Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yıldırım BAHADIR Programcı-Proje Sorumlusu Karabük Valili ğ i Bilgi İş lem Ş ube Müdürlü ğ ü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yıldırım BAHADIR Programcı-Proje Sorumlusu Karabük Valili ğ i Bilgi İş lem Ş ube Müdürlü ğ ü."— Sunum transkripti:

1 Yıldırım BAHADIR Programcı-Proje Sorumlusu Karabük Valili ğ i Bilgi İş lem Ş ube Müdürlü ğ ü

2  Yetki Modülü üzerinde yapılan revizyon kapsamında; yetki taleplerinin sistem üzerinden yapılması sa ğ lanmı ş tır. Buna ba ğ lı olarak sayfa, birim ve evrakçı yetkisi talep eden kullanıcı talep açıklamasını ve seçimlerini yaparak kayıt i ş lemini tamamlar. Talep proje sorumlusuna dü ş er ve proje sorumlusu yetkilendirme i ş lemini gerçekle ş tirdikten sonra amir onayı ile yetki tanımlanır.

3  Sisteme giri ş yapan her kullanıcı yetki talebinde bulunabilir. Bu i ş lem için e- İ çi ş leri ana sayfasının sol menüsünde Yetki Talep menüsüne giri ş yapılır. Yetki Talep sayfasına giri ş yapıldı ğ ında, kullanıcı tarafından onaya gönderilecek amir, açıklama ve evrak seçimi gerçekle ş tirilir.

4

5  Onaya gönderilecek amir, kullanıcı tarafından belirlenir. Bu alanda kullanıcı birim amirini seçebilir. Birim amiri alanında herhangi bir sınırlama getirilmemi ş olup, kullanıcı birim ş efini, ş ube müdürünü, ba ş kan/ ba ş kan yardımcısını, genel müdür/ genel müdür yardımcısını, kaymakamı, vali/vali yardımcısını vb. seçebilir. Amir seçiminde önemli olan kullanıcının talep etti ğ i yetki konusunda onay verecek olan, konu hakkında bilgisi bulunan amirin seçimin yapılmasıdır.

6  Açıklama alanında kullanıcı talep etti ğ i yetkiyi açık ve eksiksiz olarak belirtmelidir. Bu noktada kullanıcı tarafından talep edilen modül adı, bu modülün hangi birim için kullanılaca ğ ı yazılmalıdır. Örne ğ in, Çankaya Kaymakamlı ğ ın’da görev alıyorum, kaymakamlık için bilgi edinme, valilik kaymakamlık idare kurulu modülü yetkilerini istiyorum.

7  Açıklaması tam olarak belirtilmeyen talepler proje sorumlusu tarafından reddedilerek kullanıcıya geri gönderilir.  Evrak seç alanı zorunlu alan olmayıp, talep edilen yetkiyle ilgili olarak alınmı ş bir onay evrakı ya da herhangi bir yazı ş ma varsa ek olarak ili ş kilendirilebilir. Bu evraklar proje sorumluları tarafından görüntülenir.  Yetki Talep İş leminde kayıt kriterleri tamamlandıktan sonra Kaydet butonuna basılarak yetki talep süreci tamamlanır. Talep edilen yetki proje sorumlusuna dü ş er.

8  Yapılan kayıtlar sayfanın altında otomatik olarak listelenir.  Yapılan yetki talepleri için sistem birtalep numarası üretir. Bu talep numarası ile i ş leminizi takip edebilirsiniz.  Yapıaln yetki talepleri bir birimde bulunan tüm proje sorumlularının görebilece ğ i yetki talep havuzuna dü ş er. İş lemi yapacak olan proje sorumlusu talebi teslim alarak süreci ba ş latır. Teslim alan proje sorumlusu alanında bu i ş i gerçekle ş tirecek olan proje sorumlusu adı listelenir.

9  Onay durumu kolonunda talebin hangi a ş amada oldu ğ u takip edilir. Yeni kayıt durumunda olan talepler için güncelleme i ş lemi yapılabilir. Kaydın sa ğ tarafında bulunan güncelle butonuna basılarak yetki açıklaması, amir ve varsa evrak bilgisi güncellenebilir. Proje sorumlusu tarafından teslim alınmı ş olan kayıtlar için kullanıcı tarafından artık bir i ş lem yapılamaz.  Listelenen kayıtların sa ğ tarafında bulunan Detay butonuna basılarak talebe ait detay bilgileri incelenir.

10  İş lemin sonuçlanması durumunda detay butonuna basıldı ğ ı zaman i ş leme ait tüm süreçler sayfanın altında listelenir.

11  Sistemde amir durumu ile kayıtlı olan personel sisteme giri ş yaptı ğ ında anasayfada bulunan sol menüde Yetki İş lemleri Amir menüsü listelenir  Yetki İş lemleri Amir menüsü “Onayda Bekleyen Yetkiler” ve “Onayladı ğ ım Yetkiler” olarak iki ayrı sayfadan olu ş maktadır

12  Onayda Bekleyen Kayıtlar sayfasına Proje Sorumluları tarafından sayfa ve birim yetkisi verilmi ş olan kullanıcı bilgileri ve yetkisi ba ş ka bir kullanıcıya kopyalanan kullanıcı bilgileri dü ş er. Amir kullanıcısı sistemde onay için gönderilen yetkiler ve onay için gönderilen kopyalanan yetkiler sekmelerinde bu kayıtlara ula ş ır.

13

14  Onaylanmayı Bekleyen Yetkiler sekmesinin ba ş ında onay bekleyen kayıtların toplam sayısı yer alır. Bir sayfada 15 adet kayıt listelenir.  Amir statüsüde bulunan kullanıcılar sayfaya giri ş yaptı ğ ında, kendi isimlerine onaya gönderilmi ş yetki listelerine ula ş ılar. Onay sayfasında; yetki kayıt tarihi, yetki talep eden personel, yetki talep tipi, talep edilen yetki, yetki veren proje sorumlusu, yetki ba ş langıç ve biti ş tarihleri yer alır.  Onaya gönderilmi ş olan yetkiler amir tarafından uygun bulunması dahilinde onaylanabilir. Bu i ş lem için liselenen kayıtların sol tarafında bulunan kutucuk i ş aretlenerek ONAYLA butonuna basılır.  Sistem “Kayıt İş lemini onaylıyor musunuz?” uyarısını gösterir. Uyarının onaylanmasına ba ğ lı olarak i ş lem ba ş arılı mesajı alınır ve kullanıcıya talep etti ğ i yetk itanımlanmı ş olur.

15  Amir statüsünde bulunan kullanıcılar talep edilen edilen yetkileri uygun bulmad ğ ı takdirde, listelenen kayıtların sol tarafında bulunan kutucukları i ş aretleyerek REDDET butonuna basar.  Taleplerin reddedilmesi durumunda sistemde bulunan açıklama alanına reddetme nedeninin girilmesi gerekmektedir.  Reddet butonuna basıldı ğ ı zaman kullanıcıya “ Seçilen Kayıtlar reddedilecektir i ş lemi onaylıyor musunuz?” uyarısı açılır. Amirin uyarıyı onaylanamasına ba ğ lı olarak kullanıcının talep etti ğ i yetkiler tanımlanmaz.  Reddetme açıklamaları proje sorumluları tarafından Yetki Durum Takip sayfasında görüntülenir. Reddedilmi ş veya onaylanmamı ş olan yetkilerin bilgisi proje sorumlusu tarafından kullanıcıya iletilir.

16  Onayladı ğ ım Yetkiler sayfasında amir kullanıcısının i ş lem yaptı ğ ı (yetki talep onay ya da red i ş lemi) yetkiler listelenir. Bu sayfa Onaylanmı ş /Reddedilmi ş Yetkiler ve Onaylanmı ş / Reddedilmi ş Kopyalanmı ş Yetkiler sekmelerinden olu ş ur.  Onaylanmı ş / Reddedilmi ş Yetkiler sekmesinde amir kullanıcısı tarafından onaylanan ve reddedilen talepler listelenir. Onaylanmı ş olan talepler sarı, reddedilen talepler ise kırmızı ile listelenir.

17  Onaylanmı ş / Reddedilmi ş Kopyalanmı ş Yetkiler sekmesinde amir kullanıcısı tarafından onaylanan ve reddedilen yetki kopylama i ş lemleri listelenir. Onaylanmı ş olan talepler sarı, reddedilen talepler ise kırmızı ile listelenir.

18  Kopyalanmı ş yetkiler sekmesinde listenin sol tarafında bulunan Yetki Detay butonuna basılarak kopyalanması talep edilen yetkiye ait detay bilgiye ula ş ılır.

19


"Yıldırım BAHADIR Programcı-Proje Sorumlusu Karabük Valili ğ i Bilgi İş lem Ş ube Müdürlü ğ ü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları