Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı) Döner Sermaye Bütçe, Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Mevzuat Birimi Sorumlusu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı) Döner Sermaye Bütçe, Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Mevzuat Birimi Sorumlusu."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı) Döner Sermaye Bütçe, Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Mevzuat Birimi Sorumlusu Mustafa SEVİNDİK

2 BİRLİKLERDE MUHASEBE İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

3 663 SAYILI KHK Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (02.11.2011 Tarihli Ve 28103 Sayılı R.G.)

4 TKHK KURULUŞU 663 Sayılı KHK 29 uncu maddesinin 1 inci bendi; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu MADDE 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere... Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuştur.

5 TKHK GÖREVLERİ 663 Sayılı KHK 29 uncu maddesinin 2 inci bendi; Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu MADDE 29- (2) Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını kurmak, işletmek, birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak. b) Faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, c) Performanslarını değerlendirmek,... Kısaca; 2 inci ve 3 üncü basamak ile ADSM lerin Açılması/İşletilmesi/Birleştirilmesi/Ayrılması/Nakledilmesi/ Faaliyetlerinin İzlenmesi/Değerlendirilmesi/Denetlenmesi/Kapatılması

6 KHB KURULUŞU 663 Sayılı KHK 30 uncu maddesinin 1 inci bendi; Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu MADDE 30- (1) Kurum tarafından, kaynakların etkili ve verimli kullanılması amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları, il düzeyinde Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak işletilir.....

7 BİRLİK TEŞKİLATININ KURULUŞU 663 Sayılı KHK 30 uncu maddesinin 2 inci bendi; Kamu Hastaneleri Birliklerinin kuruluşu MADDE 30- (2) Birlik teşkilatı, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşur.

8 BİRLİK TEŞKİLATI GENEL SEKRETERLİK HASTANE YÖNETİCİLİKLERİ

9 GENEL SEKRETERLİK TEŞKİLATININ KURULUŞU 663 Sayılı KHK 30 uncu maddesinin 3 üncü bendi; MADDE 30- (3)... Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ve mali hizmetler başkanlıkları kurulur.

10 GENEL SEKRETER Mali Hizmetler Başkanı İdari Hizmetler Başkanı Tıbbi Hizmetler Başkanı U z m a n l a r B ü r o P e r s o n e l l e r i

11 GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ 663 Sayılı KHK 31 inci maddesinin 1 inci bendi; Genel Sekreterin ve hastane yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 31- (1) Genel sekreterin görevleri şunlardır: “ g) İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak. ” - Gelirlerinin Tahakkuk Ettirilmesi - Gelir Ve Alacakların Takip Ve Tahsil Edilmesi - Harcamaların Yapılması Ve Borçların Ödenmesi - Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi Genel Sekreterin Görevleri Arasında Yer Almaktadır.

12 GENEL SEKRETERİN YETKİ DEVRİ 663 Sayılı KHK 31 inci maddesinin 2 inci bendi; Genel Sekreterin ve hastane yöneticisinin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 31- (2) Genel sekreter gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirlemek suretiyle yetkilerinden bir kısmını alt birim yöneticilerine devredebilir.

13 MUHASEBE HİZMETLERİNİN DEVİR SÜRECİ 663 Sayılı KHK Geçici 7 nci maddesinin 1 inci bendi; “Bağlı kuruluşlara devredilen sağlık kuruluşlarında muhasebe hizmetlerini yürüten ve Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan personelden ihtiyaç duyulanlar, kurumların talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yılı geçmemek üzere görev yapmaya devam eder....” 633 Sayılı KHK R.G Tarihi 02.11.2011 Maliye Bakanlığının Görev Süresi 3 ========= Muhasebe Hizmetlerinin Devir Tarihi 02.11.2014

14 BİRLİĞİN VE SAĞLIK TESİSİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 663 Sayılı KHK 34 üncü maddesinin 1 inci bendi; Birlik hastanelerinin gruplandırılması ve denetimi MADDE 34- (1) Hastaneler; Tıbbi Mali (1.000 Puan/Toplam 6.000 Puan) Kalite, hasta ve çalışan güvenliği Eğitim Kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonuçlarına göre hastaneler yukarıdan aşağıya doğru (A), (B), (C), (D) ve (E) şeklinde gruplandırılır. Birliğin grubu, hastanelerinin ağırlıklı ortalamasına göre belirlenir.

15 GENEL SEKRETERİN VE HASTANE YÖNETİCİSİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 663 Sayılı KHK 34 üncü maddesinin 2 inci bendi; MADDE 34- (2) Yapılan Değerlendirme Sonuçlarına Göre Birliğin: a) Grup düşürülmesi, b) (D) grubunda devralınması halinde, üçüncü değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması, c) (E) grubunda devralınması halinde, ikinci değerlendirmede üst gruba çıkarılamaması, ç) Bünyesindeki hastanelerden birinin ard arda yapılan iki değerlendirmede de grup düşürülmesi, d) (E) grubu hastane ile devralınması halinde, ikinci değerlendirmede bu hastanenin bir üst gruba çıkarılamaması, durumlarında Kurum tarafından, Genel Sekreterin Görevine Son Verilir. Bu bendin (a), (b) ve (c) fıkralarında sayılan hallerin hastane ölçeğinde gerçekleşmesi durumunda ise, Genel Sekreter tarafından, Hastane Yöneticisinin Görevine Son Verilir.

16 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU’NA 663 SAYILI KHK İLE TANIMLANMIŞ GÖREVLER Hizmet Birimleri - Başkan Yardımcılıkları - Hukuk Müşavirliği - Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İç Denetim Birimi Marifetiyle icra edilmektedir.

17 KURUM BAŞKAN YARDIMCILIKLARININ KURULUŞU 663 Sayılı KHK 36 ncı Maddesinin 4 üncü fıkrası; “Hizmet birimlerinin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” Hükmü yer almaktadır.

18 SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (07.03.2012 Tarihli ve 28229 Sayılı R.G.)

19 MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI KURULUŞU – GÖREVLERİ Yönetmelik (Bağlı Kuruluşlar) Türkiye kamu hastaneleri kurumu MADDE 9 – (Değişik:RG-13/3/2014-28940) b) Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı:... 3) Sağlık kuruluşlarının döner sermaye bütçe, faturalandırma ve muhasebe işlemlerini düzenlemek, yürütülmesini sağlamak....

20 DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREVLERİ Yönetmelik (Bağlı Kuruluşlar) Merkez teşkilatı MADDE 6- “(3) Kurumların Başkan Yardımcılıklarına bağlı daire başkanlıklarının görev dağılımı ile ilgili hususlar kurumların teklifi ve Bakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir. ” Hükmü yer almaktadır.

21 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE (19.03.2012 Tarihli ve 1 Sayılı Bakanlık Makamı Onayı)

22 DÖNER SERMAYE BÜTÇE, MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ KURULUŞU - GÖREVLERİ Yönerge (Merkez Teşkilatı) Finans hizmetleri başkan yardımcılığı daire başkanlıkları MADDE 9- c) Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları Daire Başkanlığı:... 4) Döner sermayeli işletmelerin muhasebe hesap kayıtlarının merkezi yapıda izlenmesi için gerekli tedbirleri almak. 5) Döner sermayeli işletmelerin muhasebe uygulamalarına ilişkin işlemleri yürütmek ve düzenlemelerini yapmak....

23 MUHASEBE HİZMETLERİ GENEL SEKRETERİN GÖREVİ Muhasebe hizmetlerini yürütmek MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞININ GÖREVLERİ Muhasebe işlemlerini düzenlemek ve yürütülmesini sağlamak DÖNER SERMAYE, BÜTÇE VE MUH. UYGUL. DAİRE BAŞK. GÖREVLERİ a) Muhasebe kayıtlarının merkezi yapıda izlenmesini sağlamak. b) Muhasebe işlemlerini düzenlemek ve yürütülmesini sağlamak.

24 İDARİ DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ  663 SAYILI KHK Düzenleme yetkisi MADDE 40- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşlar görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idarî düzenlemeler yapabilir.  SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Taşra hizmet birimlerinin görevleri ve kadroları MADDE 15 – (1) Bağlı kuruluşların taşra hizmet birimlerinin görevleri, çalışma usul ve esasları, kadro standartları ve iş tanımları ile ilgili diğer hususlar Kurumlarının teklifi ve Bakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.

25 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE (31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Bakanlık Makamı Onayı)

26 TAŞRADA HARCAMA YETKİLİSİ Yönerge (Taşra Teşkilatı) Harcama yetkilisi MADDE 32- (1) fıkraya göre; Kurum taşra teşkilatı harcama yetkilisi Genel Sekreterdir. (2) fıkraya göre; Bu yetkisini Başkanlara ve Hastane Yöneticisine devredebilir. (3) fıkraya göre; Başkanlara devir ederse, Gerçekleştirme Görevlisi, Genel Sekreterin Belirleyeceği bir Uzman Olur Hastane yöneticisine devir ederse, Gerçekleştirme Görevlisi, İdari Ve Mali Hizmetler Müdürü Olur. (4) fıkraya göre; Aynı kişi farklı işlemler için gerçekleştirme görevlisi olabilir. (5)fıkraya göre; Kadrolu Personele Yapılacak Özlük Haklarına İlişkin Ödemelerde, Harcama Yetkilisi : Hastane Yöneticisi veya görenini yürüten Başhekimdir. Gerçekleştirme Görevlisi: İdari Ve Mali Hizmetler Müdürüdür. (6)fıkraya göre; Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sağlık tesisi bünyesinde harcama yetkilisi, Hastane Yöneticisi veya hastane yöneticiliği görevini yürüten Başhekimdir.

27 TAŞRADA GERÇEKLEŞTİRME GÖVEVLİSİ Yönerge (Taşra Teşkilatı) Gerçekleştirme görevlisi MADDE 33- (1) Kurum taşra teşkilatı gerçekleştirme görevlisi mali hizmetler başkanıdır.

28 GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ Yönerge (Taşra Teşkilatı) Genel Sekreter MADDE 10- (1) Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:... h) İlgili mevzuat çerçevesinde birlik gelirlerinin tahakkuk ettirilmesini, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.... (3)Genel Sekreter gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirlemek ve Kurumca bu yönde alınacak kararlara uymak suretiyle yetkilerinden bir kısmını alt birim yöneticilerine devredebilir.

29 MALİ HİZMETLER BAŞKANININ GÖREVİ Yönerge (Taşra Teşkilatı) Mali hizmetler başkanı MADDE 13- (1) Mali hizmetler başkanı Genel Sekreter adına aşağıdaki görevleri yürütür. a) b) c) ç) d) e) f) Genel Sekreterin verdiği diğer görevleri yürütmek.

30 SÖZLEŞMELİ UZMANIN GÖREVİ Yönerge (Taşra Teşkilatı) Sözleşmeli uzman MADDE 14- (1) Sözleşmeli uzmanın görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Sözleşmeli personel pozisyonuna bağlı olarak, performans hedeflerine uygun olarak hastane yöneticiliği dışındaki Genel Sekreterlik birimlerinde Kurum tarafından belirlenen alan ve vasıflarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasını gerektiren hizmetleri yürütür. b) Genel Sekreterin ve başkanların verdiği diğer görevleri yapar.

31 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ (05.02.2013 Tarihli ve 1001 Sayılı Bakanlık Makamı OLUR’U) Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi ile 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge uyarınca çıkarılmıştır.

32 TAŞRA TEŞKİLATINDA İMZA YETKİLERİ Yönerge (Merkez ve Taşra İmza) Yetkililer MADDE 4- (1) Bu Yönerge ile tespit edilen imzaya yetkili makamlar aşağıdadır. b) Taşra teşkilatı; 1) Genel Sekreter, 2) Başkanlar, 3) Hastane Yöneticisi, 4) Başhekim, 5) Müdür, 6) Başhekim Yardımcısı, Müdür Yardımcısı. İmza Yetkisine Haizdirler.

33 TAŞRA TEŞKİLATINDA İMZA YETKİLERİNİN VERİLMESİ - KALDIRILMASI - DEĞİŞTİRİLMESİ Yönerge (Merkez ve Taşra İmza) İlke ve usûller MADDE 5- (1) Bu Yönerge ile devredilen imza yetkisinin kullanılmasında aşağıdaki hususlara riayet edilecektir.... m) İmza yetkisinin verilmesine, kaldırılmasına veya başkaca bir yetkili Makama devredilmesine dair teklifler, ilgili birimlerin talepleri dikkate alınarak Hukuk Müşavirliği tarafından yapılacaktır...

34 209 SAYILI DÖNER SERMAYE KANUNU SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (09.01.1961 Tarihli/10702 Sayılı R.G.)

35 DÖNER SERMAYE GELİRLERİ 209 Sayılı Kanun Madde 3 – (Değişik : 21/4/2005 – 5335/5 md.) a) Muayene, teşhis, tedavi, laboratuvar, tetkik ve tahlil, b) Aşı, ilaç, serum, insan kanı ve kan ürünleri imali ile istihsal veya imal edilecek diğer maddeler, c) Bastırılan veya yaptırılan her nevi belgeler, d) (Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.) Yabancı hastalara verilen sağlık hizmetleri, e) Sağlık alanında verilecek kurs, eğitim, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmetleri, f) Diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarının sağlık alanında sunduğu hizmetlere kredi notu verilmesi ve akredite edilmesi, g) Atölye, tamirhane ve depolarda gerçekleştirilen sağlık hizmetleriyle ilgili montaj, demontaj ve proje işleri, h) Sağlık kurum ve kuruluşlarında üçüncü şahıslarca yapılacak sağlık alanı dışındaki tanıtım hizmetleri, ı) (Ek: 6/4/2011-6225/2 md.) Bakanlık sağlık kurum ve kuruluşlarının 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması, uzmanlık belgesi, sertifikasyon ve sınav hizmetleri, i) (Ek: 6/4/2011-6225/2 md.;Değişik:11/10/2011-KHK-663/58 md.) Gecikme zamları ve faiz gelirleri, j) (Ek:11/10/2011-KHK-663/58 md.) Diğer gelirler,

36 DÖNER SERMAYE GİDERLERİ 209 Sayılı Kanun Madde 3 – (Değişik : 21/4/2005 – 5335/5 md.) a) Her nevi tüketim maddeleri, tıbbî, cerrahî alet, malzeme, cihazlar, mefruşat ve demirbaş eşya satın alınması, b) Tamirat, tadilat, inşaat, tıbbî ve fennî tesisat ile kamulaştırma yaptırılması, c) İhtiyaç halinde hizmet satın alınması, d) Taşınır ve taşınmaz satın alınması, ihtiyaç duyulan taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi, kiralanması ve bunlara ilişkin her türlü giderin yapılması, e) Tamir, imal atölyeleri açılması ve bunlara sermaye tahsis edilmesi, f) Ambulans, cenaze arabası ve hizmet aracı satın alınması ile kiralanması veya hizmet satın alınması yoluyla temini ve bunlara ilişkin giderlerin yapılması, g) Fiyatlandırılan mamûllerin serbest piyasaya veya sair müesseselere intikal ettirilmesi ve buna ilişkin giderlerin yapılması, h) Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden faydalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderlerin yapılması, ı) Eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara 500 YTL’ ye kadar ödeme yapılması, i) (Ek:11/10/2011-KHK-663/58 md.) Yurt içi, yurt dışı eğitim giderleri, j) (Ek:11/10/2011-KHK-663/58 md.) Araştırma-geliştirme, danışmanlık ve bilirkişilik giderleri, k) (Ek:11/10/2011-KHK-663/58 md.) Bakanlık Merkez Döner Sermaye hesabına aktarılan tutarlar, l) (Ek:11/10/2011-KHK-663/58 md.) Diğer giderler,

37 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE MUHASEBE HİZMETLERİ 209 Sayılı Kanun Ek Madde 2 – (Ek: 11/1/2001 - 4618/2 md.) ‘’Döner Sermaye işletmelerinin saymanlık hizmetleri, Maliye Bakanlığınca kurulacak döner sermaye saymanlığı ve Maliye Bakanlığınca atanacak sayman ve saymanlık personeli tarafından yürütülür.’’...

38 106 SAYILI DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDAKİ 209 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İŞLETME, İDARE VE MUHASEBE İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİK (02.09.1961 Tarihli/10896 Sayılı R.G.)

39 DÖNER SERMAYENİN GELİRLERİ 106 Sayılı Yönetmelik Döner Sermayenin Gelirleri Madde 5 ­- (Değişik:RG-11/02/2006-26077) a) Her türlü muayene, teşhis, tedavi, laboratuvar, tetkik, tahlil, ameliyat ve benzeri sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen ücretler, b) Üretilip satışa sunulacak ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez ve benzerleri karşılığında elde edilen ücretler, c) İlâç, insan kanı ve kan ürünleri imali ile istihsal veya imal edilen diğer madde ve malzemeler karşılığında elde edilen ücretler, d) Özel tarifeli poliklinik, teşhis, tetkik, tahlil, ameliyat ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hizmetlerden alınan ücretler, e) Bastırılan veya yaptırılan her nevi belgelerden elde edilen ücretler, f) Trafik kazaları ile ilgili olarak özel veya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre zorunlu sigortalı olan kişilere verilen hizmetler ile sigortalı turistlere veya yabancı hastalara verilen sağlık hizmetlerinden elde edilen ücretler, g) Sağlık alanında verilen kurs, eğitim, araştırma yayın ve danışmanlık hizmetlerinden elde edilen ücretler, h) Diğer kamu veya özel sektör kuruluşlarının sağlık alanında sunduğu hizmetlere kredi notu verilmesi veya akredite edilmesinden elde edilen ücretler, ı) Atölye, tamirhane veya depolarda gerçekleştirilen sağlık hizmetleri ile ilgili montaj, demontaj veya proje işlerinden elde edilen ücretler, j) Sağlık kurum ve kuruluşlarında üçüncü şahıslarca yapılacak sağlık alanı dışındaki tanıtım hizmetlerinden elde edilen ücretler, k) Kurumlara üçüncü şahıslarca yapılan her türlü bağış ve yardımlar, l) Her yıl Merkezî Yönetim Bütçe Uygulama Talimatları ile belirlenen fiyatları aşmamak üzere belirlenen fiyat üzerinden Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelere sunulan hizmet bedelleri karşılığında elde edilen gelirler, m) Kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan mal veya demirbaşların tespit edilen bedel üzerinden Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelere devredilmesi karşılığında elde edilen gelirler, n) Döner sermaye ile ilgili diğer gelirler.

40 DÖNER SERMAYENİN GİDERLERİ 106 Sayılı Yönetmelik Döner Sermayenin Giderleri Madde 7- (Değişik:RG-25/07/1995- 22354) a) Memur ve sözleşmeli personel aylık ve ücretleri (Ek ibare:RG-11/02/2006-26077) ilgili mevzuat uyarınca yapılan döner sermaye ek ödemeleri, b) 1475 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecek işçi ücretleri, c) Satın alınacak her türlü mal ve hizmet bedelleri, d) (Değişik:RG-18/03/2004-25406) Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, Bakanlık adına inşa edilecek yeni veya ek binaların yapım giderleri; (Ek ibare:RG-11/02/2006-26077) işletmelerin kullanmakta olduğu binaların her türlü bakım, onarım, tadilat, müştemilat ve çevre düzenlemesi giderleri ile bu binaların kira bedelleri, işletmelerin kullanmakta olduğu binaların her türlü bakım, onarım, tadilat müştemilat ve çevre düzenlemesi giderleri ile bu binaların kira bedelleri, e) Tıbbi cerrahi demirbaş ve diğer demirbaş mal bedelleri, f) (Değişik:RG-11/02/2006-26077) Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden faydalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderlerin yapılması ile vergi, resim, harç ve komisyon giderleri, g) Döner sermaye kazancının elde edilmesiyle ilgili giderler. h) (Ek:RG-10/07/2001-24458) Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik her türlü eğitim giderleri, i) (Değişik:RG-01/03/2006-26095) Ambulans, cenaze arabası ve benzeri sağ. hizmet araçlarının akaryakıt, donanım, yedek parça, bakım ve tamirat gid. j) (Ek:RG-11/02/2006-26077) Tamirat, tadilat, inşaat, tıbbî ve fennî tesisat ile kamulaştırma yaptırılmasıyla ilgili giderler, k) (Ek:RG-11/02/2006-26077) Taşınır veya taşınmaz mal satın alınması, ihtiyaç duyulan taşınmaz mallar üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilmesi, kiralanması veya bunlara ilişkin yapılan her türlü giderler, l) (Ek:RG-11/02/2006-26077) Tamir ve imal atölyeleri açılması ve bunlara sermaye tahsis edilmesi, m) (Değişik:RG-01/03/2006-26095) (1) Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, ambulans, cenaze arabası ve hizmet aracı satın alınması ile ayrıca bunların kiralanması veya hizmet satın alınması yoluyla temini ve bunlara ilişkin giderler, n) (Ek:RG-11/02/2006-26077) Fiyatlandırılan mamullerin serbest piyasaya veya sair müesseselere intikal ettirilmesi ve buna ilişkin giderler, o) (Ek:RG-11/02/2006-26077) Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelerden, Merkezî Yönetim Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen fiyatları aşmamak üzere belirlenen fiyat üzerinden temin edilen hizmet alım giderleri, p) (Ek:RG-11/02/2006-26077) Bakanlığa bağlı diğer döner sermayeli işletmelerin kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olup bedeli karşılığında devralınan mal ve demirbaşa ilişkin giderler, r) (Ek:RG-11/02/2006-26077) Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, Merkezî Yönetim Bütçe Ödeneği ile devam etmekte olan kurum ve kuruluşun bina projelerinin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri için yapılan giderler, s) (Ek:RG-11/02/2006-26077) Döner sermayeli işletmelerin, tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilâç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları için yapılan her türlü giderler, t) (Ek:RG-11/02/2006-26077) Eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara ilgili mevzuat uyarınca yapılan öd.

41 SORUMLU SAYMANIN GÖREVLERİ 106 Sayılı Yönetmelik Madde 11– (Değişik:RG-23/11/1982-17877) a) Mali işler ve Muhasebe işlemlerini mevzuatta belirtilen usullere uygun şekilde yapmak, b) Muhasebe defter ve kayıtlarını tutmak, c) Usulüne uygun tahakkuk ettirilen istihkakları sahiplerine ödemek, gelirleri tahsil etmek, ç) Döner Sermaye İşletmesine ait idare hesabını zamanında Sayıştay’a vermek, d) Yıl sonunda düzenlenen ve aslı Sayıştay’a gönderilen bilanço ve eklerinin onaylanmış bir örneğini aynı süre içinde Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına göndermek, e) Ambar, ayniyat ve vezne işlemlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlamak, f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının esas deftere uygunluğunu sağlamak, g) Banka ve kasada bulunan para ve bu mahiyetteki kıymetli evrakın kontrolünü yapmak, ğ) Giderlerin Kanun, tüzük, kararname ve Yönetmeliklere uygun olmasını, tahakkuk belgelerine bağlanması gereken belgelerin tamam olmasını sağlamak, h) Kurumun alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesini veya ödenmesini sağlamak, gerekli takibatı yapmak ı) Aylık mizanları, takip eden ayın 20 sine kadar düzenleyerek kurum Baştabip veya kurum Müdürüne vermek, i) Mali yılın bitimini takip eden 3 ay içinde kurumun envanterini, kati mizanını ve bilançosunu düzenleyerek kurum Baştabip veya kurum Müdürlüğüne vermek, j) Gelir ve Gidere ait her türlü belge, defter ve makbuzları saklamak, k) Vezne, ayniyat ve ambar sorumlularını kefalet Kanunu dahilinde kontrol etmek, l) Ambardan verilecek aylık mizanların muhasebe kayıtlarına uygunluğunu kontrol etmek ve noksanlarını Müdüre bildirmek, m) Mali işler ve Muhasebe işlemleri hakkında kurum Baştabip veya kurum Müdürüne bilgi vermek, n) Sayman mutemetleri ve ita amiri mutemetlerinin hesaplarını kontrol etmek, o) Muhasebe ile ilgili sair işleri yapmak,

42 SORUMLU SAYMANIN ÖDEMEDEN ÖNCE YAPACAĞI İNCELEME (1) 106 Sayılı Yönetmelik Madde 11– (Değişik:RG-23/11/1982-17877) a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması, b) Giderlerin bütçede tertibine uygun olması, c) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olması, ç) Maddi hata bulunmaması, d) Tahakkuk belgelerine bağlanması gereken belgelerin tamam olması, e) Hak sahibinin kimliği, f) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunması,

43 SORUMLU SAYMANIN ÖDEMEDEN ÖNCE YAPACAĞI İNCELEME (2) 106 Sayılı Yönetmelik Madde 11– (Değişik:RG-23/11/1982-17877) Sorumlu Sayman yaptığı inceleme sonunda bu maddede belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye ilişkin belgeleri gerekçesi ile birlikte gider gerçekleştirme memuruna geri gönderir. Saymanın (a), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmeleri kesin olup, sayman ödemeye zorlanamaz. Bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle geri çevirmelerde, sorumluluk ita Amirince yazılı olarak üstlenildiği takdirde sayman ödemeyi yapar.

44 SORUMLU SAYMANIN SORUMLULUĞU 106 Sayılı Yönetmelik Madde 11– (Değişik:RG-23/11/1982-17877) a) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesinden, b) Alacakların izlenmesinden, c) Vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan, ç) Gelir ve giderlere ilişkin belge ve alındıların iyi saklanmasından, d) Sayıştay’a idare hesaplarının zamanında verilmesinden, e) Giderlerin ödenek dahilinde yapılmasından, f) Gider tahakkuk belgelerinin tamam olmasından, g) Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun yapılmasından, ğ) Atama ve istihdamın kadro dahilinde bulunmasından, h) Ödemelerin hak sahiplerine yapılmasından, ı) Maddi hatalardan, i) ilgisine göre tahakkuk memuru, ita amiri ve diğer memurlarla birlikte sorumludur.

45 HESAP YILI 106 Sayılı Yönetmelik Madde 37 – (Değişik:RG-11/02/2006-26077) Döner sermaye işletmelerinin hesap yılı mali yıldır.

46 teşekkürler


"TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU (Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı) Döner Sermaye Bütçe, Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı Mevzuat Birimi Sorumlusu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları