Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI"— Sunum transkripti:

1 DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI
İBRAHİM ARAÇ DÖNER SERMAYE BÜTÇE BİRİMİ AFYON 2014

2 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNİN MEVZUATI :
BÖLÜM-1 DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNİN MEVZUATI :

3 DÖNER SERMAYE MEVZUATINA GİRİŞ
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 209 Sayılı Kanun ve gereği çıkarılan 106 Sayılı Yönetmeliği 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname TKHK Taşra Teşkilatı Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRI GENELGESİ (2014 yılı için 2013/12 sayılı genelge ve ekli bütçe hazırlama rehberi )

4 BÜTÇEDE AKTARMA YAPILMASI (106 Yönt. Madde : 36
BÜTÇEDE AKTARMA YAPILMASI (106 Yönt. Madde : 36.) Münakale; bir şeyi bir yerden bir yere aktarma. Tasvib: Uygun ve doğru bulmak. Fasıl: Bölüm Mucip : Nedenleri, sebepleri Bütçeden sarf ve münakale Bütçede bölümden bölüme yapılacak münakaleler Kurum Müdür veya Baştabibinin teklifi ve Sağlık Bakanlığının tasvibi ile olur. Maaş ve ücret tertibinden diğer tertiplere münakale yapılamaz. Fasılların maddeleri arasında yapılacak münakale ise Kurum muhasebecisinin teklifi, Müdür veya Baştabibinin tasvibi ile yapılabilir. Ancak bu münakale derhal mucip sebepleriyle birlikte Sağlık Bakanlığa bildirilir. 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun göre çıkarılan 106 sayılı Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Madde : 36

5 DÖNER SERMAYE NEDİR ? (Bütçe Yönetmeliği : Madde : 3. )
“Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine kanunlarla verilen asli ve sürekli kamu görevlerine bağlı olarak ortaya çıkan ve genel idare esaslarına göre yürütülmesi mümkün olmayan, Kamu idarelerine, bağlı olarak kurulmuş işletmelere, mal ve hizmet, faaliyetlerini yürütülebilmesi, için verilen sermayelere « Döner Sermaye » denir. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği . Madde : 3. )

6 DÖNER SERMAYE NEDİR ? 663 KHK. Geçiçi 1. Maddesi / 13 (a) bendine göre; Bakanlık Merkez ve taşra için 1 Milyar; Türkiye Halk Sağ Kurumu Merkez ve taşra için 1 Milyar Türkiye Kamu Hast. Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı için 8 Milyar TL.lik bir Döner Sermaye tahsis edilmiştir.

7 BÜTÇE NEDİR ? ( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 4. )
Sağlık Tesislerinin; mali yıl dönemine ait, gelir ve giderlerini gösteren; Kurum Başkanı ile Sekreter ( Sekreter-Hastane Yöneticisi) arasında imzalanan protokole/belgeye bütçe denir.* 1- İşletmelerin, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminlerini ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeye BÜTÇE denir. 2 - Bütçeler; metin kısmı ile ekli cetvellerden oluşur. 3 - Bütçeler, yılı içinde yapılacak giderler ile gelirlerden oluşur. ( Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde : 4. ) *Kendi Yorumum

8 BÜTÇE NEDİR ? ( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 4. )
4 - Bütçenin hazırlanma ilkeleri : a - Bütçeyle verilen harcama yetkisi, mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. TKHK Taşra Teşk. Yöng. 32. Mad: Harcama Yetkilisi Genel Sekreterdir. b - Bütçeler, mali yıl ve izleyen iki yılın bütçe tahminleriyle birlikte hazırlanır ve değerlendirilir. (Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde : 4. )

9 BÜTÇE NEDİR ? ( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 4. )
ç - Tüm gelir ve giderler, bütçelerde ayrıntılı bir şekilde gösterilir. d - Belirli gelirlerin, belirli giderlere, tahsis edilmemesi esastır. e - Bütçelerde, giderlerin gelirleri aşmaması esastır. f - Bütçeler, ait olduğu yıl başlamadan önce, yetkili makamca onaylandıktan sonra uygulanmaya başlanır. (Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği . Madde : 4. )

10 BÜTÇE NEDİR ? ( Bütçe Yönetmeliği: Madde : 4. )
g - Bütçe gelir ve gider tahminleri yapılırken açıklık, doğruluk ve malî saydamlık ilkeleri esas alınır. ğ - İşletmelerin tüm gelir ve giderleri bütçelerinde gösterilir. h - Yapılacak hizmetler gelirlerinin ilgili mevzuata göre; bütçeye konulan ödenek giderlerinde ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleşmeler yapılmalıdır… Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği . Madde : 4.

11 BÜTÇENİN UYGULAMAYA KONULMASI ( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 5. )
«Onaylanan bütçeler; en geç ARALIK ayının sonuna kadar işletmelere gönderilir.»** Onaylanan Konsolide birlik bütçesinin ve sağlık tesisleri Bütçelerinin 1 (bir) örneğinin mutlaka muhasebe yetkilisinde bulunması gerekir… ( Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği . Madde : 5. **)

12 EK BÜTÇE ( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 6. )
Bütçede öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması veya İş programında öngörülmeyen, beklenmedik işlerin ortaya çıkması halinde, Süre şartı olmaksızın ek bütçe yapılabilir. Ek bütçe taleplerinde mutlaka, kaynağın gösterilmesi zorunludur. ( Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde : 6. )

13 BÜTÇE (663 Sayılı KHK Madde : 31. d /g )
Genel Sekreterin ve hastane yöneticisinin görevleri : d - Bütçe ve yatırım, tekliflerini hazırlayarak, Kuruma sunmak. g - İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Madde : 31. d /g bendeleri

14 DÖNER SERMAYENİN GELİRLERİ : (106 Yönt. Madde : 5.)
 a) Her türlü muayene, teşhis, tedavi, tetkik, tahlil, ameliyat vb. gelirleri  b) Üretilip satışa sunulacak ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez vb. gelirleri  c) İlâç, insan kanı ve kan ürünleri ve diğer madde ve malzemelerden gelirleri m)  Kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan mal veya demirbaşların devredilmesi gelirleri  209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun göre çıkarılan 106 sayılı Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Madde : 5

15 DÖNER SERMAYENİN GİDERLERİ : (106 Yönt. Madde : 7.)
a - b) Memur, işçi maaşları ve Döner sermaye ek ödemeleri, c) Satın alınan her türlü mal ve hizmet giderleri e) Tıbbi veya diğer demirbaş mal alımları i) Ambulans, cenaze arabası vb. hizmet araçlarının akaryakıt, donanım, yedek parça, bakım ve tamirat giderleri, j) Tamirat, inşaat, bakım onarım giderleri 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun göre çıkarılan 106 sayılı Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Madde : 7

16 BÜTÇENİN HAZIRLANMASI (106 Yönt. Madde : 34. )
Döner Sermaye Bütçesi; Sağlık Tesisi Müdürü veya Başhekim tarafından birlikte hazırlanarak Bakanlığın onayına sunulur. Kurumlar Bütçelerini; malî yıl başından en az 3 ay önce Bakanlığın inceleme ve onayına sunar. Bakanlık, Kurum bütçelerini inceledikten sonra onaylayarak malî yılın başlamasına en az 15 gün önce Kuruma geri gönderir.  209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun göre çıkarılan 106 sayılı Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Madde : 34

17 BÜTÇEDE AKTARMA YAPILMASI (106 Yönt. Madde : 36.)
Bütçeden sarf ve münakale Bütçede bölümden bölüme yapılacak münakaleler Kurum Müdür veya Baştabibinin teklifi ve Sağlık Bakanlığının tasvibi ile olur. Maaş ve ücret tertibinden diğer tertiplere münakale yapılamaz. Fasılların maddeleri arasında yapılacak münakale ise Kurum muhasebecisinin teklifi, Müdür veya Baştabibinin tasvibi ile yapılabilir. Ancak bu münakale derhal mucip sebepleriyle birlikte Sağlık Bakanlığa bildirilir. (ödenek yetersizliğinden) 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun göre çıkarılan 106 sayılı Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Madde : 36

18 BÜTÇE (TKHK Taşra Teşk. Yönerge Madde : 10. ve 13 .)
Genel Sekreterin Görevleri: Bütçe ve yatırım tekliflerini hazırlayarak Kuruma sunmak. Mali Hizmetler Başkanı görevleri: Bağlı sağlık tesislerinden gelen bütçe tekliflerini ve Sekreterce uygun görülenleri konsolide etmek ve gelir ve gider gerçekleşmelerini takip etmek Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi Madde : 10 – 13 .

19 DÖNER SERMAYE BÜTÇE GENELGESİ
BÖLÜM-2 DÖNER SERMAYE BÜTÇE GENELGESİ

20 DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRI GENELGESİ (2014 yılı için 2013/12 sayılı Genelge ve Ekli Rehber )
İlgili Kanun, KHK, Yönetmelik ve Yönergelere dayandırılarak; Her yıl Döner Sermaye Bütçe Çağrı Genelgesi hazırlanır ve gerekli maddeler genelgeye ekleniyor…

21 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)
Bütçede gelir-gider tahminleri; açıklık, doğruluk ve mali saydamlık esas alınmalıdır. (DSİBMY.. Bütçe Yönt. Md:4) Birliklerin bütçe teklifleri; objektif, gelir-gider dengesi ve gelir tahakkukları dikkate alınarak yapılmalıdır.

22 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)
Gelir Bütçesinin Belirlenmesi: Bulunduğunuz mali yıl sonu tahmini gelirler bulunur. Sonraki yıl yatırım-büyüme hedeflerimiz belirlenir. Büyüme oranları da eklenerek bir Gelir Bütçesi ortaya çıkar… Örk: 10 aylık gelir TL ve 12 aylar gelir tahmini 500 TL, Toplam TL gelir + %5 büyüme oranı eklenir ve Yeni yıl için : TL bir Gelir Bütçesi yapılması..

23 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)
Gider Bütçesinin Belirlenmesi: Bulunduğunuz mali yıl sonu gider tahmini hesaplanır. Sonraki yıl planlanan yatırım-büyüme giderleriniz hesaplanır ve Gider Bütçesi miktarımız oluşturulur.

24 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)
Sağlık tesisleri alım yaparken öncelikle ; İl Özel İdaresi ödenekleri Genel Bütçe ödenekleri Döner sermaye kaynaklarından karşılamalıdır. Mali yılı bütçemiz ve takip eden diğer 2 yıl bütçeleri yapılırken; büyüme oranları dikkate alınarak bütçeler yapılmalıdır. (2014 yılı için % yılı için % yılı için % 5) Kalemlere ödenek girişi yapılırken kuruş hanesi veya virgül kullanılmamalıdır. En düşük TL’ girilmelidir.

25 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)
GİDER BÜTÇESİ DENGELEME PAYININ AYRILMASI : Hastanelerden toplam gelir bütçesinin % 5’i Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde ise % 20’si Gider Bütçesi Dengeleme Payı olarak ayrılmaktadır. KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN AYRILMASI Hazine Payı için tahsilâtların % 1’ini, Merkez Payı için tahsilâtların % 5’ini, SHÇEK Payı için tahakkukların % 1’i konulmalıdır…

26 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)
YATIRIM BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN: Sağlık tesislerinin geliri – giderini karşılamasına Borç ödeme gün süre, borçluluk oranı Yapılacak yatırımların maliyet analizleri yapılmalıdır. Yatırım bütçesi : Yapılan toplam bütçenin %8’ini aşmayacak şekilde belirlenmelidir.

27 BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ (GENELGE)
PERSONEL BÜTÇESİ HAZIRLANIRKEN: Maaş, Tazminat, Nöbet, yollukların Döner Sermaye ödemelerinin Sosyal Güvenlik Primi Ödemelerinin Sağlık Primi Ödemelerinin SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemelerinin Yapılabilmesi için mutlaka yeterli bütçesinin olması gerekir.

28 2013/12 Sayılı Bütçe Hazırlama Genelgesini BÜTÇE NASIL HAZIRLANIR?
Hastanelerimiz bütçesinin % 5 ini ve ADSM bütçesinin %20 sini gider bütçesi dengeleme payını ayırması gerekmektedir. Bütçenin % 7 sinin Kanuni Yükümlülüklere (Hazine, Merkez Hissesi, SHÇEK) Yatırım Giderlerinin Maksimum Bütçesinin %8 ini geçmeyecek şekilde Ayrılması. Personel Giderleri + Ek Ödeme giderleri Hizmet Alımı Personel Giderlerinin İşletme Giderlerinin ayrılması. Tıbbi İlaç ve Malzeme giderlerinin mutlaka bütçede belirtilmesi gerekiyor.

29 BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRESİ ve ONAYI
İlk önce Döner Sermaye Bütçe Çağrı Genelgesi, Kurum Başkanlığımızca hazırlanır. Sağlık Tesisleri ve birlik merkezleri bütçe tekliflerini ABM ne giriş yapar. Genel Sekreter, Sağlık Tesislerinin bütçelerini inceler. Uygun olanlara Genel Sekreterlik onayını verir. Mali Başkan Birlik Konsolide Bütçesini oluşturur. Kurum Başkanlığımıza sistem üzerinden gönderir.

30 BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRESİ ve ONAYI
Kurum Başkanlığımızca uygun görülen bütçeler sekreterliğe ıslak imza yapılması için gönderilir. Mali Başkan Birlik konsolide bütçesini sistemden iki nüsha çıktı alır. Bütçe icmalleri Genel Sekreter, Mali, İdari ve Tıbbi Hizmetler Başkanları tarafından imzalanır. Kurum başkanlığımıza posta, kargo veya elden gönderilmelidir. Genel Sekreter kendilerine bağlı sağlık tesislerinin bütçelerini onaylanır. Kurum başkanlığımızca ıslak imzaları yapılan konsolide bütçeler, yıl bitmeden Genel Sekreterliğe gönderilir.

31 Sağlık Tesislerinin İlk Bütçe Çıktısı
Sağlık Tesislerinin bütçeleri Genel Sekreter tarafından onaylanır. Birliklerin konsolide bütçe çıktıları Birliklerin Konsolide Bütçeleri; Kurum Başkanı tarafından Onaylanır.

32 BİRLİK KONSOLİDE BÜTÇESİ Birlik Sekreterliği Merkez Bütçesi
ADSM ler Hastaneler Birlik Sekreterliği Merkez Bütçesi Sağlık Tesislerine Yıl İçeriside Verilen her bir; Ek bütçe ve Sağlık Tesisleri arası aktarma çıktılarının da Genel Sekreter tarafından onaylanması gerekir…

33 DÖNER SERMAYE ANALİTİK BÜTÇE PROĞRAMI
BÖLÜM-4 DÖNER SERMAYE ANALİTİK BÜTÇE PROĞRAMI

34 ANALİTİK BÜTÇE PROĞRAMI
Gider tertipleri 8 gruptan oluşur. Bunlar;

35 DÖNER SERMAYE ANALİTİK BÜTÇE PROGRAMI
analitikbutce. saglik.gov.tr Kullanıcı adımızı ve şifremizi girerek modüle giriş yapılır. TDMS Üzerinden Analitik Bütçe Modülüne TDMS Üzerinden girilirken

36 MODÜL ANA SAYFA GÖRÜNTÜMÜZ
Ana Sayfamızdan; İlk Bütçe Girişi, Aktarmalar, Ek Bütçe, Gerçekleşme Sorgusu vb. işlemlerinizi yapabilirsiniz... Ana Sayfamızdan; İlk Bütçe Girişi, Aktarmalar, Ek Bütçe, Gerçekleşme Sorgusu İhale Onay Belgesi vb. işlemlerinizi yapabilirsiniz... Genel Sekreterler kurum tarafından kendilerine gönderilen bütçeyi üstteki butonları kullanarak İADE, İMZA ve ONAY lama işlemlerini yapabilmektedir. Genel Sekreterler kurum tarafından kendilerine gönderilen bütçeyi üstteki butonları kullanarak İADE, İMZA ve ONAY lama işlemlerini yapabilmektedir. Genel Sekreterler kurum tarafından kendilerine gönderilen bütçeyi üstteki butonları kullanarak İADE, İMZA ve ONAY lama işlemlerini yapabilmektedir.

37 AKTARMALAR ve KURALLARI
Bölüm içi aktarmaları Genel Sekreterlik onaylar. Bölümler arası aktarmaları Genel Sekreterlik inceler ve kurum başkanlığımız tarafından e-onayı yapılır... Personel Ek Ödeme Kanuni Yükümlülük Gider Bütçesi Dengeleme Payından; diğer tertiplere aktarma yapılamaz. Ancak; Yıl sonu Aralık ödemeleri yapıldıktan sonra; kalan miktarlar için Sağlık Tesisi teklifi ile Kurum Başkanlığımızca diğer kalemlere aktarma yapılır.

38 AKTARMA ÖRNEĞİ 2012 yılı ;Aktarma Sayısı: 30.025-
Gruplar arası aktarmalar; Genel Sekreterlik incelemesinden sonra Kurum Başkanlığına gönderilir ve E-ONAY verilir ve 1 (bir) gün onra M1 kayıtlarına yansıma yapar…

39 (Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde:6)
EK BÜTÇE (Genelge) Sağlık tesislerinin Ek Bütçe talepleri Gelir Artışları kadar olmalıdır… Ek bütçe yapılırken gelir - gider bütçe kısımlarının birbirine eşit olması gerekir. Ek Bütçe Taleplerinde Kaynağın Gösterilmesi Zorunludur. (Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde:6)

40 EK BÜTÇE GİRİŞ EKRANI

41 BÖLÜM-5 BÜTÇENİN TAKİBİ :

42 BÜTÇENİN TAKİBİ (Genelge)
Birliklerde gelir ve gider gerçekleşmeleri Mali Hizmetler Başkanlığı tarafından takip edilmelidir. Bütçe gerçekleşmelerini: TDMS M1 den, ABM Gerçekleşme Sorgusundan, m2 aylık gerçekleşme olarak izlenebildiği gibi; Gerçekleşme Sorgusundan Sağlık tesisleri ayrı ayrı veya birlik toplamı halinde de görülebilmektedir.

43 BÜTÇENİN TAKİBİ (Genelge)
Bütçe İhale Onay Belgesi: Sağlık Tesislerimizin yapmış oldukları ihalelerin; (Açık, Belli istekli, Pazarlık, ihale usulü olmayan DOĞRUDAN TEMİN) tamamını ihale onay belgesine girmeleri gerekmektedir. Amacımız: Ödeneği olmaya mal/hizmet/yapım alımını önlemek % 10 Doğrudan Temin Limitlerinin takibi yapmak.. Muhasebeleşmiş ve fatura beklenen miktarların takibi.

44 TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN (GENELGE)
Birlik düzeyinde hazırlanan; Tasarruf Yapma ve İsrafı Önlemeye Yönelik Yıllık Planları Mutlaka Kurum Başkanlığımıza gönderilmesi gerekir. (2013/12 Nolu Genelge) Yatırım giderleri İlaç ve Tıbbi Malzeme Giderleri Personel Giderleri Diğer İşletme Giderleri

45 SONUÇ BÜTÇE NEDİR? BÜTÇE NASIL HAZILANIR ? BÜTÇE SÜRECİ
KONSOLİDE BÜTÇE BÜTÇE MODÜLÜ AKTARMA – EK BÜTÇE GERÇEKLEŞME SONUÇ

46 DÖNER SERMAYE BÜTÇE ŞUBESİ e-mail : tkhkdonerbutce@gmail.com
teşekkürler DÖNER SERMAYE BÜTÇE ŞUBESİ T E L : 0 (3 1 2 ) – – 14 04


"DÖNER SERMAYE BÜTÇE MEVZUATI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları