Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Önerisi Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Önerisi Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar"— Sunum transkripti:

1 Proje Önerisi Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) KAYSERİ

2 Proje Nedir? “Proje özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için üstlenilmiş geçici bir girişimdir.” Özgün: Proje faaliyetlerinin rutin faaliyetlerden farkını, Ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak: Projenin tanımlı hedefleri olduğunu, Geçici: Proje hedeflerine ulaşıldığında üstlenilen girişimin sonlanacağını ifade eder. Başarılı proje belirlenen kapsamda, zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde tamamlanan projedir.

3 Yenilik ve Ar-Ge Projelerin değerlendirilmesinde Oslo ve Frascati Kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramlar esas alınmaktadır. Oslo Kılavuzu’na göre Yenilik : Yeni ürün, İyileştirilmiş ürün, Süreç yeniliği sanayi Ar-Ge’sinin çerçevesini çizmektedir. Frascati Kılavuzu’na göre Ar-Ge : İnsan, kültür ve toplumun bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. 3

4 Yenilik Türleri Yeni ürün, önceden üretilenlere göre özellikleri veya öngörülen kullanımları önemli derecede farklılaşan üründür. İyileştirilen ürün, performansı önemli derecede artırılan veya güçlendirilen üründür. Süreç yeniliği, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş üretim yöntemlerinin uygulanmasıdır.

5 Ürün Yeniliği Sınıflandırması
Firmada mevcut bir ürünün yeni modellerinin geliştirilmesi Firma için yeni bir ürün geliştirilmesi Firma için yeni bir ürün platformu geliştirilmesi Ülke için yeni bir ürün geliştirilmesi Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi

6 Süreç Yeniliği Sınıflandırması
Maliyet düşürücü veya standart/kalite yükseltici sonuçların elde edilmesi amacıyla yeni tekniklerin geliştirilerek uygulanması Üretimle ilgili olarak yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesi

7 Ar-Ge Projelerinden Beklenen Hedefler
Yeni ürün geliştirilmesi Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreç geliştirme 7

8 Desteklenen Yenilikler
Ürün Yeniliği Süreç Yeniliği Pazarlama Yeniliği Organizasyonel Yenilik Destek Kapsamında Kapsam Dışı

9 Desteklenen Ar-Ge Aşamaları
Kavram geliştirme Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları Prototip üretimi Pilot tesisin kurulması Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

10 Desteklenen Ar-Ge ve Yenilik Aşamaları
10

11 Proje Öneri Bilgileri Formu Hazırlanması
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) KAYSERİ

12 Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS)
Kullanıcı Kaydı Firma Kaydı / Firma Seçimi Proje Ön Bilgilerinin Girilmesi İlgili Evrakların ve Çıktıların TÜBİTAK’a iletilmesi Ön Kayıt İşleminin Gerçekleşmesi Projenin TÜBİTAK’a İletilmesi Burda detaylı bilgi verilmelidir. 12

13 Başvuru Öncesi Yapılacaklar
Başvuru öncesinde aşağıdaki dokümanların incelenmesi önerilir: 1.Uygulama Esasları Proje başvuru, değerlendirme, karar, izleme ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin idari, mali ve hukuki kuralları içerir. 2. Boş Proje Başvuru Dokümanı 3. Proje Öneri Bilgileri Hazırlama Kılavuzu 4. Değerlendirme Ölçütleri 5. Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu TEYDEB Internet Adresi: 1505 uygulamasından bahsedilebilir.

14 Proje Öneri Bilgileri Formu
Bölüm A Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı Bölüm D Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E Proje Bütçesi Bölüm F Ekler

15 A. Proje ve Kuruluş Bilgileri
Proje Ön Bilgileri Projenin adı Teknoloji grubu Proje yürütücüsü bilgileri Kuruluş bilgileri, yetkilisi, ölçeği, mali bilgileri Kuruluş Ön Bilgileri Teknolojik faaliyet alanı Kuruluş tescil tarihi, personel dağılımı Kuruluşun diğer Ar-Ge projeleri, özgün ürünleri

16 B. Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü
Başlatılma gerekçeleri, amacı ve başarı ölçütleri Kullanılacak yöntem ve teknikler Uyulacak standartlar Teknolojik Düzeyi Projenin ve kuruluşun teknolojik uzmanlık konuları Teknoloji, ürün/alt ürün ilişkisinden kaynaklanan sorunlar Yenilikçi Yönü Yenilikçi ve özgün yönler, farklılıklar ve üstünlükler Firmanızın mevcut ürünlerine göre Ülkedeki ve dünyadaki mevcut benzerlerine göre kıyaslamalı olarak açıklanması

17 C. Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı
İş Planı İş Paketi Tanımlama Formu İş-Zaman Çubuk Grafiği Ara Çıktılar Formu Proje Yönetimi ve Organizasyonu Kuruluşun Ar-Ge Olanakları Personel, laboratuvar, alet/teçhizat/yazılım, kütüphane Üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ilişkiler Ar-Ge tecrübesi ve uzun vadeli teknolojik hedefler

18 D. Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği
Ekonomik Öngörüler Sağlayacağı katma değer Ticarileşme potansiyeli; rekabet ,verimlilik avantajları Ulusal Kazanımlar Yan sanayi oluşturma potansiyeli Üniversiteler ve araştırma kurumları ile işbirlikleri Elde edilen bilgi birikiminin kuruluşta özümsenmesi

19 E. Proje Bütçesi Tahmini Maliyet Formları M011 Personel Giderleri
M012 Seyahat Giderleri M013 Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları M014 Yurtiçi Ar-Ge Kuruluşlarına Yaptırılan İşler M015 Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları M016 Malzeme Alımları Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formu (M030)

20 Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?
Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönü öne çıkarılmalı Kuruluşun katkısı net bir şekilde belirtilmeli Projenin teknoloji düzeyi gerekirse üniversitelerin ve Ar-Ge kuruluşlarının desteği ile literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalı Projenin hedef, çıktıları ve başarı ölçütleri net ve ölçülebilir biçimde tanımlanmalı

21 Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?
Projede kullanılacak yöntem ve teknikler detaylı açıklanmalı Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmeli Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalı Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalı Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalı

22 Değerlendirme Süreci Hakem AGY100 Raporları Proje Önerisi AGY200 Ret
Kabul Sözleşme Teknoloji Grubu Komitesi Toplantısı

23 Değerlendirme Kriterleri
Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu Proje çıktılarının ekonomik ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

24 Hakem Ziyaretinde Nelere Dikkat Edilmeli?
Projenin yenilikçi yönleri ve Ar-Ge unsurlarını Kuruluşun projeyi yürütebilecek yetkinlikte olduğunu ve gerekli ön hazırlığın yapıldığını Ön görülen giderlerin projeyle ilişkili olduğunu ortaya koyan bir sunum yapılması önerilmektedir. 24

25 Desteklenmeyen Projeler
Ar-Ge ve yenilikçi yönü zayıf, fonksiyonel değişiklik içermeyen rutin mühendislik uygulamaları, sadece şekil ve estetiğe yönelik değişikliklerden ibaret projeler Altyapının iyileştirilmesine yönelik, üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler Firmanın özgün katkısının sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı projeler Proje ekibinin nitelik veya nicelik olarak projeyi gerçekleştirecek yeterlilikte olmadığı projeler Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte olmadığı projeler 25

26 Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlanması
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) KAYSERİ

27 PRODİS Dönem Başvurusu
27

28 İzleme ve Destekleme Süreci
Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) Dönem Raporu YMM İncelemesi Mali Rapor Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) dönemsel olarak hazırlanır. Dönemler: 01 Ocak - 30 Haziran 01 Temmuz Aralık AGY300, takip eden dönemin 3. ayının sonunda TÜBİTAK’a iletilmiş olmalıdır. Değerlendirme ve Tasdik Raporu-AGY500 TEYDEB Değerlendirmesi İzleyici Değerlendirmesi

29 Ar-Ge Yardımı İstek Formu
Ar-Ge Yardımı İstek Formu aşağıdaki unsurlardan oluşur: Dönem Raporu (Elektronik) Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu ve Ekleri (Elektronik + Basılı-Islak İmzalı) Sonuç Raporu (Projenin son döneminde) (Elektronik)

30 Dönem Raporu Dönem Faaliyetleri Proje Planına Uygunluk
2.1 Öngörü Gerçekleşme Karşılaştırma Tabloları 2.2 Proje Değişiklik Bildirimi 2.3 Proje Yönetimi Projenin Ar-Ge Kazanımları Ek Bilgi

31 Destek oranı ve tutarının belirlenmesi
Ödeme Süreci İzleyici Raporu TEYDEB Uzman Değerlendirmesi Destek oranı ve tutarının belirlenmesi Firmaya ödemenin yapılması

32 Teşekkürler... www.teydeb.tubitak.gov.tr teydeb@tubitak.gov.tr
Teşekkürler...


"Proje Önerisi Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları