Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/22 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI 11 Ekim 2010 Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/22 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI 11 Ekim 2010 Ankara."— Sunum transkripti:

1 1/22 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI 11 Ekim 2010 Ankara

2 2/ SAYILI KANUN Geçici Madde 11- Bu Kanun kapsamında kamu idarelerinde kurulmuş döner sermaye işletmeleri 31/12/2010 tarihine kadar yeniden yapılandırılır YILI PROGRAMI Öncelik 4. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına yönelik tedbirler alınacaktır GENEL YÖNETİM KAPSAMI GENEL YÖNETİM KAPSAMI 5018 sayılı Kanununun değişik 52 nci maddesi gereğince hazırlanan 4/2/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği Düzenleme Yapma Yetkisi TedbirSüreYapılacak İşlem ve Açıklamalar Tedbir 10. Döner sermayeli işletmeler yeniden yapılandırılacaktır Aralık SonuDöner sermaye işletmeleri için çerçeve bir düzenleme yapılması, hesap verebilirliğin sağlanması ve döner sermayelerin bütçe ile ilişkilendirilmesi amacıyla döner sermaye kanun tasarısı hazırlanacak ve ikincil mevzuat revize edilecektir.

3 3/22  Bütçe gelir ve giderlerinin izlenmesi amacıyla bütçe hesapları ve nazım hesaplar açıldı.  Bazı hesaplar yardımcı hesaplara dönüştürüldü.  Döner sermayeli işletmelerin detaylı hesap planlarının hazırlanmasına ilişkin esas ve usuller belirlendi.  Döner sermaye hesaplarında konsolidasyonun sağlanabilmesi amacıyla “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu” oluşturuldu. Tebliğ

4 Açılan Hesaplar 800Bütçe Gelirleri Hesabı 805Gelir Yansıtma Hesabı 810Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı 830Bütçe Giderleri Hesabı 835Gider Yansıtma Hesabı 895Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 970Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı 971Bütçe Ödenekleri Hesabı 975Ödenekli Giderler Hesabı 980Gider Taahhütleri Hesabı 981Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabı 990Performansa Dayalı Ek Ödemeler Hesabı 991Performansa Dayalı Ek Ödemeler Alacaklı Hesabı Yardımcı Hesaba Dönüştürülen Hesaplar Eski KodYeni kodHesap adı İstihkaklardan Vergi Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Hesabı İstihkaklardan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçlarına Karşılık Yapılan Kesintiler Hesabı Katma Değer Vergisi Tevkifatları Hesabı İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Gelirleri Hesabı Yeni Açılan ve Değiştirilen Hesaplar

5 5/22 XAna Hesap Grubu XXHesap Grubu XXXHesap (Büyük Defter Hesabı) XXX. XX1 inci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX2 nci Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX3 üncü Düzey Yardımcı Hesap XXX. XX. XX. XX. XX4 üncü Düzey Yardımcı Hesap Detaylı Hesap Planı Sınıflandırması

6 6/22 Çerçeve hesap planı; Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapların tamamından oluşmaktadır. Detaylı hesap planı; Ana hesap grupları, hesap grupları ve hesapları içeren hesap planı ile her bir düzeyi iki haneli yardımcı hesaplardan oluşur. İşletme hesap planı; Çerçeve hesap planından işletme ihtiyacı olarak seçilen hesaplar ile Bakanlığımızın uygun görüşüyle ihdas edilip işletme hesap planına eklenen hesapların tamamından oluşur. İşletme detaylı hesap planı; İşletme hesap planına eklenecek Tebliğ eki ortak yardımcı hesaplar ile işletme ihtiyaçlarına göre açılan yardımcı hesapların tamamından oluşur.

7 7/22 İdarelerce Yapılacak İşler  YÖK tarafından tüm üniversiteler için tek detaylı hesap planı hazırlanacaktır.  Çerçeve hesap planından işletmelerin kullanacakları hesaplar seçilerek işletme hesap planı oluşturulacaktır.  Detaylı hesap planından işletmelerin kullanacakları yardımcı hesaplar belirlenecektir.  Seçilen hesaplarda en az Tebliğ ekinde yer alan detayda kayıt ve raporlama yapılması zorunludur.  İşletme ihtiyaçlarına göre ve detaylı hesap planının sınıflandırma mantığına uygun olarak istenilen düzeyde yardımcı hesap açılabilecektir.  Üniversiteler için hazırlanan detaylı hesap planı 15 Kasım 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza uygun görüşe gönderilecektir. 1- İşletme Detaylı Hesap Planı

8 8/22 İdarelerce Yapılacak İşler  İşlemler gerçekleştiğinde; tahakkuk esasına göre faaliyet hesaplarına, müteakiben işlemin bütçe hesapları ile ilişkilendirilmesi gerekli ise nakit esasına göre bütçe hesaplarına yansıtma hesapları aracılığıyla kaydedilecektir.  Ekli “Ortak Yardımcı Hesaplar Tablosu”nun beş numaralı dipnotunda açıklanan hesaplara kayıt yapılırken yardımcı hesap kodları ile birlikte bütçe sınıflandırmasında yer alan kurumsal ve fonksiyonel kodları da kullanılacaktır.  Bütçe hesaplarında, işletme bütçelerinde yer alan bütçe gelirleri ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılmasına paralel şekilde yardımcı hesaplar açılacaktır.  Ödenek hesaplarının detaylarında kesin hesabın çıkarılmasına yönelik olarak oluşturulan kodlar ile bütçe giderlerine ilişkin olarak işletme bütçelerinde yer alan ekonomik kodlar bir arada kullanılacaktır. 2- Muhasebe Esasları

9 9/22 İdarelerce Yapılacak İşler  2012 yılı işletme bütçesi Tebliğ ekinde yer alan bütçe sınıflandırmasına göre hazırlanacaktır.  Hazırlanan ve Bakanlığımızca uygun görülen işletme detaylı hesap planları 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanacaktır.  İdareler bu Tebliğ ile belirlenen bütçe, muhasebe ve detaylı hesap planının kullanılmasına ilişkin esasların uygulanmasını kapsayacak şekilde bilgi işlem uygulamalarını güncelleyeceklerdir. 3- Uygulama

10 10/22 Bakanlıkça Yapılacak İşler  Bakanlık düzenlemelere ilişkin bilgilendirme toplantıları yapacaktır.  Hazırlanacak işletme detaylı hesap planlarının hazırlık sürecinde idarelerden gelen sorulara ve açıklama taleplerine cevap verilecektir.  Hazırlanan işletme detaylı hesap planları incelenerek Tebliğe uygun olarak hazırlananlara uygun görüş verilecektir.  2011 yılı içinde eğitim planlanacaktır.  Uygulama yazılımları ???

11 11/22 Bütçe sınıflandırması I. Düzey Genel bütçeli kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerde, işletmelerin bağlı olduğu bakanlıklar ve anayasal olarak eşdeğer idareler kodları; yüksek öğretim kurumlarına bağlı döner sermayeli işletmelerde "38"; diğer özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerde "40" kodu kullanılacaktır. II. Düzey Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine bağlı döner sermayeli işletmelerde, işletmelerin bağlı olduğu I. düzeyde tanımlanan yöneticilere karşı doğrudan sorumlu birimin genel bütçe kodu; özel bütçeli idarelere bağlı döner sermayeli işletmelerde, özel bütçeli idarenin özel bütçe kurumsal kodu kullanılacaktır. III. Düzey İşletmenin kurulduğu ilin il plaka kodu kullanılacaktır. IV. Düzey Aynı il sınırlarında kurulan işletmelere "1"den başlayan ve ardışık olarak verilen kod kullanılacaktır. Üniversitelerde işletmeyi oluşturan ve hesapları ayrı tutulan birimlerce 1'den başlayan ve ardışık olarak verilen kod kullanılabilir. V. Düzey İşletmelerin bölümlerinin (üniversitelerde birimlerin bölümlerinin) bütçe uygulamaları ve faaliyetleri ayrı olarak izlenmek isteniyorsa bölüm bazında beşinci düzey olarak kod açılacaktır. İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME IIIIIIIV Bakanlık veya Bütçe Türü İşletmenin Bağlı Olduğu Birim İşletmenin Kurulduğu İlİşletme Kodu - Bakanlıklar ile Eşdeğer Kurumlar Yükseköğretim Kurumları38 - Diğer Özel Bütçeli Kurumlar40 Kurumsal Sınıflandırma

12 12/22 Bütçe sınıflandırması 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ  Birinci düzey işletme faaliyetlerinin ana fonksiyonlarını,  İkinci düzey alt fonksiyonlarını ifade eder. Fonksiyonel Sınıflandırma

13 13/22 Bütçe sınıflandırması  Ödeneklerin hangi amaç ve nitelikte harcandığını göstermektedir Giderin Ekonomik Sınıflandırması 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 08 Borç Verme ve Geri Ödeme 10 Ek Ödeme

14 14/22 03 Mal ve Hizmet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 06 Sermaye Gelirleri 08 Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat 09 Diğer Gelirler Bütçe sınıflandırması Gelirin Ekonomik Sınıflandırması  Yurtiçinden veya yurtdışından elde edilen, geri ödemesiz, karşılıklı veya karşılıksız tahsilatları içerir.

15 15/22 K.KodF. KodE.KodGider KalemleriTutar 38Üniversiteler 99 A Üniversitesi 06Ankara İli Döner Sermaye İşletmeleri 01 A Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Hastane İşleri ve Hizmetleri Personel Giderleri Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sözleşmeli Personel Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Cari Transferler Gelirlerden ve Kârlardan Ayrılan Paylar Sermaye Giderleri Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Borç Verme ve Geri Ödeme Diğer İşletmelere Verilen Borçlar Ek Ödeme Kârdan Ödenen Ek Ödemeler Gelirler Üzerinden Ödenen Ek Ödemeler Gider Bütçesi Örneği

16 16/22 E.KodGelir KalemleriTutar 03 Mal ve Hizmet Gelirleri Sağlık Hizmeti Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Bağlı Olunan İdareden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar Proje Yardımları Sermaye Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer İşletmelere Verilen Borçlardan Kaynaklanan Alacaklardan Tahsilat Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM Gelir Bütçesi Örneği

17 17/ BANKALAR HS. (Vadesiz Hesap) DİĞER GELİRLER HS. (Bağlı Olunan İdareden Al. Bağış ve Yard.) GELİR YANSITMA HS. BÜTÇE GELİRLERİ HS. (Bağlı Ol. İdareden Al. Bağış ve Yard.) ALICILAR HS. (Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar) YURT İÇİ SATIŞLAR HS. (Ameliyat ve Anestezi Gelirleri) BANKALAR HS. (Vadesiz Hesap) ALICILAR HS. (Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar) GELİR YANSITMA HS. BÜTÇE GELİRLERİ HS. (Sağlık Hizmeti Gelirleri) Örnek Gelir Kayıtları 1- Gelir tahakkuk kaydı 2- Tahakkuklu tahsilat kaydı 3- Tahakkuksuz tahsilat kaydı

18 18/ HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİ HS (Dışardan sağ.fayda.- Enerji gid) KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Elektrik alım) GİDER YANSITMA HS Örnek Gider Kayıtları 1- Stok alımı 2- Ek ödeme 3- Elektrik faturası ödemesi İLK MADDE VE MALZEME HS. KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Tüketim malz.) GİDER YANSITMA HS GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS (Ek ödeme) ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Ek ödeme) GİDER YANSITMA HS

19 19/22 Maliyet Hesaplarının Kullanımı 1- Stok alımı 2- Üretime verilmesi İLK MADDE VE MALZEME HS. KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Üretim malz.) GİDER YANSITMA HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS İLK MADDE VE MALZEME HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (ücret) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (prim) PERSONELE BORÇLAR HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (G.V) ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (D.V) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS (İştirakçi) ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS (İşveren) BÜTÇE GİDERLERİ HS (Personel Gid.– İşçi ücreti.) BÜTÇE GİDERLERİ HS (Sos.Güv.Prim Dev– İşçi) GİDER YANSITMA HS GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS (Elektrik gid) KASA HS BÜTÇE GİDERLERİ HS (Mal ve hizmet alım gid – Elektrik) GİDER YANSITMA HS İşçilik giderleri 4- Genel üretim giderleri

20 20/22 Maliyet Hesaplarının Kullanımı 5- Üretim sonucu mamul kaydı 6- Maliyet yansıtma hesaplarının kapatılması MAMULLER HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HS GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HS DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ HS DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (ücret) DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HS. (prim) GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HS

21 21/ Bütçe Gelirleri Hesabı (1) Gelir Yansıtma Hesabı (3) 835 Gider Yansıtma Hesabı (4) Bütçe Giderleri Hesabı 9.000(2) Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı (2) (1) (3) (4) Bütçe Uygulama Sonuçları

22 22/22 İletişim:


"1/22 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER DETAYLI HESAP PLANI 11 Ekim 2010 Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları