Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

2 TARİHSEL GELİŞİM Mali Protokoller Dönemi (1963-1980) : 3.ülke
MEDA ( ) : 3.ülke Katılım Öncesi Mali Yardımlar ( ) : Aday Ülke Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) ( ) : Aday Ülke – Müzakere süreci Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

3 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI (2002-2006)

4 YENİ DÖNEM : ADAYLIK PERSPEKTİFİ Türkiye’ye Adaylık Statüsü
Aralık 1999 Türkiye’ye Adaylık Statüsü Helsinki Zirvesi ADAYLIK STATÜSÜNÜN MALİ İŞBİRLİĞİNE YANSIMALARI: AB tarafından “Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük” yayımlanmıştır. (17 Aralık 2001) Sonuçları : Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. 1. AB mali yardımlarının yapısı ve öncelikleri değişmiştir. 2. Türkiye’ye sağlanan mali yardımların kullanımı için Merkezi Olmayan Yapılanma “DIS” oluşturulmuştur.

5 MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (DIS)
Ulusal Mali Yardım Koordinatörü National Aid Coordinator (NAC) Genel koordinasyon, projelerin öncelikler doğrultusunda seçilmesi, programlama ve izleme çalışmalarının yürütülmesi Ulusal Yetkilendirme Görevlisi National Authorising Officer (NAO) Ulusal Fon National Fund (NF) Ulusal Fonun yönetimi, proje uygulamalarının denetimi AB hibeleri ve ulusal katkıların öngörülen takvim doğrultusunda tahsili ve aktarımından sorumlu birim Program Yetkilendirme Görevlisi Program Authorising Officer (PAO) Merkezi Finans ve İhale Birimi Central Finance and Contracts Unit (CFCU) Merkezi Finans ve İhale Biriminin yönetimi İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesinden sorumlu birim Denetim (İç ve Dış Denetim) Projelere ilişkin hesap ve işlemlerin denetimi iç denetim, Finansman Anlaşmalarına ilişkin mali prosedürlerin denetimi dış denetim olarak ifade edilmektedir. Faydalanıcı Kurumlar-Kuruluşlar Projelerin faydalanıcısı olan ve uygulamaya ilişkin teknik birimlerin oluşturulduğu kurum ve kuruluşlar

6 MALİ YARDIM MİKTARLARI
milyon € Yıl 2002 2003 2004 2005 2006 TOPLAM Tahsisat 126 144 250 300 500 1.320 Türkiye’ye yapılan mali yardımlar artırılıyor...! milyon € Yıl 2007 2008 2009 2010 TOPLAM Tahsisat 497.2 538.7 566.4 653.7 2.256

7 2002-2006 DÖNEMİ PROGRAMLAMA : BİR ÇEŞİT MÜZAKERE
Sektörel Çalışma Grupları Proje sahibi Kurumlar Mali İşbirliği Komitesi Avrupa Komisyonu Delegasyonu Mali İşbirliği Paketi ABGS Ulusal Mali Yardım Koordinatörü AB Kamu Kuruluşları Proje Fikirleri Eylül………………………………………………………………………Mayıs

8 (Dört farklı Finansman Anlaşması)
DÖNEMİ PROGRAMLARI 126 M € hibe - Toplam 18 Proje 2002 Yılı Programı Projelerin uygulamaları tamamlandı. 144 M € hibe - Toplam 28 Proje 2003 Yılı Programı Projelerin uygulaması tamamlandı. 235,6 M € hibe - Toplam 38 Proje 2004 Yılı Programı Projelerin uygulaması tamamlanmak üzeredir. 276,7 M € hibe - Toplam 35 Proje 2005 Yılı Programı Proje uygulamaları sürüyor. 450 M € hibe - Toplam 45 Proje 2006 Yılı Programı (Dört farklı Finansman Anlaşması) Proje uygulamaları sürüyor.

9 YÜRÜTÜLMEKTE OLAN - YÜRÜTÜLECEK PROJE SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ
(2008 sonu itibarıyla) MEDA Yardımları ( ) 23 Proje (452 m €) + Katılım Öncesi Mali Yardım ( ) 164 Proje (1.320 m €) + 72 Proje (518 m €) Katılım Öncesi Mali Yardım ( ) TOPLAM 259 Proje (2.290 m €)

10 2002-2006 AB Mali Yardım Projeleri Sektörel Dağılımı
AB Mali Yardım Projeleri Sektörel Dağılımı

11 2002-2006 DÖNEMİNDEN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ
YIL ÖNCELİK ALANI PROJENİN ADI FAYDALANICI AB HİBESİ ULUSAL KATKI TOPLAM BÜTÇE (M €) 2002 Adalet ve İçişleri Kara Para Aklama ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Maliye Bakanlığı 7.7 1.5 9.2 2005 İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi Adalet Bakanlığı 22.5 7.5 30 Tarım ve Kırsal Kalkınma Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 10 3.2 13.2 Çevre Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi Kuşatak Birliği 13.8 6.4 20.2 Ulaştırma Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Denizcilik Müsteşarlığı 2.3 0.4 2.7 2003 Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Ulaştırma Bakanlığı (TCDD) 4.3 4.7

12 2002-2006 DÖNEMİNDEN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ
YIL ÖNCELİK ALANI PROJENİN ADI FAYDALANICI AB HİBESİ ULUSAL KATKI TOPLAM BÜTÇE (M €) 2006 İdari Kapasite TBMM’nin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 0,04 1,04 2004 Tek Pazar/ Gümrük Birliği Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Gümrük Müsteşarlığı 22.7 6.1 28.8 2002 Ekonomik ve Sosyal Uyum Aktif İşgücü Piyasaları Projesi İŞKUR 40 10 50 2005 Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Yerel İdareleri 15.0 3.7 18.7 2003 Samsun-Kastamonu-Erzurum NUTS II Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı 12.3 52.3 Sivil Toplum Diyaloğu Türkiye-AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi AB Genel Sekreterliği 21 -

13 AB MALİ YARDIMLARINDA YENİ DÖNEM : 2007-2013

14 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ
YASAL ÇERÇEVE: -17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü: IPA Kurucu Tüzüğü -8 Kasım 2006 tarih COM(2006)672 sayılı Komisyon Tebliği: IPA Çok Yıllı İndikatif Mali Çerçevesi (Multi-annual Indicative Financial Framework – MIFF) -30 Nisan 2007 tarih ve C(2007)1835 sayılı Komisyon Kararı: Türkiye İçin Çok Yıllı İndikatif Planlama Belgesi (Multi-annual Indicative Planning Document - MIPD) -12 Haziran 2007 tarih ve 2499/2007 sayılı Konsey Tüzüğü IPA Uygulama Tüzüğü -24 Aralık 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Türkiye ile AB Arasında IPA Çerçeve Anlaşma Detaylı bilgi için:

15 KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI (2007 – 2013)
Ulusal Koordinatör (NIPAC) AB Genel Sekreterliği Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi ( ) Devlet Planlama Teşkilatı Kurumsal Kapasite -Siyasi kriterler -Adalet, İçişleri -Müktesebat Uyumu -İdari Kapasite -STK’lara destek -Sivil Toplum Diyaloğu Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma Operasyonel Program - Çevre (Çevre Bakanlığı) OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Tarım Bakanlığı) Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi Bakanlığı)

16 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ
IPA ( ): Türkiye’ye Sağlanacak AB Mali Yardımı Alt Başlıklar 2007 2008 2009 2010 Kurumsal Gelişme 252.2 250.2 233.2 211.3 Sınır Ötesi İşbirliği 6.6 8.8 9.4 9.6 Bölgesel Kalkınma 167.5 173.8 182.7 238.1 İnsan Kaynakları 50.2 52.9 55.6 63.4 Kırsal Kalkınma 20.7 53.0 85.5 131.3 TOPLAM 497.2 538.7 566.4 653.7

17 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: 2007-2013 DÖNEMİ
IPA ÜLKE TAHSİSATLARI Ülkeler 2007 2008 2009 2010 Türkiye 497.2 538.7 566.4 653.7 Hırvatistan 138.5 146.0 151.2 154.2 Makedonya 58.5 70.2 81.8 92.3 Sırbistan 186.7 190.9 194.8 198.7 Karadağ 31.4 32.6 33.30 34.0 Kosova 63.3 64.7 66.1 67.3 Bosna Hersek 62.1 74.8 89.1 106.0 Arnavutluk 61.0 70.7 81.2 93.2 TOPLAM 1098.7 1188.6 1263.9 1399.4

18 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Kurumsal Yapılanma Koordinatör Kuruluş: AB Genel Sekreterliği Detaylı Bilgi için: IPA’nin Kurumsal Kapasite bileşeni kapsamında aşağıdaki konulara öncelik verilecektir: AB müktesebatına uyum (Müktesebat altındaki 35 konu başlığı) İdari kapasitenin güçlendirilmesi Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Sivil Toplum Diyaloğu AB Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek programlama çalışmaları kapsamında merkezi düzeydeki (makro düzeyde projeler) kamu kuruluşları tarafından geliştirilecek projelere finansman sağlanacaktır. Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Meslek Kuruluşları vb kuruluşlar söz konusu alanlardaki Hibe Programlarından faydalanabileceklerdir. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

19 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI 2007-2013 DÖNEMİ: PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR…
IPA’nın 1. Bileşeni “Kurumsal Kapasite” başlığı altında 2007 yılı proje oluşturma çalışmaları Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda sona erdi. Toplam 37 proje için 261,4 Milyon Avro tahsis edildi.

20 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI 2007-2013 DÖNEMİ: PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR…
IPA’nin 1. Bileşeni “Kurumsal Kapasite” başlığı altında 2008 yılı proje oluşturma çalışmaları Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda sona erdi. Toplam 35 proje için 256,2 Milyon Avro tahsis edildi.

21 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Detaylı Bilgi için: Bölgesel/Sınırötesi İşbirliği Karadeniz Bölgesel İşbirliği Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Karadenize kıyı olan Düzey-II bölgelerindeki (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) illerde uygulanacaktır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine “Hibe Programları” aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Programın bütçesi Türkiye için yaklaşık yıllık 1 milyon Euro olacaktır. Edirne ve Kırklareli illerini kapsayan program kapsamında bölgedeki kuruluşların ekonomik ve sosyal kalkınma alanında Bulgaristan sınırındaki bölgede yer alan kuruluşlar ile ortak geliştirecekleri projelere finansman imkanı sağlanacaktır. Programın dönemi bütçesi toplam 10,5 Milyon Euro olacaktır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

22 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Stratejik Koordinatör: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Detaylı Bilgi için: Bölgesel Kalkınma IPA’nin Bölgesel Kalkınma Bileşeninin temel amacı Türkiye’nin bölgelerarası ekonomik ve sosyal kalkınmışlık seviyesini azaltarak geri kalmış bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç kapsamında aşağıdaki 3 temel öncelik kapsamında mali yardımın kullanılmasına karar verilmiştir. Çevre Ulaştırma Bölgesel Rekabet Edebilirlik Söz konusu öncelik alanlarında kaynakların kullanılmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklar tarafından koordine edilerek Operasyonel Programlar hazırlanmıştır. Operasyonel Programlarda her öncelik altında AB mali yardımının nasıl ve hangi alt öncelikler çerçevesinde kullanılacağını belirlemektedir. OP’ler dönemini kapsamaktadır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

23 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Öncelik: Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Proje önerileri Çevre Bakanlığı ÇOP AB Proje önerileri Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Proje önerileri Uygulama Dönemi AB Katkısı (M€) Ulusal Katkı (M€) TOPLAM BÜTÇE (M€) 204,1 68,1 272,2

24 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Öncelik: Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Çevre OP’nin hedef kitlesi nüfusu kişinin üstünde olan Belediye veya Belediye Birlikleridir. Uygulama alanı olarak Türkiye’nin tamamını kapsamaktadır. Aşağıdaki önceliklerde proje seçimi tamamlanmıştır. Öncelik Alanı Seçilmiş Belediye Proje Adedi Katı Atık Arıtma Projeleri 10 Atıksu Arıtma Projeleri 12 İçme Suyu Projeleri 4 TOPLAM: 26 Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Detaylı Bilgi için:

25 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Ulaştırma Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Detaylı Bilgi için: 2. Öncelik: Ulaştırma Operasyonel Programı (UOP) Uygulama Dönemi AB Katkısı ( M€) Ulusal Katkı (M€) TOPLAM BÜTÇE (M€) 179,7 59,9 239,6 UOP kapsamındaki öncelikli alanlar çerçevesinde projelere karar verilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki projele finansman sağlanacaktır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. UOP Kapsamındaki Projeler 1. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Yapım Projesi 2. Çandarlı Limanı Yapım Projesi 3. Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyon Projesi 4. Mersin Konteyner Limanı Yapım Projesi

26 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Detaylı Bilgi için: 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 2 temel öncelik ve 6 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1: İş ortamının iyileştirilmesi Tedbir 1.1 : Sanayi altyapısının geliştirilmesi Tedbir 1.2 : Finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi Tedbir 1.3 : Ar-ge, inovasyon, teknoloji ve bilgi toplumu altyapısının geliştirilmesi Tedbir 1.4 : Turizm altyapısı ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi Öncelik 2: İşletme kapasitesi güçlendirilmesi ve ve girişimciliğin teşvik edilmesi Tedbir 2.1 : İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması Tedbir 2.2 : Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

27 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Detaylı Bilgi için: 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (UOP) BROP’un uygulama alanı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’in altında kalan bölgeler ile sınırlandırılmıştır. Uygulama kapsamında toplam 12 Düzey-II bölgesi, 43 il ve 15 cazibe merkezi bulunmaktadır. TR CI TR B1 TR 83 TR 90 TR C3 TR A1 TR A2 TR B2 TR 82 TR C2 TR 63 TR 72 Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

28 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel Kalkınma Detaylı Bilgi için: 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (UOP) BROP kapsamında proje oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Merkezi kuruluşlar tarafından geliştirilen 11 projeye toplam 78,4 milyon Avro ayrılmıştır. BROP kapsamında olan 43 ildeki kuruluşlar için yapılan teklif çağrısına toplam 511 proje başvurusu yapılmıştır. Proje seçim çalışmalarına devam edilmektedir. Oluşturulacak proje paketine toplam 75,9 Milyon Avro’luk destek sağlanacaktır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Uygulama Dönemi AB Katkısı ( M€) Ulusal Katkı (M€) TOPLAM BÜTÇE (M€) 140,2 46,7 186,9

29 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynakları Detaylı Bilgi için: İnsan Kaynakları Operasyonel Programı kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelerdeki istihdam kapasitesinin artırılması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda 3 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1 : İstihdam Tedbir1.1 : Kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi Tedbir 1.2 : Gençlerin istihdamının artırılması Tedbir 1.3 : Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi Tedbir 1.4 : Kamunun istihdam hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi Öncelik 2 : Eğitim Tedbir 2.1 : Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması Tedbir 2.2 : Mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesi Tedbir 2.3 : Hayat boyu öğrenme yoluyla uyum yeteneğinin artırılması Tedbir 2.4 : Hayat boyu öğrenme stratejisinin geliştirilmesi Tedbir 2.5 : Beşeri sermayenin güçlendirilmesi Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

30 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynakları Detaylı Bilgi için: Öncelik 3 : Sosyal içerme Tedbir 3.1 : Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, Tedbir 3.2 : İşgücü piyasası ve sosyal koruma alanında çalışan kurum ve mekanizmalar arasında daha iyi bir işleyiş ve koordinasyonun sağlanması Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

31 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynakları Detaylı Bilgi için: İnsan Kaynakları Operasyonel Programının uygulama alanı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’in altında kalan bölgeler ile sınırlandırılmıştır. Uygulama kapsamında toplam 12 Düzey-II bölgesi, 43 il ve 15 cazibe merkezi bulunmaktadır. TR CI TR B1 TR 83 TR 90 TR C3 TR A1 TR A2 TR B2 TR 82 TR C2 TR 63 TR 72 Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

32 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnsan Kaynakları Detaylı Bilgi için: İnsan Kaynakları Operasyonel Programı kapsamında merkezi kuruluşlar tarafından geliştirilen toplam 8 projenin çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin uygulamalarına 2009 yılı içerisinde başlanacaktır. Uygulama Dönemi AB Katkısı ( M€) Ulusal Katkı (M€) TOPLAM BÜTÇE (M€) 158,7 28,0 186,7 Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

33 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Detaylı Bilgi için: Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında mali yardımların hangi öncelikler çerçevesinde kullanılmasını sağlamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinasyonunda Kırsal Kalkınma Stratejisi (IPARD) hazırlanmıştır. IPARD kapsamında 4 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1: Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar Tedbir 1: Süt üreten tarımsal işletmeler Tedbir 2: Et üreten tarımsal işletmeler Öncelik 2: Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım Tedbir 1: Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 2: Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 3: Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 4: Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

34 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Detaylı Bilgi için: Öncelik 3: Üretici gruplarının kurulmasına dair destek Tedbir 1: Üretici gruplarının kurulmasının desteklenmesi Öncelik 4: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitendirilmesi ve geliştirilmesi Tedbir 1: Çiftlik faaliyetlerinin çeşitendirilmesi ve geliştirilmesi Tedbir 2: Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Tedbir 3: Kırsal turizm Tedbir 4: Akuakültürün geliştirilmesi Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

35 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Detaylı Bilgi için: Kırsal Kalkınma Stratejisi kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründeki bireysel ve kurumsal üreticilere (çiftçi, kooperatif, üretici birliği, KOBİ’ler vb.) hibe programları aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Hibe Programları Tarım ve Köyişleri Bak. bünyesinde oluşturulan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” tarafından duyurulacak ve uygulanacaktır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben. Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) (M€) Uygulama Dönemi 2007 2008 2009 2010 TOPLAM 20.7 53.0 85.5 131.3 290.5

36 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): 2007-2013 DÖNEMİ
Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Detaylı Bilgi için: IPARD uygulama alanı öncelikli il olarak seçilen 42 il ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle aşağıda haritada mavi ile görülen 20 ilde pilot uygulamalar yapılacaktır. Pilot uygulamaların ardından yeşil ile gözüken 22 il uygulamaya dahil edilerek programın uygulandığı il sayısı 42’ye çıkacaktır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

37 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI VE İLLERE YÖNELİK PROJELER

38 İLLERE YÖNELİK PROJELERİN YAPISI
Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında uygulanan projeler vasıtası ile İllerimizin AB mali yardımından faydalanma imkanı olmuştur. İllerimizin AB mali yardımından faydalanması iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. PİLOT UYGULAMALAR: Kamu kurum ve kuruluşlarımızın geliştirdiği projelerin pilot uygulamaları İllerimizde olabilmektedir. HİBE PROGRAMLARI: Hibe programları İllerimizdeki Belediye, Valilik, İl Özel İdaresi, Sivil Toplum Kuruluşları, KOBİ’ler vb kuruluşlar tarafından geliştirilen projelere doğrudan finansman sağlamaktadır. Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

39 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI: İLLERDE PİLOT PROJE ÖRNEKLERİ

40 İllerde Uygulanan Pilot Proje Örnekleri
I. Pilot Uygulamaları Belediyeler Aracılığı ile olan Projeler: 1.Altyapı Projeleri Şanlıurfa İçme Suyu (1997, 21 milyon €) Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2005, 16.6 milyon €) Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2005, 20.2 milyon €) Amasya Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 24 milyon €) Kütahya Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 24.2 milyon €) Bitlis Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 19.5 milyon €) Nevşehir Atık Su Tesisi (2006, 8.8 milyon €) Tokat Atık Su Tesisi (2006, 13.6 milyon €) 2. Kentlerde Ekonomik ve Sosyal Sorunlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da Göç Kaynaklı Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek (2006, 12.9 milyon €) Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep’te Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek (2005, 12.5 milyon €) Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

41 İllerde Uygulanan Pilot Proje Örnekleri
II. Pilot Uygulamaları Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Projeler: 1. Temel Eğitim: Müfredat uygulamaları için: Ankara, İzmir, Van, Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Samsun, Kocaeli ve Bolu Kırsal alan uygulamaları için: Adıyaman, Ardahan, Kars, Şanlıurfa, Bayburt, Diyarbakır, Siirt, Erzurum, Muş, Ağrı, Sakarya ve Bingöl Kentsel alan uygulamaları için: İstanbul, Antalya, Adana, Bursa,Mersin 2. Çocuk İşçiliği: Sinop, Van, Ordu, Çankırı, Kastamonu, Erzurum ve Elazığ 3. İstinaf Mahkemeleri: Ankara, Erzurum, Diyarbakır 4. AB İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM): 1. Proje için, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, 2. Proje için, Afyon, Çorum, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya, Trabzon, Adana, Tekirdağ ve Uşak Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

42 İllere Yönelik Pilot Uygulamalar
5. Kadın Sığınma Evleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Bursa 6. Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi: Proje (1997) Ankara, Bursa, Denizli, Mersin, Çorum Proje (2005) Adana, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat 7. Aktif İstihdam Önlemleri Projesi Proje (2002) Türkiye’nin tamamı 2. Proje (2006) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Zonguldak, Gaziantep,Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

43 İllere Yönelik Hibe Programları
8. Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı: Van, Hakkari, Bitlis, Muş 9. GAP Bölgesel Kalkınma Programı: Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Kilis, Şırnak, Gaziantep 10. NUTS-II Bölgesel Kalkınma Programları: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars, Kayseri, Sivas, Yozgat, Karaman, Konya, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 11. Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Programları: Edirne, Kırklareli 12. STK’lara Destek – Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programları: Tüm İller Oft werden Sprecher dadurch herausgefordert, dass sie Fachmaterial vor einem Publikum vortragen müssen, das nicht mit dem Thema oder dem Vokabular vertraut ist. Das Material kann komplex sein oder voller Details stecken. Um einen technischen Fachbericht effektiver zu präsentieren, verwenden Sie folgende Richtlinien von Dale Carnegie Training®. Bedenken Sie die Dauer der Präsentation und organisieren Sie dementsprechend Ihr Material. Begrenzen Sie die Menge des besprochenen Materials. Teilen Sie Ihre Präsentation in klare Abschnitte auf. Erstellen Sie eine logische Reihenfolge. Behalten Sie dabei Ihren Hauptgedanken bei. Beenden Sie Ihre Präsentation mit einer Zusammenfassung, wiederholen Sie die Schlüsselschritte und einer logischen Folgerung. Bedenken Sie, dass Ihr Publikum mit dem technischen Bereich nicht vertraut ist. Zum Beispiel, stellen Sie sicher, dass die Daten eindeutig und klar sind und die Information relevant ist. Gleichen Sie das Niveau in Bezug auf Detail und Vokabular auf das des Publikums an. Nutzen sie grafische Darstellungen um Schlüsselpunkte visuell zu unterlegen. Gehen Sie auf die Bedürfnisse Ihres Publikums ein und Sie werden ein aufmerksameres Publikum haben.

44 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI: HİBE PROGRAMLARI

45 MİKRO PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR?
ÇERÇEVE PROJE HİBE Çerçeve Proje Bütçesi Çerçeve Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -KOBİ’ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar

46 HİBE PROGRAMLARI ÖRNEKLERİ:
SİVİL TOPLUM GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI: Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği Toplam bütçe: € Uygulama Takvimi: hibe almaya hak kazanan projeler belirlendi. Toplam 581 başvuru arasından 93 projeye hibe sağlanmasına karar verildi. Kadın Hakları için Hibe Programı Engellilere Yönelik Hibe Programı Tüketicinin korunmasına Yönelik Hibe Programı Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Hibe Programı Çevrenin Korunmasına Yönelik Hibe Programı

47 HİBE PROGRAMLARI ÖRNEKLERİ:
SİVİL TOPLUM GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI: Değerlendirmede sonucunda 581 proje başvurusundan 93 projeye finansman sağlanmasına karar verilmiştir. Başvuru Sahibi Proje Ortağı Proje Adı Hibe Bütçesi (€) İstanbul Bahçelievler Kadın Kooperatifi İstanbul Bahçelievler Belediyesi Kadın Sığınma Evlerindeki Kadınların İstihdamı 51.360 Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şb. Mersin Toroslar Belediyesi Görme Engellilerin Topluma Kazandırılması Projesi 94.826 Eskişehir Anadolu Gelişim Derneği Odunpazarı Belediyesi Evsel Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi 22.220

48 HİBE PROGRAMLARI ÖRNEKLERİ:
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU HİBE PROGRAMI: Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği Toplam bütçe: € Uygulama Takvimi: Hibe çağrıları sona erdi. 119 Projeye finansman sağlanmasına karar verildi. Kentler ve Belediyeler ( 5 M Euro (50,000 – 250,000) ) Mesleki Örgütler ( 3 M Euro (50,000 – 300,000) ) Üniversiteler ( 9.3 M Euro (150,000 – 465,000) ) Gençlik Girişimleri ( 2 M Euro (30,000 – 100,000) )

49 HİBE PROGRAMLARI ÖRNEKLERİ:
SİVİL TOPLUM DİYALOĞU HİBE PROGRAMI: Değerlendirmede sonucunda 119 projeye finansman sağlanmasına karar verilmiştir. Başvuru Sahibi Hibe Programı Proje Ortağı Proje Adı Hibe Bütçesi (€) Kalecik Belediyesi Kentler ve Belediyeler Hibe Programı 1. Venedik Belediyesi 2. Lizbon Belediyesi Şarapçılığın Geliştirilmesi Projesi Eskişehir Ziraat Odası Meslek Örgütleri Hibe Programı Bulgaristan Ziraat Odaları Birliği AB Sürecince Ziraat Odasının Kapasitesini Artırma Ankara Üniversitesi Üniversiteler Hibe Programı Warwick Üniversitesi-İngiltere İşletme ve Girişimcilik Eğitiminde İngiltere Deneyiminin İncelenmesi Amasya Gen. İşadamları Derneği Gençlik Kuruluşları Hibe Programı Litvanya Genç İşadamları Birliği Avrupa ve Türk Genç İşadamlarının İşbirliğinin Geliştirilmesi 77.750

50 Hibe Programını Uygulayan Kuruluş
AB HİBE PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (UYGULAMASI TAMAMLAN/DEVAM EDENLER) Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Hibe Programı Bütçe (Euro) Proje Sayısı 1. Türkiye İş Kurumu (2002) Aktif İşgücü Piyasaları Yeni Fırsatlar Hibe Programı 245 2. AB Genel Sekreterliği (2003) STK’lar ile Kamu Diyaloğunun Artırılması 11 3. Sivil Toplum Geliş. Merk.(2004) Sivil Toplumun Geliştirilmesi 34 4. Çalışma ve Sosyal Güv.Bak.(2004) Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı 26 5. AB Genel Sekreterliği Bilgi Köprüleri Hibe Programı 28 6. Devlet Planlama Teşkilatı (2004) Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi 23 7. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2004) Kültürel Haklara Destek Programı 25 8.AB Genel Sekreterliği (2005) Katılım Öncesi Süreçte STK’ların Güçşendirilmesi 93 9.AB Genel Sekreterliği (2006) Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı 119 10. Devlet Planlama Teşkilatı (2003) Samsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkınma Pr. 396 11.Devlet Planlama Teşkilatı Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı 309 12 Devlet Planlama Teşkilatı (2004) Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya Bölgesel Kalkınma Pr. 510 13.Devlet Planlama Teşkilatı (2005) Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Programı Pr. 213 14. Devlet Planlama Teşkilatı (2003) Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği I 9 15. Devlet Planlama Teşkilatı (2004) Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği II 13 16. Devlet Planlama Teşkilatı (2005) Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği III Toplam: 2.067

51 Hibe Programını Uygulayan Kuruluş
AB HİBE PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (UYGULAMASINA YENİ GEÇİLEN/GEÇİLECEKLER) Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Hibe Programı Bütçe (Euro) 1. Türkiye İş Kurumu (2006) Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı 2. TOBB-EUROCHAMBERS (2006) AB-Türkiye Odaları Forumu 3. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (2006) Sivil Toplumun Desteklenmesi: Katılımcı Demokrasi İçin Yerel Hareket 4. Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (2006) Sivil Toplumun Desteklenmesi: Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler 5. Devlet Planlama Teşkilatı (2006) Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği IV 6. GAP İdaresi Sel Riskinin Azaltılması Sosyal Destek Hibe Programı 7. GAP İdaresi Sel Riskinin Azaltılması: Fiziksel Planlama ve Yatırım Hibe Pr. Toplam:

52 İLLERE GÖRE HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI
yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 251,4 milyon Euro olan 17 farklı hibe programı çerçevesinde şehirlerimizin başarı durumları: Sıralama Başarılı Olan İl Hibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1 Van (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 171 2 Konya (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 165 3 Kayseri (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 93 4 İstanbul 83 5 Samsun (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 85 6 Karaman (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 43 7 Ankara 75 14 Çorum (Bölgesel Kalkınma Prog.) 47 15 Bingöl (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 24 Erzurum (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) 65 34 İzmir 17 38 Bursa 20 44 Antalya 10 50 Aydın 63 Isparta Karabük 40.280 Toplam proje finanse edilmiştir. Aksaray, Bilecik, Kilis ve Tekirdağ AB hibe programlarından finansman sağlayamamıştır.

53 KURULUŞLARA HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI
yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 251,4 milyon Euro olan 17 hibe programı çerçevesinde başvuru sahibi kuruluşların başarı durumları: Sıralama Kuruluş Hibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi (Milyon Euro) Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1 Belediye 78.5 252 2 Özel İşletme (KOBİ) 47.7 654 3 Dernekler 20.1 267 4 Köylere Hizmet GB 17.6 62 5 Oda 16.1 200 6 İl Özel İdaresi 11.8 42 7 Vakıf 11.4 127 8 Üniversiteler 10.7 65 9 Üretici Birliği 8.4 89 10 Diğer 5.7 59

54 HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

55 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?
I. AŞAMA Hibe Duyurusunu Kim Yapar? Hibe Programını Uygulayacak Kuruluş Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.deltur.cec.eu.int) AB Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr) Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) HİBE DUYURUSU

56 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?
II. AŞAMA Başvuru Rehberi Başvuru Formu -Bütçe -Mantıksal Çerçeve PROJE HAZIRLAMA Başvuru için Temel Belgeler *Proje Duyurusu ile birlikte faydalanmak isteyen kuruluşlara proje hazırlamaları için 60 ile 90 gün arasında süre verilir!!! Kuruluş Tüzüğü En Son Mali Rapor En son hesaplar (kar/zarar hesabı ve bilanço) Destekleyici Belgeler

57 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK? MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE
III. AŞAMA Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? Proje Başvuruları MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE (www.mfib.gov.tr yapılır!!! HİBE BAŞVURUSU PROJELER

58 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Daha Fazla Bilgi için... 58

59 ÖNÜMÜZDEKİ YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI
IPA 1. BİLEŞENİ KURUMSAL KAPASİTE KAPSAMINDA Proje İlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Sivil Toplum Diyaloğu : (Kültür Sanat Hibe Programı) AB Genel Sekreterliği (Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı) Meslek Standartlarının Güçlendirilmesi Hibe Programı Mesleki Yeterlilik Kurumu Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Hibe Programı Avrupa Komisyonu (Brüksel Merkezli) Buradan yakın dönemden kasıt önümüzdeki 5-6 aylık periyod için, bunlara ek olarak 2009 yılı ikinci yarısında ; -Sivil Toplumun Güçlenmesi (TR merkezli) -Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi -Müzelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi 59

60 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ Kültür ve Sanat Hibe Programı
Bütçe : 1.8 Milyon € (Her bir proje € – €) Amaç : - Diyaloğun arttırılması, - Uzun vadeli sürdürülebilir işbirliğinin kurulması, - Kültür ve sanat alanında AB ülkelerinin Türkiye’yi, Türkiye’nin de AB ülkelerini tanıması ve bilgi paylaşımının artırılması Hedef Kitle : Kar amacı gütmeyen kurumlar (örneğin STK’lar, yerel yönetimler, üniversiteler, odalar vb.) Süreç : Proje duyurusunun 2009 yılının ilk çeyreğinde yapılması beklenmektedir. 60

61 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı
Bütçe : 2 Milyon € (Her bir proje € – €) Amaç : -Diyaloğun arttırılması, -Uzun vadeli sürdürülebilir işbirliğinin kurulması, -Tarım ve balıkçılık konusunda AB deneyimlerinin Türkiye’deki Kuruluşlara aktarılması Hedef Kitle : Kar amacı gütmeyen kurumlar (örneğin STK’lar, yerel yönetimler, üniversiteler, odalar vb.) Süreç : Proje duyurusunun 2009 yılının ilk çeyreğinde yapılması beklenmektedir. 61

62 MESLEKİ STANDARTLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI
Proje Sahibi Kuruluş: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Bütçe : 6.6 Milyon € (proje büyüklükleri henüz belirlenmedi) Amaç : Meslek Standartlarının geliştirilmesi ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması Hedef Kitle: Mesleki kuruluşlar, Odalar, Meslek Yüksek Okulları ve mesleki eğitim konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar Süreç : Proje duyurusunun 2009 yılının ilk yarısında yapılması beklenmektedir. Hibe programına meslek standartların geliştirilmesi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar örneğin meslek odaları, meslek örgütleri vb. Belediyeler projeler içerisinde yer alabilirler ancak henüz hibe programının içeriği netleşmediği için bu konuda bilgi vermek şimdilik doğru olmaz... 62

63 SİVİL TOPLUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI (Brüksel Merkezli)
Bütçe : 3.5 Milyon € (en yüksek destek €) Amaç : -Aday ve potansiyel aday ülkelerde Sivil Toplum Kuruluşlarının güçlenmesine destek sağlamak -Aday ve potansiyel ülkelerdeki STK’lar arasındaki işbirliğini artırmak Hedef Kitle : Aday ve potansiyel aday ülkelerdeki STK’lar Öncelikli Konular: Çevre, Enerji Verimliliği, İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği ve Gıda Güvenliği Süreç : Proje duyurusunun 2009 yılının ilk çeyreğinde yapılması beklenmektedir. Duyurular adresinden takip edilebilir. Başvurular Avrupa Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. AB Ülkelerinden ve aday ülkelerden birer ortak kuruluşla birlikte proje sunulmalıdır. Bu program Multibeneficiary IPA kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel merkezli yürütülecek. Duyurular Brüksel’den ve ABGS web sayfasından yapılacak, MFİB’nin web sayfasından değil ve başvurular İngilizce olacak. Bütün aday ve potansiyel aday ülkelere açık olacak. (Türkiye, Hırvatistan, Makedonya) (Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Kosova) 63

64 ÖNÜMÜZDEKİ ORTA DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI
IPA 1. BİLEŞENİ KURUMSAL KAPASİTE KAPSAMINDA Proje İlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Sivil Toplumun Desteklenmesi Hibe Programı STGM Türkiye-AB Kültürlerarası Diyaloğun Geliştirilmesi –Kültür ve Sanat Hibe Programı Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye-AB Kültürlerarası Diyaloğun Geliştirilmesi –Müzecilik Hibe Programı Buradan yakın dönemden kasıt önümüzdeki 5-6 aylık periyod için, bunlara ek olarak 2009 yılı ikinci yarısında ; -Sivil Toplumun Güçlenmesi (TR merkezli) -Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi -Müzelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi 64

65 ÖNÜMÜZDEKİ YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI
IPA 4. BİLEŞENİ İNSAN KAYNAKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA Proje İlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Türkiye İş Kurumu Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı Milli Eğitim Bakanlığı Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı Sosyal Güvenlik Kurumu Buradan yakın dönemden kasıt önümüzdeki 5-6 aylık periyod için, bunlara ek olarak 2009 yılı ikinci yarısında ; -Sivil Toplumun Güçlenmesi (TR merkezli) -Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi -Müzelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi 65

66 ÖNÜMÜZDEKİ ORTA DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI
IPA 4. BİLEŞENİ İNSAN KAYNAKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA Proje İlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Genç İşsizliğinin Azaltılması Projesi Türkiye İş Kurumu Özellikle Kız Çocuklarının Olmak Üzere Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi Milli Eğitim Bakanlığı Buradan yakın dönemden kasıt önümüzdeki 5-6 aylık periyod için, bunlara ek olarak 2009 yılı ikinci yarısında ; -Sivil Toplumun Güçlenmesi (TR merkezli) -Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi -Müzelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi 66

67 PROJELERE İLİŞKİN DUYURULAR
-Avrupa Birliği Genel Sekreterliği -Avrupa Komisyonu Delegasyonu -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Devlet Planlama Teşkilatı (Bölgesel Kalkınma Programları) -Europeaid


"AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları