Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MEVZUATI ve YAPILAN İŞLEMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MEVZUATI ve YAPILAN İŞLEMLER"— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MEVZUATI ve YAPILAN İŞLEMLER

2 106 Sayılı Yönetmelik Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına 209 sayılı kanunla tahsis edilen döner sermaye işletmeleri, faaliyetlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütürler. Sağlık kurumlarına tahsis edilecek döner sermaye Sağlık Bakanlığınca tespit edilir ve lüzumuna göre artırılır veya azaltılabilir. Yapılan bu değişiklikler Maliye Bakanlığına bildirilir.

3 DÖNER SERMAYE VERİLEREK KURULAN İŞLETMELERDİR.
DÖNER SERMAYE NEDİR? GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN KAMU HİZMETLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ SIRASINDA BU HİZMETLERE BAĞLI OLARAK YÖNETİLEN TİCARİ, SINAİ, TARIMSAL, KÜLTÜREL VE MESLEKİ FAALİYETLERİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN TAHSİS EDİLEN SERMAYELERE DENİR. DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DÖNER SERMAYE VERİLEREK KURULAN İŞLETMELERDİR.

4 Döner Sermaye Kuruluş İşlemleri
YENİ HASTANE AÇILMASI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AÇILIŞ ONAYI ALINIR VALİLİKÇE HANGİ SAYMANLIĞA BAĞLANACAĞI BELİRLENİR (İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+İL DEFTERDARLIĞI) VALİLİKÇE GELİR – GİDER- GERÇEKLEŞTİRME MEMURU ATANIR DÖNER SERMAYE DAİRESİNCE İLGİLİ İŞLETMEYE WEB DE BÜTÇE SAYFASI AÇILIR (SGB) TDMS DEN SAYFA AÇILIR (SGB) KURUM BÜTÇE TASLAĞINI WEB E GİRER KURUM İCMAL ÇIKTISI ALIR (TEK NÜSHA) BAKANLIK NOMİNAL SERMAYE ONAYI ALINIR (SGB) BAKANLIK WEB DEN BÜTÇE TASLAĞINI KONTROL EDER ÇIKTI ALIR ONAYLAR NOMİNAL ONAYI VE BÜTÇE İLE BİRLİKTE KURUMA DÖNÜLÜR

5 Döner Sermaye İşlemleri
HASTANE BİRLEŞMESİ TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRLEŞME ONAYI ALIR STRATEJİ BAŞKANLIĞINCA İLGİLİ VALİLİKTEN MAKUL SÜRE SONUNA KADAR BİRLEŞTİRİLECEK KURUMUN MUHASEBE İŞ VE İŞLEMLERİ HESAPLARININ BAĞLI OLUNAN SAYMANLIKÇA BİRLEŞTİRİLMESİ İSTENİR VALİLİK ANILAN İŞLEMİ BİTİRDİĞİNDE BAKANLIĞA DÖNER BÜTÇE PROGRAMI ÜZERİNDE BİRLEŞME YAPILIR TDMS PROGRAMI ÜZERİNDE BİRLEŞME YAPILIR

6 Bütçelerin Hazırlanması
Döner Sermaye Bütçesi, Kurum Müdürü veya Baştabibi tarafından hazırlanarak Bakanlığın inceleme ve onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girer. Her Kurum kendi bütçesini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak, malî yılın başından en az 3 ay önce Bakanlığın inceleme ve onayına arz eder. Bakanlık, Kurum bütçelerini inceledikten ve gerektiğinde Kurumla görüşmek suretiyle gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra onaylayarak malî yılın başlamasına en az 15 gün kala Kurumlara geri gönderir

7 DÖNER SERMAYE İŞLETME GELİRLERİ (209 sayılı Kanun ve Yönetmelik)
Döner sermaye işletmelerinin gelirleri; a) Her türlü muayene, teşhis, tedavi, laboratuar, tetkik, tahlil, ameliyat ve benzeri sağlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler, b) Üretilip satışa sunulan ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez ve benzerleri karşılığında elde edilen ücretler, c) Aşı, ilaç, serum, insan kanı ve kan ürünleri imali ile istihsal veya imal edilecek diğer maddelerden elde edilen gelirler, d)Özel tarifeli poliklinik, teşhis, tetkik, tahlil, ameliyat ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hizmetlerden alınan ücretler, e) Bastırılan veya yaptırılan her nevi belgeden elde edilen ücretler, f) Sigortalı turistlere ve yabancı hastalara verilen sağlık hizmeti gelirleri,

8 DÖNER SERMAYE İŞLETME GELİRLERİ (209 sayılı Kanun ve Yönetmelik)
g)Sağlık alanında verilecek kurs, eğitim, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmet gelirleri, h)Diğer kamu veya özel sektör kuruluşlarının sağlık alanında sunduğu hizmetlere kredi notu verilmesi veya akredite edilmesinden elde edilen ücretler, ı)Atölye, tamirhane veya depolarda gerçekleştirilen sağlık hizmetleri ile ilgili montaj, demontaj veya proje işlerinden elde edilen ücretler, i)Sağlık kurum ve kuruluşlarında üçüncü şahıslarca yapılacak sağlık alanı dışındaki tanıtım hizmetlerinden elde edilen ücretler,

9 DÖNER SERMAYE İŞLETME GELİRLERİ (209 sayılı Kanun ve Yönetmelik)
j)Üçüncü şahıslarca yapılan her türlü bağış ve yardımlar, k)Her yıl Merkezî Yönetim Bütçe Uygulama Talimatları ile belirlenen fiyatları aşmamak üzere belirlenen fiyat üzerinden Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelere sunulan hizmetlerden elde edilen gelirler, l)Kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan mal veya demirbaşların tespit edilen bedel üzerinden Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelere devredilmesi karşılığında elde edilen gelirler, m)Döner sermaye ile ilgili diğer gelirledir.

10 DÖNER SERMAYE İŞLETME GİDERLERİ (209 ve 3359 sayılı Kanun ile Yönetmelik)
Döner sermaye işletmelerinin giderleri; a)Memur ve sözleşmeli personel aylık ve ücretleri ile ilgili mevzuat uyarınca yapılan döner sermaye ek ödemeleri, b)İş Kanununa göre istihdam edilecek işçi ücretleri, c)Satın alınacak her türlü mal ve hizmet bedelleri, d)Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, Bakanlık adına inşa edilecek yeni veya ek binaların yapım giderleri; işletmelerin kullanmakta olduğu binaların her türlü bakım, onarım, tadilat, müştemilat ve çevre düzenlemesi giderleri ile bu binaların kira bedelleri,” e)Tıbbi cerrahi demirbaş ve diğer demirbaş mal bedelleri, f)Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden faydalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderlerin yapılması ile vergi, resim, harç ve komisyon giderleri,

11 DÖNER SERMAYE İŞLETME GİDERLERİ (209 ve 3359 sayılı Kanun ile Yönetmelik)
g)Döner sermaye kazancının elde edilmesiyle ilgili giderler, h)Sağlık Hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik her türlü eğitim giderleri, ı)Ambulans, cenaze arabası ve benzeri sağlık hizmet araçlarının akaryakıt, donanım, yedek parça, bakım ve tamirat giderleri, i)Tamirat, tadilat, inşaat, tıbbî ve fennî tesisat ile kamulaştırma yaptırılmasıyla ilgili giderler,

12 DÖNER SERMAYE İŞLETME GİDERLERİ (209 ve 3359 sayılı Kanun ile Yönetmelik)
j) Tamir, ve imâl atölyeleri açılması için yapılacak giderler, k)Ambulans, cenaze arabası ve hizmet aracı satın alınması ile kiralanması veya hizmet satın alınması yoluyla teminine ilişkin giderler, l)Fiyatlandırılan mamûllerin serbest piyasaya veya sair müesseselere intikal ettirilmesine ilişkin giderler, m)Taşınır ve taşınmaz mal satın alınması, ihtiyaç duyulan taşınmaz mallar üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilmesi, kiralanması veya bunlara ilişkin yapılan her türlü giderler,

13 DÖNER SERMAYE İŞLETME GİDERLERİ (209 ve 3359 sayılı Kanun ile Yönetmelik)
n)Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelerden, Merkezî Yönetim Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen fiyatları aşmamak üzere belirlenen fiyat üzerinden temin edilen hizmet alım giderleri, o)Bakanlığa bağlı diğer döner sermayeli işletmelerin kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olup, bedeli karşılığında devralınan mal ve demirbaşlara ilişkin giderler,

14 DÖNER SERMAYE İŞLETME GİDERLERİ (209 ve 3359 sayılı Kanun ile Yönetmelik)
p)Döner sermayeli işletmelerin, tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilâç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları için yapılan her türlü giderler, r)Eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara ilgili mevzuat uyarınca yapılan ödemeler. s)3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 7 nci maddesi hükmüne göre kiralanacak sağlık tesisleri kira giderleri.

15 Mal ve Demirbaşların Devri
Döner sermayeli işletmeler, kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olan mal ve demirbaşları bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerinden birbirlerine devretmeleri mümkündür. Bu durumda Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen belgeler düzenlenmek suretiyle muhasebe kayıtları tesis edilmelidir. Aynı il sınırları içerisindeki döner sermayeli işletmeler ariyet sözleşmesi ile birbirlerine mal verebilmektedirler.

16 Kaynak Aktarılması Döner sermayeli işletmelerin malî imkânı elverişli olanlarından, malî durumu yetersiz olanlara karşılıksız veya borç olarak kaynak aktarmaya Sağlık Bakanı yetkilidir.

17 Döner Sermaye İşletmelerinin Malları
Döner sermayeye ait bütün mallar Devlet malı hükmündedir. Bunlar aleyhine işlenen suçlar aynen Devlet malları aleyhine işlenmiş suç olarak kabul edilir ve sanıklar bu husustaki kanun hükümlerine göre takip olunarak cezalandırılır.

18 Mal ve Hizmet Satışları
Sağlık işletmelerinin kendi ürettikleri mal ve hizmetlerin satışında Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinde yer alan ihale usullerinin uygulanması mecburi değildir. Üretilen mal ve hizmetler, maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla kuruluşlar tarafından tespit edilecek bedelle ticari usullere göre satılır.

19 Harcama Yetkilisi Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir işletmenin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir. Harcama yetkilileri harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler.

20 Gelirlerin Tahakkuku, Takibi ve Tahsili
İşletme gelirlerinin tahakkuku ve takibi gelir gerçekleştirme görevlilerince, tahsil işlemleri ise muhasebe birimlerince yürütülmektedir. Alacakların takibinden vazgeçilmesinde, 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

21 Gelir Gerçekleştirme Görevlileri
Gelir gerçekleştirme görevlileri; işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yürütürler.

22 Gider Gerçekleştirme Görevlileri
Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

23 Gelir ve Gider Gerçekleştirme Görevlileri
Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken kontrollerden sorumludurlar.

24 Denetim Döner sermaye işletmeleri, Sağlık Bakanlığı denetim elemanları, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay tarafından denetlenir. İşletmeler, iç denetime ilişkin hükümler ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sağlık Bakanlığı iç denetçileri tarafından da iç denetime tabi tutulurlar.

25 Giderlerin Ödenmesinde Aranılacak Belgeler
İşletme bütçelerinden yapılacak harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler hakkında, “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

26 Taşınır işlemleri İşletmelerce edinilen taşınırların; kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler tarafından düzenlenen belgelerin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir.

27 Stok Kayıt İşlemleri M.B. 28/08/2008 tarihli ve sayılı “Stok kayıt işlemleri” konulu genel yazıda, döner sermayeli işletmelerce bildirilen stok çıkışlarının, 1 ayı geçmemek üzere harcama yetkilileri tarafından belirlenen sürede kayıtlara alınmasının uygun ve gerekli olduğu bildirilmiştir.

28 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE TAKİP BİRİMİ


"SAĞLIK DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MEVZUATI ve YAPILAN İŞLEMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları