Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖN720 Girişimcilik Ders - VII Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖN720 Girişimcilik Ders - VII Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ."— Sunum transkripti:

1 YÖN720 Girişimcilik Ders - VII Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ

2  Bir işletmenin, hangi kaynaklardan ve ne kadar fon yarattığını ve yaratacağını; yarattığı ve yaratacağı kaynakları nerede, niçin ve ne kadar kullandığını ve kullanacağını; ve ne kadar kaynağının bulunduğunu, bulunacağını, bir başka deyişle, mevcut ve gelecekteki finansal pozisyonunun fotoğrafını çeken belgeye finansal plan adı verilir.

3  Yeni kurulan girişimlerin en çok karşılaştığı ‘nakit sıkıntısı’ ile başa çıkmaya yardımcı olur.  Sıklıkla, potansiyel yatırımcılarla da paylaşılır. ◦ Finansal yükümlülüklerin nasıl karşılanacağını gösterir. ◦ Borcun nasıl ödeneceği ve iyi bir yatırım kârlılık oranının nasıl sağlanacağını gösterir.  Genellikle, yıllık proforma finansal tablolar biçiminde hazırlandığı görülür.  Çoğunlukla, ilk yıl verileri aylık olarak hazırlanır.

4  Proforma gelir tablosu ve bilanço öncesi hazırlanır.  Satış bütçesi: Aylık satış miktarının öngörüsüdür. ◦ Satılan mamul maliyeti, satış öngörülerine göre belirlenebilir. ◦ İmalat işletmelerinde, işletme içerisinde imalat maliyetleri ile taşeron imalat maliyetleri birbirleriyle karşılaştırılır. ◦ Bütçeler, talep ve stok düzeylerini arttırma olasılığı bulunan mevsimsel talep ve pazarlama programlarını da yansıtmalıdır. ◦ Yüksek stok düzeyi gerektiren ya da mevsimsellik nedeniyle dramatik biçimde dalgalanan talebin söz konusu olduğu girişimler açısından bütçeler, nakit gereksinimlerini değerlendirmekte önemli bir araç sunar.

5 42 c) Fiyat Analizi : İ lgili b ü t ç e d ö nemine y ö nelik ekonomik g ö stergeler, rakipfirma fiyatlar ı vb. etkenler g ö z ö n ü ne al ı narak i ş letmenin fiyat politikas ı saptanmal ı d ı r.Bu politika do ğ rultusunda t ü m mamullerin fiyatlar ı belirlenmelidir Sat ı ş B ü t ç esi Uygulamas ı ABC i ş letmesi N1 ve N2 mamullerinin ü retimini yapmaktad ı r. İş letmenin 2010y ı l ı ilk üç ay ı na ait sat ı ş ö ng ö r ü leri ş ö yledir: OCAK Ş UBAT MART TOPLAM (birim) (birim) N N ABC i ş letmesinin sat ı ş ö ng ö r ü leri:1) N1 mamul ü n ü n sat ı ş fiyat ı 10.-TL, N2 mamul ü n ü n sat ı ş fiyat ı 15.-TL ’ dir.2) İş letme b ü t ç e d ö neminde br ü t sat ı ş lar ü zerinden ortalama % 3 sat ı ş komisyonu vermeyi b ü t ç elemi ş tir.3) Ge ç mi ş y ı llardan edinilen deneyimlere g ö re br ü t sat ı ş gelirlerinin ortalama% 2 ’ si tahsil edilememektedir.Bu verilere g ö re: Tablo : 1.3. ABC İş letmesinin Br ü t Sat ı ş Gelirleri B ü t ç esi (TL) Mamul FiyatOCAK Ş UBAT MART TOPLAM Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar N N Br ü t Sat ı ş lar Toplam ı ÜrünFiyat OcakŞubatMartToplam MiktarTutarMiktarTutarMiktarTutarMiktarTutar A B Toplam OcakŞubatMartToplam Brüt Satışlar Satış İade ve İndirimleri Satış Komisyonları Tahsil Edilemeyen Gelirler Net Satışlar

6 42 c) Fiyat Analizi : İ lgili b ü t ç e d ö nemine y ö nelik ekonomik g ö stergeler, rakipfirma fiyatlar ı vb. etkenler g ö z ö n ü ne al ı narak i ş letmenin fiyat politikas ı saptanmal ı d ı r.Bu politika do ğ rultusunda t ü m mamullerin fiyatlar ı belirlenmelidir Sat ı ş B ü t ç esi Uygulamas ı ABC i ş letmesi N1 ve N2 mamullerinin ü retimini yapmaktad ı r. İş letmenin 2010y ı l ı ilk üç ay ı na ait sat ı ş ö ng ö r ü leri ş ö yledir: OCAK Ş UBAT MART TOPLAM (birim) (birim) N N ABC i ş letmesinin sat ı ş ö ng ö r ü leri:1) N1 mamul ü n ü n sat ı ş fiyat ı 10.-TL, N2 mamul ü n ü n sat ı ş fiyat ı 15.-TL ’ dir.2) İş letme b ü t ç e d ö neminde br ü t sat ı ş lar ü zerinden ortalama % 3 sat ı ş komisyonu vermeyi b ü t ç elemi ş tir.3) Ge ç mi ş y ı llardan edinilen deneyimlere g ö re br ü t sat ı ş gelirlerinin ortalama% 2 ’ si tahsil edilememektedir.Bu verilere g ö re: Tablo : 1.3. ABC İş letmesinin Br ü t Sat ı ş Gelirleri B ü t ç esi (TL) Mamul FiyatOCAK Ş UBAT MART TOPLAM Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar N N Br ü t Sat ı ş lar Toplam ı Ürün OcakŞubatMartToplam Miktar A B OcakŞubatMart Öngörülen Satışlar Dönem Sonu Stok Satışa Hazır Miktar Dönem Başı Stok Üretilmesi Gereken Miktar

7  Faaliyet bütçeleri: ◦ Satış miktarından bağımsız olarak gerçekleşen sabit giderler  Kira, elektrik, su, doğalgaz, ücretler, faiz, yıpranma, sigorta, vb. ◦ Satış miktarına, mevsimselliğe ve yeni fırsatlara bağlı olarak aylık biçimde değişen değişken giderler  Reklam ve satış giderleri, vb.  Yatırım bütçeleri: ◦ İşletme üzerindeki etkisi 1 yıldan uzun sürecek harcamaları değerlendirmeye dayanak oluşturur.  Yeni donanım, araç, bilgisayar, vb. yatırımlar

8 42 c) Fiyat Analizi : İ lgili b ü t ç e d ö nemine y ö nelik ekonomik g ö stergeler, rakipfirma fiyatlar ı vb. etkenler g ö z ö n ü ne al ı narak i ş letmenin fiyat politikas ı saptanmal ı d ı r.Bu politika do ğ rultusunda t ü m mamullerin fiyatlar ı belirlenmelidir Sat ı ş B ü t ç esi Uygulamas ı ABC i ş letmesi N1 ve N2 mamullerinin ü retimini yapmaktad ı r. İş letmenin 2010y ı l ı ilk üç ay ı na ait sat ı ş ö ng ö r ü leri ş ö yledir: OCAK Ş UBAT MART TOPLAM (birim) (birim) N N ABC i ş letmesinin sat ı ş ö ng ö r ü leri:1) N1 mamul ü n ü n sat ı ş fiyat ı 10.-TL, N2 mamul ü n ü n sat ı ş fiyat ı 15.-TL ’ dir.2) İş letme b ü t ç e d ö neminde br ü t sat ı ş lar ü zerinden ortalama % 3 sat ı ş komisyonu vermeyi b ü t ç elemi ş tir.3) Ge ç mi ş y ı llardan edinilen deneyimlere g ö re br ü t sat ı ş gelirlerinin ortalama% 2 ’ si tahsil edilememektedir.Bu verilere g ö re: Tablo : 1.3. ABC İş letmesinin Br ü t Sat ı ş Gelirleri B ü t ç esi (TL) Mamul FiyatOCAK Ş UBAT MART TOPLAM Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar N N Br ü t Sat ı ş lar Toplam ı OcakŞubatMart Ücretler Kira2.000 Elektrik, Su, Doğalgaz Giderleri900 Reklam Satış Giderleri Sigorta Ücretlere ait Vergiler Amortisman Ofis Giderleri TOPLAM

9  Proforma gelir tablosu: Proforma net kâr, proforma gelirden, proforma gider ve maliyetlerin çıkarılması ile elde edilir.  Öncelikle, satışlar aylık bazda hesaplanır. ◦ Satış rakamlarına, pazarlama araştırmaları, sektör satış toplamı, bazen de denemeler dayanak oluşturur. ◦ Tahmin teknikleri kullanılabilir.  Yeni girişimlerin, satışları arttırması zaman alır.  İlk yıldaki her bir ay için tüm faaliyet giderleri öngörülerek hesaplanmalıdır.

10  Satışlar arttıkça, satış giderlerinin artacağı dikkate alınmalıdır.  İlk yıl giderlerindeki değişiklikler aylık olarak izlenmelidir.  yıllık projeksiyonlar yapılmalıdır.

11  Öngörülen nakit akımı, elde edileceği düşünülen nakit akımlarından, harcamalar nedeniyle elden çıkarılacağı düşünülen nakit akımlarının çıkarılması ile bulunur. ◦ Nakit ve kâr aynı kavramlar değildir. ◦ Satışların tümü, nakitmiş gibi kabul edilmemelidir. ◦ Yeni bir girişimde, kârı bir başarı ölçütü olarak kullanmak yanlış yorumlara yol açabilir.

12  Herhangi bir dönemde nakit çıktıları, nakit girdilerinden büyükse, girişimci, borçlanmak ya da bankaya para yatırmak zorunda kalabilir.  Nakit akım tablosu için en iyi tahmin yöntemleri kullanılmalıdır.

13  Proforma bilanço: Öngörülen varlık ve borçlarını, bir başka deyişle, bir işletmenin net değerini özetler. ◦ Belirli bir tarihte, bir işletmenin çekilmiş fotoğrafıdır. ◦ Belirli bir tarih aralığı söz konusu değildir. ◦ Varlıklar: Girişimin faaliyetlerinde kullanılmak üzere sahip olunan unsurlardır. ◦ Borçlar: Kreditörlere borçlu olan miktardır. ◦ Özsermaye: Sahiplerin yatırdığı ya da işletme içerisinde korunan miktardır.

14

15


"YÖN720 Girişimcilik Ders - VII Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları