Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN. KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 KAPSAMA GİREN İDARELER-1/2 MALİYE BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI İL ÖZEL İDARELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN. KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 KAPSAMA GİREN İDARELER-1/2 MALİYE BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI İL ÖZEL İDARELERİ."— Sunum transkripti:

1 1 YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN

2 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 KAPSAMA GİREN İDARELER-1/2 MALİYE BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI İL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALKINMA AJANSLARI

3 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 KAPSAMA GİREN İDARELER-2/2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YURTKUR TRTRTÜK TEDAŞ ASKİİSKİOSBTOBB KOSGEB TÜRMOB TBBVAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESK

4 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR-1/2 Vergi Daireleri KAPSAMA GİREN ALACAKLAR-1/2 Vergi Daireleri 00 Gecikme faizi ve gecikme zamları 6183 sayılı Kanun kapsamına giren diğer alacaklar Her türlü vergi, resim ve harçlar Usulsüzlük özel usulsüzlük cezaları 00 Vergi ziyaı cezaları Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi Öğrenim ve katkı kredisi 00 Haksız alınan destekler Eğitime katkı payı Bazı idari para cezaları 00 Fon payı Ecrimisil

5 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5 KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI 00 Nüfus idari para cezaları Askerlik idari para cezaları Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş idari para Cezaları 00 Seçim idari para cezaları Trafik idari para cezaları 00 Karayolu taşıma idari para cezaları

6 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 6 Başvuru Kanunun yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için yazılı başvuru şarttır. Başvuruların son günü 2 Mayıs 2011 tarihidir. Başvurular (elektronik ortamda yapılması zorunlu olan beyan ve bildirimler hariç) posta yoluyla yapılabilecektir. Matrah/vergi artırımına yönelik başvurular elektronik ortamda da yapılabilecektir. Başvurularda 1 Seri No.lu Tebliğ ekinde yer alan formlar çoğaltılarak kullanılabilecektir. Borçlu olunan her vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır. Başvuru formunda dava açılmayacağı, kanun yollarına başvurulmayacağı ve açılmış davalardan vazgeçileceği belirtilecektir. Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam borç için başvuru şarttır. BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

7 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7 6111 sayılı Kanun Birikmiş borçları ödeme kolaylığı Davaların sulh yoluyla çözümü kolaylığı İncelemesi başlamış olan mükelleflere mali avantaj ve ödeme kolaylığı Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanın teşviki Vergi incelemesine tabi olmama avantajı KANUNLA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR VE DİĞER MALİ AVANTAJLAR KANUNLA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR VE DİĞER MALİ AVANTAJLAR Kayıtlarını düzeltme avantajı Varlık barışı imkanlarından yararlanma avantajı

8 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 8 Tahsil Edilecek Tutarlar Alacak asıllarının tamamı Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50’si Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si İdari para cezalarının tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı Vazgeçilen Tutarlar KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA ALACAK TUTARININ TESPİTİ

9 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9 Tahsil Edilecek Tutarlar  Davanın bulunduğu safhaya göre; Alacak asıllarının (ilk tarhiyat tutarı üzerinden) %50’si, %20 si, veya tasdik edilen tutarın tamamı Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %25’i, %10’u veya tasdik edilen tutarın %25’i Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının % 25’i, %10’u veya tasdik edilen tutarın %25’i İdari para cezalarının %50’si, %20’si veya tasdik edilen kısmın %50’si İHTİLAFLI ALACAKLARDA Tahsil Edilecek Tutar

10 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 10 Tahsil Edilecek Tutarlar Tarh edilen vergilerin % 50’si Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE tutarı, Kanunun yayımlandığı tarihinden dava açma süresinin bitim tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %25’i Tarh edilen verginin %50’si Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 75’i Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %75’i Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı Vazgeçilen Tutarlar İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR

11 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 11 İNCELEME SAFHASINDAKİ ALACAKLAR- Uygulama Uygulama İncelemelerin tamamlanmasını müteakip ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır. Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlayarak ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. Vergi aslına bağlı olmayan cezalara ilişkin 31.12.2010 tarihinden önceki tespitler esas alınacaktır. Elektronik ortamda verilmesi gereken; beyannameler, Ba, Bs formları, süresinde verilmemesi nedeniyle kesilecek özel usulsüzlük cezaları için tespit tarihi olarak beyanname/formların verilme süresinin son gününü izleyen gün esas alınacaktır.

12 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12 Tahsil Edilecek Tutarlar Tarh edilen verginin tamamı Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihine kadar TEFE/ÜFE tutarı Alacak aslına bağlı olmayan cezaların tamamı Pişmanlık zammı ve gecikme faizinin tamamı Vergi ziya cezasının tamamı Vazgeçilen Tutarlar PİŞMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR ALACAK TUTARININ TESPİTİ

13 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13 ÖRNEK 2006 vergilendirme dönemine ilişkin 25.03.2007 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2006 dönemi için 20.000,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve vergi ziyaı cezası ile özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi 08.04.2008 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyat 08.05.2008 tarihinde itirazsız tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir. Gelir Vergisi : 20.000,00 TL Vergi Ziyaı Cezası : 20.000,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası: 1.390,00 TL Gecikme Faizi : 5.500,00 TL Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : 14.279,44 TL Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı : 14.279,44 TL TOPLAM : 75.448,88 TL

14 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 14 ÖRNEK Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları şu şekilde olacaktır. Ödenecek Tutar Gelir Vergisi : 20.000,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası: 695,00 TL TEFE/ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) : 2.003,00 TL TEFE/ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan G. Zammı Yerine) : 2.665,84 TL TOPLAM : 25.363,84 TL Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar Vergi Ziyaı Cezası : 20.000,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası: 695,00 TL Gecikme Faizi : 5.500,00 TL Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : 14.279,44 TL Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı : 14.279,44 TL TOPLAM : 54.753,88 TL

15 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 15 MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMI 1 Mükelleflerin 2006 2007 2008 2009 yıllarına ilişkin 2 Gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahlarını Kanunda öngörülen oranda artırılması 3 Katma değer vergisi veya gelir (stopaj), kurumlar ( stopaj) vergisi tutarlarını Kanunda öngörülen oranda artırılması

16 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 16 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I) MATRAH ARTIRIMI VE VERGİ ORANLARI İLE ASGARİ ARTIRIM TUTARI YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) (İŞLETME H.) ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) (BİLANÇO ESASI VE SERBEST MESLEK KAZANCI) VERGİ ORANI 2006% 306.370 9.550 % 20 2007% 256.880 10.320 % 20 2008% 207.480 11.220 % 20 2009% 158.150 12.230 % 20 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2. ve 3. maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır.

17 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 17 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I) KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ORANLARI VE ASGARİ ARTIRILACAK MATRAH TUTARLARI YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) VERGİ ORANI 2006% 3019.110% 20 2007% 2520.650% 20 2008% 2022.440% 20 2009% 1524.460% 20 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2. ve 3. maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır.

18 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 18 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (I) Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANI YILVERGİ ARTIRIM ORANI 2006% 3,0 2007% 2,5 2008% 2,0 2009% 1,5

19 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19 GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIMI Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri oÜcret ödemeleri oSerbest meslek erbabına yapılan ödemeler oYıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler oKira ödemeleri oÇiftçilere yapılan ödemeler oVergiden muaf esnafa yapılan ödemeler üzerinden tevkif ederek beyan ettikleri gelir (stp) vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır.

20 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 20 Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (I) Matrah/vergi artırımı üzerinden hesaplanan vergiler, Kanunda belirtilen şekilde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranının 2 katı oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir. Ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır. Artırılan matrahlar için ayrıca geçici vergi hesaplanmayacaktır. Mükellefler defter ve belgeleri muhafaza ve istendiğinde ibraza mecburdurlar. Bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde gerekli cezalar kesilecektir. Artırım için verilen beyannamelerden damga vergisi alınmayacaktır. Matrah/vergi artırımında bulunulan yıllar için beyannamelere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir.

21 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 21 İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan malları kayda alanlara STOK BEYANI Kayıtlarını düzeltme imkanı verilmekte ve belirli oranda bir vergi ödemeleri halinde herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır. Kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan malların çıkışını yapanlara Stok Beyanı

22 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 22 İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR Türü Kayda Alınacak Değer Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV KDV İndirimi Beyan ve Ödeme Zamanı Emtia Rayiç bedel Genel orana tabi ise %10 İndirimli Orana tabi ise yarısı Yapılır 31.05.2011 tarihine kadar bir beyanname ve eki envanter listesiyle verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir. Makine Teçhizat Demirbaş Rayiç bedel Genel orana tabi ise %10 İndirimli Orana tabi ise yarısı Yapılmaz 31.05.2011 tarihine kadar bir beyanname ve eki envanter listesiyle verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir.

23 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 23 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLAR Türü Kayda Alınacak Değer Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV KDV İndirimi Beyan ve Ödeme Zamanı Emtia Maliyet + Kar Emtianın tabi olduğu KDV oranı Her türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir. 31.05.2011 tarihine kadar beyan edilecek ve vergisi aynı süre içinde ödenecektir. Kasa veya Net Ortaklar Cari Hesabı Düzeltme%3- 31.05.2011 tarihine kadar beyan edilecek ve vergisi aynı süre içinde ödenecektir.

24 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-1/3 ÖDEME Mayıs/2011 ayından başlamak üzere peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır. Taksitli ödemeler için taksit seçeneklerinden birinin seçilmesi zorunludur. İlk taksit ödeme süresi içinde yapılan peşin ödemelere herhangi bir faiz ve katsayı uygulanmayacaktır Taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden yıllık gelir/kurumlar vergisini, gelir/kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin vadesinde ödenmesi gerekmektedir.

25 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 25 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-2/3 Kredi Kartıyla Taksitli Ödeme Kredi kartıyla taksitli ödeme Vergi borçlarının kredi kartıyla ödenebilmesi imkanı getirilmiştir. Kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılacaktır.www.gib.gov.tr Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir. Borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir.

26 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 26 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-3/3 Mahsuben Ödeme Mahsuben Ödeme Kanun kapsamında vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler mahsuben ödenebilecektir. Mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır. Mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın 1 ay içerisinde ödenmesi istenecek bu sürede ödeme yapıldığı takdirde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

27 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 27 İl özel idareleri, belediyeler ve spor kulüplerine borçlarını tasfiye edebilmeleri için daha uzun sürede ödeme imkanı verilmektedir. İl özel idareleri ve belediyeler borçlarını 6 yılda 36 taksitte, Spor kulüpleri ise 7 yılda 42 taksitte, Çiftçiler; orman kredileri, tarım kredileri, sulama birliklerine olan borçları ile arazi bedellerinden kaynaklanan borçlarını 5 yılda 5 eşit taksitte, ödeyebilecektir. Özel Ödeme Süreleri ÖZEL ÖDEME SÜRESİ

28 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 28 KATSAYI UYGULAMASI Yapılandırılan alacağın tamamının en geç 31.05.2011 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz ve katsayı uygulanmayacaktır. Taksitli ödemelerde; başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecek, seçilen ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir. 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 katsayısı esas alınacaktır. Özel ödeme süresi verilen alacaklar için 1,20, 1,25, 1,30 ve 1,35 katsayıları belirlenmiştir. (Belediyeler, spor kulüpleri, çiftçiler)

29 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 29 Ödenmeyen Taksitler Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Ancak, ödenmeyen taksit geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Cari yükümlülükler açısından da 1 takvim yılında en fazla 2 defa ihlal hakkı verilmektedir. Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit tutarlarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır. SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER

30 30


"1 YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN. KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2 KAPSAMA GİREN İDARELER-1/2 MALİYE BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI İL ÖZEL İDARELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları