Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN"— Sunum transkripti:

1 YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN

2 KAPSAMA GİREN İDARELER-1/2
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAPSAMA GİREN İDARELER-1/2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MALİYE BAKANLIĞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI İL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KALKINMA AJANSLARI

3 KAPSAMA GİREN İDARELER-2/2
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAPSAMA GİREN İDARELER-2/2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI YURTKUR TRT RTÜK KOSGEB TEDAŞ ASKİ İSKİ OSB TOBB TÜRMOB TESK TBB VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 KAPSAMA GİREN ALACAKLAR-1/2 Vergi Daireleri
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAPSAMA GİREN ALACAKLAR-1/2 Vergi Daireleri 00 Vergi ziyaı cezaları Usulsüzlük özel usulsüzlük cezaları Her türlü vergi, resim ve harçlar 00 Fon payı Eğitime katkı payı Bazı idari para cezaları 00 Gecikme faizi ve gecikme zamları 6183 sayılı Kanun kapsamına giren diğer alacaklar Ecrimisil Kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi Öğrenim ve katkı kredisi 00 Haksız alınan destekler

5 KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAPSAMA GİREN İDARİ PARA CEZALARI Askerlik idari para cezaları Trafik idari para cezaları Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş idari para Cezaları 00 Karayolu taşıma idari para cezaları 00 Nüfus idari para cezaları 00 Seçim idari para cezaları

6 BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ Başvuru Kanunun yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için yazılı başvuru şarttır. Başvuruların son günü 2 Mayıs 2011 tarihidir. Başvurular (elektronik ortamda yapılması zorunlu olan beyan ve bildirimler hariç) posta yoluyla yapılabilecektir. Matrah/vergi artırımına yönelik başvurular elektronik ortamda da yapılabilecektir. Başvurularda 1 Seri No.lu Tebliğ ekinde yer alan formlar çoğaltılarak kullanılabilecektir. Borçlu olunan her vergi dairesi itibarıyla ayrı ayrı başvuruda bulunulacaktır. Başvuru formunda dava açılmayacağı, kanun yollarına başvurulmayacağı ve açılmış davalardan vazgeçileceği belirtilecektir. Taşıtlar için yapılacak başvurularda her bir taşıt itibarıyla toplam borç için başvuru şarttır.

7 KANUNLA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR VE DİĞER MALİ AVANTAJLAR
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KANUNLA GETİRİLEN KOLAYLIKLAR VE DİĞER MALİ AVANTAJLAR Birikmiş borçları ödeme kolaylığı 6111 sayılı Kanun Davaların sulh yoluyla çözümü kolaylığı İncelemesi başlamış olan mükelleflere mali avantaj ve ödeme kolaylığı Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanın teşviki Vergi incelemesine tabi olmama avantajı Kayıtlarını düzeltme avantajı Varlık barışı imkanlarından yararlanma avantajı

8 KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA ALACAK TUTARININ TESPİTİ
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARDA ALACAK TUTARININ TESPİTİ Tahsil Edilecek Tutarlar Alacak asıllarının tamamı Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %50’si Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si İdari para cezalarının tamamı Vazgeçilen Tutarlar Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

9 İHTİLAFLI ALACAKLARDA Tahsil Edilecek Tutar
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİLAFLI ALACAKLARDA Tahsil Edilecek Tutar Tahsil Edilecek Tutarlar Davanın bulunduğu safhaya göre; Alacak asıllarının (ilk tarhiyat tutarı üzerinden) %50’si, %20 si, veya tasdik edilen tutarın tamamı Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının %25’i, %10’u veya tasdik edilen tutarın %25’i Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %25’i, %10’u veya tasdik edilen tutarın %25’i İdari para cezalarının %50’si, %20’si veya tasdik edilen kısmın %50’si

10 İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR Tahsil Edilecek Tutarlar Tarh edilen vergilerin % 50’si Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE tutarı, Kanunun yayımlandığı tarihinden dava açma süresinin bitim tarihine kadar geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %25’i Vazgeçilen Tutarlar Tarh edilen verginin %50’si Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı Alacak aslına bağlı olmayan cezaların % 75’i Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %75’i Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

11 İNCELEME SAFHASINDAKİ ALACAKLAR- Uygulama
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME SAFHASINDAKİ ALACAKLAR- Uygulama Uygulama İncelemelerin tamamlanmasını müteakip ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır. Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlayarak ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. Vergi aslına bağlı olmayan cezalara ilişkin tarihinden önceki tespitler esas alınacaktır. Elektronik ortamda verilmesi gereken; beyannameler, Ba, Bs formları, süresinde verilmemesi nedeniyle kesilecek özel usulsüzlük cezaları için tespit tarihi olarak beyanname/formların verilme süresinin son gününü izleyen gün esas alınacaktır.

12 PİŞMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR ALACAK TUTARININ TESPİTİ
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI PİŞMANLIKLA YAPILAN BEYANLAR ALACAK TUTARININ TESPİTİ Tahsil Edilecek Tutarlar Tarh edilen verginin tamamı Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihine kadar TEFE/ÜFE tutarı Vazgeçilen Tutarlar Alacak aslına bağlı olmayan cezaların tamamı Pişmanlık zammı ve gecikme faizinin tamamı Vergi ziya cezasının tamamı

13 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖRNEK 2006 vergilendirme dönemine ilişkin tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2006 dönemi için ,00 TL gelir vergisi tarh edilmesi ve vergi ziyaı cezası ile özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyat tarihinde itirazsız tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları şu şekildedir. Gelir Vergisi : ,00 TL Vergi Ziyaı Cezası : ,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası : ,00 TL Gecikme Faizi : ,00 TL Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : ,44 TL Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı : ,44 TL TOPLAM : ,88 TL

14 Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖRNEK Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması halinde, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları şu şekilde olacaktır. Ödenecek Tutar Gelir Vergisi : ,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası : ,00 TL TEFE/ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine) : ,00 TL TEFE/ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan G. Zammı Yerine) : ,84 TL TOPLAM : ,84 TL Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar Vergi Ziyaı Cezası : ,00 TL Gecikme Faizi : ,00 TL Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı : ,44 TL Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı : ,44 TL TOPLAM : ,88 TL

15 MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMI
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MATRAH VEYA VERGİ ARTIRIMI 1 Mükelleflerin 2006 2007 2008 2009 yıllarına ilişkin 2 Gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahlarını Kanunda öngörülen oranda artırılması 3 Katma değer vergisi veya gelir (stopaj), kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarını Kanunda öngörülen oranda artırılması

16 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I)
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I) MATRAH ARTIRIMI VE VERGİ ORANLARI İLE ASGARİ ARTIRIM TUTARI YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) (İŞLETME H.) (BİLANÇO ESASI VE SERBEST MESLEK KAZANCI) VERGİ ORANI 2006 % 30 6.370 9.550 % 20 2007 % 25 6.880 10.320 2008 7.480 11.220 2009 % 15 8.150 12.230 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2. ve 3. maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır.

17 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I)
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI (I) KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ORANLARI VE ASGARİ ARTIRILACAK MATRAH TUTARLARI YIL MATRAH ARTIRIM ORANLARI ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL) VERGİ ORANI 2006 % 30 19.110 % 20 2007 % 25 20.650 2008 22.440 2009 % 15 24.460 Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında ödenmiş ve bu vergi türleri için Kanunun 2. ve 3. maddelerinden yararlanılmamış ise vergi oranı %15 olacaktır.

18 KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (I)
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIMI (I) Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANI YIL VERGİ ARTIRIM ORANI 2006 % 3,0 2007 % 2,5 2008 % 2,0 2009 % 1,5

19 GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIMI
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELİR (STOPAJ) VERGİSİ ARTIRIMI Mükelleflerin 2006 ila 2009 yıllarında beyan ettikleri Ücret ödemeleri Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler Kira ödemeleri Çiftçilere yapılan ödemeler Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler üzerinden tevkif ederek beyan ettikleri gelir (stp) vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmaktadır.

20 Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (I)
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler (I) Matrah/vergi artırımı üzerinden hesaplanan vergiler, Kanunda belirtilen şekilde ödenmediği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki gecikme zammı oranının 2 katı oranında gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilecektir. Ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu yapılmayacaktır. Artırılan matrahlar için ayrıca geçici vergi hesaplanmayacaktır. Mükellefler defter ve belgeleri muhafaza ve istendiğinde ibraza mecburdurlar. Bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde gerekli cezalar kesilecektir. Artırım için verilen beyannamelerden damga vergisi alınmayacaktır. Matrah/vergi artırımında bulunulan yıllar için beyannamelere usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir.

21 STOK BEYANI Stok Beyanı
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STOK BEYANI İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan malları kayda alanlara Kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan malların çıkışını yapanlara Stok Beyanı Kayıtlarını düzeltme imkanı verilmekte ve belirli oranda bir vergi ödemeleri halinde herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

22 İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN MALLAR Türü Kayda Alınacak Değer Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV KDV İndirimi Beyan ve Ödeme Zamanı Emtia Rayiç bedel Genel orana tabi ise %10 İndirimli Orana tabi ise yarısı Yapılır tarihine kadar bir beyanname ve eki envanter listesiyle verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir. Makine Teçhizat Demirbaş Yapılmaz

23 KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLAR
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYANLAR Türü Kayda Alınacak Değer Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV KDV İndirimi Beyan ve Ödeme Zamanı Emtia Maliyet + Kar Emtianın tabi olduğu KDV oranı Her türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir. tarihine kadar beyan edilecek ve vergisi aynı süre içinde ödenecektir. Kasa veya Net Ortaklar Cari Hesabı Düzeltme %3 -

24 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-1/3
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-1/3 ÖDEME Mayıs/2011 ayından başlamak üzere peşin veya taksitle ödeme yapılacaktır. Taksitli ödemeler için taksit seçeneklerinden birinin seçilmesi zorunludur. İlk taksit ödeme süresi içinde yapılan peşin ödemelere herhangi bir faiz ve katsayı uygulanmayacaktır Taksit ödeme süresince verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden yıllık gelir/kurumlar vergisini, gelir/kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisinin vadesinde ödenmesi gerekmektedir.

25 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-2/3 Kredi Kartıyla Taksitli Ödeme
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-2/3 Kredi Kartıyla Taksitli Ödeme Kredi kartıyla taksitli ödeme Vergi borçlarının kredi kartıyla ödenebilmesi imkanı getirilmiştir. Kredi kartı kullanılmak suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılacaktır. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecektir. Borçlu tarafından yapılan ödeme tutarını gösterir alındı, kredi kartı ile ödeme işleminin yapıldığı tarih itibarıyla verilecek ve borç ödenmiş kabul edilecektir.

26 ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-3/3 Mahsuben Ödeme
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ-3/3 Mahsuben Ödeme Mahsuben Ödeme Kanun kapsamında vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler mahsuben ödenebilecektir. Mahsup taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesi şarttır. Mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın 1 ay içerisinde ödenmesi istenecek bu sürede ödeme yapıldığı takdirde Kanun ihlal edilmiş sayılmayacaktır.

27 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ÖZEL ÖDEME SÜRESİ Özel Ödeme Süreleri İl özel idareleri, belediyeler ve spor kulüplerine borçlarını tasfiye edebilmeleri için daha uzun sürede ödeme imkanı verilmektedir. İl özel idareleri ve belediyeler borçlarını 6 yılda 36 taksitte, Spor kulüpleri ise 7 yılda 42 taksitte, Çiftçiler; orman kredileri, tarım kredileri, sulama birliklerine olan borçları ile arazi bedellerinden kaynaklanan borçlarını 5 yılda 5 eşit taksitte, ödeyebilecektir.

28 KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KATSAYI UYGULAMASI KATSAYI UYGULAMASI Yapılandırılan alacağın tamamının en geç tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Kanunun yayımlandığı tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz ve katsayı uygulanmayacaktır. Taksitli ödemelerde; başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecek, seçilen ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecektir. 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 katsayısı esas alınacaktır. Özel ödeme süresi verilen alacaklar için 1,20, 1,25, 1,30 ve 1,35 katsayıları belirlenmiştir. (Belediyeler, spor kulüpleri, çiftçiler)

29 SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER
KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER Ödenmeyen Taksitler Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilecektir. Ancak, ödenmeyen taksit geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir. Cari yükümlülükler açısından da 1 takvim yılında en fazla 2 defa ihlal hakkı verilmektedir. Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit tutarlarının % 10’unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmayacaktır.

30 Teşekkürler


"YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları