Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEVER LOSE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEVER LOSE."— Sunum transkripti:

1 NEVER LOSE

2

3 İşyeri Sorumluluk Sağlık Nakliyat Konut
Araç Sağlık Nakliyat Konut

4 Optional Liability Insurance İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları
Elevator accident 3rd party Third party liablity Professional indemnity Public and products liability Employers liability İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı Üçüncü kişilere karşı sorumluluk Mesleki Sorumluluk İşletme ve ürün sorumluluk İşveren sorumluluk

5 rf

6 Policy Poliçe Provides Sağlamak Accidents Kaza Loss Kayıp Damage Hasar
Asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası Policy Poliçe Provides Sağlamak Accidents Kaza Loss Kayıp Damage Hasar Insured Sigortalı Death Ölüm Wounding Yaralanma Impairment Bozulma Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortası Premeditation Kasıt Deliberately Kasten Earthquakes Deprem Floods Sel Inundations Su baskını Fog Sis Avalanches Çığ Landslides Heyelan Explosions Patlama Fires Yangın Smoke Duman Steam Buhar

7 Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşılık Sorumluluk Sigortası

8

9 Mesleki Sorumluluk Sigortası
İşletme ve Ürünleri Sorumluluk Sigortası Agreement Anlaşma Chamber Meslek odası Union Sendika Institution Kurum Contract Sözleşme Covers İçermek Bodily Bedenen Material Maddi Occurrence Olay Happens Gerçekleşmek Scope Kapsam Stipulated Öngörülen

10

11

12 İşveren Mali Sorumluluk Sigortası
Accordance Uyum Heirs Mirasçılar Paid Ödenmiş Work accidents İş kazası Demands Talepler İncluded Dahil Occurring Oluşan Vehicle Araç Provided Sağlanan Occupational disease Meslek hastalığı

13 İşveren Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta ile, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır. Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarları da bu poliçe kapsamındadır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları ile manevi tazminat talepleri bu sigortanın teminat kapsamı dahilindedir. Aşağıda belirtilen rizikolar ayrıca teminata dahil edilebilir; -İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalar -Meslek hastalığı

14 Compulsory liability insurance Zorunlu Sorumluluk Sigortası
Hazardous material and hazardous waste LPG compulsory liability Private security compulsory Coast Facilities Sea Pollution Compulsory Compulsory Liability Insurance of Medical Malpractice Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık Tüpgaz zorunlu sorumluluk Özel güvenlik zorunlu Kıyı tesisleri deniz kirliliği zorunluluk Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası

15 Zorunlu Sorumluluk Sigortası
Tehlikeli madde ve tehlikeli atıkların zorunlu mali sigortası Flammable Yanıcı Explosive Patlayıcı Caustic material Kostik madde Manufacturers Üreticiler Warehouses Depolar

16 Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

17 LPG Compulsory Liability Insurance
This insurance covers the liability of the companies filling LPG against the bodily and/or material loss or damage of third parties as a result of explosion, leakage, burning of these LPG cylinders in the place they are used that they fill or have it filled by an another company and deliver the consumers directly or by a dealer Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, likit petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, doldurdukları, doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan tüketiciye ulaştırdıkları tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alır.

18

19 Coast Facilities Sea Pollution Compulsory Liability Insurance
This insurance provides coverage for legal liability of the insured in framework of “Act On Guidelines For Response To Emergencies And Compensation Of Losses In Case Of Pollution Of The Marine Environment With From Oil And Other Harmful Substances” no 5312 dated , expenses for purification of sea, transportation and removal of collected garbage, claims as a result of death or bodily damage of third parties and loss or damage of private goods arising from pollution or pollution risk in inland waters, coastal waters, continental shelf, exclusive economic zone of Turkey, caused by the coast facility indicated on the policy in respect of General and Special conditions herein Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu, ilgili genel şartlar ile işbu özel şartlar çerçevesinde teminat altına alınır.

20

21

22 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında her bir olay için azami teminat tutarı TL’dir. Her durumda sözleşme kapsamında ödenecek tazminat miktarı TL’yi aşamaz. Teminat tutarı maddi, manevi tazminat, yargılama giderleri ve hükmolunacak faiz tutarları için geçerlidir. Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından, mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından yaptırılır.

23 MFBP 140 Mesleki İngilizce-I Advisor : Yrd.Doç.Dr.Baki Rıza BALCI
Büşra Elif ŞENTARHANACI BANKING AND INSURANCE MFBP 140 Mesleki İngilizce-I Advisor : Yrd.Doç.Dr.Baki Rıza BALCI


"NEVER LOSE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları