Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

...Egitimhane.com... Ç İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LER. Ç İ ÇEKL İ B İ TK İ LER Ç İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "...Egitimhane.com... Ç İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LER. Ç İ ÇEKL İ B İ TK İ LER Ç İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LER."— Sunum transkripti:

1 ...Egitimhane.com... Ç İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LER

2 Ç İ ÇEKL İ B İ TK İ LER Ç İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LER

3 Bitkiler birçok canlının besin kayna ğ ıdır. Kendi besinlerini kendileri yapan bitkiler, tüm canlılar için büyük önem taşımakta- dır.Bitkiler di ğ er canlılar için yaşam kay- na ğ ı olan oksijeni üretirler. Bitkilerin kendi besinini yapma olayına fotosentez denir....Egitimhae.com...

4 çiçeksiz. Dolayısıyla çiçeksiz bitkilerde tohum bulunmaz. Ço ğ almaları sporlarla gerçekleşir. Çiçekli bitkilere göre daha basit yapılıdırlar. Suda ve nemli yerlerde yaşarlar. En tanınmışları karayosunları ve e ğ relti otlarıdır.

5 Ç İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LER

6 Ç İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LER Tohumun meydana geldi ğ i organ çiçektir. Dolayısıyla çiçeksiz bitkilerde tohum bulunmaz. Ço ğ almaları sporlarla gerçekleşir. Çiçekli bitkilere göre daha basit yapılıdırlar. Suda ve nemli yerlerde yaşarlar. 1- Su Yosunları (Alg’ler) : Nemli ortamlarda, denizlerde ve tatlı sularda yaşarlar. Su yosunlarına algler de denir. Tek ve çok hücreli olanları vardır. Gerçek kökleri olmamasına ra ğ men basit köksü yapıları olan basit yapılı bitkilerdir. Su yosunları hücrelerinde klorofil bulunur. Bu sayede kendi besinlerini kendileri yapar. Su yosunları genelde mavi, yeşil renkte olurlar. Yeşil, kahverengi, esmer, kırmızı alg’ler olmak üzere gruplandırılır. Bazı türleri hem tek hücreli hem de gözle görülecek büyüklükte (makroskobik) dir. (Acetebularia gibi).

7 2- Kara Yosunları : Su yosunlarından farklı olarak karada yaşamalarına ra ğ men iletim demetleri (damarları) olmadı ğ ı için nemli ve suya yakın yerlerde yaşarlar. Gerçek kökleri yoktur, bunun yerine suyu ve suda erimiş mineralleri alan rizoid adı verilen yapıları vardır. Ço ğ almalarında döl almaşı görülür. Nemli topraklarda, taş aralıklarında, a ğ aç kabuklarında ve havuz kenarlarında yetişir. İ letim demetleri yoktur. Döl almaşıyla eşeyli ürerler. Kara yosunlarında gövde ve yapraklar bulunur. Bunlar gerçek yapraklar olmayıp, yapra ğ ımsı yapıları vardır. Gövdeleri incedir. Gövde üzerinde yeşil yapraklar bulunur. Kara yosunları bulundukları yüzeyi kadife gibi kaplar.

8 3- E ğ relti Otları : Yapı olarak çiçekli bitkilere benzerler. Gerçek kök, gövde, yaprak ve damarları ( iletim demeti) vardır. Fotosentez yaparlar. Ço ğ unlukla karada yaşarlar. Ço ğ almalarında döl almaşı görülür. E ğ relti otları ormanlarda, a ğ aç diplerinde, nemli yerlerde ve dere kenarlarında yetişir. Çiçeksiz bitkilerin en gelişmişidir. Boyları genelde 40 – 100 cm arasında de ğ işir. Toprak üzerinde geniş ve yeşil renkli yaprakları vardır. E ğ relti otlarında kök, gövde ve yapraklar bulunur. Ancak bunlar da gerçek kök ve yapraklar de ğ ildir. İ letim demetleri vardır. Üremeleri kara yosunları gibidir. Yapra ğ ımsılar yer altı gövdesine yapışmıştır.

9 Ç İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LER, AKARSU KENARLARINDAK İ TAŞLARIN YÜZEY İ NDE, NEML İ TOPRAKLARDA, A Ğ AÇ GÖVDELER İ NDE, DEN İ Z, GÖL VE BATAKLIKLAR G İ B İ ÇOK GEN İ Ş ALANDA YAŞAYAN B İ TK İ TOPLULU Ğ UDUR. Ç İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LERE ÖRNEK OLARAK ALG, KARA YOSUNU,E Ğ RELT İ OTU, L İ KEN C İĞ ER OTU,K İ BR İ T OTU VE ATKUYRU Ğ U VER İ LEB İ L İ R. L İ KENLER TAŞ, KAYA VE A Ğ AÇLARIN YÜZEY İ NE TUTUNMUŞ ŞEK İ LDE YAŞARKEN, E Ğ RET İ OTLARI TOPRA Ğ A TUTUNMUŞ ŞEK İ LDE YAŞAR.............

10 Karayosunu

11 Spor E ğ relti otu ve karayosunları gibi çiçeksiz bitkiler sporla ürerler. Yaprakların alt kısımlarında taşıdı ğ ı spor keseleri uygun koşullarda çimlenerek yeni bir bitki oluşturur.

12 AÇIK TOHUMLULAR (Çiçeksiz Bitkiler-Gymnospermae) Kapalı tohumlular gerçek çiçek üretirler ve sayıları 250 milyona yakın türden oluşan bir bitkiler alemidirler… Meşe, kayın, gürgen, karaa ğ aç gibi yapraklı a ğ açlar bu gruba dahildir… Açık tohumlular ise çiçeksiz bitkiler olarak anılırlar ve bu bitkilerde geniş bir canlılar toplulu ğ udur. Çam, Gök nar, Sedir, Ladin gibi kozalaklı a ğ açlar, Sivaslar, Çinko gibi türler bu gruba dahildir… Çiçeksiz bitkilere örnek; Bataklık Servisi Çiçeksiz Bitkilerin yaprakları, i ğ ne gibi de ğ işik biçimlerde karşımıza çıkar. Bu bitkilerin yaprak biçimleri ile ilgili bazı örnekleri aşa ğ ıda görmektesiniz; Çiçekli bitkilerin tek sap ve tek yaprak yüzeyinden meydana gelen yapraklarına genel anlamda sade yapraklar denilmekte, tek sap üzerinde parçalı bir yapıda, yaprakçıklara ayrılmış biçimdeki yapraklara da bileşik yapraklar adı verilmektedir. Bileşik yapraklar kendi içinde; üçlü, çift tüysü, tek tüysü, katlı tüysü, elsi… gibi de ğ işik biçimlerde görülür. Aynı şekilde yaprakların dizilişine göre de; karşılıklı, almaçlı, sarmal, çevrem, haçsı gibi de ğ işik formlar vardır… Çiçeksiz bitkiler, belirgin bir üreme organı (çiçe ğ i) olmayan bitkilerdir. Kök, gövde ve yaprak gibi kısımlar iyi gelişmemiştir. Bazı çiçeksiz bitkilerde kök, gövde ve yaprak de ğ işikli ğ e u ğ rayarak başka yapılara dönüşmüştür.......

13 E Ğ RELT İ OTU......

14 L İ KEN

15 YAPRAK, B İ TK İ N İ N GAZ ALIŞ VER İ Ş İ N İ SA Ğ LAR. YAPRAK, B İ TK İ N İ N TERLEMES İ N İ SA Ğ LAR.

16

17 Ç İ ÇEKL İ B İ TK İ LERÇ İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LER a)Çiçekleri vardır.a)Çiçekleri yoktur. b)Kök,gövde ve yaprakları vardır.b)Gerçek kök,gövde ve yaprakları yoktur. c)Gövdede iletim boruları vardır. c) İ letim boruları,damarlı çiçeksiz bitkilerde olup,damarsız çiçeksiz bitkilerde yoktur. d)Eşeyli üreme yaparlar.d)Eşeyli ve eşeysiz üreme yaparlar.Bazı çiçeksiz bitkilerde döl almaşı görülür....Egitimhane.com...

18 Kök, gövde ve yaprakları vardır. Çiçe ğ i vardır Açık Tohumlu Bitkiler - Gymnospermae: Tohum taslakları, meyve yaprakları tarafından örtülmeden açıkta tohum meydana getiren bitkiler. Açık tohumlu bitkileri genellikle a ğ açlar ya da a ğ aççık formundaki odunsu bitkiler oluşturur. Genellikle herdem yeşil olup, yaprakları ço ğ unlukla i ğ nemsi şekildedir. Bu yüzden de, kuraklı ğ a dayanıklıdırlar. Kapalı Tohumlu Bitkiler - Angiospermae Tohum taslakları, meyve yapraklarının birleşmesiyle oluşan odacık içinde kapalı olarak tohum geliştiren bitkiler. Kapalı tohumlular, açık tohumlulara göre daha gelişmişlerdir. Genellikle otsu, odunsu ve çalı formunda olurlar. Ço ğ unun kültürü yapılır ve ekonomik önemleri vardır. Kapalı tohumlular, iki çenekliler (Magnoliopsida, Dicotyledoneae) ve bir çenekliler (Liliopsida, Monocotyledoneae) olmak üzere 2 sınıfa ayrılır

19 1-Çiçeksiz bitkilerin çiçekli bitkilerden farklı oldu ğ unu, 2-Nemli bölgelerdeki taşların yüzeylerine veya a ğ aç gövdelerinin kuzey yönüne bakan kısımlarında karayosunu olarak bitkiyi görürüz. NELER Ö Ğ REND İ K.

20 1-Aşağıdaki bitkilerden hangisi, spor adını verilen hücrelerle çoğalır? A.Kaktüs B.Meşe ağacı C. Kara yosunu D. GülA.KaktüsB.Meşe ağacıC. Kara yosunuD. Gül 2- Aşa ğ ıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilerin ço ğ almasını sa ğ layan hücredir? A.spor A.spor B. polen C. gamet D. YumurtaB. polenC. gametD. Yumurta 3- Aşa ğ ıdaki bitkilerden hangisi di ğ erlerinden farklıdır? A.Çam a ğ acıA.Çam a ğ acı B. Papatya C.Gül D. E ğ relti otuB. PapatyaC.Gül D. E ğ relti otu 7-Aşa ğ ıda verilenlerden hangisi çiçeksiz bitkidir? A ) KaktüsB ) Liken C ) MaydanozD ) Deve tabanı 5- aşa ğ ıdakilerden hangileri bitkide, yapra ğ ın görevidir? I. gaz alışverişi yapma II. fazla suyu dışarı atma III. besin yapma A. yalnız lllB.l –II A. yalnız lllB.l –II C.II –III D.I-II-IIIC.II –III D.I-II-III...Egitimhane.com...

21 TEBR İ KLER DO Ğ RU CEVAP......

22 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP

23 ......


"...Egitimhane.com... Ç İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LER. Ç İ ÇEKL İ B İ TK İ LER Ç İ ÇEKS İ Z B İ TK İ LER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları