Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

2 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

3 KAPSAMA GİREN İDARELER
Maliye Bakanlığı Gümrük Müsteşarlığı Sosyal Güvenlik Kurumu İl Özel İdareleri ve Belediyeler Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

4 KAPSAMA GİREN İDARELER
YURT-KUR TRT KOSGEB TEDAŞ veya TEDAŞ'ın Hissedarı Olduğu elektrik dağıtım şirketleri OBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, İhracatçı Birlikleri ve Diğer Meslek Kuruluşları TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

5 KAPSAMA GİREN İDARELER
Organize Sanayi Bölgeleri Hazine Müsteşarlığı Çevre ve Orman Bakanlığı DSİ Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

6 KAPSAMA GİREN İDARELER
Sulama Kooperatifleri ve Sulama Birlikleri, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, KİT ve Bunların Müesseseleri, Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

7 KAPSAMA GİREN İDARELER
İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşları ile Sermayesinin %50'sinden Fazlası Bunlara Ait Şirketler Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Mazbut Vakıflar RTÜK İlgili kamu kurum ve kuruluşları Kalkınma Ajansları TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

8 KANUN İLE GETİRİLEN İMKANLAR
Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması İhtilaflı alacakların ihtilafına son verilerek tahsilatının hızlandırılması İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki vergilerin de Kanun kapsamında yapılandırılması Pişmanlıkla beyan Matrah ve vergi artırımı TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

9 KANUN İLE GETİRİLEN İMKANLAR
Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi Yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesi Vergi/prim borçlarının kredi kartıyla da ödenebilmesi Süresinde ödenemeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmesi Varlık Barışı Kanunu kapsamında bildirim ve beyanda bulunmakla birlikte çeşitli nedenlerle Kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayanlara ilave bir hak tanınması TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

10 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR (I)
Vergiler ve vergi cezaları, trafik para cezaları vb. Gümrük vergileri ve idari para cezaları Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları İl özel idarelerinin çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları Belediyelerin vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları Çeşitli kamu kurumlarının; elektrik, öğrenim kredisi, destek, çeşitli aidat, çiftçi kredi ve sulama bedeli, ecrimisil, mecburi hizmet tazminatı, kira, irtifak hakkı gibi alacakları TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

11 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR (II)
31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce aşağıda yazılı kanunlara göre verilen idari para cezaları : Askerlik Kanunu Mülga Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Milletvekili Seçimi Kanunu Karayolları Trafik Kanunu TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

12 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR (III)
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun Karayolu Taşıma Kanunu Nüfus Hizmetleri Kanunu Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

13 KAPSAMA GİRMEYEN ALACAKLAR
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen ve kapsamına girmeyen alacaklar : Adli ve idari para cezaları (Kanun kapsamına girenler hariç) Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

14 KAPSAMA GİRMEYEN ALACAKLAR
Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

15 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
KANUNUN KISIMLARI 6111 sayılı Kanun beş kısımdan oluşmaktadır. Birinci Kısmında genel hükümler, İkinci Kısmında Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin bazı alacaklarına ilişkin hükümler, Üçüncü Kısmında Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerince takip edilen alacaklara ilişkin hükümler, Dördüncü Kısmında çeşitli ve ortak hükümler, Beşinci Kısmında ise bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümler ve son hükümlere yer verilmiştir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

16 KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YETKİ
Bakanlar Kurulu, Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir. Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

17 KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YETKİ
İl özel idareleri ve belediyelere ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulamasına dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca, TEDAŞ ve hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin alacaklarına ilişkin hükümler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak TEDAŞ, Diğer kurumlara ait alacaklara ilişkin usul ve esaslar bu kurumlar tarafından belirlenir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

18 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
BAŞVURU Kanundan yararlanmak için yazılı başvuru şarttır. Başvurular 02 MAYIS 2011 tarihine kadar yapılacaktır. Borçlu bulunulan her vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır. Başvuru sırasında dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği belirtilecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

19 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
BAŞVURU Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. İdari para cezalarında dava açılan idareye başvuruda bulunulacaktır. Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam borç için başvuru şartı getirilmektedir. Matrah/vergi artırımına yönelik başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

20 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
ÖDEMELER İlk taksit 31 Mayıs 2011 tarihinden başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde ve 18 eşit taksitle ödeme yapılabilir. Ödemeler; 2011-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım- 2012-Ocak-Mart-Mayıs–Temmuz-Eylül-Kasım 2013-Ocak-Mart-Mayıs-Temmuz-Eylül-Kasım 2014-Ocak-Mart aylarında yapılacaktır. Taksitli ödemeler için Kanunda öngörülen taksit seçeneklerinden birinin seçilmesi zorunludur. Başvuru sırasında taksit sayısının belirtilmemesi halinde azami taksit süresi verilecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

21 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
ÖDEMELER Seçilen taksit süresinden daha kısa süreli taksitle ödeme yapılabilir.Bu takdirde katsayı düzeltilmesi yapılacaktır. Seçilen taksit süresinden daha uzun süreli taksitle ödeme yapılamayacaktır. İlk taksit ödeme süresi içinde yapılan peşin ödemelere katsayı uygulanmayacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

22 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
KATSAYI UYGULAMASI Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım yapılmayacaktır. Başvuru sırasında seçilen altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitten seçilen ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir. 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 katsayısı esas alınacaktır. Özel ödeme süresi verilen alacaklar için 1,20, 1,25, 1,30 ve 1,35 katsayıları belirlenmiştir. (Belediyeler, spor kulüpleri, çiftçiler) TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

23 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
ÖZEL ÖDEME SÜRESİ İl özel idareleri ve belediyeler borçlarını 6 yılda 36 taksitte, Spor kulüpleri ise 7 yılda 42 taksitte, Çiftçiler; orman kredileri, tarım kredileri, sulama birliklerine olan borçları ile arazi bedellerinden kaynaklanan borçlarını 5 yılda 5 eşit taksitte, ödeyecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

24 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
ÖDEMELER 213 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Kanunda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle : Mirasçılar, Kefiller, Şirket Ortakları, Kanuni Temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

25 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
ÖDEMELER Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilmekte Olan Amme alacaklarından ; Yıllık gelir veya kurumlar vergisi, Gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, Katma değer vergisi, Özel tüketim vergisi İçin kanunun kesinleşmiş alacaklar ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit  ödeme süresince  bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

26 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
ÖDEMELER Vergi borçlarının kredi kartıyla ödenmesine imkan sağlanmaktadır. Kanun kapsamında vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler mahsuben ödenebilecektir. Mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır. Mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenecek bu sürede ödeme yapıldığı takdirde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

27 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER ( I )
Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Ödenmemiş taksitler takibe alınmayacaktır. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Ancak, ödenmeyen taksit gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit tutarlarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

28 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER ( III )
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin kanunda açıklandığı belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

29 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
DİĞER HÜKÜMLER Kanunun yayımlandığı tarihten önce tecil edilip tecil şartlarına uygun ödenmekte olan alacakların kalan taksit tutarları için bu Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. Tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar red ve iadesi yapılmaz. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

30 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
DİĞER HÜKÜMLER Taksitlendirilen alacakların tamamen ödenmemiş olması halinde ödenen miktar kadar kanun hükümlerinden yararlanılır. Başvuruların (elektronik ortamda yapılması zorunlu olan beyan ve bildirimler hariç) taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

31 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
DİĞER HÜKÜMLER 6111 sayılı kanun hükümlerine göre pişmanlıkla yada kendiliğinden verilecek beyanname ve bildirimler hariç olmak üzere verilecek bildirim ve beyannameler için damga vergisi alınmayacaktır. Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzayacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

32 SİLİNEN KÜÇÜK ALACAKLAR
31/12/2010 tarihinden önce verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken 120 Türk Lirasını (bu tutar dahil ) altında kalan idari para cezaları, (Sigara kullanımından kaynaklananlar hariç) 12 lira ve altında kalan kaçak geçiş ücretleri, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vadesi 31/12/2004 tarihinden önce olan 50 Türk Lirasını aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar ve aslı ödenmiş 100 Türk Lirasını aşmayan fer’i alacaklar, TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

33 KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ ( I )
Vergilendirme dönemi olarak : 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, Beyana dayanan vergilerde : 31/12/2010 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2010 yılına ilişkin olarak : 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, Ödeme süresi Kanunun yayımı tarihi itibariyle geçmemiş alacaklar ; Uzlaşma nedeniyle kesinleşmiş ödeme süresi geçmemiş, Dava açma süresi geçmiş ödeme süresi geçmemiş, Ceza indirimi talep edilmiş ödeme süresi geçmemiş Pişmanlık hükümlerine göre tahakkuk etmiş ve ödeme süresi geçmemiş TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

34 KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ ( II )
31/12/2010 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, Vergi dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen ve vadesi 31/12/2010 tarihinden önce olup Kanun kapsamına giren asli ve fer’i amme alacakları TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

35 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDAN ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR ( I )
Kesinleşmiş Kamu Alacaklarında ÖDENECEK MİKTARLAR ; Alacak Asıllarının Tamamı, Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutar, Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 50’si, Kapsam dahilindeki idari para cezalarının tamamı ile fer’ileri yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak belirlenecek tutar, Kesinleşmiş Kamu Alacaklarında TERKİN EDİLECEK MİKTARLAR (VAZGEÇİLEN ) ; Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı, Alacak aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si, Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı, TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

36 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDAN ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR ( II )
Ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması halinde : Gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecektir. İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerde : Ödenmemiş kısmının tamamı ile, Ödenmeyen vergilere bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

37 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDAN ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR ( III )
Sadece Vergi Aslına Bağlı Vergi Cezası ve Buna İlişkin Gecikme Zammından İbaret olması halinde : 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş borcun sadece vergi aslına bağlı kesilen cezalardan (vergi ziyaı cezaları, kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları) ve bunlara ilişkin gecikme zamlarından ibaret olması halinde, bu cezaların ve bunlara ilişkin gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu hükmün uygulanmasında, vergi aslına bağlı kesilen cezaların ait olduğu vergi türü ve dönemleri ayrı ayrı dikkate alınacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

38 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDAN ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR ( IV )
Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 2010 yılında tahakkuk eden ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları yerine ; Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecektir. Kanun kapsamında ödeme yapanlarda 2010 yılına ilişkin yıllık gelir/kurumlar vergisinin tahakkukunu müteakip ödenecek taksitlerde, vergi aslının ödenmesi şartı aranmaz. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

39 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
Kesinleşmiş borçlarını kanun kapsamında ödemek isteyen mükelleflerimizin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. MTV mükelleflerine Kanun hükümlerini ihlal etmedikleri sürece fenni muayene izni verilecektir. Satış taleplerinde ise borcun tamamının ödenmesi istenilecektir. Kanundan yararlanmak için 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvurmak gerekiyor. Ödemeler Mayıs ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde ve 18 eşit taksitte yapılabilir TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

40 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
Borçları Kanun kapsamında yapılandırılan mükelleflere taksitlendirme ihlal edilmediği sürece vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin yazılar verilecektir. Daha önce konulmuş olan hacizler ödeme nispetinde kaldırılacaktır.Teminat değişikliği talepleri de idarece değerlendirilebilecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

41 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDAN ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR ( II )
Örnek (1):26/1/2010 vadeli bir verginin Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olması halinde bu vergiye % 23,1043 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine toplam % 10,8723 tefe/üfe oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır. Örnek (2):6/4/2010 vadeli bir verginin Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olması halinde bu vergiye % 18,6906 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine toplam % 8,1866 tefe/üfe oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır. Örnek (3):26/1/2008 vadeli 2.500,00 TL vergi borcu Kanunun yayımlandığı tarih de 4.550,00 TL ödenmesi gerekirken Kanundan yararlanılması halinde 2.050,00 TL nin tahsilinden vazgeçilerek 3.119,00TL ödenecektir. Örnek (4):8/6/2008 tarihinde ödenmesi gereken vergi ziyaı cezalı borç Kanunun yayımlandığı tarih de ,00 TL ödenmesi gerekirken Kanundan yararlanılması halinde ,00 TL nin tahsilinden vazgeçilerek ,00TL ödenecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

42 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINDA ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR ( I ) İkmalen, resen veya idarece tarh edilen vergilerde, düzenleme davanın bulunduğu safhaya göre yapılmıştır. İHTİLAF VERGİ MAHKEMESİNDE ise, Alacak asıllarının % 50’si Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, ödenecektir. Kalan vergi asılları, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

43 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINDA ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR ( II ) Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde ise verilen en son karara bakılacaktır. En son karar TERKİN kararı ise Alacak asıllarının % 20’si Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, ödenecektir. En son karar TASDİK YA DA TADİLEN TASDİK kararı ise Tasdik edilen alacak asıllarının tamamı Kalan vergi asılları, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

44 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINDA ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR ( III ) Aynı esaslar çerçevesinde; Asla bağlı olmayan vergi cezaları/gümrük idari para cezalarının % 25’i veya % 10’u, Kanun kapsamına giren idari para cezalarının % 50’si veya % 20’si ödenecektir. Kalan cezalar ile bu cezalara uygulanan fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Vergi dışı alacaklardan dava konusu edilmiş olanlar kesinleşmiş alacak olarak dikkate alınacak ve Kanunun 2 nci maddesinden faydalandırılacaktır. Uzlaşma için başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar da ihtilaflı alacak olarak değerlendirilecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

45 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINDA ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR ( IV ) Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak ; 25 Şubat 2011 tarihinden önce pişmanlık talebi ile verilen, Ödeme yönünden şartları ihlal edilen beyannameler, Kendiliğinden verilen beyannameler, için kesilen ve 25 Şubat 2011 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan vergi cezalarında verginin Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması veya kesinleşmiş olacaklarla ilgili hükümlere göre Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla, cezanın tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

46 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINDA DİĞER HUSUSLAR ( V ) Bu maddeye göre ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve 25 Şubat 2011 tarihinden önce (bu tarih dahil) TARAFLARDAN BİRİNE tebliğ edilmiş olan karardır. Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar ile ilgili işlem yapılmayacaktır. Madde hükümlerinden yararlanmanın şartları; Dava açılmaması, Açılmış davalardan vazgeçilmesi, Kanun yollarına başvurulmaması, Kanundan yararlanmak için 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvurmak gerekiyor. Ödemeler Mayıs ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde ve 18 eşit taksitte yapılabilir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

47 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
Örnek : Mükellefin defter ve belgelerinin Ocak/2008 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucu mükellef adına ,-TL katma değer vergisi tarh edilmiş ve ,-TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi, 3/2/2010 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiş, yapılan tarhiyata süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla mahkemece bir karar verilmemiştir. Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefin, vergi aslının % 50’si ile bu tutara tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarını, Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemesi halinde, verginin kalan % 50’si ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi ziyaı cezası ile bu cezaya uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenecek Tutar Katma Değer Vergisi :40.000,00 TL TEFE/ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) : ,00 TL TEFE/ÜFE Tutarı (Gecikme Zammı Yerine) : ,12 TL TOPLAM :48.926,12 TL Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar Katma Değer Vergisi : ,00 TL Gecikme Faizi : ,00 TL Vergi Ziyaı Cezası : ,00 TL Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : ,84 TL Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı : ,84 TL TOPLAM : ,68 TL ,68 TL olan toplam borç yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam ,12 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde, toplam ,68 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

48 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

49 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

50 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

51 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

52 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

53 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

54 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

55 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

56 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

57 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

58 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR (I)
İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarda başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra; Tarh edilen verginin % 50’si, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar, Kanunun yayımlandığı tarih ile ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren dava açma süresinin bitim tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi, Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’i, ödenecektir. Kalan alacak asılları ve vergi cezaları ile gecikme faizi gibi fer’i alacaklardan vazgeçilecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

59 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR (II)
İncelemeler Kanunun yayımından sonra tamamlanacağı için ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır. Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlayarak ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. Matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında incelemelerin 31 Mart 2011 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

60 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR (III)
Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için madde kapsamında ödeme başvurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır. 25 Şubat 2011 tarihi itibariyle; 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş Uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de bu madde hükmü uygulanır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

61 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR (IV)
Kanunun kesinleşmemiş alacaklar ile inceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklar hükümlerinden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar. İncelemeye başlama ; 25 Şubat 2011 tarihinden önce mükellefler nezdinde; vergi incelemesine başlanıldığı hususunun bir tutanağa bağlanması, Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin yazı ile davet edilmesi, Kanuni defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması, Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi, Kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması hallerini kapsar. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

62 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
Örnek :Mükellefin defter ve belgeleri Ekim/2008 vergilendirme dönemine ilişkin gelir (stp) vergisi yönünden incelemeye alınmış ve 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla inceleme sonuçlanmamıştır. Ayrıca mükellef tarafından bu Kanun uyarınca söz konusu vergi türünden matrah artırımında da bulunulmamıştır. İnceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporunun 27/10/2011 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği, rapor üzerine mükellef adına 1.800,-TL gelir (stp) vergisi tarh edildiği, 1.800,-TL vergi ziyaı cezası kesildiği ve tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin 4/11/2011 tarihinde mükellefe tebliğ edildiği varsayıldığında, mükellef 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden aşağıda belirtilen şekilde yararlanabilecektir. Mükellef, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere yazılı başvuruda bulunacaktır. Buna göre ödenecek toplam tutar, Vergi Aslının % 50’si = 900,00 TL TEFE/ÜFE Tutarı = ,29 TL Gecikme Faizi = ,40 TL TOPLAM = 1.110,69 TL’dir. Tahsilinden vazgeçilen tutar ise, Vergi Aslının %50’si = ,00 TL Gecikme Faizi = 1.253,70 TL Vergi Ziyaı Cezası = 1.800,00 TL TOPLAM = 3.953,70 TL’dir. Bu örneğe göre mükellefin ihbarnamenin tebliğ tarihini izleyen ayda (Aralık/2011) yapılandırılan alacak tutarını defaten ödemesi halinde bu tutara faiz ya da katsayı uygulanmayacaktır. Ancak, mükellefin Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre yapılandırılan alacağı ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödemesi mümkün olup, bu takdirde taksitler halinde ödenecek alacağa Kanunun 18 inci maddesi gereğince (1,05) katsayısı uygulanacaktır. Mükellefin yapılandırılan alacağı taksitle ödemek istemesi halinde taksit ayları; Aralık/2011, Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim/2012 ayları olacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

63 PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMELER
Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname veren mükelleflerin tahakkuk eden; Vergilerin tamamını, Pişmanlık zammı, gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak hesaplanacak tutarı, ödemeleri halinde vergi cezalarının, pişmanlık zammının, gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir. Emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olan mükelleflere bildirimde bulunma imkanı verilmekte, Vergiler ile taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı Gecikme faizi, gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE), esas alınarak hesaplanacak tutarın, ödenmesi şartıyla, bu vergiye bağlı gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

64 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
Örnek - 24 Kasım 2009 tarihine kadar verilmesi gereken Ekim 2009 dönemine ait katma değer vergisi beyannamesi 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle 8 Mart 2011 tarihinde pişmanlıkla vergi dairesine verilmiştir. Pişmanlıkla verilen beyannameye istinaden ödenmesi gereken katma değer vergisi 1.200,-TL damga vergisi ise 19,90 TL’dir. Bu durumunda; katma değer vergisinin tamamı ile pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak TEFE/ÜFE tutarının ödenmesi halinde, pişmanlık zammı ve vergi aslına bağlı olmayan cezanın tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenecek Tutar Katma Değer Vergisi : 1.200,00 TL TEFE/ÜFE Tutarı (Pişmanlık Zammı Yerine): ,80 TL Damga Vergisi : ,90 TL TOPLAM : 1.374,70 TL Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar Pişmanlık Zammı : 324,60 TL Usulsüzlük Cezası : 89,00 TL TOPLAM : 413,60 TL Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 1.374,70 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi durumunda, toplam 413,60 TL tutarın tahsilinden vazgeçilecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

65 MATRAH ve VERGİ ARTIRIMI
Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri; Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Gelir (Stopaj) Vergisi Katma Değer Vergisi matrahlarını/vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve belli bir oranda vergi ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

66 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I)
MATRAH ARTIRIMI VE VERGİ ORANLARI İLE ASGARİ ARTIRIM TUTARI YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI (İŞLETME H.) (BİLANÇO ESASI VE SERBEST MESLEK KAZANCI) VERGİ ORANI 2006 % 30 6.370 9.550 % 20 2007 % 25 6.880 10.320 2008 7.480 11.220 2009 % 15 8.150 12.230 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

67 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (II)
GMSİ mükellefleri için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/5’idir. defter tutan Basit usulde vergilendirilen mükellefler için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/10’udur. YIL BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER İÇİN ASGARİ ARTIRIM TUTARI GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ ARTIRIM TUTARI 2006 955 1.910 2007 1.032 2.064 2008 1.122 2.244 2009 1.223 2.446 67 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

68 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (III)
Gelirleri; Ücret, Menkul sermaye iradı, Diğer kazanç ve irat’lardan oluşan gelir vergisi mükellefleri, Bu gelirlerin yanında GMSİ elde eden gelir vergisi mükellefleri Basit usulde vergilendirilmekle birlikte yukarıda sayılan gelir unsurlarından birini veya birkaçını elde eden gelir vergisi mükellefleri için işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflere ait asgari matrah tutarları esas alınacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

69 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I)
KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ORANLARI VE ASGARİ ARTIRILACAK MATRAH TUTARLARI YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI VERGİ ORANI 2006 % 30 19.110 % 20 2007 % 25 20.650 2008 22.440 2009 % 15 24.460 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır. 69 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

70 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (II)
Kurumlar vergisi mükelleflerinin; Yatırım indirimi istisnası stopajı, Menkul kıymet yatırım fon veya ortaklıklarının portföy işletmecilik kazançları üzerinden kurum bünyesinde yaptıkları stopaj, Altın ve kıymetli madenler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliği nedeniyle kurum bünyesinde yaptıkları stopaj bulunması halinde matrah artırımından yararlanabilmeleri için stopaj yoluyla ödedikleri bu vergileri de, ilgili yıllara ait matrah artırım oranlarında artırarak ödemeleri gerekmektedir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

71 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (III)
Kurumlar vergisi mükelleflerinin; Yatırım indirimi istisnası stopajı, Yatırım fon veya ortaklıklarının portföy işletmecilik kazançları üzerinden kurum bünyesinde yaptıkları stopaj, nedeniyle beyanda bulunmamış olmaları halinde, Kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenen asgari matrah artırım tutarlarının % 50’sinden az olmamak üzere matrah beyan ederek, bu tutarlar üzerinden % 15 oranında vergi ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda artırımda bulunulması halinde kurumlar vergisi yönünden de matrah artırılması zorunludur. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

72 GELİR ve KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
Tevkif yoluyla ödenen vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilemeyecektir. Artırımında bulunulan yıllara ait zararların % 50’si, 2010 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilebilecektir. İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllara devrolan zararlar ve geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan mahsup edilemeyecektir. Tevkif yoluyla ödenen vergilerin iadesinin talebi halinde, vergi incelemesi ve tarhiyat hakkı saklı tutulmaktadır. İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır. Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleşen tarhiyatlar matrah artırımında dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. Kar Dağıtımına Bağlı Stopaj Uygulaması Matrah Artırımı kapsamında değildir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

73 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (I)
Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANI YIL VERGİ ARTIRIM ORANI 2006 % 3,0 2007 % 2,5 2008 % 2,0 2009 % 1,5 73 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

74 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (II)
KDV artırımı bir tam yıl için yapılacaktır. Kıst dönemde faaliyette bulunan mükellefler kıst dönem için yararlanacaklardır. Artırımda bulunulacak yılda KDV beyannamelerinin tamamı verilmemişse verilen beyannameler esas alınarak artırımda bulunulacaktır. Bir yıllık sürede 3 veya daha fazla beyanname veren mükelleflerin bu beyanlarında yer alan tutarlar tam yıla iblağ edilecektir. Bir yıllık sürede 3 dönemden daha az sayıda beyanda bulunulmuş ise mükelleflerin KDV artırımından yararlanabilmesi için gelir/kurumlar vergisi matrah artırımında bulunması şarttır. Bu durumda beyan edilen tutar üzerinden % 18 oranında vergi ödenecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

75 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (III)
KDV BEYANNAMESİNDE; İstisnalar ve diğer nedenlerle yıl içinde hiç hesaplanan vergi bulunmuyorsa, İşlemler sadece ihraç kaydıyla teslimlerden oluşuyorsa, KDV artırımından yararlanabilmesi için, gelir/kurumlar vergilerinde matrah artırımında bulunması ve % 18 oranında katma değer vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki mükelleflerin yılın bazı dönemlerinde hesaplanan vergisi bulunması halinde; hesaplanan vergi üzerinden artırılan vergi ile gelir/kurumlar vergisi matrah artırımı üzerinden hesaplanan vergi kıyaslanacak ve daha büyük olan tutar katma değer vergisi artırımı olacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

76 İNCELEME VE TARHİYAT HAKKI
Katma değer vergisi artırımında bulunulan yıllar için, prensip olarak, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. İade talebi olanlar bakımından inceleme hakkı saklıdır. Sonraki dönemlere devreden vergiler bakımından da inceleme yapılabilir. Ancak, bu inceleme sonunda artırım talebinde bulunulan yıllara ilişkin olarak tarhiyat yapılamaz. SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gereken vergiler bakımından vergi artırımından yararlanılamaz. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

77 GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIMI
Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri Ücret ödemeleri Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler Kira ödemeleri Çiftçilere yapılan ödemeler Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler Üzerinden tevkif ederek beyan ettikleri gelir (stp) vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

78 Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (I)
Matrah/vergi artırımı üzerinden hesaplanan vergiler, Kanunda belirtilen şekilde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranının 2 katı oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir. Ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır. Artırılan matrahlar için ayrıca geçici vergi hesaplanmayacaktır. Mükellefler defter ve belgeleri muhafaza ve istendiğinde ibraza mecburdurlar. Matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında bu Kanundan önce başlanılmış incelemenin 1 ay içinde bitirilmemesi halinde bu işlemlere devam edilmeyecektir. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

79 Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (II)
Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır. İnceleme veya takdir komisyonu kararının vergi dairesine gelmesinden önce matrah artırımında bulunulursa inceleme ve takdir sonucu bulunan fark ile matrah artırımı mukayese edilerek gerekli tarhiyat yapılacaktır. Artırım için verilen beyannamelerden damga vergisi alınmayacaktır. Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler artırım hükümlerinden yararlanamayacaktır. Matrah/vergi artırımında bulunulan yıllar için beyannamelere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir. Matrah/vergi artırımdan kaynaklı eksik tahakkuk eden vergiler ilk taksit süresi sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve buna göre işlem yapılacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

80 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER (III)
Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilirler.   İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı saklıdır.           TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

81 İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR
Kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların deftere kaydı imkanı getirilmektedir. Genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden % 10 oranında, İndirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu KDV oranlarının yarısı esas alınarak hesaplanacak katma değer vergisi ödenecektir. Emtia üzerinden ödenen vergi indirim konusu yapılabilecektir. Bu mallar için KDV Kanunu uyarınca sorumluluk uygulaması yapılmayacaktır. Bu mallardan ÖTV’ye tabi olanların vergisinin ödendiği ispat edilemiyorsa cezasız ve faizsiz ÖTV ödemesi yapılabilecektir. Beyan edilen kıymetlerin satış bedeli bunların deftere kaydedilen bedelinden düşük olamayacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

82 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA
Mükelleflerin, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtialarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlanmaktadır. Fatura düzenlenerek kayıtlara alınan emtia için geçmişe yönelik ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

83 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR Kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarını gerçek duruma uygun hale getirilmelerine imkan verilmektedir. Bilanço esasına tabi kurumlar vergisi mükellefleri 31/12/2010 tarihi itibarıyla işletmede olmayan kasa mevcutlarını ve ortaklardan alacak/ortaklara borç hesapları arasındaki net alacak tutarını düzeltebilecektir. Düzeltilen tutarlar için beyanda bulunulacak ve beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi ödenecektir. Ödenen vergiler gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler gider olarak dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen tutarlar nedeniyle herhangi bir tarhiyat yapılmayacaktır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

84 5811 SAYILI KANUNLA İLGİLİ DÜZENLEME
5811 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak, Yurt dışında bulunan varlıklarını süresi içinde Türkiye'ye getiremeyenlere Süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara Tarh edilen vergileri vadesinde ödemeyenlere Varlık barışından yararlanabilmeleri için ilave süre verilmektedir. Ayrıca, Vergi incelemesine bağlı olarak takdire sevk edilenler hakkında takdir edilen matrahların, Varlıkların tevsik şartını sonradan yerine getirenlerin geçmişe yönelik olarak 5811 sayılı Kanun avantajlarından yararlanmaları sağlanmaktadır. TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

85 BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER
VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON DAHİLİ Kamil KURT Müdür V İlhami SOY Gelir Uzmanı ASLANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON DAHİLİ Mehmet VURAL Müdür Yardımcısı Mithat AKTAR Müdür Yardımcısı TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

86 BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER
AKSU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON DAHİLİ İbrahim AYDOĞAN Müdür Yardımcısı – 1703 Yusuf İNCE Müdür Yardımcısı – 1701 Tekin KÖŞ Gelir Uzmanı – 1709 Mesut BİNİCİ Gelir Uzmanı – 1712 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

87 BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER
ELBİSTAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON Ahmet BALIKCI Müdür Yardımcısı Fatih ÖZCAN Gelir Uzmanı Hüseyin KALAYCI Gelir Uzmanı AFŞİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ADI SOYADI ÜNVANI TELEFON Hacı GÖNÜLAL Müdür Yardımcısı Yaşar CANPOLAT Gelir Şefi Ömer ÖZBERK Gelir Uzmanı PAZARCIK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İzzet TAHMİSCİ Müdür Yardımcısı Tansel ERGİN Gelir Uzmanı Hasan KAYIK Gelir Şefi TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

88 BİLGİ ALINABİLECEK İNTERNET SİTELERİ
6111 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca yayınlanacak tebliğler ve diğer mevzuatların internet adresleri : TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

89 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.
“Teşekkürler” TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.

90 TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR.


"TÜRKİYE BİLGİ, SEVGİ VE VERGİ İLE KALKINIYOR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları