Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

16/12/2010 Kurumsal Kimlik 1 HESAP PLANI AÇIKLAMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "16/12/2010 Kurumsal Kimlik 1 HESAP PLANI AÇIKLAMALARI."— Sunum transkripti:

1 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 1 HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

2 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 2 8- BÜTÇE HESAPLARI Bu ana hesap grubu, işletmelerin bütçe gelir ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır.

3 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 3 BÜTÇE HESAPLARI 800-Bütçe gelir hesapları, 805-Gelir Yansıtma Hesabı, 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hs. 830-Bütçe Giderleri Hesabı, 835-Gider Yansıtma Hesabı, 895-Bütçe uygulama sonuçları Hesabı şeklinde bölümlenir.

4 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 4 800 -BÜTÇE GELİRLERİ HESABI İşletmelerin mevzuatı veya bütçeleri gereğince bütçe geliri olarak belirlenen ve bunlardan nakden veya mahsuben yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır.

5 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 5 800 -BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilat bir taraftan ilgisine göre faaliyet hesapları ile bu hesaba alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydı yapılarak muhasebeleştirilir.

6 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 6 800-GELİR HESAPLARI 03- Mal ve Hizmet Gelirleri 02-Orman Gelirleri 06- Sermaye Gelirleri 01-Taşınmaz Satış Gelirleri 02-Taşınır Satış Gelirleri 09-Diğer Gelirler 01-Faiz Gelirleri 04-Kira Gelirleri 09-Diğer Çeşitli Gelirler

7 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 7 800 -BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Banka kredi kartıyla yapılan tahsilatlar nedeniyle muhasebe biriminin banka hesabına aktarılan tutarlar bir taraftan 123 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabına alacak, 102 Bankalar Hesabına borç; diğer taraftan toplam tutar bu hesaba alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

8 Satış İşlemi

9 Kredi Kartı ile Peşin Satış

10 Vergilerden Kalan Kısmın Yansıtılması

11 Satış Bedelinin Tamamının Yansıtıldığı Satış İşlemi

12 H/C İle Satış İşlemi

13 Diğer Olağan Dışı Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi

14

15 800 N OLU H ESABıN Y ıL S ONU B AKIYELERI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BORÇALACAK 10.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00

16 Bütçe Gelir Hesaplarının Yıl Sonu Kapanışı

17 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 17 800 -BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Bu hesabın yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilebilmesi amacıyla, ilgili hesaplara alacak ve borç kaydedilen tutarlar bir taraftan bu hesaba alacak, 805 Gelir Yansıtma Hesabına borç; diğer taraftan 805 Gelir Yansıtma Hesabına alacak, bu hesaba borç kaydedilir.

18 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 18 805 -GELİR YANSITMA HESABI Gelir tablosu hesapları veya bilanço hesaplarına kaydedilen tutarların, ilgisine göre bütçe gelirleri hesabı veya bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına yansıtılması için kullanılır. Bütçe gelirleri hesabının bakiyesi ile bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının bakiyesi arasındaki fark, gelir yansıtma hesabının bakiyesine eşittir.

19 Bütçe Gelir Hesaplarının Yıl Sonu Kapanışı

20 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 20 810- BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER Bu hesap grubu; bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır ve niteliğine göre bu grup içinde açılacak 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabından oluşur. 800-No lu Hesaplara uygun alt hesaplar açılmıştır.

21 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 21 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER 03- Mal ve Hizmet Gelirleri 02-Orman Gelirleri 06- Sermaye Gelirleri 01-Taşınmaz Satış Gelirleri 02-Taşınır Satış Gelirleri 09-Diğer Gelirler 01-Faiz Gelirleri 04-Kira Gelirleri 09-Diğer Çeşitli Gelirler

22

23 Ay İçinde Satış İptal İşlemi

24 Faiz İadesi

25 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI BORÇALACAK 4.000,00 810 NOLU H ESABıN Y ıL S ONU B AKIYELERI

26 Bütçe Gelir Hesaplarının Yıl Sonu Kapanışı

27 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 27 83-BÜTÇE GİDERLERİ Bu hesap grubu; nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır ve niteliklerine göre bu grup içinde açılacak aşağıdaki hesaplardan oluşur. 830- Bütçe Giderleri Hesabı 835 -Gider Yansıtma Hesabı

28 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 28 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESABI Satın alınan mal ve hizmet tutarları bir taraftan maliyet hesapları ana hesap grubunda yer alan ve ilgili maliyet hesabı ya da bilanço hesaplarına borç kaydı yapılan miktar aynı zamanda 830-No’lu hesaba borç, 835 Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir. Ön ödeme yapılması şeklinde (avans) ise mahsup işlemi yapıldığında bütçe hesapları ile ilişkilendirilecektir.

29 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 29 830-BÜTÇE GİDERLERİ HESABI Bu hesabın yardımcı hesaplarında yapılan hataların düzeltilebilmesi amacıyla, ilgili gider hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç ve alacak kaydedilen tutarlar bir taraftan bu hesaba alacak, 835 Gider Yansıtma Hesabına borç; diğer taraftan 835 Gider Yansıtma Hesabına alacak bu hesaba borç kaydedilir.

30 Maaş Ödemesi

31 Ambara Malzeme Alım

32 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI BORÇALACAK 5.000,00 3.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 18.000,00 B ÜTÇE H ESAPLARıNıN Y ıL S ONU B AKIYELERI

33 Bütçe Gelir Hesaplarının Yıl Sonu Kapanışı

34 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 34 835 GİDER YANSITMA HESABI Gelir tablosu veya ilgili bilanço hesabı ile maliyet hesaplarına kaydedilen tutarlardan bütçe giderlerini ilgilendirenlerin bütçe giderleri hesabına yansıtılması için kullanılır.

35 Bütçe Gelir Hesaplarının Yıl Sonu Kapanışı

36 835 GİDER YANSITMA HESABI BORÇALACAK 5.000,00 3.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 18.000,00 835 NOLU B ÜTÇE H ESAPLARıNıN Y ıL S ONU B AKIYELERI

37 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 37 89-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Bu hesap grubu, bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplardan bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır. Bütçe uygulama sonuçları, niteliğine göre bu grup içinde açılacak 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabından oluşur.

38 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 38 895-BÜTÇE UYGUALAMA SONUÇLARI Bütçe uygulama sonuçları hesap grubu, bir bütçe yılına ait bütçe gelir ve bütçe gider hesapları hesap grupları ile bütçe gelirlerinden ret ve iade hesapları hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı tutarlardan bütçe uygulama sonuçlarının elde edilmesi için kullanılır. Bu hesap, bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesinden sonra yansıtma hesapları ile karşılıklı olarak kapatılır.

39 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 39 895-BÜTÇE UYGUALAMA SONUÇLARI BORÇ KAYDI :Dönem sonunda (YIL SONU) 805-Gelir Yansıtma Hesabı, 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeleri, 830- Bütçe Giderleri, Hesaplarının BORÇ bakiyeleri bu hesaba borç, diğer taraftan 805- 810 ve 830 nolu hesaplara alacak kaydedilir.

40 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 40 895-BÜTÇE UYGUALAMA SONUÇLARI ALACAK KAYDI : Dönem sonunda; 800- Bütçe Gelirleri 805- Gelir Yansıtma 835- Bütçe Giderleri Hesaplarının alacak bakiyeleri bu hesaba alacak kaydı ile 800,835,805 nolu hesaplara borç kaydedilir.

41 B ÜTÇE U YGULAMA S ONUÇLARı H S. 895 NOLU HESABIN YIL SONU BAKİYELERİ BORÇALACAK 25.000,00 21.000,00 4.000,00 18.000,00 43.000,00

42 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 42 97-ÖDENEK HESAPLARI Bu hesap grubu, bütçelerde öngörülen ödenekler ile bunlardan yapılan kullanım ve iptallerin izlenmesi için kullanılır. 970- Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabı 971- Bütçe Ödenekleri Hesabı 975- Ödenekli Giderler Hesabı Şeklinde izlenir.

43 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 43 970- KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI İşletme bütçelerinde öngörülen ödeneklerin, ödenek aktarma, düşme, iptal, kesinti ve devir işlemleri ile yıl içindeki ödenek kullanımlarının izlenmesi için kullanılır.

44 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 44 970- KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI İşletme bütçelerinde öngörülen ödeneklerin, ödenek aktarma, düşme, iptal, kesinti ve devir işlemleri ile yıl içindeki ödenek kullanımlarının izlenmesi için kullanılır.

45

46

47 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 47 970- KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI BORÇALACAK -Bütçe ile Verilen Ödenekler -Aktarma suretiyle eklenen ödenekler. -Aktarma Suretiyle Düşülen Ödenekler -Bütçeye Gider kaydedilen Ödenekler -Kullanılmadığı için İptal Edilen Ödenekler.

48 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 48 971 KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI İşletme bütçelerinde öngörülen ödenekler ile ödenek aktarma, düşme, iptal, kesinti ve devir işlemlerinin izlenmesi için kullanılır. Bütçe Ödenekleri Hesabı, birinci düzey yardımcı hesap olarak gider bütçesinin ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak ikinci ve üçüncü düzey yardımcı hesaplar açılır.

49 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 49 971- KULLANILACAK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI BORÇALACAK -Düşülen Ödenekler -Kullanılmadığı İçin İptal Edilen Ödenekler -Bütçe İle Verilen Ödenekler -Aktarma Suretiyle Eklenen Ödenekler

50 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 50 975- ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI Bu hesap, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ettirilip nakden veya mahsuben ödenen bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır. - Ödeneğine dayanılarak bütçeye gider kaydedilen tutarlar bu hesaba borç, 970 Kullanılacak Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. - Dönem sonunda hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak, 971 Bütçe Ödenekleri Hesabına borç kaydedilir.

51 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 51 975- ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI BORÇALACAK -Ödeneğine dayanılarak bütçeye gider kaydedilen tutarlar. -Dönemin sonunda hesabın borç bakiyesi bu hesaba alacak 971 no’lu hesaba borç kaydedilerek kapatılır.

52 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 52 98- TAAHHÜTLER HESABI Yılı için geçerli olan sözleşmelere dayanılarak girişilen ve mevzuatı gereğince bunlara ilave edilen cari ve sermaye nitelikli taahhüt tutarlarının izlenmesi için kullanılır.

53 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 53 98- TAAHHÜTLER HESABI Girişilen taahhüde ilişkin bilgiler, sözleşmenin imzalanmasından itibaren en geç üç iş günü içinde ilgili işletme tarafından muhasebe birimine bildirilir. İşletmece yapılan bildirim üzerine taahhüt kartı düzenlenir ve gerekli kayıtlar yapılır. Gider taahhütleri kayıtlarının yapıldığı muhasebe işlem fişine taahhüt kartının onaylı bir örneği eklenir.

54 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 54 98- TAAHHÜTLER HESABI İhale mevzuatına göre, ihale işlemleri tamamlanarak mal ve hizmet alımı ve yapım işleri için yapılan sözleşmelere ilişkin olarak hazırlanan ihale dosyasının iki nüshası düzenlenecek ilk hak edişle birlikte muhasebe birimine verilir.

55 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 55 98- TAAHHÜTLER HESABI Muhasebe birimine gelen Sözleşmeler kanuni nedenlerle veya yargı organlarının kararı ile bozulduğu veya değiştirildiği takdirde, bu hususlar işletme tarafından en geç üç iş günü içinde muhasebe birimine bildirilir. Alınan yazı, dosyalarına konulur ve taahhüt kartındaki kayıtlar buna göre düzeltilir.

56 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 56 98- TAAHHÜTLER HESABI Gider taahhütleri hesabı, tahakkuk birimleri itibarıyla tutulur ve taahhüt tutarları, bu hesaba katma değer vergisi hariç tutarlar üzerinden kaydedilir. Bu hesapta yer alan taahhütler, bütçe hazırlanması sırasında dikkate alınır.

57 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 57 98- TAAHHÜTLER HESABI İhale mevzuatına göre girişilen taahhütler dolayısıyla, yılı içinde taahhüt edilen ödemelere karşılık o tutar ödeneğin bulunması ve bu ödeneğin başka bir işe kullanılmayarak saklanması gerekir. Girişilen taahhüde ait ödenek, taahhüdün izlendiği ilgili yardımcı hesap defterinin açıklama bölümünde gösterilir.

58 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 58 980- GİDER TAAHHÜT HESABI Girişilen taahhüt tutarları ile bunlara ilave edilen her türlü taahhüt artışı bu hesaba borç, 981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabına alacak kaydedilir. -Girişilen taahhüdün yerine getirilmesi nedeniyle sözleşme fiyatları üzerinden hesaplanan hakediş tutarları bu hesaba alacak, 981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabına borç kaydedilir. - Herhangi bir nedenle feshedilen taahhüt tutarları sözleşme fiyatları üzerinden bu hesaba alacak, 981 Gider Taahhütleri Alacaklı Hesabına borç kaydedilir.

59 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 59 981- GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI --Gider taahhütleri hesabına borç kaydedilen tutarlar, bu hesaba alacak, --Gider taahhütleri hesabına alacak yazılan tutarlar, bu hesaba borç, kaydedilir.

60 60

61 61

62 ERSİN TURAN MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ ISPARTA İLETİŞİM: GSM: 0505 530 00 66 E- MAİL : ersinturan@ogm.gov.tr


"16/12/2010 Kurumsal Kimlik 1 HESAP PLANI AÇIKLAMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları