Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/22 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI 11 Ekim 2010 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/22 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI 11 Ekim 2010 Ankara."— Sunum transkripti:

1 1/22 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI 11 Ekim 2010 Ankara

2 2/22 5018 SAYILI KANUN Geçici Madde 11- Bu Kanun kapsamında kamu idarelerinde kurulmuş döner sermaye işletmeleri 31/12/2010 tarihine kadar yeniden yapılandırılır. 2010 YILI PROGRAMI Öncelik 4. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır GENEL YÖNETİM KAPSAMI GENEL YÖNETİM KAPSAMI 5018 sayılı Kanununun değişik 52 nci maddesi gereğince hazırlanan 4/2/2009 tarihli ve 27131 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği Düzenleme Yapma Yetkisi TedbirSüreYapılacak İşlem ve Açıklamalar Tedbir 10. Döner sermayeli işletmeler yeniden yapılandırılacaktır Aralık SonuDöner sermaye işletmeleri için çerçeve bir düzenleme yapılması, hesap verebilirliğin sağlanması ve döner sermayelerin bütçe ile ilişkilendirilmesi amacıyla döner sermaye kanun tasarısı hazırlanacak ve ikincil mevzuat revize edilecektir.

3 3/22  Bütçe gelir ve giderlerinin izlenmesi amacıyla bütçe hesapları ve nazım hesaplar açıldı.  Bazı hesaplar yardımcı hesaplara dönüştürüldü.  Döner sermayeli işletmelerin detaylı hesap planlarının hazırlanmasına ilişkin esas ve usuller belirlendi.  Döner sermaye hesaplarında konsolidasyonun sağlanabilmesi amacıyla “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu” oluşturuldu. Tebliğ

4 Açılan Hesaplar 800Bütçe Gelirleri Hesabı 805Gelir Yansıtma Hesabı 810Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı 830Bütçe Giderleri Hesabı 835Gider Yansıtma Hesabı 895Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 970Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı 971Bütçe Ödenekleri Hesabı 975Ödenekli Giderler Hesabı 980Gider Taahhütleri Hesabı 981Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı 990Performansa Dayalı Ek Ödemeler Hesabı 991Performansa Dayalı Ek Ödemeler Alacaklı Hesabı Yardımcı Hesaba Dönüştürülen Hesaplar Eski KodYeni kodHesap adı 364360.05 İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Hesabı 365361.09.02 İstihkaklardan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Hesabı 367360.04.02Katma Değer Vergisi Tevkifatları Hesabı 603 600.01.08 601.01.08 İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Gelirleri Hesabı Yeni Açılan ve Değiştirilen Hesaplar

5 5/22 XAna Hesap Grubu XXHesap Grubu XXXHesap (Büyük Defter Hesabı) XXX. XX1 inci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX2 nci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX3 üncü Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX. XX4 üncü Düzey Yardımcı Hesap Detaylı Hesap Planı Sınıflandırması

6 6/22 Çerçeve hesap planı; Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapların tamamından oluşmaktadır. Detaylı hesap planı; Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapları içeren hesap planı ile her bir düzeyi iki haneli yardımcı hesaplardan oluşur. İşletme hesap planı; Çerçeve hesap planından işletme ihtiyacı olarak seçilen hesaplar ile Bakanlığımızın uygun görüşüyle ihdas edilip işletme hesap planına eklenen hesapların tamamından oluşur. İşletme detaylı hesap planı; İşletme hesap planına eklenecek Tebliğ eki ortak yardımcı hesaplar ile işletme ihtiyaçlarına göre açılan yardımcı hesapların tamamından oluşur.

7 7/22 İdarelerce Yapılacak İşler  YÖK tarafından tüm üniversiteler için tek detaylı hesap planı hazırlanacaktır.  Çerçeve hesap planından işletmelerin kullanacakları hesaplar seçilerek işletme hesap planı oluşturulacaktır.  Detaylı hesap planından işletmelerin kullanacakları yardımcı hesaplar belirlenecektir.  Seçilen hesaplarda en az Tebliğ ekinde yer alan detayda kayıt ve raporlama yapılması zorunludur.  İşletme ihtiyaçlarına göre ve detaylı hesap planının sınıflandırma mantığına uygun olarak istenilen düzeyde yardımcı hesap açılabilecektir.  Üniversiteler için hazırlanan detaylı hesap planı 15 Kasım 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza uygun görüşe gönderilecektir. 1- İşletme Detaylı Hesap Planı

8 8/22 İdarelerce Yapılacak İşler  İşlemler gerçekleştiğinde; tahakkuk esasına göre faaliyet hesaplarına, müteakiben işlemin bütçe hesapları ile ilişkilendirilmesi gerekli ise nakit esasına göre bütçe hesaplarına yansıtma hesapları aracılığıyla kaydedilecektir.  Ekli “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu”nun beş numaralı dipnotunda açıklanan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal ve fonksiyonel kodları da kullanılacaktır.  Bütçe hesaplarında, işletme bütçelerinde yer alan bütçe gelirleri ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına paralel şekilde yardımcı hesaplar açılacaktır.  Ödenek hesaplarının detaylarında kesin hesabın çıkarılmasına yönelik olarak oluşturulan kodlar ile bütçe giderlerine ilişkin olarak işletme bütçelerinde yer alan ekonomik kodlar bir arada kullanılacaktır. 2- Muhasebe Esasları

9 9/22 İdarelerce Yapılacak İşler  2012 yılı işletme bütçesi Tebliğ ekinde yer alan bütçe sınıflandırmasına göre hazırlanacaktır.  Hazırlanan ve Bakanlığımızca uygun görülen işletme detaylı hesap planları 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanacaktır.  İdareler bu Tebliğ ile belirlenen bütçe, muhasebe ve detaylı hesap planının kullanılmasına ilişkin esasların uygulanmasını kapsayacak şekilde bilgi işlem uygulamalarını güncelleyeceklerdir. 3- Uygulama

10 10/22 Bakanlıkça Yapılacak İşler  Bakanlık düzenlemelere ilişkin bilgilendirme toplantıları yapacaktır.  Hazırlanacak işletme detaylı hesap planlarının hazırlık sürecinde idarelerden gelen sorulara ve açıklama taleplerine cevap verilecektir.  Hazırlanan işletme detaylı hesap planları incelenerek Tebliğe uygun olarak hazırlananlara uygun görüş verilecektir.  2011 yılı içinde eğitim planlanacaktır.  Uygulama yazılımları ???

11 11/22 Bütçe sınıflandırması I. Düzey Genel bütçeli kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerde, işletmelerin bağlı olduğu bakanlıklar ve anayasal olarak eşdeğer idareler kodları; yüksek öğretim kurumlarına bağlı döner sermayeli işletmelerde "38"; diğer özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerde "40" kodu kullanılacaktır. II. Düzey Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerde, işletmelerin bağlı olduğu I. düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimin genel bütçe kodu; özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerde, özel bütçeli idarenin özel bütçe kurumsal kodu kullanılacaktır. III. Düzey İşletmenin kurulduğu ilin il plaka kodu kullanılacaktır. IV. Düzey Aynı il sınırlarında kurulan işletmelere "1"den başlayan ve ardışık olarak verilen kod kullanılacaktır. Üniversitelerde işletmeyi oluşturan ve hesapları ayrı tutulan birimlerce 1'den başlayan ve ardışık olarak verilen kod kullanılabilir. V. Düzey İşletmelerin bölümlerinin (üniversitelerde birimlerin bölümlerinin) bütçe uygulamaları ve faaliyetleri ayrı olarak izlenmek isteniyorsa bölüm bazında beşinci düzey olarak kod açılacaktır. İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME IIIIIIIV Bakanlık veya Bütçe Türü İşletmenin Bağlı Olduğu Birim İşletmenin Kurulduğu İlİşletme Kodu - Bakanlıklar ile Eşdeğer Kurumlar01-37 - Yükseköğretim Kurumları38 - Diğer Özel Bütçeli Kurumlar40 Kurumsal Sınıflandırma

12 12/22 Bütçe sınıflandırması 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ  Birinci düzey işletme faaliyetlerinin ana fonksiyonlarını,  İkinci düzey alt fonksiyonlarını ifade eder. Fonksiyonel Sınıflandırma

13 13/22 Bütçe sınıflandırması  Ödeneklerin hangi amaç ve nitelikte harcandığını göstermektedir Giderin Ekonomik Sınıflandırması 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 08 Borç Verme ve Geri Ödeme 10 Ek Ödeme

14 14/22 03 Mal ve Hizmet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 06 Sermaye Gelirleri 08 Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 09 Diğer Gelirler Bütçe sınıflandırması Gelirin Ekonomik Sınıflandırması  Yurtiçinden veya yurtdışından elde edilen, geri ödemesiz, karşılıklı veya karşılıksız tahsilatları içerir.

15 15/22 K.KodF. KodE.KodGider KalemleriTutar 38Üniversiteler 99 A Üniversitesi 06Ankara İli Döner Sermaye İşletmeleri 01 A Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1.000.000 07 Sağlık Hizmetleri 1.000.000 03 Hastane İşleri ve Hizmetleri 1.000.000 01 Personel Giderleri 50.000 02Sözleşmeli Personel 50.000 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 10.000 02Sözleşmeli Personel 10.000 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 360.000 01Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 20.000 02Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 120.000 03Yolluklar 10.000 05Hizmet Alımları 250.000 07Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 30.000 08Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 10.000 05 Cari Transferler 10.000 08Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar 10.000 06 Sermaye Giderleri 150.000 01Mamul Mal Alımları 30.000 03Gayri Maddi Hak Alımları 10.000 06Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 40.000 07Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 70.000 08 Borç Verme ve Geri Ödeme 20.000 01Diğer İşletmelere Verilen Borçlar 20.000 10 Ek Ödeme 330.000 01Kârdan Ödenen Ek Ödemeler 30.000 02Gelirler Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler 300.000 Gider Bütçesi Örneği

16 16/22 E.KodGelir KalemleriTutar 03 Mal ve Hizmet Gelirleri 820.000 0301Sağlık Hizmeti Gelirleri 820.000 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 80.000 0402Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar 50.000 0403Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 10.000 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 10.000 0405Proje Yardımları 10.000 06 Sermaye Gelirleri 20.000 0602Taşınır Satış Gelirleri 20.000 08 Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 30.000 0801Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 30.000 09 Diğer Gelirler 50.000 0901Faiz Gelirleri 20.000 0904Kira Gelirleri 20.000 09 Diğer Çeşitli Gelirler 10.000 TOPLAM 1.000.000 Gelir Bütçesi Örneği

17 17/22 102.01 602.02 805 800.04.02 BANKALAR HS. (Vadesiz Hesap) DİĞER GELİRLER HS. (Bağlı Olunan İdareden Al. Bağış ve Yard.) GELİR YANSITMA HS. BÜTÇE GELİRLERİ HS. (Bağlı Ol. İdareden Al. Bağış ve Yard.) 10.000 120.05 600.01.06 ALICILAR HS. (Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar) YURT İÇİ SATIŞLAR HS. (Ameliyat ve Anestezi Gelirleri) 50.000 102.01 120.05 805 800.03.01 BANKALAR HS. (Vadesiz Hesap) ALICILAR HS. (Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar) GELİR YANSITMA HS. BÜTÇE GELİRLERİ HS. (Sağlık Hizmeti Gelirleri) 50.000 Örnek Gelir Kayıtları 1- Gelir tahakkuk kaydı 2- Tahakkuklu tahsilat kaydı 3- Tahakkuksuz tahsilat kaydı

18 18/22 740.06.01 100 830.03.02 835 38.99.06.01 07.03 03.02 HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ HS (Dışardan sağ.fayda.- Enerji gid) KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Elektrik alım) GİDER YANSITMA HS 20.000 Örnek Gider Kayıtları 1- Stok alımı 2- Ek ödeme 3- Elektrik faturası ödemesi 150 100 830.03.02 835 38.99.06.01 07.03 03.02 İLK MADDE VE MALZEME HS. KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Tüketim malz.) GİDER YANSITMA HS 40.000 770.08.99 363.01.02 830.10.02 835 38.99.06.01 07.03 10.02 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS (Ek ödeme) ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Ek ödeme) GİDER YANSITMA HS 20.000

19 19/22 Maliyet Hesaplarının Kullanımı 1- Stok alımı 2- Üretime verilmesi 150 100 830.03.01 835 38.99.06.01 07.03 03.01 İLK MADDE VE MALZEME HS. KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Üretim malz.) GİDER YANSITMA HS 40.000 710 150 38.99.06.0107.0303.01DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS İLK MADDE VE MALZEME HS 20.000 720.01.01 720.01.06 335 360.01.01 360.03 361.01 361.02 830.01.03 830.02.03 835 38.99.06.01 07.03 01.03 02.03 01.03 02.03 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (ücret) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (prim) PERSONELE BORÇLAR HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (G.V) ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (D.V) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS (İştirakçi) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS (İşveren) BÜTÇE GİDERLERİ HS (Personel Gid.– İşçi ücreti.) BÜTÇE GİDERLERİ HS (Sos.Güv.Prim Dev– İşçi) GİDER YANSITMA HS 10.000 2.000 10.000 2.000 6.840 1.500 60 1.600 2.000 12.000 730.06.01 100 830.03.02 835 38.99.06.01 07.03 03.02 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS (Elektrik gid) KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Elektrik) GİDER YANSITMA HS 5.000 3- İşçilik giderleri 4- Genel üretim giderleri

20 20/22 Maliyet Hesaplarının Kullanımı 5- Üretim sonucu mamul kaydı 6- Maliyet yansıtma hesaplarının kapatılması 152 711 721 731 38.99.06.0107.0303.01MAMULLER HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS 37.000 20.000 12.000 5.000 711 721 731 710 720.01.01 720.01.06 730.06.01 38.99.06.01 07.03 03.01 01.03 02.03 03.02 DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (ücret) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (prim) GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS 20.000 12.000 5.000 20.000 10.000 2.000 5.000

21 21/22 800 Bütçe Gelirleri Hesabı (1) 10.00010.000 805 Gelir Yansıtma Hesabı 10.00010.000 (3) 835 Gider Yansıtma Hesabı (4) 9.0009.000 830 Bütçe Giderleri Hesabı 9.000(2) 9.000 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı (2) 9.00010.000 (1) (3) 10.0009.000 (4) Bütçe Uygulama Sonuçları

22 22/22 İletişim: dose@muhasebat.gov.tr


"1/22 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI 11 Ekim 2010 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları