Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALIŞMA SAATLERİ KOŞULLARININ TANITIMI VE ÖZLÜK HAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALIŞMA SAATLERİ KOŞULLARININ TANITIMI VE ÖZLÜK HAKLARI"— Sunum transkripti:

1 ÇALIŞMA SAATLERİ KOŞULLARININ TANITIMI VE ÖZLÜK HAKLARI
KANUN VE YÖNETMELİKLER: Yataklı Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliği, 657 Sayılı Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar(28/02/ sayılı kanun)

2 Çalışma saatleri: Çalışma süresi : 40 saat
-Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınarak farklı çalışma süreleri saptanabilir. -Bakanlar Kurulunca Devlet memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır. Buna göre çalıştırılacak sözleşmeli personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir. Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

3 Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tespiti:
Yataklı tedavi kurumlarında çalışmalar günün 24 saatinde kesintisiz devam eder. Bu şekilde çalışanların çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

4 NÖBETE TABİ OLANLAR VE OLMAYANLAR
Nöbet tutma yükümlülüğü olmayanlar : Hastane Müdürü, Başhemşire, Mühendis, Teknik Hizmetler Amiri (Mühendis ise) Nöbet tutma yükümlülüğü olanlar : diğer tüm personeller (memur, hastabakıcı, hemşire, teknisyen..) nöbet tutmakla yükümlüdür.

5 Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:
Amiri olan devlet memurları Amiri oldukları hizmet birimlerinin görevlerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.

6 Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:
kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

7 Mal bildirimi: Devlet memurları, kendileri, eşleri ve çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler. Net aylık tutarının 5 katından fazla olan varlıklarını kapsar. Sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimleri yenilenir Mal varlığında değişiklik olduğunda ; 1 ay içinde mal bildirimi yenilenmelidir

8 Adayların yetiştirilmesi:
Aday memur????? Aday olarak atanan memurlar, Temel eğitime, Hazırlayıcı eğitime, Staja tabi tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. Temel eğitim ile hazırlayıcı eğitim aynı kurumda yapılır. (Adaylık süresi en az 1 yıl en fazla 2 yıldır. Aday memurların başka kuruma nakli yapılamaz)

9 Adaylık devresi içinde göreve son verme:
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanların kurumla ilişkileri kesilir. Adaylık devresi içinde veya sonunda, ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) 3 yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar. Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz.

10 Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, işe başlamak zorundadırlar.

11 Yukarıdaki Süreler 1 -İzinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında, başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi, 2 – İşlerini devir zorunda olanlar (sayman, veznedar) devrin sona ermesinden sonra 3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.

12 Kademe ve derece ilerlemesi:
Derece Derece (3/1 , 3/2 , 3/3) Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, bir kademe ilerlemesi uygulanır.

13 Askerlik Askere alınan devlet memuru askerlik süresince izinli sayılırlar. Askerliği bitirip memuriyete dönmek isteyenler; terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren 30 gün içinde göreve başlatmak zorundadırlar. Askerlikte geçen süre kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

14 Çekilme: Devlet memuru yazılı olarak memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Bu şekilde çekilmiş sayılanlar bir yıl geçmeden, devlet memurluğuna dönemezler.

15 Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Bu usule uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

16 Çekilmede devir ve teslim süresi:
Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar ( veznedar..), bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Devir teslim işlemlerini yapmadan ayrılanlar 3 yıl geçmeden devlet memurluğuna alınamazlar.

17 Yıllık izin: Devlet memurlarının yıllık izin süresi,
10 yıllık olana kadar yirmi gün, 10 yılın üzerindeki hizmeti olanlar için 30 gün (657, 2547 ve 4/B’li personel)

18 Yıllık izinlerin kullanılışı:
Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl? ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir. Ve tek bir parçada kullanılır.(657,6547 ve 4-B)

19 Mazeret izni: Kadın memura ; doğumdan önce 8 hafta,
doğumdan sonra 8 hafta toplam 16 hafta analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8+2 sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu raporla belgeleyenler, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir.. doğum öncesinde kullanılamayan tüm analık izinleri doğum sonrası analık izni süresine eklenir ( doğum erken olması hali dahil) (657,2547 ve 4B) Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir. (657,2547)

20 Memura, eşinin doğum yapması halinde 10 gün (657/2547), sözleşmeli personele 2 gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde 7 gün izin verilir. (657/2547), sözleşmeli personele 3 gün verilir.(4-B) Mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde, aynı usulle on gün daha verilebilir. ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

21 SÜT İZNİ: Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.(657/2547) Sözleşmeli personele, günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. (4/B) Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. (657/2547/ 4-B)

22 Hastalık ve refakat izni:
Alınan raporların kurum tabipliği, aile hekimliği ve SGK ile anlaşmalı kurumlardan düzenlenmesi esastır. Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.

23 İzin süresinin sonunda, hastalığının devam eden memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, Bu sürelerin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair resmî sağlık kurulu raporunu ibraz etmesi zorunludur. Bu sürenin sonunda iyileşemeyen memurlar hakkında ise emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine (12/18) ait sürenin hesabında dikkate alınır.

24 Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır. Memurlara tek hekim raporu ile - bir defada en çok on gün rapor verilebilir. Raporda kontrol muayenesi öngörülmüş ise kontrol muayenesi sonrasında tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor verilebilir.

25 Kontrol muayenesi sonrası hastalık raporlarının on günü aşması durumunda bu raporun sağlık kurulunca verilmesi zorunludur. Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen hastalık raporları sağlık kurulunca verilir.(657,2547) Resmi tabip raporu ile yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.(4-B)

26 Kamu hizmetlerinde aksamaya yol açılmaması için, hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

27 Yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları, dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilir. Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.

28 Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması hâlinde,
- Memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. - Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır.

29 Yıllık izinde hastalık
raporu alınması; Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder. 30 gün yıllık izin (12 gün izin/10 gün rapor /18 gün izin ) yıllık izin devam eder. (22 gün izin/10 gün rapor/8 gün izin) rapor bitiminde görevine başlar. 10 gün izin/10 gün rapor/ 10 gün izin) görevine başlar.

30 Refakat iznine ilişkin esaslar
a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin, b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

31 Sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler yer alır. Gerekli görülmesi hâlinde üç aylık süre aynı koşullarda bir katma kadar uzatılır.

32 Aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden fazla memur refakat izni kullanamaz.
Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresi altı ayı geçemez. Refakati gerektiren durumun ortadan kalkması hâlinde memur iznin bitmesini beklemeksizin göreve başlar. Göreve başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında ilgili kanunlar gereğince işlem yapılır.

33 Refakat izninin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir. Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir.

34 Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar, kesinleştiği tarihten itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmi dört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

35 Burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan Veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile Yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

36 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde, memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

37 Sözleşmeli Personelin Yeniden Hizmete Alınması
Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

38 Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl;
Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

39 Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

40 ÇALIŞMA HAYATINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

41 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003
Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar izin verilir. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

42 İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondurt günden, b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara yirmi günden, c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı günden az olamaz.

43 Yıllık ücretli iznin uygulanması
Öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

44 Çalışma süresi Madde 63 - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırıl-mamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Madde 67 - Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur. İşin niteliğine göre işin başlama ve bitiş saatleri işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir.

45 Ara dinlenmesi Madde 68 - Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere; a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, c) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, ara dinlenmesi verilir.

46 Dinlenmeler bir işyerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir.
Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

47 Analık halinde çalışma ve süt izni
Madde 74 - Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onalı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir.

48 Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir.

49 Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.
Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır.

50 İsteği halinde kadın işçiye, onalı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir. Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.

51 İşçi ve işverenin sorumluluğu
Madde 96 - İş denetimi ve teftişine yetkili iş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere, işverenlerin gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısıyla telkinlerde bulunmaları, işçileri gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye sevk veya herhangi bir suretle zorlamaları veyahut işçilerin ilgili makamlara başvurmaları, haber ve ifade vermeleri üzerine, bunlara karşı kötü davranışlarda bulunmaları yasaktır.

52 ÇALIŞMA HAYATINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ


"ÇALIŞMA SAATLERİ KOŞULLARININ TANITIMI VE ÖZLÜK HAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları