşa Elverişli Belgelerini Almalarına İmkan Verilecektir. Taksitlendirme İhlal Edilmediği Sürece Yapılandırılan Borçlara İlşkin Borcu Yoktur Yazısı Verilebilecektir. Önceden Tatbik Edilen Hacizler Yapılan Ödemeler Nispetinde Kaldırılır Ve Buna İsabet Eden Teminatlar İade Edilir.

15 15 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Diğer Hususlar Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliğe haiz olmayan teşekküller için madde hükümlerinden yararlanma başvuruları bunların kanuni temsilcileri tarafından yapılacaktır. Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir. Mükelleflerle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunanların da madde hükümlerinden yarralanmaları mümkündür. Asıl amme borçlusu ile birlikte borcun ödenmesinden birden fazla kişinin sorumlu olması halinde bu kişilerce madde hükümlerinden farklı taksit seçenekleri seçilmek suretiyle yararlanılması mümkün bulunmaktadır. 6111 sayılı Kanun dan taksidi devam eden mükellefler mezkur Kanundan yararlanamayacaklardır. Adi ve kollektif şirketlerde ortak olanlar şirketin borçlarının tamamı üzerinde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarından, bu ortaklar da sorumlu oldukları bu borçlar için madde hükmünden yararlanabileceklerdir. Kapsama giren alacaklara karşılık; kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar, madde kapsamında tahsil edilen tutarlar ve tecile ilişkin tahsil edilen faizler red ve iade edilmeyecektir.

16 16 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Beyanı Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin; 31/12/2013 tarihi itibariyle düzenledikleri bilançoda yer alan fakat işletmelerinde fiilen bulunmayan Kasa Mevcutları İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları

17 17 of 13 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Beyanı -31/12/2014 tarihine kadar beyan -Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan %3 oranındaki verginin 31/12/2014 tarihine kadar tek seferde ödenmesi -Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. -Ödenen vergilerin kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi de mümkün bulunmamaktadır. -Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

18 18 of 13 Teşekkürler… İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI


"1 of 13 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 26.09.2014 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları