Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.ahika.org.tr GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ. www.ahika.org.tr KALKINMA AJANSLARININ SAĞLADIĞI DESTEKLER Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.ahika.org.tr GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ. www.ahika.org.tr KALKINMA AJANSLARININ SAĞLADIĞI DESTEKLER Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan."— Sunum transkripti:

1 www.ahika.org.tr GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

2 www.ahika.org.tr KALKINMA AJANSLARININ SAĞLADIĞI DESTEKLER Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Güdümlü Proje Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği Teknik Destek

3 www.ahika.org.tr GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; Bölge Planında öngörülen öncelikler ve saha çalışmaları doğrultusunda, konusu koşulları Ajans öncülüğü ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

4 www.ahika.org.tr 1.TR71 Bölgesi ana paydaşlardan güdümlü proje fikirlerinin resmi yazı ile toplanması 2.İllerde paydaşlarla geniş katılımlı istişare toplantıları düzenlenerek desteklenebilecek güdümlü proje fikirlerinin tespit edilmesi 3.Kalkınma Kurulunda proje fikirlerinin değerlendirilmesi ve yeni fikirlerin oluşturulması 4.Tespit edilen proje fikirlerinin Yönetim Kuruluna sunulması

5 www.ahika.org.tr Başlangıç toplantısı Mutabakat toplantısının yapılması ve ön mutabakat metninin oluşturulması Mutabakat Metni ve Ön Çalışma Metninin Yönetim Kurulu onayına sunulması Başvuru belgelerinin talep edilmesi (Başvuru Formu, İş Planı, Fizibilite Raporu gibi) Proje başvurusunun Ajans’a teslim edilmesi Değerlendirme Yönetim Kurulu onayı Kalkınma Bakanlığı onayı Sözleşmelerin imzalanması 1 ay 15 gün 180 gün 45 gün 20 gün GÜDÜMLÜ PROJE GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

6 www.ahika.org.tr GÜDÜMLÜ PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ İSTİŞARE TOPLANTILARI  Kurumlardan güdümlü proje konuları fikir ve önerilerin toplanması ve Ajans tarafından incelenmesi BAŞLANGIÇ TOPLANTISI  Projenin gerekliliği, içeriği ve uygulamada yer alması gereken muhtemel aktörler, vb. hususlar görüşülür. MUTABAKAT TOPLANTISI  Bu toplantıda tüm aktörlerin imzasının yer aldığı ve Ajans tarafından hazırlanan bir ön mutabakat metni oluşturulur.  Bu süreçte proje fikirlerine ilişkin amaç, dayanak, kapsam, süre, tahmini maliyet ve muhtemel proje uygulayıcıları ve ortakları gibi detayları içeren bir ön çalışma raporu hazırlanır.

7 www.ahika.org.tr YÖNETİM KURULU ONAYI  YK ön mutabakat metni ve ön çalışma raporunu onaylar. BAŞVURU BELGELERİNİN TALEP EDİLMESİ  Proje başvuru formu ile birlikte uygulama projeleri, detaylı iş planları, fizibilite, işletme modeli ve eş finansman temini gibi gerekli bilgi, belge ve çalışmaları talep edilir. BAŞVURUNUN AJANSA TESLİM EDİLMESİ  En geç 180 gün sonra teslim edilir. GÜDÜMLÜ PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ

8 www.ahika.org.tr Ajansa sunulan güdümlü proje başvurusu ve ekleri, Genel Sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarından oluşturulacak, en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından, başvurunun Ajansa sunulmasından itibaren en geç kırk beş gün içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. DEĞERLENDİRME SÜRECİ

9 www.ahika.org.tr SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI VE UYGULAMA DÖNEMİ  Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayının ardından Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulunun yetkilendirileceği Genel Sekreterin imzalayacağı bir sözleşmeye imzalanır.

10 www.ahika.org.tr UYGUNLUK KRİTERLERİ 1)Proje uygulayıcısı ve ortaklarının uygunluğu 2)Faaliyetlerin uygunluğu 3)Maliyetlerin uygunluğu

11 www.ahika.org.tr PROJE UYGULAYICISI-ORTAKLAR Güdümlü proje desteklerinde sadece; Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve küçük sanayi siteleri, Sivil toplum kuruluşları proje uygulayıcısı olabilir. Güdümlü proje desteklerinde projelerin paydaşlar tarafından sahiplenilmesi ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması amacıyla, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği teşvik edilir.

12 www.ahika.org.tr FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU Güdümlü projelerde girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikte ve özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde; Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, İyi uygulama örneklerinin oluşturulması, Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi,

13 www.ahika.org.tr Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, Kümelenmelerin desteklenmesi, Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik projeler desteklenir. FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU

14 www.ahika.org.tr NOT! Projelerde, yerel önceliklerden ziyade bölgesel, stratejik öncelikler dikkate alınarak ortak amaçlara hizmet etme ve sürdürülebilirlik kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır.

15 www.ahika.org.tr İNSAN KAYNAKLARI DÜNYA ÇAPINDA TURİZM REKABET EDEBİLİRLİK YAŞAM KALİTESİ İnsan kaynaklarını rekabetçi bir anlayışla geliştirerek bölgedeki girişimcilik ve istihdamı artırmak. Bölgesel gelişmede turizmi öncü bir sektör konumuna ulaştırarak bölgenin önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline gelmesini sağlamak. Tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinde katma değeri yüksek ürünler üreterek bölgenin rekabet edebilirliğini artırmak. Katılımcı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile sosyal bütünleşmeyi sağlayarak yaşam kalitesini artırmak BÖLGE PLANI

16 www.ahika.org.tr UYGUN OLMAYAN PROJELER Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işleri, Kamu yatırım programında yer alan projeler, Sadece kâr amacı güden kuruluşların bulunduğu projeler, Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler.

17 www.ahika.org.tr İş geliştirme merkezleri, teknoparklar ve teknoloji geliştirme merkezleri kurulması; İşletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölyelerin yapılması vb. ÖRNEK PROJE KONULARI

18 www.ahika.org.tr FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU YER: TR71 Bölgesi (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) SÜRE: Azami 2 yıldır

19 www.ahika.org.tr BÜTÇE VE DESTEK ORANI Bütçe: Güdümlü projelere sağlanacak mali destekler küçük ölçekli altyapı projeleri için Ajans bütçesinden ayrılan kaynaktan karşılanır. Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı ise, Ajansın yıllık gider bütçesinin en fazla yüzde yirmisidir.

20 www.ahika.org.tr BÜTÇE VE DESTEK ORANI  Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır. Destek Oranı: Ajans, proje başına en fazla %75 destek sağlayabilir.  İş planı, uygulama projesi ve fizibilite çalışmaları gibi projenin Yönetim Kurulunun onayına sunulmasından önce yapılan bütün harcamalar proje uygulayıcısı veya ortakları tarafından karşılanır.

21 www.ahika.org.tr NOT!  1 milyon TL ve altı GPD kapsamında değerlendirilmez.  Tutarı 5 Milyon TL’nin üzerindeki güdümlü projelerin fizibilite çalışmaları Kalkınma Bakanlığı’na gönderilecek, bu tutarın altındaki projeler için Yönetim Kurulu onayı yeterli olacaktır.

22 www.ahika.org.tr GÜDÜMLÜ PROJE ÖRNEKLERİ

23 www.ahika.org.tr OKA – SAMSUN Proje Uygulayıcısı: Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Proje Ortakları Hisse Oranı Samsun Valiliği (Samsun İl Özel İdaresi) % 30 Samsun Büyükşehir Belediyesi % 30 Samsun Ticaret ve Sanayi Odası % 30 Samsun Ticaret Borsası % 5 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı % 5 Proje Bütçesi: 12 milyon 29 bin SAMSUN FUAR VE KONGRE MERKEZİ PROJESİ

24 www.ahika.org.tr KUDAKA – ERZİNCAN KUZEYDOĞU ANADOLU’NUN İLK İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ ERZİNCAN İŞGEM Amaç: Mevcut işletmelerin Organize Sanayi Bölgesi’ne geçmesine yardımcı olmak ve yeni işletmelerin kurulmasını desteklemek Proje Uygulayıcısı: Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Proje Ortakları : Erzincan İl Özel İdaresi Erzincan OSB Proje Bütçesi: 1 milyon 100 bin

25 www.ahika.org.tr KUDAKA – ERZURUM SÜT İNEKÇİLİĞİ KREŞİ (DANABANK) PROJESİ Amaç: Modern hayvancılık uygulamalarını geliştirmek Proje Uygulayıcısı: Atatürk Üniversitesi Proje Ortakları : Erzurum İl Özel İdaresi, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Ticaret Borsası

26 www.ahika.org.tr Kurulacak ‘Kuluçka Merkezi’nde girişimcilere üç yıl süreyle ücretsiz ofis, elektrik, su, internet hizmeti sunarak iş fikirlerini hayata geçirmeleri için her türlü destek verilecektir. Proje Bütçesi: 7 milyon İZKA – İZMİR İNOVASYON MERKEZİ PROJESİ Proje Uygulayıcısı: İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi

27 www.ahika.org.tr TÜRKİYE‘NİN İLK AŞI ÜRETİM MERKEZİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ANTİKOR (AŞI) ÜRETİM LABORATUVARI İLE ANTİKOR ÜRETİM TESİSİ Proje Bütçesi: 1 milyon 141 bin Projeyle kurulacak tesiste, Monoklonal antikor üretimi yapılacak, Üretilen monoklonal antikorlar Kocaeli Üniversitesi Teknopark'ında ticarileşecek. MARKA – KOCAELİ

28 www.ahika.org.tr MEVKA - KONYA Proje Uygulayıcısı: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölgesi Konya Ticaret Odası Konya Ticaret Borsası Konya ABİGEM A.Ş. S.Ü. İleri Teknoloji Ar-Ge Merkezi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Proje Bütçesi: 5 milyon 335 bin TÜRKİYE'NİN İLK BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ

29 www.ahika.org.tr BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ Küme Koordinasyon Merkezi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi Kuluçka Merkezi (İnkübatör) Tasarım ve Proje Merkezi Mesleki Yeterlilik Merkezi Uygulama Laboratuarları (NDT ve Mekanik Laboratuarı ) Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi BİM Koordinatörlüğü

30 www.ahika.org.tr FIRAT - MALATYA GELENEKSEL VE KÜLTÜREL SANATLAR FUAR VE SERGİ ALANI DÜZENLENEREK TURİZM VE CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURULMASI Proje Uygulayıcısı: Malatya İl Özel İdaresi Proje Ortakları: Malatya Belediyesi Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Proje Bütçesi: 1 milyon 860 bin

31 www.ahika.org.tr "ESKİ ASKERİ KIŞLANIN KENT MÜZESİNE” DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİ FIRAT - TUNCELİ

32


"Www.ahika.org.tr GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ. www.ahika.org.tr KALKINMA AJANSLARININ SAĞLADIĞI DESTEKLER Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları