Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EMEKLİLİK VE SİCİL İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EMEKLİLİK VE SİCİL İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 EMEKLİLİK VE SİCİL İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı EMEKLİLİK VE SİCİL İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 BİRİM SORUMLUSU: Sebahattin ENGÜR İletişim:0312 705 12 83
TESCİL VE SİCİL BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU: Sebahattin ENGÜR İletişim:

3 SİCİL BİRİMİNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER :
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı SİCİL BİRİMİNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER : Sicil birimlerinde aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. A- Tescil İşlemleri B- Devlet Hizmet Yükümlülüğü Tamamlama İşlemleri C- Aylıksız İzin İşlemleri D- Asalet İşlemleri E- Hizmet Birleştirme ve Borçlanma İşlemleri

4 657 sayılı DMK nın 62nci maddesi;
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı A- TESCİL İŞLEMLERİ Özlük dosyaları Kurumumuzda muhafaza edilen personel için dikkat edilmesi gereken hususlar; İlk defa açıktan atanan personele tebligat işlemleri ikametinin bulunduğu Genel Sekreterlik tarafından (daha önce il sağlık müdürlüklerinin yaptığı gibi) yapılacaktır. Tebligat yapıldığı halde kanuni süresi içerisinde görevine başlamayan personelin atama kararının iptal edilebilmesi için kuruma bilgi verilmesi gerekmektedir. 657 sayılı DMK nın 62nci maddesi; İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, 63 üncü maddesi; Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

5 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
Naklen tayinlerde; personelin ayrılış-başlayış tarihleri ÇKYS ye girilecek ve ilgili evraklar Kuruma gönderilecektir. Şayet personel zamanında göreve ayrılış-başlayış yapmaz ise kararın iptal edilebilmesi için Kuruma bildirilmelidir. Naklen tayinlerde; başlayış tarihleri meyil müddetini aşmış ise; personelin kanuni mazeretini belirten belge başlayış yazısı ile birlikte gönderilmelidir. (SGK emekli olurken bu geç başlamanın sebebini sormaktadır.) Naklen tayin olan personelin görevinden ayrılışının sağlanması ve ÇKYS ye işlenmesi, eğer ayrılış yapılamıyor ise (askerlik doğum izni vs.) Kuruma geciktirilmeden bildirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir sebeple görevinden uzaklaştırılan veya görevine iade edilen personelin bilgilerinin mutlaka ÇKYS ye işlenmesi ve ilgili evrakların Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Genel Sekreterliklere gelen talepler öncelikle ilgili birim tarafından incelenecek ve Kuruma gönderilmesi gerekiyor ise Kurumumuza gönderilecektir.

6 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
Kuruma kesinlikle evrakların asılları gönderilmeli, fotokopiler Genel Sekreterlikte kalmalıdır. Kişi daha önce başka bir kurumda çalıştığını veya Kurumumuzda başka unvan veya statüde çalıştığını beyan ederek hizmetlerinin derece, kademe ve hizmet puanında değerlendirilmesini istemektedir. Bu hizmetlerinin değerlendirilebilmesi için hizmetlerini gösterir resmi bir belge veya hizmet belgesinin kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Personelin izin ve raporları kuruma gönderilmemeli Genel Sekreterlikteki dosyasında muhafaza edilmelidir. Ancak asistan veya eğitim görevlilerinin izin ve raporları Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Disiplin işlemlerine dair evrakların Kurumumuz Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi gerekmektedir. (Yeni yapılanmada disiplin birimi Hukuk Müşavirliğinin altında görev yapmaktadır) Uzmanlık eğitimlerini tamamlayanların dosyalarının Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

7 ÇKYS KARAR AYRILIŞ/BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı ÇKYS KARAR AYRILIŞ/BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

8 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı

9 B- DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAMA İŞLEMLERİ:
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı B- DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAMA İŞLEMLERİ: Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak göreve başlayan Uzman ve Pratisyen Tabipler göreve başladıklarında ÇKYS de DHY bitirme ekranından Devlet Hizmeti Yükümlüsü durumu kontrol edilmelidir. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olup da Devlet Hizmeti Yükümlülüğü görünmüyor ise Kurumumuza bilgi verilmelidir. Tabip ve Uzman Tabipler Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladıklarında; ilgili form doldurularak izin ve rapor bilgileri kontrol edildikten sonra onaylanarak üst yazı ile Kurumumuza gönderilecektir. Tabip olarak, uzman tabip olarak ve yan dal uzmanlığı için ayrı ayrı devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmakta olup Genel Sekreterliklerin buna göre DHY işlemlerini ÇKYS den kontrol etmeleri gerekmektedir. Daha önce Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile atanmış olan bir personel istifa edip tekrar Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurasıyla atanırsa istifa etmeden önceki DHY gün sayısı, yeni DHY gün sayısı ile birleştirilemez.

10 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
DHY TAMAMLAMA SAYFASI

11 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
ÜST YAZI ÖRNEĞİ

12 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
FORM ÖRNEĞİ

13 657 Sayılı Kanunun 77, 78 ve79 maddeleri bu yönerge dışındadır.
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı D- AYLIKSIZ İZİN: tarihli ve 1001 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesinde “Aylıklı izin, aylıksız izin ve yurtdışı izin işlemlerine ilişkin onaylar, merkez teşkilatında görev yapanlar için Kurum Başkan Yardımcısı, taşra teşkilatında görev yapanlar için ise genel sekreter, tarafından imzalanacaktır” denilmektedir. 657 Sayılı Kanunun 77, 78 ve79 maddeleri bu yönerge dışındadır. 657 Sayılı Kanunun 77. Maddesinde belirtilen aylıksız izin yetkisi Sayılı kanun ile Bakana verilmiştir (Daha önce Başbakan tarafından verilmekte idi). 657 Sayılı Kanunun 77. Maddesine göre Yabancı memleketlerin resmi kurumlarında veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara ilgili Kurumun Teklifi ile Bakanlığın onayı ile (her üç yılda bir Bakan’ın izni alınmak kaydıyla)memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde 10 yıla kadar, uluslararası kuruluşlarda 21 yıla kadar maaşsız izin verilebilir. Akseptans ve Burslu eğitim; 657 Sayılı Kanunun 78. ve 79. maddeleri gereği izin alacakların evrakları Bakanlık Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. İzin verme onayları anılan Genel Müdürlükçe alınmaktadır.

14 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
657 Sayılı Kanunun 78. ve 79. maddeleri gereği Mesleklerine ait öğrenimlerini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan yurt dışında, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere 2 yıla kadar aylıksız izin kullanabilirler. Bu süre en çok 1 kat uzatılabilir. Sicil birimi sadece “…2 yıla kadar aylıksız izin kullanabilirler. Bu süre en çok 1 kat uzatılabilir.” kısmı ile ilgilenmektedir. 657 Sayılı Kanunun 78 ve 79 maddesine göre ücretsiz izinli sayılanlar izin dönüşü göreve başlayış yazılarını, Başbakanlığın 18/01/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2007/3 nolu genelgesine göre (lisans üstü eğitim, inceleme ve araştırma yapmak veya bilgi görgüsünü artırmak amacıyla gönderilenlerin katıldıkları programlarla ilgili seyahat sonuç raporları üç ay içerisinde kurumlarına ve devlet personel başkanlığına verilecektir.”) çalışma yaptığına dair belge 1 raporların (Bakanlık makamının hazırlamış olduğu yeni formata göre) düzenlenmesi gerekmektedir. Bu belge Bakanlık Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün sitesinde mevcuttur.

15 Doğum Nedeniyle Kullanılan Aylıklı İzinler;
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı Doğum Nedeniyle Kullanılan Aylıklı İzinler; Doğum yapan memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile analık izni verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda memurun çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Doğumdan önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan ve doğum sonrası analık iznine eklenmesi gereken azami beş haftalık süre içerisinde kanuni izinlerini kullanan kadın memurun, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınan kanuni izinler doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyecektir.

16 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
Memurun doğumdan önceki sekiz haftalık analık izninin, doğum tarihinden önceki üç haftaya kadarki kısmını Kurumunda çalışarak geçirebileceği, bu durumda tabip raporuna bağlı olarak Kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği azami beş haftalık izin süresinin doğum sonrası analık izni süresine ekleneceği hükme bağlanmış olduğundan, sağlık durumunun uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı sürelerin doğum sonrası analık iznine eklenmesi mümkün bulunmamaktadır. Doğumun erken gerçekleşmesi halinde doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda ve doğum sonrası analık izni kullanılırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

17 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
Kadın memurun 32. haftadan önce doğum yapması halinde erken doğum sebebiyle kullanılamayan 8 haftalık doğum öncesi analık izni süresinin tamamı doğum sonrası analık iznine ilave edilecektir. Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülemeyecektir. Devlet memurluğuna atanmadan önce doğum yapan ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz haftalık süre içerisinde göreve başlayanlara, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde doğum yaptığı tarih dikkate alınarak sadece sekiz haftalık doğum sonrası analık izni süresinin kalan kısmı kullandırılacaktır.

18 Doğum Nedeniyle Kullanılan Aylıksız İzinler :
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı Doğum Nedeniyle Kullanılan Aylıksız İzinler : 6111 sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur kanunun 108. maddesinin B fıkrası gereği Doğum yapan memura 104. madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Eşi doğum yapan memura eşinin devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın mezkur kanunun 108. maddesinin B fıkrası gereğince isteği halinde 24 ay verilen aylıksız iznin başlangıç tarihi eşinin doğum yaptığı tarihten itibaren 24 aylık süresinin bitimini geçemeyecektir. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izninin (asgari 8, azami 13 hafta) bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihi olarak belirlenmiştir. Doğum yaptıktan sonra ataması yapılan memura, isteği üzerine doğum sonrası sekiz haftalık sürenin bitimini takip eden tarihten itibaren yirmi dört aylık sürenin bitimini aşmayacak şekilde, aylık izin kullandırılacaktır.

19 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
Doğum sonrası analık izninin bitiminde aylıksız izin verilen ve izini keserek göreve başlayan memurun yeniden aylıksız izin talebinde bulunması halinde bu memura doğum sonrası analık izninin bitiş tarihini takip eden 24 aylık sürenin aşılmaması kaydıyla tekrar aylıksız izin verilecektir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar veya memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine 24 aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

20 Hastalık Nedeniyle Kullanılan Aylıklı ve Aylıksız İzinler:
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı Hastalık Nedeniyle Kullanılan Aylıklı ve Aylıksız İzinler: 105. maddenin son fıkrası gereğince “ Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz. Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen aylıklı iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

21 Hizmet Yılı Nedeniyle Kullanılan Aylıksız İzinler:
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı Hizmet Yılı Nedeniyle Kullanılan Aylıksız İzinler: Devlet memurlarının 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla 2 defada kullanılmak üzere toplam 1 yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Eş Durumu Nedeniyle Kullanılan Aylıksız İzinler: Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade edebilmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen personel, sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan personel, en az 6 ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 657 Sayılı Kanunun 77’nci maddesine göre izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir. Eşinin yurtdışında görevlendirilmesinden dolayı aylıksız izin kullanacak olan memurun; eşine ait görev belgesi, nüfus kayıt örneği, kendisinin dilekçesi, eşinin göreve başlama tarihi ile görev bitiş tarihlerini belirten belgeleri görev yaptığı birime ibraz etmek durumundadır

22 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
ASALET İŞLEMLERİ Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47. maddeye göre ilan edilen kadro sayıları kadar kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54. Maddesinin ikinci fıkrası gereği “…bir yıldan az iki yıldan çok olamaz…” ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 12/08/1988 tarih ve 768/07139 sayılı görüşü gereği adaylık süresi kesintisiz olması gerekmektedir. Aday olarak atanan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 55. Maddesi gereğince “Önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve bu eğitimler neticesinde Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. (60 ve üzeri puan almaları şarttır.)”Temel ve hazırlayıcı eğitim programları kişinin bağlı bulunduğu kurumda yapılır.

23 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 57. Maddesi (Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, 56. madde hükümlerine göre ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar.) gereğince ceza almış olan personelin kesinlikle asli memurluğa atanma işlemlerinin yapılmaması gerekmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 58. Maddesi gereğince “Adaylık süresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.” 6111 sayılı Kanunun yayımlanma tarihi olan tarihinden sonra uyarma ve kınama cezası da dahil olmak üzere disiplin cezası alan aday memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57. maddesinde belirtilen usule uygun olarak ilişiklerinin kesilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

24 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
Sağlık Bakanlığı emrinde 657 sayılı Devlet memurlarına tabi olarak ve aday memur statüsünde çalışmakta iken 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu çerçevesinde sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıksız izinli sayılan personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve 58. maddeleri çerçevesinde adaylık eğitimlerine tabi tutulmaları, adaylık eğitimlerine başlamış olanlar açısından da adaylık eğitimlerine devam etmeleri ve adaylık süresinin sonunda da mezkur maddelere göre asli memurluğa atanmaları gerektiği Devlet Personel Başkanlığının tarih ve sayılı görüşünde yayımlanmıştır. Aday memurun adaylık süresi içinde sözleşmeli statüde çalıştığı süreler adaylık süresine dahil edilmez. Aylıksız izinli sayıldığı süreler, erkek adayların askerlikte geçirdiği süreler adaylık süresine dahil edilmez.

25 HİZMET BİRLEŞTİRME VE BORÇLANMA İŞLEMLERİ
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı HİZMET BİRLEŞTİRME VE BORÇLANMA İŞLEMLERİ Kamu Hastaneleri Birliklerine bağlı kurumlarda çalışan tün personelin hizmet birleştirme ve borçlanma işlemleri Genel Sekreterliklerce yapılmaktadır. Hizmet Birleştirme İşlemleri için uyulması gereken kurallar: Hizmet birleştirme talebinde bulunan personelden; 1- Dilekçe 2- Sigorta sicil numarası veya Bağ-kur sicil numarası 3- Nüfus cüzdanı fotokopisi 4- Evli bayanlardan evlenme cüzdanı fotokopisi 5- Çalıştıkları kurumlardan hangi unvanda çalıştıklarına dair belge İstenecek ve bu belgeler ÇKYS kayıtlarından faydalanılarak Genel Sekreterliğinizce düzenlenecek hizmet belgesi ile birlikte sigorta il müdürlüğüne gönderilecektir.

26 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
Sigorta İl Müdürlüğünden gelen cevap yazısının şahsa değil kuruma hitaplı olması gerekmektedir. Şahsa hitaplı yazılar ile gelen belgeler ve bilgi amaçlı olan belgeler işleme alınmayıp, ilgili kuruma iade edilecektir. (SGK’ dan alınan internet çıktılarında resmi işlemlerde kullanılmaz, bilgilendirme amaçlıdır ibaresi olduğundan bu belgelerle işlem yapılamaz.) SGK’dan alınan prim ödeme gün sayısını gösterir belge kontrol edilirken kişinin hizmet süresinin Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile çakışmamasına ve verilen tarih aralığında geçen sürenin doğruluğunun da yine ÇKYS’ye kayıt yapılarak kontrolünün Genel Sekreterliğinizce yapılması gerekmektedir. Eğer kişinin hizmetleri ÇKYS’de çıkan gün sayısından fazla ise ilgili kurumla tekrar yazışma yapılarak prim gün sayısının düzeltilmesi istenmelidir. Prim ödeme gün sayısı ÇKYS’nin hesapladığından az olabilir. Çünkü ÇKYS kayıtları iki tarih arasında olabilecek en çok günü hesaplar. SGK’dan alınan Prim gün sayısı ÇKYS’nin hesapladığı gün sayısından en çok 1 gün fazla olabilir. Yurtdışı Hizmetlerinin birleştirilmesi için Hizmet Belgesi ile birlikte tüm belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

27 Hizmet Borçlanma İşlemleri içim Uyulması Gereken Kurallar:
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı Hizmet Borçlanma İşlemleri içim Uyulması Gereken Kurallar: Kişiden emekli sicil numaralarının da yer aldığı şartsız borçlanma talep dilekçelerinin ve Genel Sekreterlikçe düzenlenecek onaylı hizmet belgesinin de yanı sıra borçlanma türüne göre aşağıdaki belgeler temin edilecektir. 1. Askerlik borçlanması: Terhis Belgesi 2. Aylıksız izin borçlanması: Aylıksız izin borçlanma formu ve onayı 3. Seçimler nedeniyle açıkta geçen sürelerinin borçlanması: İstifa dilekçesi ve onayı

28 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
4. Asistanlık Borçlanması: Tıp Diploması ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli suretleri, yabancı uyruklular için Türk vatandaşlığına kabulüne dair Bakanlar Kurulu kararının tarih ve sayısını gösterir belge, yurt dışında ihtisas yapanlar için ihtisas yaptıkları sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerini belgenin o ülke dilinde ve Türkçe tercümesinin aslının ya da noter tasdikli suretlerinin ilgililerden temini ile uzmanlık eğitiminde geçen sürelerin ne kadarının ihtisas süresinden sayıldığını da Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Genel Sekreterlikçe sorulması gerekmektedir 5- Yurt Dışı Hizmet Borçlanması: Yurt dışındaki hizmet süresini gösterir belgenin o ülke dilinde ve Türkçe Tercümesinin noter tasdikli sureti. Hizmet Borçlanmasının konusuna göre yukarıdaki belirtilen belgeler doğrudan SGK İl Müdürlüğüne Genel Sekreterlik tarafından gönderilecektir. Daha sonra SGK kişiyi borçlandırarak borç fişini Kurumumuza veya Genel Sekreterliğe göndermektedir. Eğer borç fişi Kurumumuza gelmiş ise Genel Sekreterliğinize gönderilmektedir. Genel Sekreterliğinize gelen borç fişi kişiye tebliğ edilir, eğer kişi borcu kabul ettiyse banka dekontlarını Kurumumuza değil borçlanmayı gerçekleştiren ilgili SGK birimine göndererek sonucundan Kurumumuza bilgi verilecektir. Kişi borçlanmayı kabul etmediği takdirde dilekçesi ile doğrudan SGK Başkanlığına bildirmesi gerekir.

29 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
Hizmet birleştirme ve borçlanmaya dair gelen cevabi yazılar ve unvan belgeleri terfilerinde değerlendirilmek üzere Kurumumuza gönderilecektir. Yıllık izin sürelerinin hesabında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınır. Emekli sicil numarasının tespit edilemediği durumda nüfus kayıt örneği, hizmet belgesi ve şahıs bildirim formunun doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi gerekmektedir. Konularına göre tüm yazı örnekleri ÇKYS’de ilgili modül içerisinde olup modüllerin kullanımı da Genel Sekreterliğiniz yetkisindedir. Yeşil pasaport almak için kadro ve derecelerin bildirilmesi talepleri; kişinin ikamet ettiği veya istifa ettiği ilde bulunan genel sekreterlikçe, birden fazla genel sekreterlik var ise ikametinin bulunduğu bölgedeki genel sekreterlik tarafından sonuçlandırılacaktır.

30 Okul diplomalarının sisteme girilmeden gönderilmemesi gerekmektedir
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı Çalışan veya İstifa eden personele hizmet belgesi çalıştığı veya istifa ettiği Genel Sekreterlik tarafından verilecektir. Yazışmalarda personelin sicil numarasının mutlaka yazılması gerekmektedir. Okul diplomalarının sisteme girilmeden gönderilmemesi gerekmektedir İl içi hareketlerde personelin sicil numarasının silinip T.C. Kimlik numarasının yazılmaması gerekmektedir.

31 BÜTÜN İŞLEMLERİNİ ÇKYS ÜZERİNDEN
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı GENEL SEKRETERLİKLER BÜTÜN İŞLEMLERİNİ ÇKYS ÜZERİNDEN YAPMAK ZORUNDADIRLAR

32 İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı
TEŞEKKÜR EDERİZ…


"EMEKLİLİK VE SİCİL İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları