Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AĞRI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ 1. BÖLÜM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AĞRI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ 1. BÖLÜM"— Sunum transkripti:

1 AĞRI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ 1. BÖLÜM

2 AĞRI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ STRATEJİK PLANLAMA MART-2014

3 Okul/Kurumlarda Stratejik Planlama Zorunlu mudur?
2010/14 Sayılı Genelge ile İlçe MEM, Okul/Kurumlar stratejik plan hazırlamakla yükümlü tutulmuştur. 24/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. 26/05/2006 tarihli Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı MEB Genelgesi. MEB Stratejik Planı" konulu 2013/26 sayılı Genelge ve eki Hazırlık Programı.  Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Üst Politika Belgeleri

4 STRATEJİK PLANLAMA Dünyayı ve değişimi sadece anlamak değil, bunlara müdahil olabilmek ve değişimin yönetilmesi artık zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Değişimin yönetilmesine ilişkin araçları ise Stratejik Yönetim Yaklaşımı sunmaktadır. Bugün çok sayıda özel veya kamu kurum ve kuruluşları “stratejik yönetim’’ kavramını Değişimi Yönetmenin Bir Aracı olarak kullanmaktadır.

5 STRATEJİK YÖNETİM Stratejik yönetim, bir kurumun amaçlarına ulaşabilmesi için etkili stratejiler geliştirilmesini, bunların planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü ifade eder. Stratejik yönetimin asıl amacı; stratejiler oluşturmak, bunları uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmektir. Stratejik Yönetim Sürecinde;

6 5 yıl sonra nasıl bir okul özlüyoruz?
Gelecekte istenen Str. Pln ile... Bugün bulunulan Okulumda hizmet sunumunun şimdiki durumu nedir? 5 yıl sonra nasıl bir okul özlüyoruz? 6

7 STRATEJİK PLANLAMA SÜREÇ
Asla unutulmamalıdır ki; Stratejik planlama çalışmalarına en geniş katılım sağlanmalı, bu kapsamda kuruluşun değişik birimleri ve seviyelerindeki çalışanlar planlama sürecine dahil edilmelidir. Gerektiğinde kapsamlı bir durum analizi için kuruluşun faaliyet alanıyla ilgili kuruluşların ve kesimlerin görüşleri alınmalıdır.

8 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Böylece kuruluş, ortak aklı devreye sokarak bir bütün olarak kendisini tanıma fırsatı bulacak ve bu sürecin bir sonucu olarak kurum içi iletişim ve motivasyon güçlenecektir. 8

9 STRATEJİK PLAN SÜRECİNE HAZIRLANIRKEN
Sorularının cevaplanması gereklidir. 9

10 STRATEJİK PLAN SÜRECİNE HAZIRLANIRKEN
Sorularının cevaplanması gereklidir. 10

11 1)DURUM ANALİZİ ARAÇLARI
11

12 DURUM ANALİZİ Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, kuruluşun “neredeyiz?” sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir.

13 Durum analizi kapsamında genel olarak aşağıdaki değerlendirmeler yapılır:
Tarihi gelişim Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi) GZFT(SWOT) Analizi Kuruluş içi analiz (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi) Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi).

14 Kuruluşun hangi tarihte hangi amaca hizmet etmek için
1.1 TARİHİ GELİŞİM Kuruluşun hangi tarihte hangi amaca hizmet etmek için kurulduğu ve geçirdiği kritik aşama ve değişimlerin değerlendirildiği bölümleri kapsar. 14 14

15 1.2 MEVZUAT ANALİZİ Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri tespit edilir. Faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilir ve yasal yükümlülükler listesi oluşturulur. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada faaliyet alanlarının belirlenmesine ve kuruluşun misyonunun oluşturulmasına katkı sağlar.

16 ÖRNEK MEVZUAT ANALİZİ

17 1.3 FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizi gerçekleştirildikten sonra, bu analizin çıktılarından da yararlanılarak kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir. Belirlenen ürün ve hizmetlerin birbirleriyle olan ilişkileri, kuruluşun organizasyon şemasının ve faaliyetlerinin bütününün gözden geçirilmesi açısından fayda sağlayacaktır. Belirlenen faaliyet alanları, stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamalarında dikkate alınır. Ayrıca, paydaşların görüş ve önerileri alınırken, bu aşamada belirlenen faaliyet alanları bazında çalışmalar yürütülebilir.

18 ÖRNEK FAALİYET ALANLARI ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

19 1.4 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş; kurum faaliyetlerinden etkilenen veya bu faaliyetleri etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Çalışanlar; Kurum mensupları Müşteriler/hizmetten yararlananlar; Hizmetten faydalananlar Stratejik ortaklar; zorunlu olmayan karşılıklı yarara dayalı ilişki Temel ortaklar; mevzuatla belirlenmiş idari bağı olanlar

20 1.5 KURUM İÇİ VE DIŞI ANALİZİ
Kurum içi paydaş kimliğini aynı kurumda çalışan birim ya da kişiler oluşturur. Kurum dışı paydaşlar ise kurumun ürün ve hizmetlerinden nihai olarak yararlanan kişileri temsil eder.

21 PAYDAŞ ANALİZİ ÖRNEĞİ İÇ PAYDAŞLAR
Milli Eğitim Müdürlüğü: Milli Eğitim Bakanlığının ürettiği politikaları uygulayan ve okulun bağlı olduğu mercidir. Öğretmenler: Hizmeti veren personellerdir. Öğrenciler: Hizmetin sunulduğu paydaşlardır. Veliler: Okullara maddi ve manevi destek sağlayabilme kapasitesi bulunur. Aynı zamanda uyumlu işbirliği içinde olunması gereken kesimdir. Okul Aile Birliği: Okulun tedarikçisi konumunda olup, okulun lojistik yönden destekçisi ve işleticisi görevi vardır. Eğitim Vakfı: Okulun tedarikçisi konumunda olup büyük projelerin gerçekleştirilmesinde destekçidir Mezunlar Derneği: Mezunlarla bütünleşmeyi sağlar. Memurlar: Görevli personeldir. Destek Personeli: Görevli personeldir.

22 ÖRNEK İÇ PAYDAŞ ANALİZİ

23 DIŞ PAYDAŞLAR PAYDAŞ ANALİZİ ÖRNEĞİ
Yerel Yönetimler: Eğitim hizmetinin lojistik destekçileri olmaları beklenir. Medya: Eğitimin niteliğinin arttırılmasında işbirliği kaçınılmaz ve lüzumlu olan stratejik bir dış paydaştır. Üniversiteler: Eğitim öğretim hizmetinin niteliği açısından destekçi ve işbirlikçi konumda olması gereken tedarikçi ve müşteri sayılabilecek kesimdir. Bir taraftan mezun öğrencileri sunduğumuz müşteri konumundadır. Sivil Toplum Örgütleri: En stratejik destekçi konumundadırlar. Uyumlu bir işbirliği ile bir gelişim fırsatıdırlar.

24 ÖRNEK DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ

25 ÖRNEK PAYDAŞ HİZMET MATRİSİ
 KISMEN  TAMAMEN  BAZEN Ağrı Ar-GE Birimi

26 Paydaş Etki/ Önem Matrisi
Paydaşın bakanlığa etkisi Taleplerine verilen Önem Zayıf İzle Güçlü Bilgilendir Önemsiz Gözet Önemli Birlikte çalış XXX Sendikası X TBMM 26 26

27 Paydaş Beklenti Matrisi
Öncelikli Paydaş: xxx Sendikası BEKLENTİLERİMİZ BEKLENTİLERİ 1.Sendikalı çalışanların yasal görev ve sorumluluk konusunda, sendika tarafından bilgilendirilmesi 1.Bakanlığın sendikalı çalışanları objektif değerlendirmesi 2.Sendikaların, sendikalı çalışanların görev ve sorumluluklarına aykırı davranışlarına destek olmaması 2.Bakanlığın sendikalı çalışanların özlük haklarına riayet etmesi 3.Sendikaların, sendikalı çalışanlarından başarılı çalışmalar yürütenlerini ödüllendirmesi 3.Bakanlığın çalışanlarının daha verimli iş ortamlarına sahip olması ve bakanlığın bu ortamları oluşturması 4.Sendikaların sosyal faaliyetler ve eğitimler düzenleyerek üyelerine çağın gerektirdiği donanımları kazandırması 4.Bakanlığın çalışanlarının mali yönden daha rahat olmalarının sağlanması 5.Çalışanların sosyal faaliyetler ve eğitim faaliyetlerine katılarak mesleki gelişimlerinin sağlanması 27 27

28 AĞRI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ 2. BÖLÜM

29 1.5.1 PEST E+E ANALİZİ PEST analizi “Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler +Ekolojik ve doğal, Etik ve ahlaksal ” ifadesinin kısaltmasıdır. Stratejik yönetim süreci için yapılan dış çevre analizinde makro düzeydeki çevresel faktörlerin çerçevesini çizer. Stratejik analiz çalışmalarında yapılan dış çevre analizinin bir parçasıdır. PEST Analizi,bir grubun belirli bir konu üzerinde mümkün olduğunca çok sayıda fikir üretmesini sağlamak amacıyla kullanılan demokratik ve katılımcı bir çalışma tekniğidir.

30 1.5.1 PEST E+E ANALİZ YÖNTEMİ
Beyin fırtınası oturumunu yönetmek ve fikirleri tahtaya yazmak üzere bir kişi (rehber) seçilir. Üzerinde çalışılacak olan konu herkesin anlayabileceği şekilde, açık bir ifade ile tahtaya (herkesin göreceği şekilde) yazılır. Takım üyeleri sıra ile söz alır ve her defasında yalnızca bir fikir söyler. Üretilen her fikir tahtaya yazılır. Fikir üretemeyen kişi PAS geçer. Söylenen fikir üzerinde yorum, eleştiri veya değerlendirme yapılmaz. Fikirler tükendiği zaman beyin fırtınası oturumu tamamlanır. Yazılan fikirler tek tek tartışılır, anlaşılmayan konular açıklığa kavuşturulur, gerekirse yeniden ifade edilir, tekrarlar varsa eleme ve birleştirmeler yapılır. Beyin fırtınasının amacına en uygun olan oylama yöntemi belirlenerek, fikirler öncelik sırasına konulur ve en önemli olanları seçilir.

31 1. Politik ve yasal etmenler: Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi,
1.5.1 PEST E+E 1. Politik ve yasal etmenler: Yasal yükümlülüklerin belirlenmesi, Personelin yasal hak ve sorumlulukları, Oluşturulması gereken kurul ve komisyonlar, başlıkları altında incelenebilir.

32 2. Ekonomik çevre değişkenleri:
1.5.1 PEST E+E 2. Ekonomik çevre değişkenleri: Okul/kurumun bulunduğu çevrenin genel gelir durumu, İş kapasitesi, Okulun gelirini arttırıcı unsurlar, Okulun giderlerini arttıran unsurlar, Tasarruf sağlama imkânları, İşsizlik durumu, Mal-ürün ve hizmet satın alma imkânları, Kullanılabilir gelir başlıklarında incelenebilir.

33 1.5.1 PEST E+E 3. Sosyal-kültürel çevre değişkenleri:
Kariyer Beklentileri, Ailelerin ve Öğrencilerin Bilinçlenmeleri, Aile Yapısındaki Değişmeler (Geniş Aileden Çekirdek Aileye Geçiş, Erken Yaşta Evlenme Vs.), Nüfus Artışı, Göç, Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı, Doğum Ve Ölüm Oranları, Hayat Beklentilerindeki Değişimler (Hızlı Para Kazanma Hırsı, Lüx Yaşama Düşkünlük, Kırsal Alanda Kentsel Yaşam), Beslenme Alışkanlıkları başlıklarında çalışılabilir.

34 4. Teknolojik çevre değişkenleri:
1.5.1 PEST E+E 4. Teknolojik çevre değişkenleri: MEB Teknoloji Kullanım Durumu E- Devlet Uygulamaları, E-öğrenme, İnternet Olanakları, Okulun Sahip Olmadığı Teknolojik Araçlar Bunların Kazanılma İhtimali, Çalışan Ve Öğrencilerin Teknoloji Kullanım Kapasiteleri, Öğrenci Ve Çalışanların Sahip Olduğu Teknolojik Araçlar, Teknoloji Alanındaki Gelişmeler Okulun Yeni Araçlara Sahip Olma İmkanları, Teknolojinin Eğitimde Kullanımı gibi değişkenler incelenebilir.

35 5. Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri:
1.5.1 PEST E+E 5. Ekolojik ve doğal çevre değişkenleri: Hava Kirlenmesi, Su Kirlenmesi, Ormansızlaşma, Toprak Yapısı, Bitki Örtüsü, Doğal Kaynakların Korunması İçin Yapılan Çalışmalar, Çevrede Yoğunluk Gösteren Hastalıklar, Hava Olayları, Doğal Afetler gibi başlıklar ele alınabilir.

36 6. Etik ve ahlaksal değişkenler:
1.5.1 PEST E+E 6. Etik ve ahlaksal değişkenler: Örf, adet, teamül, beklentiler, mesleki etik kuralları incelenebilir.

37 POLİTİK-EKONOMİK-SOSYAL-TEKNOLOJİK
PEST ANALİZİ ÖRNEĞİ İHTİMAL PEST ANALİZİ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İMKÂNIZ DÜŞÜK İHTİMAL OLABİLİR KUVVETLE İHTİMAL POLİTİK-EKONOMİK-SOSYAL-TEKNOLOJİK ETKİSİ ÇOK ETKİSİ OLUMSUZ ETKİSİZ ETKİSİ OLUMLU ETKİSİ ÇOK OLUMLU OLUMSUZ 1 2 3 TEMEL EĞİLİMLER -2 -1 5 POLİTİK EĞİLİMLER Öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma Erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artış Kamu yönetimi reformu çalışmaları Çevre bilincinin oluşturulması ve desteklenmesi

38 izlenecek işlem sırasının ilk basamağını, Beyin Fırtınası oluşturur.
1.5.2 GZFT (SWOT) ANALİZİ SWOT analizi kurumun iç yapısına ait güçlü ve zayıf yönlerini, dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamak için kullanılan bir tekniktir. SWOT Analizi yaparken izlenecek işlem sırasının ilk basamağını, Beyin Fırtınası oluşturur.

39 ©South-Western College Publishing
Strengths W Weaknesses O Opportunities T Threats İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir durumun güçlü yanları. (olumlu hususlar) İncelenen kuruluş, teknik, süreç veya bir durumun zayıf yanları (olumsuz hususlar) Güçlü yanları destekleyen dış çevredeki koşullar (fırsatlar). Dış çevreden gelen tehditler. İçten gelen etkiler Dıştan gelen etkiler

40 GZFT (SWOT ANALİZ ŞABLONU)
GÜÇLÜ YÖNLER . (İç Etkenler..) . Okul içi unsurlar . ZAYIF YÖNLER . (İç Etkenler..) FIRSATLAR . (Dış Etkenler) . Çevresel Unsurlar TEHDİTLER . (Dış Etkenler)

41 NEDEN SWOT ANALİZİ ? Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir.

42 NE ZAMAN KULLANILMALI ? Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında,
Sorun tanımlama ve çözüm oluşturulması aşamalarında, Nicel verilerin yetersiz, bilgilerin kişilerin belleklerinde olduğu durumların analizinde.

43 YÖNTEM Toplantı iki oturum halinde düzenlenir. 1. Oturumda;
Katılımcılar 4 gruba ayrılır. Her gruba dört faktörden biri analiz edilmek üzere verilir. Her grup kendi arasında analiz yaparak; ulaştığı sonuçları düzenler ve ana toplantıya rapor verecek bir kişiyi sözcü olarak belirler. 2. Oturumda; Ana toplantıda her grubun sözcüleri ulaştıkları sonuçları tartışmaya açar. Her madde için tartışmalar oy çokluğuna sunularak karara ulaşılır.

44 GÜÇLÜ YÖNLERİN SAPTANMASI
Üstünlükleriniz nelerdir ? Neleri iyi yaparsınız ? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmekteler ? * Gerçekçi olun * Tüm karakteristiklerinizi sıralayın

45 ÖRNEK SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ Öğretmen kadrosunun yüksek lisans yapmış olması ( BSM ) Öğrencilerin her konuda öğrenmeye hazır, zeka düzeyleri ve sanatsal kabiliyetlerinin yüksek olması ( BSM ) İlçe MEM de iletişim ortamının iyi olması ( İlçe MEM ) Merkezimizde görev yapan personelin ekip çalışmasını benimsemesi ( RAM ) Personelin yeniliklere açık olması ( RAM ) Personelin dayanışma içinde bulunduğu bir kurum olması ( Öğrt. Evi. ASO ) Eğitim faaliyetlerine sıkça yer verilmesi ( Öğrt. Evi. ASO ) Bilinçli bir öğrenci kesimine hitap etmesi ( HEM ) Eğitim kadrosunun tam olması ( HEM ) Atölye donanımın tam olması ( Mesleki Eğitim ) Branş öğretmenlerinin kadrosunun tam olması ( Mesleki Eğitim ) Tarihsel bir birikime sahip olması (Lise/İÖO Okul ) Okulun fizikî kapasitesinin yeterli olması (Lise/İÖO Okul )

46 ZAYIF YÖNLERİN SAPTANMASI
Neleri kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

47 ZAYIF YÖNLERİMİZ Kurum bazında müfredatlarının olmaması ( BSM )
Kurumun kendine özgü, kendi ihtiyaçlarını karşılayacak binalarının olmaması ( BSM ) Takdir, tanıma sisteminin yetersiz olması( İlçe MEM ) Merkezde test uygulayacak uzman sayısının yetersiz olması ( RAM ) Merkezimizde bir tane test odasının olması ( RAM ) Hizmet personelinin yetersiz sayıda olması ( Öğrt. Evi ASO ) Öğretmene yönelik gelişmiş bir kütüphaneye sahip olmaması ( Öğrt. Evi ASO ) Açılan kursları yeteri kadar duyuramaması ( HEM ) Kursa devam eden öğrencilerin açılan kurslara ilgi göstermemesi ( HEM ) Öğrenci sayısına göre derslik atölye sayısının yetersiz olması ( Mesleki Eğitim ) Okulda teknisyenin olmaması ( Mesleki Eğitim ) Velilerin okula ilgisizliği ( Lise/İÖO Okul ) Okul Sınav Başarılarının düşük olması (Lise/İÖO Okul )

48 FIRSATLARIN SAPTANMASI
Önünüzde duran fırsatlar nelerdir? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta? Fırsat Oluşturan Kaynaklar: Teknoloji ve pazarda oluşan değişimler Hükümet politikalarındaki değişiklikler Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler Yerel olaylar

49 FIRSATLARIMIZ Yerel yönetimin okul ihtiyaçlarına maddi destek vermesi
( Lise/İÖÖ Okulu-BSM ) Üniversitenin eğitim destek vermesi ( BSM ) Çevrenin sosyal imkanlarının gelişmiş olması ( İlçe MEM ) İlçede iki tane kütüphanenin olması ( İlçe MEM ) Merkezimizin bölgesinde bulunan okulların çoğunluğunda rehber öğretmenin olması ( RAM ) Kurumumuzun şehir merkezinde olması( RAM ) Diğer kurumlar tarafından bir kültür merkezi olması ( Öğrt. Evi ASO ) Yetişmiş meslek eğitimi öğretmenlerinin olması ( HEM ) Sanayi bölgesinde yer alması ( Lise/İÖO Okulu -Mesleki Eğitim ) İşverenlerle işbirliği içinde olması ( Mesleki Eğitim )

50 TEHDİTLERİN SAPTANMASI
Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? Rakipleriniz ne yapmaktalar? Beklenen iş, ürün veya hizmet standartları değişmekte mi? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Finansal sorunlarınız var mı?

51 TEHDİTLER BSM devam eden öğrencilerin okullarında ve ailelerinde “ üstün yetenekliliğinden dolayı uyum problemi yaşaması” ( BSM ) Sanayi ve iş imkanlarının az olması( İlçe MEM ) İlçede okul sayısının az olması( İlçe MEM ) Özel eğitim gerektiren öğrenci velilerinin yeterli bilince sahip olmaması ( RAM ) Merkezimizin il geneline hizmet veren tek kurum olması ( RAM ) Öğretmenlerin ekonomik düzeyi ile kurumumuzun sunduğu hizmetler açısından uyuşmaması ( Öğrt. Evi ASO ) Öğretmenlerin dışında farklı kesimden de bireylerin kurumda kalıyor olması ( Öğrt. Evi ASO ) Bölgede tek okul olması ( Lise/İÖO ) Yerleşim yerinin nüfusunun çok olması ( Lise/İÖO ) Binanın şehir merkezinin dışında olması ( HEM ) Usta öğreticilerin pedagojik formasyonu olmadan derse girmeleri ( HEM ) Öğrencilerin ilgi alanlara yönelik meslek seçimi yapmamaları ( Mesleki Eğitimi ) Kırsal kesimden gelen ailelerin mesleki eğitimi tercih etmeleri ( Mesleki Eğitimi )

52 SONUÇ Güçlü yönlerin fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanılması,
Zayıflıkları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirilmesi, Tehditlerin güçlü yanlar ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürülmesi sağlanır.

53 SORUN BELİRLENMESİ ve ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
Kurumun imkanları kullanıldığında düzeltilmeye müsait zayıf yönler doğrultusunda sorun alanlarının ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilmesi gerekir. Alanlarının tespit edilmesinin sonucunda; Kurumun stratejik planından alınacak temel veriler inceledikten sonra; eylem planı süreci içinde, kuruma ait önceliklerin belirlenmesi önemlidir. İhtiyaç analizi ile kurumun gelişimine en fazla katkıda bulunacak önceliklerin belirlenmesi, fizikî ve insan kaynaklarının bunlara ayrılması sağlanmalıdır.

54 SORUN ALANLARININ-İYİLEŞTİRME ALANLARINI ÖNCELİKLENDİRME TABLOSU

55 1.5.3 ÜST POLİTİKA 2010 -2014 Stratejik Plan Bakanlık Stratejik Planı
İlgili Genel Müdürlüklerinin Stratejik Planları İl Milli Eğitim Stratejik Planları İlçe Milli Eğitim Stratejik Planları Özel İdare Stratejik Planları Belediye Stratejik Planları

56 2)GELİŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ
Ana temalarda amaçlara ulaşmada ortaya çıkabilecek gelişim alanları ya da sorun alanlarının belirlenmesi

57 AĞRI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ 3. BÖLÜM

58 3)MİSYON Misyon bir kurumun kişiliği, kimliği ve varlık sebebidir.
NE YAPTIĞINI NEDEN YAPTIĞINI NASIL YAPTIĞINI KİMİN İÇİN YAPTIĞINI açıkça ifade eder. Misyon; Kurumun şimdiki durumunu belirler, bugünü yansıtır, gerçekleri belirler ve performans ölçütlerini belirlemeye yarar. Misyon İfadesinin; Bir paragraftan uzun olmaması Açık, anlaşılır, Herkes tarafından aynı ölçüde algılanabilir, Temel değerler ile uyumlu olması tercih edilir.

59 ……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİSYON ÖRNEĞİ ……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Kurum ve kuruluşların daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için,eğitim,danışmanlık, araştırma ve yayın hizmetlerini insan odaklı yaklaşımlar ile gerçekleştirmek.

60 ……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MİSYON ÖRNEĞİ ……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Neden:  daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için, Nasıl: insan odaklı yaklaşımlar ile gerçekleştirmek Kime( KİMİN İÇİN ):Kurum ve kuruluşların Ne: eğitim,danışmanlık araştırma ve yayın hizmetlerini.

61 ……….HALK EĞİTİM MERKEZİ
MİSYON ÖRNEĞİ ……….HALK EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda, yapıcı yaratıcı, seçkin bir ortağı olan bireyler yetiştirilmesinde araç olan eğitim öğretim sürecini düzenleyen, kursların ve çalışanların etkinlik ve verimlilikleri ile çalışan ve hizmet alanların memnuniyetlerinin artırılması ve geliştirilmesini sağlamaktır.

62 MİSYON ÖRNEĞİ ……İLİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
Biz, değişen dünyada ilgi, yetenek ve değerlerini bilerek, var olan potansiyelini hedefine ulaşmada kullanabilen, problem çözme becerisine sahip, duygu, düşünce davranış bakımından tutarlı,  beden, zihin, ruh ve sosyal bakımdan sağlıklı, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendine yetebilen bireyler yetiştirmek.

63 MİSYON ÖRNEĞİ …… İLİ BİLİM SANAT MERKEZİ Öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkına varabilecekleri ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilecekleri eğitsel ve sosyal ortamlar sunmak.

64 MİSYON ÖRNEĞİ ……İLİ ÖĞRETMENEVİ AKŞAM SANAT OKULU
Sosyal paydaşların konaklama ihtiyaçlarını karşılamak ve turizm-otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan eğitilmiş ara eleman gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak ve bunun yanında üyelerin yeme-içme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak.

65 MİSYON ÖRNEĞİ …….İLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
………Mesleki Eğitim Merkezi personeli olarak, bizler öğrencilerin ve kursiyerlerin öğrenmelerini sağlamak,onların bilgili,becerili ve kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak, milli,ahlaki ve insani değerleri tanıyarak benimsemelerine ortam hazırlamak.

66 MİSYON ÖRNEĞİ ……………….İLKÖĞRETİM OKULU Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için, her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak; öğrencilere yönelik eğitim yaklaşımlarını uygulamak değişimleri gözlemlemek , insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmektir.

67 ……………….İLKÖĞRETİM OKULU
MİSYON ÖRNEĞİ ……………….İLKÖĞRETİM OKULU NE ? eğitim yaklaşımlarını uygulamak değişimleri gözlemlemek , insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmektir. NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için. NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak. KİME ? öğrencilere yönelik

68 MİSYON ÖRNEĞİ ………………LİSESİ Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan ve pozitif düşünen bireyleri, bilgiye ulaşma yollarını öğreterek yetiştirmektir.

69 4)VİZYON Kurumun uzun vadede ulaşmak istediği yer ve durumu, ilerleyeceği yönü tarif eder. Vizyon; Yarını gösterir, ilham vericidir, kurumun gitmek istediği yönü belirler ve Stratejik amaçları belirlemeye yardımcı olur. İyi ifade edilmiş bir VİZYON; İlham vericidir. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlar. Doğru yada yanlış değildir. Heyecan vericidir. Kurumun ve çalışanların misyonuna ve faaliyetlerine anlam kazandırır. Çalışanların enerjilerini temel hedeflere odaklayabilmesine yardımcı olur. Dikkatimizi günlük eylem ve sorunların üzerine çıkarıp gidiş yönümüzün doğru olduğunu görmemizi sağlar. Değişim için bir gerekçe- zorunluluk sunar. Mevcutla yetinmeden daha ileriye ve yukarıya bakmamızı sağlar.

70 ……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
VİZYON ÖRNEĞİ ……..İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Birlikte Yönetme anlayışını geliştiren, “Bilgi Çağı”nın gerektirdiği bilgi, beceri, değer ve teknolojinin etkin kullanımını sağlayarak, birimleri  arasında iletişimi güçlü bir kurum olmak.

71 Çıkardığımız ürünlerle bir dünya markası olmak.
VİZYON ÖRNEĞİ ….HALK EĞİTİM MERKEZİ Çıkardığımız ürünlerle bir dünya markası olmak.

72 …..REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ
VİZYON ÖRNEĞİ …..REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ Öğrencilerin temel farklılıklarına ve özelliklerine göre eğitim alabilecekleri, çağın gereklerine uygun okulların açılmasına ve okul, veli, öğretmen işbirliğini en üst noktaya çekecek, önder ve örnek bir kurum olmak.

73 VİZYON ÖRNEĞİ ……BİLİM SANAT MERKEZİ Türkiye de model BİLSEM olmak.

74 VİZYON ÖRNEĞİ ……ÖĞRETMENEVİ AKŞAM SANAT OKULU
Değişime açık, güçlü bir kültüre ve hizmet anlayışına sahip, bir kurum olmaktır.

75 VİZYON ÖRNEĞİ …..MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Öğrenen ve kendini sürekli yenileyen, öğrencilerin bilgi,beceri ve mesleki alışkanlık kazanmalarını sağlayan kurum olmak.

76 VİZYON ÖRNEĞİ ………………..İLKÖĞRETİM OKULU
Türk Milli Eğitiminin Amaçları doğrultusunda, Her bireyin öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olan, paylaşımcı, dinamik ve üretken bir okul toplumu olmak.

77 VİZYON ÖRNEĞİ ………………….LİSESİ
Ülkemizi temsil eden çağdaş ve nitelikli bireyler yetiştirmektir.

78 5)TEMEL İLKE ve DEĞERLERİN BELİRLENMESİ
Kurum çalışanlarının benimsemiş olduğu tutum ve davranışlardır. Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerleri ve inandıkları nelerdir?

79 DEĞER ÖRNEKLERİ Birbirimize saygılı davranırız.
Çalışana fırsat eşitliği tanırız. Birbirine ahlaklı ve sorumlu bir biçimde davranırız. Açık ve dürüst iletişim içinde oluruz. Bireysel yenilikçiliği ve yenilikleri destekleriz. Hizmet verdiklerimize göre hizmeti şekillendiririz. Çevreyi koruruz. Problemin değil, çözümün parçası oluruz. Karar almada ve uygulamada şeffaf davranırız.

80 6)TEMALARIN BELİRLENMESİ
Birimin temel görev alanlarını belirler. Mümkün olduğunca kısa yazılmalıdır. Bir iki kelimeyi geçmemesi gerekir. Tema başlıkları birimler görev dağılımlarından çıkarılabilir. Ancak birebir olmamalıdır. Görev ayrımları sadece örnek olarak alınmalı ve gruplama yapılmalıdır. İdeal olan tema başlığı sayısının 5-6 ‘yı geçmemesidir. Uzun vadede stratejik amaçlar değişse dahi tema sabit kalabilir. Ortak belirlenen temalar çerçevesinde Kurumlar, Birimler, İller arasında karşılaştırma yapılabilme olanağı sağlar. 80

81 TEMALARA ÖRNEK MEB 2010-2014 Stratejik Planı Temaları
1.Tema: TEMEL EĞİTİM 2.Tema:ORTAÖĞRETİM 3.Tema: ÖZEL ÖĞRETİM 4.Tema:ÖZEL EĞİTİM ve REHBERLİK 5.Tema: MESLEKİ EĞİTİM 6.Tema: DİN ÖĞRETİMİ 7.Tema: HAYAT BOYU ÖĞRENME VE BİLGİ TOPLUMU 8.Tema : HUKUK 9.Tema: DENETİM ve DANIŞMANLIK 10.Tema: STRATEJİ GELİŞTİRME 11. Tema: SİVİL SAVUNMA 12. Tema: DESTEK HİZMETLERİ 13. Tema: İNSAN KAYNAKLARI 81

82 82

83 83

84 84

85 7)STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ
Amaçlar, kuruluşun ulaşmak istediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçların özellikleri Kuruluşun vizyonu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

86 STRATEJİK AMAÇLARIN BELİRLENMESİ
Stratejik amaç sayısallaştırmadan genel olarak yazılır. En az 15 kelime en çok 30 kelimeden oluşur. ..mek, …mak (mastar eki) ile biter. Spesifik bir konuyu ele alması gerekir. Stratejik amaç cümlesinin açık, anlaşılır ve net olması gerekir. Stratejik amaç sayısı fazla ise önceliklendirilmesi gerekir. Stratejik amaç, görev tanımı değildir. Stratejik amaç ifadelerinin görev tanımı ifadelerinden ayrılabilmesi için: Daha etkili, verimli, daha kısa zamanda, daha düşük maliyetle, daha geniş kitlelerle, yeniliklere açık, çağa uygun gelişmelerle güncelleyerek gibi kelimeler stratejik amaç cümlelerine eklenmelidir.

87 Stratejik amaçların oluşturulması için cevaplanması gereken sorular:
Misyonumuzu yerine getirmek ve vizyonumuza ulaşmak için neler yapmalıyız? Orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktayız? Faaliyetlerimiz dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir? Stratejik amaçlarımız zayıf yönlerimizi güçlendirmeye mi yöneliktir?

88 STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ
Stratejik Amaç: İnsan yaşamının bütün evrelerini zihinsel, bedensel, duygusal gelişim yönünden etkileyen ve bilimsel gelişmelerle önemi gittikçe anlaşılan okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak; çağ nüfusunun ilköğretime hazırlanmasını, elverişsiz çevreden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturulmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamak. ( İLÇE MEM ) Stratejik Amaç:Sanatsal ve Mesleki Kursları geniş halk kitlelerine yaymak. ( HEM ) Stratejik Amaç: Merkezimizin görev bölgesinde bulunan özel eğitim gerektiren öğrencilere yönelik hizmet kalitesini geliştirmek. ( RAM ) Stratejik Amaç: Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki üstün yetenekli öğrencilerin sanatsal ve zeka kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmelerini sağlamak. ( BSM ) Stratejik Amaç: Kurumumuzun hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini arttırmak. ( ÖĞRT. ASO ) Stratejik Amaç: Çıraklık Eğitim Merkezinde devam eden öğrencilerin mesleki yeterlilik ve bilgi seviyelerini en üst düzeye çıkarmak. ( MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ) Stratejik Amaç: Velilere eğitimin önemini kavratmak. ( Lise/İÖO )

89 8)STRATEJİK HEDEFLER Stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan ve daha kısa vadeyi kapsayan ölçülebilir alt amaçlardır. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik birden fazla hedef belirlenebilir.

90 STRATEJİK HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
Her stratejik amaç için 5 yıllık Hedef belirlenir. Hedefler 1-6 adet olabilir. “Planlı dönem sonunda nereye varacağız?” düşünülür. İKİ BİÇİMDE HEDEF YAZILIR 1.Yazım Biçimi S-Spesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin) S-Somut Ö-Önemli Ö-Ölçülebilir G-Gerçekleştirilebilir Z-Zaman ilişkili Eğer bir hedef SÖÖG-Z Kuralına göre yazılmış ise rakam ve yüzdelerle ifade edilecek. 2.Yazım Biçimi Genel terimlerle ifade edilir ve genel terimlerle yazılan hedeflerin performans göstergeleri yazılır.

91 STRATEJİK HEDEF ÖRNEKLERİ
Stratejik Hedef: Okul öncesi çağ nüfusunun 2010 yılında %38.5 olan okullaşma oranının 2014 yılına kadar %65’e ulaşmasını sağlamak. ( İLÇE MEM ) Stratejik Hedef: 2010 yılında kurumumuzda hiç kurs açılmamışken, 2014 yılı sonuna kadar kurs sayısını 55’e çıkarmak. ( HEM ) Stratejik Hedef: Kurumumuzda eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla teste alınacak öğrenciye, yılında 20 gün sonrası için verilen randevu tarihini, 2014 yılı sonuna kadar 5 güne düşürmek. ( RAM ) Stratejik Hedef: BSM olarak 2010 yılında 12 proje ile katılırlarken her yıl proje sayısı arttırılarak 2014 yılı sonunda tüm kategoriler toplamında 50 proje ile başvurmak. ( BSM ) Stratejik Hedef: 2010 yılında Kurumumuzca verilen yemek hizmetlerindeki memnuniyet oranını % 50 den planlanan dönem sonrasında % 90 çıkarmak. ( ÖĞRT. ASO ) Stratejik Hedef: Mesleki Eğitim Merkezine devam eden öğrenciler için 2014 yılı sonuna kadar kendi alanları ile ilgili kitap ve dergileri takip etmelerini sağlamak. ( MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ) Stratejik Hedef: Eğitim öğretim yılında velilere eğitimin önemi ile ilgili verilen seminer sayısı 4 iken planlanan dönem sonunda 8’e çıkarmak. ( Lise/İÖO )

92 9)PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ
Genel terimlerle ifade edilen stratejik hedeflerin ölçülmesinde performans göstergeleri yazılır. PERFORMANS GÖSTERGELERİ (PG) PG-1 Okul öncesi okullaşma oranı ( İLÇE MEM ) PG-2: Kursa katılan kişi sayısı, açılan kursların sayısı ( HEM ) PG-3:Test yapılacak öğrenci sayısı oranı ve randevu takvim çizelgesi ( RAM ) PG-4: Başvuru yapılan proje sayısının oranı ( BSM ) PG-5: Memnuniyet anketine katılan katılımcı sayısı ve tespit edilen memnuniyet oranı ( ÖĞRT. EVİ ASO ) PG-6: Öğrenciler tarafından incelenen kitap sayısı, kitap ve dergilerden yararlanan öğrenci sayısı, alınan kitap ve dergi sayısı ( MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ) PG-7: Bilgilendirme eğitimlerinin adları ve katılımcı sayısı ( Lise/İÖO )

93 Tema-Stratejik Amaç-Stratejik Hedef-Performans Göstergesi Örneği
TEMA:İlköğretim STRATEJİK AMAÇ 2: Her bireyin iyi bir vatandaş olması için Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel düşünceyi rehber edinmiş, demokrasi kültürü ve değerlerini benimsemiş, insan haklarına saygılı, ruhsal, bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı ve dengeli yetişmiş, çevreye duyarlı ve özgüveni gelişmiş bireyler yetiştiren bir ilköğretim eğitimini her Türk vatandaşına fırsat ve imkân eşitliği içinde sunmak. Stratejik Hedef 2.1: İlköğretimde % 98,20 olan net okullaşma oranını plan dönemi sonuna kadar % 100’e çıkarmak   PG 2.1.1: ilköğretimde net okullaşma oranı Performans Hedefi : %65

94 ÖRNEK 5 YILLIK AMAÇ ve HEDEFLER
( İLÇE MEM ) STRATEJİK AMAÇ 1: İnsan yaşamının bütün evrelerini zihinsel, bedensel, duygusal gelişim yönünden etkileyen ve bilimsel gelişmelerle önemi gittikçe anlaşılan okul öncesi eğitimi yaygınlaştırarak; çağ nüfusunun ilköğretime hazırlanmasını, elverişsiz çevreden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturulmasını, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamak. STRATEJİK HEDEF 1-1: Okul öncesi çağ nüfusunun 2010 yılında %38.5 olan okullaşma oranının 2014 yılına kadar %65’e ulaşmasını sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 1-1-1: Okul öncesi okullaşma oranı

95 ÖRNEK 5 YILLIK AMAÇ ve HEDEFLER
( HEM ) STRATEJİK AMAÇ 2: Sanatsal ve Mesleki Kursları geniş halk kitlelerine yaymak. STRATEJİK HEDEF 2-1 : 2010 yılında kurumumuzda hiç kurs açılmamışken, 2014 yılı sonuna kadar kurs sayısını 55’e çıkarmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ: Kursa katılan kişi sayısı, Açılan kursların sayısı,

96 ÖRNEK 5 YILLIK AMAÇ ve HEDEFLER
( RAM ) STRATEJİK AMAÇ 3: Merkezimizin görev bölgesinde bulunan özel eğitim gerektiren öğrencilere yönelik hizmet kalitesini geliştirmek. STRATEJİK HEDEF 3-1 : Kurumumuzda eğitsel değerlendirme ve tanılama amacıyla teste alınacak öğrenciye, yılında 20 gün sonrası için verilen randevu tarihini, 2014 yılı sonuna kadar 5 güne düşürmek. PERFORMANS GÖSTERGESİ 3-1-1: Test yapılacak öğrenci sayısı ve randevu takvim çizelgesi

97 ÖRNEK 5 YILLIK AMAÇ ve HEDEFLER
( ÖĞRT. ASO ) STRATEJİK AMAÇ 5: Kurumumuzun hizmetlerinden yararlananların memnuniyetini arttırmak. STRATEJİK HEDEF 5-1: 2010 yılında Kurumumuzca verilen yemek hizmetlerindeki memnuniyet oranını % 50 den planlanan dönem sonrasında % 90 çıkarmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 5-1-1: Memnuniyet anketine katılan katılımcı sayısı ve tespit edilen memnuniyet oranı

98 ÖRNEK 5 YILLIK AMAÇ ve HEDEFLER
( MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ) STRATEJİK AMAÇ 6: Çıraklık Eğitim Merkezinde devam eden öğrencilerin mesleki yeterlilik ve bilgi seviyelerini en üst düzeye çıkarmak. STRATEJİK HEDEF 6-1: Mesleki Eğitim Merkezine devam eden öğrenciler için 2014 yılı sonuna kadar kendi alanları ile ilgili kitap ve dergileri takip etmelerini sağlamak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 6-1-1: Öğrenciler tarafından incelenen kitap sayısı, kitap ve dergilerden yararlanan öğrenci sayısı, alınan kitap ve dergi sayısı

99 ÖRNEK 5 YILLIK AMAÇ ve HEDEFLER
( İLKÖĞRETİM / LİSE ) STRATEJİK AMAÇ 7: Velilere eğitimin önemini kavratmak. HEDEF 7.1: Eğitim öğretim yılında velilere eğitimin önemi ile ilgili verilen seminer sayısı 4 iken planlanan dönem sonunda 8’e çıkarmak. PERFORMANS GÖSTERGESİ 7-1-1:Bilgilendirme eğitimlerinin adları ve katılımcı sayısı

100 FAALİYETLERİN ve PROJELERİN BELİRLENMESİ
Her bir stratejik amaç için faaliyetler ve projeler belirlenerek yazılır. Faaliyetlerden; İzlenmesinde fayda olanlar, gerek maliyeti olanlar, gerekse maliyeti olmayanlar stratejik planda yer alır.

101 FAALİYET ve PROJE ÖRNEĞİ
Proje hazırlanacak lab. Ve çalışma alanlarının düzenlenmesi ( BSM ) BSM öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerine alınması ( BSM ) Anaokullarının yatırım planlamalarını yapmak, yatırım bölümüne katkı sağlayacak bilgileri ve önerileri ileterek yatırımları takip etmek. ( İlçe MEM ) Okul öncesinin önemi konusunda velilere yönelik eğitim seminerlerinin düzenlenmesi ( İlçe MEM ) Test araç gereçlerin yenilenmesi ( RAM ) Randevu takviminin oluşturulması ( RAM ) Milli Eğitim Müdürlüğünden ihtiyaç duyulan personel için gerekli yazışmanın yapılması Yemekhane personeline temizlik ve hijyen konulu eğitim seminerinin verilmesi ( Öğrt. Evi ASO ) Haftalık çıkartılacak yemek menusu için istek ve taleplerin alınması ( Öğrt. Evi ASO ) Açılacak kurslar için tanıtım günlerinin düzenlenmesi ( HEM ) Yerel medya aracılığı ile kurumda açılacak kursların tanıtılması ( HEM ) Mesleki Eğitim Kurumları ile işbirliği içinde meslek sergisinin oluşturulması ( Mesleki Eğitim ) Mesleki gelişimle ilgili çıkan kitap ve dergilerin kurumda arşiv oluşturulması( Mesleki Eğitim ) Veli ev ziyaretlerinin yapılması ( Lise/ İÖO ) Sınıf veli toplantılarının yapılması ( Lise/ İÖO )

102 EYLEM ( ÇALIŞMA ) PLANLARI
Eylem planları, stratejik plan sürecinin “istenilen yere nasıl ulaşacağız?” kısmını oluşturur. Eylem planları, kurumun misyonu, amaçları, hedefleri ile program ve alt programlarının başarıya ulaşması için kullanılan yöntemleri, stratejileri ayrıntılı bir şekilde açıklar.

103 ÖRNEK EYLEM PLANI ( MEM ve Kurumlar için )

104 ÖRNEK EYLEM PLANI ( İÖO/LİSE İÇİN )
OKUL VELİ İLETİŞİM EKİBİ/KULÜBÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) EYLEM PLANI Stratejik Amaç No: 1 Hedef No: Çalışma Konusu:VELİLERİN VELİ TOPLANTILARINA KATILIM ORANIN ARTIRILMASI Performans Göstergesi: VELİ KATILIM ORANINI % 40’DAN % 50’YE ÇIKARMAK Yapılacak İşler Çalışmanın Sorumluları Çalışmanın Başlangıç Tarihi Çalışmanın Bitiş Tahmini Maliyet Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Değerlendirilmesi Çalışma Tamamlandı Çalışmanın Tamamlanamama Nedeni (Çalışma Bitirilmediyse Gerekçeleri) Çay ve Kermes düzenlenmesi AHMET BERRAK BERNA ŞİMŞEK 01/10/2010 2/12/2010 50 tl Veli-Okul Kaynaşmasının Sağlanması Velilerin talepleri doğrultusunda meslek edindirme kurslarının açılması ALİ YÜCEL AYŞE PAK FATMA ÇOŞKUN 12/11/2010 15/06/2011 20 tl Uygulamalı eğitimin sağlanması Sosyal etkinliklere velilerin dahil ve davet edilmesi A.BERRAK B.ŞİMŞEK 15/11/2010 30 tl Eksik konuların tamamlanması KULÜP/EKİP ÜYELERİ ; YILMAZ ADAN ZAFER KAYA HÜSEYİN DENİZ ……/……/2010 OKUL MÜDÜRÜ ONAY

105 ÖRNEK……… OKULU 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
OKUL GELİŞİM ( EYLEM) PLANI Sıra No Stratejik Amaç No Hedef No Çalışmanın Adı Sorumlu Ekip/Kulüp Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tahmini Bütçe Açıklamalar 1 1-1 VELİLERİN VELİ TOPLANTILARINA KATILIM ORANIN ARTIRILMASI OKUL-VELİ İLETİŞİM EKİBİ/KULÜBÜ 01/10/2010 15/06/2011 100 tl OKUL İDARESİ İLE İŞBİİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞILACAKTIR 2 2-1 SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK SAYISININ ARTIRILMASI KÜLTÜR VE EDEBİYAT EKİBİ/KULÜBÜ 10/10/2010 200 tl DİĞER KULÜP VE EKİP ÖĞRETMENLERİ İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞILACAKTIR 3 2-2 SPORTİF FAALİYETLERİNİN SAYISININ ARTIRILMASI SPOR EKİBİ/KULÜBÜ 10/11/2010 150 tl OGYE Üyeleri ; YILMAZ ADAN ZAFER KAYA HÜSEYİN DENİZ ……/……/2010 OKUL MÜDÜRÜ ONAY

106 MALİYETLENDİRME - BÜTÇELEME
Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerin kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir. Her bir hedefi gerçekleştirmeye dönük faaliyet/projelerin ortaya konulması sonrasında faaliyet/projelerin bütçe ile ilişkisinin kurulması gerekmektedir. Bu amaçla önce her bir hedef için gerekli faaliyet ve projelerin maliyet tahminleri yapılarak bir hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılacaktır. Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın tahmini maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılacaktır. Beş yıllık toplam ise planın toplam tahmini maliyetini verecektir.

107 MALİYETLENDİRME – BÜTÇELEME ÖRNEK TABLO ( MEM/KURUMLAR İÇİN )
AMAÇ HEDEF SORUMLU BİRİM 2010 (TL) 2011 2012 2013 2014 TOPLAM 1 1.1 Okul Öncesi Şb. 24.350 16.735 18.335 19.243 20.548 99.211 2 Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşler Bölümü * 2.5 Taşımalı Eğitim Şubesi 25.000 28.000 32.000 37.000 42.000 3 4 4.1 4.2 Yaygın Eğitim-Mesleki Eğitim Şb 5 5.1 5.2 5.3 Özel Eğitim ve Reh.Eğitim Şubesi 12.200 9.700 56.000 6 6.1 Kültür Bölümü 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Spor ve İzcilik Şubesi 6.7 6.8 Sağlık Hizmetleri Bölümü 7 7.1 7.2 7.3 Yönetici ve Personel Atama Böl. 7.5 7.6 Hizmetiçi Şubesi 80.000 88.000 97.000 7.7 Burslar ve Yurtlar Bölümü 7.4 7.8 İlk-Orta Öğretmen Atama Bölümü

108 ÖRNEK ( MEM/KURUM/OKUL) MALİYETLENDİRME TABLOSU

109 Faaliyet veya Projeler
OKULLARDA OLUŞTURULAN EKİPLER İÇİN FAALİYET ve PROJE ÖRNEK MALİYET TABLOSU Faaliyetler/Projeler ve Maliyet Tablosu; Str. Amaç Hedef Faaliyet No Faaliyet veya Projeler Sorumlu Birim/Ekip 2011 2012 2013 2014 SP Sonu Toplam 1 1-1 Çay ve Kermes düzenlenmesi Veli İletişim Ekibi 50TL 65 TL 75 TL 85 TL 275 TL 2 Velilerin talepleri doğrultusunda meslek edindirme kurslarının açılması 20TL 25 TL 30 TL 35 TL 110 TL Toplam 70 TL 90 TL 105 TL 120 TL 385 TL Faaliyet / Projeler ve Maliyet GENEL TOPLAM:

110 İZLEME-DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik planın uygulanmasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması anlamını taşımaktadır. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Stratejik amaçların ve hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler altı aylık dönemler itibariyle yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları iki nüsha olarak hazırlayıp bir nüshasını İzleme ve Değerlendirme Ekibine gönderecektir. İzleme ve Değerlendirme Ekibi, birimlerden gelen altı aylık performans değerlendirmelerini analiz ederek, performans göstergelerinin ölçümü ve değerlendirilmesini, ait olduğu yıl içinde yapılan faaliyetlerin o yılki bütçeyle uyumu ve elde edilen sonuçların Stratejik Planda önceden belirlenen amaç ve hedeflerle ne derece örtüştüğünü rapor halinde üst yöneticinin bilgisine sunacaktır ve üst yöneticiden gelen kararlar doğrultusunda birimlere geri bildirimde bulunacaktır. Böylece, planın uygulanma sürecinde bir aksama olup olmadığı saptanacak, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile idare performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlenmiş olacaktır.

111 ÖRNEK İZLEME-DEĞERLENDİRME ÖRNEK ( MEM/KURUMLAR İÇİN )

112 OKUL VELİ İLETİŞİM EKİBİ/KULÜBÜ 1. FAALİYET RAPORU
OKULLARDA OLUŞTURULAN EKİPLER İÇİN ÖRNEK İZLEME VE DEĞERLENDİRME ( FAALİYET RAPORU ) OKUL VELİ İLETİŞİM EKİBİ/KULÜBÜ 1. FAALİYET RAPORU Stratejik Amaç No: 1 Hedef No: 1-1 FAALİYET NO 1 Çalışma Konusu:…VELİLERİN VELİ TOPLANTILARINA KATILIM ORANIN ARTIRILMASI Faaliyetin Adı: ÇAY VE KERMES DÜZENLENMESİ Faaliyetten Sorumlu Kişiler: AHMET BERRAK BERNA ŞİMŞEK ALİ YÜCEL AYŞE PAK FATMA ÇOŞKUN Faaliyetin başladığı tarih 01/10/ Faaliyetin bittiği tarihi 02/12/ Faaliyete Katılan İdareci Sayısı: Faaliyete Katılan Öğretmen Sayısı: Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: Faaliyete Katılan Veli Sayısı: 122 Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı: Faaliyete Katılan STK Temsilci Sayısı: 1 Yapılan çalışmalar FOTOĞRAFLAR Kulüp/ Ekip Öğretmenleri Ve Öğrencilerle 17/10/2010 Tarihinde Toplantı Yapılarak Görev Dağılımı Yapıldı Okul İdaresine Yapılacak Çalışma İle İlgili Yazılı Bilgi Verildi. Okul İdaresi Ve OGYE İle İşbirliği Yapılarak Kermes de Verilecek İkramların Listesi Çıkarılarak İkramlar İçin Görev Dağılımı Yapılarak Kermesin Yapılacağı Tarih Belirlendi. Kermes De Velilerin Karşılanması İçin Öğretmen Ve Öğrenci Görevlendirilmesi Ekip/Kulüp Öğretmenleri İle İşbirliği İçinde Yapıldı. Kermes İçin Davetiye Basılarak Velilere Kulüp Öğrencileri Aracılığı İle Ulaştırılması Sağlandı 30/11/2010 Tarihinde Planlanan Faaliyet Gerçekleştirilmiştir. Faaliyetin Değerlendirilmesi: Kulüp/Ekip öğretmenleri, öğrencileri ve okul öğretmenleri ile veliler arasında olumlu diyalogların geliştiği gözlemlenmiştir. Çalışmalar Sırasında Karşılaşılan Sorunlar: Herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. KULÜP/EKİP ÜYELERİ ; A. BERRAK B. ŞİMŞEK A. YÜCEL A. PAK F. ÇOŞKUN ……/……/…. OKUL MÜDÜRÜ ONAY

113 TÜM ÇALIŞMALARIN SONUNDA
OKULLARDA OLUŞTURULAN EKİPLER İÇİN ÖRNEK İZLEME VE DEĞERLENDİRME ( SENE SONU FAALİYET RAPORU ) OKUL VELİ İLETİŞİM EKİBİ/KULÜBÜ SENE SONU EKİP/KULÜP DEĞERLENDİRME RAPORUDUR. Stratejik Amaç No: 1 Hedef No: 1-1 FAALİYET NO 1-2-3 Çalışma Konusu:…VELİLERİN VELİ TOPLANTILARINA KATILIM ORANIN ARTIRILMASI Faaliyetten Sorumlu Kişiler: AHMET BERRAK BERNA ŞİMŞEK ALİ YÜCEL AYŞE PAK FATMA ÇOŞKUN Çalışmaları başladığı tarih01/10/ Çalışmaların bittiği tarihi 15/06/ Faaliyete Katılan İdareci Sayısı: Faaliyete Katılan Öğretmen Sayısı: 55 Faaliyete Katılan Öğrenci Sayısı: Faaliyete Katılan Veli Sayısı: Faaliyete Katılan Yardımcı Personel Sayısı: Faaliyete Katılan STK Temsilci Sayısı: 2 YAPILAN FAALİYETLER FAALİYET AŞAMALARI FOTOĞRAFLAR Çay ve Kermes Düzenlenmesi Kulüp/ Ekip Öğretmenleri Ve Öğrencilerle 17/10/2010 Tarihinde Toplantı Yapılarak Görev Dağılımı Yapıldı Okul İdaresine Yapılacak Çalışma İle İlgili Yazılı Bilgi Verildi. …………….. Velilerin Talepleri Doğrultusunda Meslek Edindirme Kurslarının açılması Kulüp/ Ekip Öğretmenleri İle Okul İdaresi İle Velilere Yönelik Açılabilecek Meslek Kursları Tespit Edilerek Halk Eğitim Merkezi İle İşbirliği Yapılarak Öğretmen Görevlendirilmesi Yapıldı. Tespit Edilen Meslek Kursları Kulüp/Ekip Öğretmenleri, Öğrencileri Ve Okul İdaresi Tarafından Velilere Duyurulması SağlandI ……… Yapılamayan Çalışmalar Ve Gerekçeleri Yapılmayan Çalışma Bulunmamaktadır. TÜM ÇALIŞMALARIN SONUNDA Çalışmalar Başlamadan Önceki Durum Konulan Hedef Çalışmalar Sonunda Ulaşılan Hedef Toplam Maliyet % 40 % 50 % 52 Gelecek Yılın Planlaması İle İlgili Öneriler Velilerin İlgisini Çekecek Daha Fazla Etkinliklere Ve Çalışmalara Yer Verilmesi Kulüp/Ekip Üyeleri ; A. Berrak B. Şimşek A. Yücel A. Pak F. Çoşkun ……/……/… Okul Müdürü Onay

114 SENE SONU EKİP RAPORLARININ BİLEŞKESİ SONUCUNDA OLUŞTURULACAK İZLEME DEĞERLENDİRME OKUL GELİŞİM RAPOR ÖRNEĞİ OKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM RAPORUDUR. AMAÇ NO HEDEF NO EKİP/KULÜP İSİMLERİ ÇALIŞMA KONUSU ÇALIŞMALAR BAŞLAMADAN ÖNCEKİ DURUM KONULAN HEDEF ULAŞILAN 1 1-1 Okul-Veli İletişim Ekip/Kulübü Veli Toplantılarına Katılım Oranın Artırılması Katılım Oranı % 40 % 50 % 52 2 2-1 Kültür Ve Edebiyat Kulübü Sosyal Ve Kültürel Etkinlik Sayısının Arttırılması Etkinlik Sayısı 3 2-2 Spor Ekibi/Kulübü Sportif Faaliyetlerinin Sayısının Artırılması Faaliyet Sayısı TÜM ÇALIŞMALAR SONUCUNDA ÇALIŞMALAR SIRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR: Herhangi bir Sorunla Karşılaşılmamıştır. GELECEK YILIN PLANLANMASIYLA İLGİLİ ÖNERİLER: Veli ve öğrencilerin daha çok ilgisini çekebilecek çalışmaların yapılması VARSA FAALİYETE GEÇEMEYEN EKİPLER VE GEREKÇELERİ: Faaliyete Geçmeyen Ekip Bulunmamaktadır.

115 MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME PLANLAMA VE KOORDİNASYON BİRİMİ Stratejik Plan Koordinatörü: Yılmaz ADAN Stratejik Plan Ekibi : Zafer KAYA - Hüseyin DENİZ


"AĞRI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ 1. BÖLÜM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları