Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARİH ÖĞRETMENİ OLGAY ŞEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARİH ÖĞRETMENİ OLGAY ŞEN."— Sunum transkripti:

1 TARİH ÖĞRETMENİ OLGAY ŞEN

2 ATATÜRK DÖNEMİ DIŞ POLİTİKA

3 İLKELERİMİZ Bağımsızlığı korumak. Yurtta sulh cihanda sulh. Uluslararası eşitlik. Bağımsızlığa saygı. Akla ve bilime dayanma. Gerçekçi olma.

4 SINAV SORULARI I Atatürk, "Harp zorunlu ve yaşamsal olmalı... Millet yaşamı tehlikeye uğramadıkça, harp cinayettir." demiştir. Atatürk bu sözüyle, l.   Sivil savunma örgütlerinin yaygınlaştırılması II. Barışın korunması III. Milletin, kendisini savunma hakkının olması durumlarından hangilerinin önemini vurgulamaktadır? A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II VE III

5 SINAV SORULARI I Atatürk, “Bizi yok etmek gibi bir görüş karşısında varlığımızı silahla korumak ve savunmak pek tabiidir. Bundan daha haklı ve tabii bir hareket olamaz.” demiştir. Atatürk’ün bu sözü, I. bölgesel ittifakları destekleme, II. ülke bütünlüğünü koruma, III. bağımsızlığı ilke edinme durumlarının hangilerinden ödün verilmemesi gerektiğini gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

6 Misak-ı Milliden taviz verildi. Türk-Irak sınırı kesin olarak çizildi.
LOZANDA Kİ SORUNLAR MUSUL SORUNU İngiltere Şeyh Sait İsyanını çıkarttı. Ankara Antlaşması imzalandı. (5 haziran 1926) Musul; Irak’a bırakıldı. 25 yıl süre ile petrol gelirlerinin %10’u Türkiye’ye verilecek. (Peşin para karşılığı bu haktan vazgeçtik) ÖNEMİ Misak-ı Milliden taviz verildi. Türk-Irak sınırı kesin olarak çizildi.

7 SINAV SORULARI 1997-II İngiltere Musul ve Kerkük'ü elinden çıkarmamak için aşağıdakilerden hangisini desteklemiştir? A) Şeyh Sait Ayaklanmasını B) Terakki Perver Cumhuriyet Partisi'nin kurulmasını C) İstiklal Mahkemelerinin kapatılmasını D) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne çağrılmasını E) Sadabat Paktı'nın kurulmasını

8 SINAV SORULARI II Lozan barış görüşmelerinde ele alınan aşağıdaki sorunlardan hangisi 1926'da Ankara Antlaşması'yla çözümlenmiştir? A) Savaş tazminatı B) Türkiye Yunanistan sınırı C) Devlet borçları D) Türk ve Rum ahalinin değiş tokuşu E) Türkiye Irak sınırı

9 YABANCI OKULLAR SORUNU
İç mesele olduğu için görüşmeyi reddettik. (Bağımsız devlet anlayışı) Tevhid-i tedrisat kanunu ile yabancı okullar M.E.B’e bağlandı. (Bağımsızlık) Lozandan sonra dış politikadaki ilk siyasi başarı. FRANSA

10 SINAV SORULARI 1985-II Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra, Türk Hükümeti aşağıdakilerden hangisini, bir iç sorun saydığı için yabancı devletlerle görüşmeyi reddetmiştir? A) Türkiye'de yabancı okulların yönetimi B) Musul'un geleceği C) Türk ve Rum nüfusunun mübadelesi D) Hatay'ın geleceği E) Boğazların denetimi

11 Lozan’da Osmanlıdan ayrılan devletlere bölüştürülmüştü.
OSMANLI BORÇLARI Lozan’da Osmanlıdan ayrılan devletlere bölüştürülmüştü. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı nedeniyle ödeyemedik. 1933’te anlaştık. 1954’te son borç ödendi.

12 NÜFUS DEĞİŞİMİ (ETABLİ)
(1930) İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler hariç diğer Türkler ve Rumlar yer değiştirecek. Karşılıklı restleşme oldu. Yunan Başbakanı Venizelos Türkiye’ye gelerek antlaşma imzaladı. (Bu dostluk Balkan Antantı’na kadar devam etti)

13 MİLLETLER CEMİYETİNE GİRİŞ
(1932) Barışçı olduğumuzu göstermek. Yurtta sulh cihanda sulh. Saygınlığımızı arttırmak. Müttefik bulmak. UYARI İngiltere ile Musul Sorunu olduğu için geç girdik.

14 SINAV SORULARI I Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın işleyişine bakıldığında bu teşkilattaki bazı uygulamaların “devletlerin eşitliği” ilkesine uyduğu, bazılarınınsa uymadığı görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye uygun bir uygulamadır? A) Bazı devletlere daimi delegelik hakkı verilmesi B) Beş büyük devlete veto hakkının tanınması C) Çatışma olan yerlerin bazılarına barış gücü gönderilmesi D) Genel Kurul'da her üye devlete bir oy hakkı tanınması E) Karşılaşılan sorunların bazılarını çözmek için Adalet Divanı'nın toplanması

15 BALKAN ANTANTI 9 ŞUBAT 1934 BATI SINIRI ALMANYA İTALYA YUGOSLAVYA
ROMANYA İTALYA BATI SINIRI YUNANİSTAN TÜRKİYE

16 İtalya ve Almanya’nın saldırgan tutumu.
BALKAN ANTANTI (9 ŞUBAT 1934) SEBEBİ İtalya ve Almanya’nın saldırgan tutumu. Yunanistan ile Nüfus Mübadelesi sonucu dostluğun gelişmesi. TÜRKİYE YUNANİSTAN ROMANYA YUGOSLAVYA KATILAN DEVLETLER

17 SINAV SORULARI II 1930 yılından sonra Türkiye’nin Yunanistan’la geliştirdiği dostluk ilişkileri aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır? A) Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yapılmasına B) Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne üye olmasına C) Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine alınmasına D) Sadabat Paktı'nın kurulmasına E) Balkan Antantı’nın kurulmasına

18 BALKAN ANTANTI ÖNEMİ Batı sınırımız güvenlik altına alındı.
Barışçı olduğumuzu gösterdik. UYARI Bulgaristan katılmadı çünkü; I. Dünya Savaşında kaybettiği yerleri geri almak istiyordu. Antantın imzalanması komşular arasında ki sorunların çözüldüğü anlamına gelmez.

19 SINAV SORULARI II Balkan Antantı, aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle fiilen sona ermiştir? A) İkinci Dünya Savaşı B) Sovyetler Birliği'nin kurulması C) Hatay sorununun çözülmesi D) Sadabat Paktı'nın kurulması E) Milletler Cemiyeti'nin kurulması

20 SINAV SORULARI 1989-II Aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği dış politikanın güvensizlik yaratması Balkan Antantı'nın kurulmasının nedenlerinden biri olmuştur? A)Yugoslavya B) Romanya C) İtalya D) Yunanistan E) Türkiye

21 1936’DA DÜNYANIN GENEL DURUMU
Almanya; Fransız toprağı olan Ren’e asker soktu. İtalya, Habeşistan’a saldırıp Milletler Cemiyetinden ayrıldı. Japonya, Mançurya’ya saldırdı. Rusya silahlanmaya başladı. Milletler Cemiyeti çalışamaz hale geldi. TÜRKİYE’NİN TUTUMU Lozan’ı imzalayan devletlere nota gönderdik. Gelin görüşelim yoksa boğazlar komisyonunu kaldırıyoruz.

22 SINAV SORULARI II Avrupa'da savaş belirtilerinin artması ve Akdeniz'de güvenliğin bozulması karşısında, Türkiye'nin 1936 yılında aldığı önlem aşağıdakilerden hangisi olmuştur? A) Boğazlar statüsünü ilgili devletlerle yeniden düzenlemek B) Sovyetlerle saldırmazlık anlaşması yapmak C) Milletler Cemiyeti'ne üye olmak D) Balkan Antantı'nı (İttifakını) kurmak E) Sadabat Paktı'na üye olmak

23 MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ
(20 TEMMUZ 1936) Boğazlar komisyonu kaldırılacak. Boğazların yönetimi Türkiye’ye bırakıldı. (Egemenliğimiz ve saygınlığımız arttı) Boğazlarda asker bulundurabileceğiz. Ticaret gemileri rahatça geçebilecek. Savaş zamanı boğazlar kapatılacak. Savaş gemilerinin geçişi belirli şartlara bağlı olacak. Antlaşma 20 yıl geçerli olacak.(Bu süre günümüze kadar uzatılmıştır)

24 MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ
ÖNEMİ Egemenliğimiz güçlendi. Saygınlığımız arttı. Lozan’da çözemediğimiz sorun lehimize çözüldü. Rusya ile ilişkiler bozuldu. Misak-ı Milli’ye uygun.

25 SINAV SORULARI 200I-I Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin,
I. Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması ve görevinin Türk tarafına geçmesi II. Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçişinin sınırlandırılarak, Türkiye’nin denetimine bırakılması III. Yabancı devletlere ait ticaret gemilerinin her iki yönde Boğazlardan geçişlerinin serbest olması Hükümlerinden hangileri, Türkiye’nin dünya devletleri arasındaki saygınlığının daha da arttığını gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) I,II ve III D) I ve II

26 SADABAT PAKTI 18 TEMMUZ 1937 DOĞU SINIRI
TÜRKİYE DOĞU SINIRI İRAN AFGANİSTAN IRAK

27 SADABAT PAKTI (18 TEMMUZ 1937) İtalya ve Almanya’nın saldırgan tutumu.
SEBEBİ İtalya ve Almanya’nın saldırgan tutumu. (Ortadoğu Petrolleri) ÖNEMİ Doğu sınırımız güvenlik altına alındı Barışçıyız. UYARI Hatay Sorunu nedeniyle Suriye katılmadı. Antantın imzalanması komşular arasındaki sorunların çözüldüğü anlamına gelmez.

28 SINAV SORULARI I Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1932'de Milletler Cemiyeti'ne, 1934'te Balkan Paktı'na, 1937'de Sadabat Paktı'na üye olmuştur. Bu bilgilere dayanarak, I. Türkiye'nin dış ülkeler arasında saygınlığı artmıştır. II. Türkiye'de iç güvenliği tehdit eden sorunlar vardır. III. Türkiye dünya barışına katkıda bulunmuştur. IV. Türkiye dış güvenliğini sağlamada çok zorlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV B) I ve III

29 Aşağıdakilerden hangisi, bu girişimlerin amacı değildir?
SINAV SORULARI I Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, 1925–1937 yılları arasında Balkan Antantı'na ve Sadabat Paktı'na öncülük etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi, bu girişimlerin amacı değildir? A) Sınırların güvenliğini sağlamak B) Yurtta barış, dünyada barış ilkesine uymak C) Komşu devletlerin dostluğunu kazanmak D) Devletlerarası güç birliği kurmak E) Komşu devletlerarasındaki anlaşmazlıklara çözüm bulmak

30 HATAY’IN ANAVATANA KATILMASI
(1939) 1936’da Fransa, Alman tehlikesi nedeniyle Suriye’den çekildi ve Suriye, Hatay’ın kendisine ait olduğunu iddia etti. Milletler Cemiyetine başvurduk. Milletler Cemiyeti kararı Hatay halkına bıraktı. Hatay Cumhuriyeti kuruldu. 1939’da Hatay halkı kendi isteğiyle Türkiye’ye katıldı. M. KEMAL Kırk asırlık Türk yurdu düşman eline bırakılamaz. Hatay bir gün mutlaka anavatana katılacaktır.

31 HATAY’IN ANAVATANA KATILMASI
ÖNEMİ Misak-ı Milli büyük oranda gerçekleşti. Anavatana katılan son toprak Hatay’dır. Suriye sınırı kesin olarak çizildi.

32 SINAV SORULARI 1981-II Hatay'ın Anavatana katılmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan etkili olmamıştır? A) Nüfusunun çoğunluğunu Türklerin oluşturması B) Fransa'nın bu iş için savaşı göze almaması C) Türk dış politikasının başarısı D) Hatay'ın o sırada bağımsız bir devlet olması E) İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması

33 SINAV SORULARI II Aşağıdakilerden hangisiyle ilgili sorunların çözümü diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir? A) Hatay B) Boğazlar C) Doğu sınırı D) Ege Adaları E) Yabancı okullar

34 SINAV SORULARI 1983-II Aşağıdaki dönemlerin hangisinde Misakı Milli ilkelerine uygun antlaşmalar yapılmıştır? A) 1936 – 1939 B) 1933 – 1935 C) 1930 – 1932 D) 1927 – 1929 E)

35 SINAV SORULARI 1996-II Milletler Cemiyeti adına, bir ülkenin başka bir devlet tarafından yönetilmesine ne ad verilir? A) Ortak yönetim B) Oligarşik devlet C) Özerk yönetim D) Federal sistem E) Mandater sistem


"TARİH ÖĞRETMENİ OLGAY ŞEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları