Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILLIK VE MAZERET İZİNLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILLIK VE MAZERET İZİNLERİ"— Sunum transkripti:

1 YILLIK VE MAZERET İZİNLERİ

2 Anayasanın 50. maddesinde:
Her çalışanın dinlenme hakkına sahip olduğu hükme bağlanmıştır.

3 Devamlı çalışmanın verdiği yorgunluğu gidermek ve yeniden güç kazanarak çalışmaya başlamak için dinlenmeye ihtiyaç vardır.

4 YILLIK İZİN: Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için 20 gün,

5 Hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür.

6 Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

7 Yıllık izin sürelerinin hesabında:
1- Hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri,

8 2- Kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri,

9 3- Muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıkta okul devresinde geçen süreler,
Dikkate alınır.

10 Aday memurların yıllık izni:
Adaylık süresinde bir yılını dolduranlar, asli memurluğa atanmasalar bile yıllık izin kullanabilirler.

11 Yıllık izinlerin kullanılışı:
Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.

12 Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir
Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

13 Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

14 Mazeret izinleri: A) Kadın memura; Doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenir.

15 Hamileliğin 32. haftasında sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilir.

16 Raporda belirtilmek şartıyla, fiilen çalışılan beş hafta doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

17 Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

18 B- Erkek memura, karısının doğum yapması nedeni ile isteği üzerine 10 gün babalık izni verilir.

19 C- Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 gün evlenme izni verilir.

20 D- Eşinin, çocuğunun, ölümü hâllerinde isteği üzerine 7 gün izin verilir.

21 E- Memurun; ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine 7 gün izin verilir.

22 F- Eşinin; ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine 7 gün izin verilir.

23 G- Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.

24 H- Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

25 I) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

26 Refakat izni: Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde,

27 bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.

28 Aylıksız izin: A) Memura, refakat iznin bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.

29 B) Doğum yapan memura, analık izni süresinin bitiminden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

30 C) Eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

31 D) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinmesi hâlinde memura istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

32 Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

33 E) Çeşitli imkanlarla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar

34 veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile yabancı memleketlerde görevlendirilen memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.

35 F) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla 5 hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

36 Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

37 G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

38 Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinlerinde, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

39 Memur, görevinin başından resmi bir belgeyle ayrılır
Memur, görevinin başından resmi bir belgeyle ayrılır. Dönüşünde görevine başlaması da resmi yazıyla olur.

40 Yıllık İzin Kullanılırken Hastalanan Memurun Göreve Başlaması:
tar.iti. 5 gün yıllık izin alan memur, tar. 2 gün rapor alırsa hangi tarihte görevine başlar?

41 24.03.2014 tar.iti. 5 gün yıllık izin alan memur,
tar. Görevine başlaması gerekir. tar. 2 gün rapor alan tar. Rapor süresi biter. Memur yıllık iznin bitiminde görevine başlaması gerekir.

42 Kullanılamayan iki günlük yıllık izin daha sonra amirin uygun göreceği bir tarihte kullanılabilir.

43 Rapor, Yıllık iznin başlama tarihinden önce bitiyorsa, yıllık iznin başlama tarihinde, sonra ise raporun bitiş tarihinde göreve başlanması gerekir.

44 Uygulamada birlik sağlanması için Per. Dai. Bşk
Uygulamada birlik sağlanması için Per. Dai. Bşk. Web sitesinde bulunan Yeni İzin Formunun kullanılması gerekmektedir. Varsa Sorularınız…


"YILLIK VE MAZERET İZİNLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları