Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ Proje Önerisi Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ Proje Önerisi Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar."— Sunum transkripti:

1 Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ Proje Önerisi Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar

2 2 Proje Nedir? “Proje özgün bir ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak için üstlenilmiş geçici bir girişimdir.” Özgün: Proje faaliyetlerinin rutin faaliyetlerden farkını, Ürün, hizmet ya da sonuç yaratmak: Projenin tanımlı hedefleri olduğunu, Geçici: Proje hedeflerine ulaşıldığında üstlenilen girişimin sonlanacağını ifade eder. Başarılı proje belirlenen kapsamda, zamanında ve hesaplanan maliyet sınırları içinde tamamlanan projedir.

3 Yenilik ve Ar-Ge Projelerin değerlendirilmesinde Oslo ve Frascati Kılavuzlarındaki tanımlar ve kavramlar esas alınmaktadır. Oslo Kılavuzu’na göre Yenilik : Yeni ürün, İyileştirilmiş ürün, Süreç yeniliği sanayi Ar-Ge’sinin çerçevesini çizmektedir. Frascati Kılavuzu’na göre Ar-Ge : İnsan, kültür ve toplumun bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır. 3

4 4 Yeni ürün, önceden üretilenlere göre özellikleri veya öngörülen kullanımları önemli derecede farklılaşan üründür. İyileştirilen ürün, performansı önemli derecede artırılan veya güçlendirilen üründür. Süreç yeniliği, yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş üretim yöntemlerinin uygulanmasıdır. Yenilik Türleri

5 5 Firmada mevcut bir ürünün yeni modellerinin geliştirilmesi Firma için yeni bir ürün geliştirilmesi Firma için yeni bir ürün platformu geliştirilmesi Ülke için yeni bir ürün geliştirilmesi Dünya için yeni bir ürün geliştirilmesi Ürün Yeniliği Sınıflandırması

6 6 Maliyet düşürücü veya standart/kalite yükseltici sonuçların elde edilmesi amacıyla yeni tekniklerin geliştirilerek uygulanması Üretimle ilgili olarak yeni bir yöntem veya teknoloji geliştirilmesi Süreç Yeniliği Sınıflandırması

7 1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreç geliştirme Ar-Ge Projelerinden Beklenen Hedefler 1.Yeni ürün geliştirilmesi 2.Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 3.Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi 4.Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 7

8 8 Destek Kapsamında Kapsam Dışı Ürün Yeniliği Süreç Yeniliği Pazarlama Yeniliği Organizasyonel Yenilik Desteklenen Yenilikler

9 9 Desteklenen Ar-Ge Aşamaları Kavram geliştirme Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları Prototip üretimi Pilot tesisin kurulması Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

10 Desteklenen Ar-Ge ve Yenilik Aşamaları 10

11 Proje Öneri Bilgileri Formu Hazırlanması Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ

12 Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) 12 Kullanıcı KaydıFirma Kaydı / Firma Seçimi Proje Ön Bilgilerinin Girilmesi İlgili Evrakların ve Çıktıların TÜBİTAK’a iletilmesi Ön Kayıt İşleminin Gerçekleşmesi Projenin TÜBİTAK’a İletilmesi http://eteydeb.tubitak.gov.tr 12

13 Başvuru Öncesi Yapılacaklar Başvuru öncesinde aşağıdaki dokümanların incelenmesi önerilir: 1.Uygulama Esasları Proje başvuru, değerlendirme, karar, izleme ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin idari, mali ve hukuki kuralları içerir. 2. Boş Proje Başvuru Dokümanı 3. Proje Öneri Bilgileri Hazırlama Kılavuzu 4. Değerlendirme Ölçütleri 5. Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu TEYDEB Internet Adresi: http://www.teydeb.tubitak.gov.tr 13

14 14 Bölüm A Proje ve Kuruluş Bilgileri Bölüm B Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü Bölüm C Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı Bölüm D Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği Bölüm E Proje Bütçesi Bölüm F Ekler Proje Öneri Bilgileri Formu

15 15 A. Proje ve Kuruluş Bilgileri  Proje Ön Bilgileri Projenin adı Teknoloji grubu Proje yürütücüsü bilgileri Kuruluş bilgileri, yetkilisi, ölçeği, mali bilgileri  Kuruluş Ön Bilgileri Teknolojik faaliyet alanı Kuruluş tescil tarihi, personel dağılımı Kuruluşun diğer Ar-Ge projeleri, özgün ürünleri

16 16 B. Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü  Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği Başlatılma gerekçeleri, amacı ve başarı ölçütleri Kullanılacak yöntem ve teknikler Uyulacak standartlar  Teknolojik Düzeyi Projenin ve kuruluşun teknolojik uzmanlık konuları Teknoloji, ürün/alt ürün ilişkisinden kaynaklanan sorunlar  Yenilikçi Yönü Yenilikçi ve özgün yönler, farklılıklar ve üstünlükler Firmanızın mevcut ürünlerine göre Ülkedeki ve dünyadaki mevcut benzerlerine göre kıyaslamalı olarak açıklanması

17 17 C. Proje Planı ve Kuruluşun Altyapısı  İş Planı İş Paketi Tanımlama Formu İş-Zaman Çubuk Grafiği Ara Çıktılar Formu  Proje Yönetimi ve Organizasyonu  Kuruluşun Ar-Ge Olanakları Personel, laboratuvar, alet/teçhizat/yazılım, kütüphane Üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ilişkiler Ar-Ge tecrübesi ve uzun vadeli teknolojik hedefler

18 18 D. Projenin Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirliği  Ekonomik Öngörüler Sağlayacağı katma değer Ticarileşme potansiyeli; rekabet,verimlilik avantajları  Ulusal Kazanımlar Yan sanayi oluşturma potansiyeli Üniversiteler ve araştırma kurumları ile işbirlikleri Elde edilen bilgi birikiminin kuruluşta özümsenmesi

19 19 E. Proje Bütçesi  Tahmini Maliyet Formları M011Personel Giderleri M012 Seyahat Giderleri M013Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları M014 Yurtiçi Ar-Ge Kuruluşlarına Yaptırılan İşler M015Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Hizmet Alımları M016Malzeme Alımları  Dönemsel ve Toplam Tahmini Maliyet Formu (M030)

20 20 Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli? Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği ve yenilikçi yönü öne çıkarılmalı Kuruluşun katkısı net bir şekilde belirtilmeli Projenin teknoloji düzeyi gerekirse üniversitelerin ve Ar-Ge kuruluşlarının desteği ile literatür ve standartlar referans verilerek açıklanmalı Projenin hedef, çıktıları ve başarı ölçütleri net ve ölçülebilir biçimde tanımlanmalı

21 21 Projede kullanılacak yöntem ve teknikler detaylı açıklanmalı Proje süresi ve bütçesi gerçekçi tahmin edilmeli Proje iş paketlerine bölünmeli, iş paketleri arasındaki ilişkileri iyi kurgulanmalı Projeyi gerçekleştirmek için gerekli işbirlikleri ve hizmet alımları tanımlanmalı Proje ekibi projeyi gerçekleştirebilir nitelikte oluşturulmalı Proje Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

22 Değerlendirme Süreci Teknoloji Grubu Komitesi Toplantısı Ret Kabul Hakem Raporları Sözleşme AGY200 AGY100 Proje Önerisi 22

23 Değerlendirme Kriterleri I.Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü II.Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu III.Proje çıktılarının ekonomik ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği 23

24 Hakem Ziyaretinde Nelere Dikkat Edilmeli? Projenin yenilikçi yönleri ve Ar-Ge unsurlarını Kuruluşun projeyi yürütebilecek yetkinlikte olduğunu ve gerekli ön hazırlığın yapıldığını Ön görülen giderlerin projeyle ilişkili olduğunu ortaya koyan bir sunum yapılması önerilmektedir. 24

25 25 Desteklenmeyen Projeler Ar-Ge ve yenilikçi yönü zayıf, fonksiyonel değişiklik içermeyen rutin mühendislik uygulamaları, sadece şekil ve estetiğe yönelik değişikliklerden ibaret projeler Altyapının iyileştirilmesine yönelik, üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler Firmanın özgün katkısının sınırlı olduğu ya da hiç olmadığı projeler Proje ekibinin nitelik veya nicelik olarak projeyi gerçekleştirecek yeterlilikte olmadığı projeler Proje çıktısının ekonomik yarara dönüşebilir nitelikte olmadığı projeler

26 Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlanması Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ

27 27 PRODİS Dönem Başvurusu 27 http://eteydeb.tubitak.gov.tr

28 28 İzleme ve Destekleme Süreci TEYDEB Değerlendirmesi İzleyici Değerlendirmesi Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) dönemsel olarak hazırlanır. Dönemler: 01 Ocak - 30 Haziran 01 Temmuz - 31 Aralık AGY300, takip eden dönemin 3. ayının sonunda TÜBİTAK’a iletilmiş olmalıdır. Dönem Raporu Mali Rapor YMM İncelemesi Değerlendirme ve Tasdik Raporu-AGY500

29 29 Ar-Ge Yardımı İstek Formu Ar-Ge Yardımı İstek Formu aşağıdaki unsurlardan oluşur: Dönem Raporu (Elektronik) Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu ve Ekleri (Elektronik + Basılı-Islak İmzalı) Sonuç Raporu (Projenin son döneminde) (Elektronik)

30 30 Dönem Raporu 1.Dönem Faaliyetleri 2.Proje Planına Uygunluk 2.1 Öngörü Gerçekleşme Karşılaştırma Tabloları 2.2 Proje Değişiklik Bildirimi 2.3 Proje Yönetimi 3.Projenin Ar-Ge Kazanımları 4.Ek Bilgi

31 31 Ödeme Süreci Destek oranı ve tutarının belirlenmesi İzleyici Raporu TEYDEB Uzman Değerlendirmesi Firmaya ödemenin yapılması

32 Teşekkürler... www.teydeb.tubitak.gov.tr teydeb@tubitak.gov.tr prodis@tubitak.gov.tr


"Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 28-29.07.2011 KAYSERİ Proje Önerisi Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları