Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ VE KAMU SAĞLIĞI. YASAL ÇERÇEVE Roma Antlaşması’nın 3. ve 152. maddelerine göre kamu sağlığı politikalarının genel amacı: Roma Antlaşması’nın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ VE KAMU SAĞLIĞI. YASAL ÇERÇEVE Roma Antlaşması’nın 3. ve 152. maddelerine göre kamu sağlığı politikalarının genel amacı: Roma Antlaşması’nın."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ VE KAMU SAĞLIĞI

2 YASAL ÇERÇEVE Roma Antlaşması’nın 3. ve 152. maddelerine göre kamu sağlığı politikalarının genel amacı: Roma Antlaşması’nın 3. ve 152. maddelerine göre kamu sağlığı politikalarının genel amacı:  Yüksek kaliteli bir sağlık hizmeti sunulmasına katkıda bulunmak,  Kamu sağlığını iyileştirmek,  İnsan hastalıklarını engellemeyi teşvik etmek,  İnsan sağlığını tehdit eden sebepleri ortadan kaldırmak.

3 SAĞLIK POLİTİKASININ GENEL AMAÇLARI  Toplumun sağlık kalitesini yükseltmek,  Herkesin sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğini sağlamak,  Hakkaniyetli finansmanı sağlamak,  Verimliliği sağlamak,  Yüksek kaliteli ve uygun sağlık hizmetlerini sağlamak,  Sağlık harcamalarını kontrol etmek.

4 KAMU SAĞLIĞI ÇERÇEVESİ: EYLEM PROGRAMI  Kamu sağlığı alanındaki bilimsel altyapının geliştirilmesi ile etkili sağlık müdahalelerinin ve verimli sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi,  Sağlığı tehdit eden unsurlarla başa çıkabilmek için kapasite ile erken uyarı sistemleri ve acil müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi,  Genel sağlığı teşvik faaliyetleri ile hastalık engelleme eylemleri ve özel risk azaltımı ve yok etme araçlarını destekleme ve geliştirme için sağlık göstergelerinin (determinant) tespit edilmesi.

5 KAMU SAĞLIĞI ÇERÇEVESİ: EYLEM PROGRAMI Sağlık konusundaki bilginin geliştirilmesi aşağıdaki eylemlerle sağlanacaktır: Sağlık konusundaki bilginin geliştirilmesi aşağıdaki eylemlerle sağlanacaktır:  Sağlık tarama (monitoring) sistemin kurulması ve işletilmesi,  Analiz, rehberlik, raporlama ve danışmanlık mekanizmaların kurulması ve geliştirilmesi.

6 KAMU SAĞLIĞI ÇERÇEVESİ: EYLEM PROGRAMI Sağlığı tehdit eden unsurlara acil müdahale aşağıdaki eylemlerle gerçekleşecektir: Sağlığı tehdit eden unsurlara acil müdahale aşağıdaki eylemlerle gerçekleşecektir:  Bulaşıcı hastalıkları önlemek için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi,  Diğer sağlık tehditlerini önlemek için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.

7 KAMU SAĞLIĞI ÇERÇEVESİ: EYLEM PROGRAMI Sağlık göstergelerinin (determinant) tespit edilmesi için aşağıdaki eylemler gerçekleşecektir: Sağlık göstergelerinin (determinant) tespit edilmesi için aşağıdaki eylemler gerçekleşecektir:  Hayat tarzı ile ilgili sağlık göstergeleri hakkında stratejiler ve önlemler geliştirme,  Sosyo-ekonomik sağlık göstergeleri hakkında stratejiler ve önlemler geliştirme,  Çevresel sağlık göstergeleri hakkında stratejiler ve önlemler geliştirme.

8 SAĞLIK GÖSTERGELERİ Hayat tarzı ile ilgili sağlık göstergeleri:  Gıda/obezite ve alkol, tütün politikası, HIV/AIDS, genetik sorunlar ve sağlık eşitsizlikleri alanında stratejiler geliştirme. Sosyo-ekonomik göstergeler:  Dezavantajlı gruplar ve bunlara yönelik çalışmalar (Konut/kent gelişimi, çalışma koşulları ve yaşlılık gibi),  Sağlık alanındaki eşitsizlikleri yok etmek için yapılan yatırım. Çevresel göstergeler:  Ultra Viole ve optik radyasyon,  Farkındalık oluşturma ile ilgili iyi uygulamalar.

9 KAMU SAĞLIĞI ÇERÇEVESİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ  Görünürlük ve Sorumluluk: Açıklık (openness) ve şeffaflıktır (transparency),  Üye Devletlerin Katılımı: Yerindenlik (subsidiarity) ve oransallıktır (proportionality),  Uluslararası İşbirliği: Üçüncü ülkeler, EFTA, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ile işbirliği yapma.

10 AB TOPLULUK PROGRAMLARI  Kamu sağlığı alanında Topluluk eylem programı (2003-2008)  E-Sağlık

11 KAMU SAĞLIĞI ALANINDA TOPLULUK EYLEM PROGRAMI (2003-2008) Eylem programının genel amaçları: Eylem programının genel amaçları:  Kamu sağlık sisteminin gelişimi için sağlık bilgilerinin arttırılması,  Sağlık tehditlerine acil müdahale kapasitesi ile koordinasyonunu güçlendirme,  Sağlık göstergelerini tespit ederek hastalıkların önlenmesi kamu sağlığının iyileştirilmesi,  Sağlık eşitsizlikleri ile mücadele etme,  Entegre ve sektörlerarası sağlık stratejileri geliştirilerek üst seviyede insan sağlığının korunması.

12 KAMU SAĞLIĞI ALANINDA TOPLULUK EYLEM PROGRAMI (2003-2008) Bütçe:  2003-2008 arası dönem için geçerli olan eylem programının toplam bütçesi 312 milyon avrodur.  Her bir proje teklifinin bütçesinin %60’ını fonlanmaktadır. %40’ı teklif sahibi tarafından karşılanmalıdır.

13 KAMU SAĞLIĞI ALANINDA TOPLULUK EYLEM PROGRAMI (2003-2008) Programa başvurabilecek ülkeler:  AB üyesi 25 üye,  Bulgaristan, Romanya ve Türkiye,  EFTA/EEA ülkeleri (İzlanda, Liechtenstein ve Norveç).

14 E-SAĞLIK  E-Sağlık Eylem Programı, Bilgi Toplumu’nun avantajlarından tüm Avrupa vatandaşlarının faydalanmasını sağlayan E-Avrupa Eylem Planı’nın bir parçasıdır.  E-Sağlık Eylem Programı’nın temel amacı, Avrupa E-Sağlık Alanı oluşturmak ve dünyanın çeşitli yerlerindeki çevrimiçi (online) sağlık sistemlerinden AB’nin faydalanmasını sağlamak.

15 E-SAĞLIK Programın temel hedefleri:  Üye Devletlerin karşılaştığı ortak sorunları tespit etme ve e-sağlığı desteklemek için doğru bir çerçevenin oluşmasını sağlamak,  E-sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması için pilot uygulamalar yapmak,  İyi tecrübeleri paylaşmak ve gelişmeleri değerlendirmek.

16 ORTAK SORUNLARI TESPİT ETME  Sağlık bilgi sistemlerinin birlikte işlerlik standardı oluşturma,  Hastaların ve sağlık çalışanlarının mobilitesi,  Altyapı ve teknolojilerin geliştirilmesi,  E-sağlık sistemlerinin uygunluğu ve akreditasyonu,  E-sağlık hizmetlerinin ve sistemlerinin modernizasyonu için yatırım yapma.

17 PİLOT FAALİYETLER YAPMA  Sağlık eğitimi ve hastalıkla mücadele hakkında halkın ve ilgili kurum personeline eğitimlerin verilmesi,  Entegre sağlık bilgi ağları kurma,  Sağlık kartı ve sağlık sigorta kartı kullanımını teşvik etme.

18 İYİ UYGULAMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ  İyi uygulamaların yaygınlaştırılması,  Değerlendirme.

19 SAĞLIK VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI ALANINDA TOPLULUK EYLEM PROGRAMI (2007-2013) Programın 3 kolu bulunmaktadır:  Sağlık ve tüketicinin korunması alanlarının genel amaçları ve alınacak önlemler,  Sağlık alanına ilişkin özel amaçlar ve alınacak önlemler,  Tüketicinin korunmasına ilişkin özel amaçlar ve alınacak önlemler.

20 SAĞLIK VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI ALANLARININ GENEL AMAÇLARI VE ALINACAK ÖNLEMLER  Bireylerin kontrolü dışındaki risklerden ve tehditlerden vatandaşların korunması,  Sağlıkları ve çıkarları hakkından daha iyi karar vermeleri için bir tüketici olarak vatandaşların kapasitesini artırmak,  Sağlık ve tüketici politikasının amaçlarını bütün politikalara dahil etmek,  AB politika yapım sürecine sivil toplumun katılımını artırmak,  İki alanda da uluslararası işbirliğini teşvik etmek,  İyi tecrübelerin ve bilgilerin paylaşılması için uzmanlardan ve kurumlardan oluşan ulusötesi ağlar kurmak,  Güvenli ürünlerin (safety of products) kullanımı teşvik etmek.

21 SAĞLIK ALANINA İLİŞKİN ÖZEL AMAÇLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER  Sağlık tehditlerine karşı vatandaşların korunması: Özellikle bulaşıcı (communicable) hastalıkların önlenmesi amacıyla sağlık sistemlerinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır,  Daha sağlıklı bir yaşamı temin edecek politikaların teşvik edilmesi,  Büyük hastalıkların tekrarlanmasını engellemek için sağlık göstergelerinin tespit edilmesi,  Sağlık sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini artıracak önlemleri alma.

22 TÜKETİCİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖZEL AMAÇLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER  Tüketicileri ve piyasayı daha iyi anlama,  Tüketicilerin korunması için daha iyi yasal düzenlemelerin yapılması,  Kanunların daha iyi uygulanması, gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi,  Tüketicilerin daha iyi bilgilendirilmesi ve eğitilmesi.

23 PROGRAMA KATILABİLEN AB ÜYESİ OLMAYAN ÜLKELER  EFTA-EEA ülkeleri (İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç),  Aday ülkeler (Türkiye ve Hırvatistan),  Batı Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya),  Uluslararası örgütler (DSÖ, DB gibi).


"AVRUPA BİRLİĞİ VE KAMU SAĞLIĞI. YASAL ÇERÇEVE Roma Antlaşması’nın 3. ve 152. maddelerine göre kamu sağlığı politikalarının genel amacı: Roma Antlaşması’nın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları