Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARTMIŞ KAN DEĞERLERİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık LÖKOSİTOZLU HASTAERİTROSİTOZLU HASTA KAPAT TEORİK DERS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARTMIŞ KAN DEĞERLERİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık LÖKOSİTOZLU HASTAERİTROSİTOZLU HASTA KAPAT TEORİK DERS."— Sunum transkripti:

1 ARTMIŞ KAN DEĞERLERİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık LÖKOSİTOZLU HASTAERİTROSİTOZLU HASTA KAPAT TEORİK DERS

2

3

4

5

6

7

8 Sola kayma: Lökosit formülünde çomak oranının artması (> % 10) ve/veya daha immatür miyeloid öncüllerin periferik kanda görülmesidir. Lökemoid reaksiyon: Periferik kanda bariz miyeloid öncül artışı ile karekterize şiddetli sola kayma hali. Genellikle reaktif bir durumu ifade etmek için kullanılır. Lökoeritroblastozis: Periferik kanda erken miyeloid ve eritroid hücrelerin izlenmesi.

9 Mononükleozis Sendromu 1.Akut ateşli hastalık 2.BK sayısının > % 50 kadarı lenfosit 3.> % 10 lenfosit atipik EBV CMV HIV Herper simpleks II Rubella Toxoplazma gondii Adeno virus Hepatit A-B

10 KML AMM PV ET MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR 1.Benzer prezentasyon bulguları 2.Benzer periferik kan ve Kİ bulguları 3.Birbirlerine (görünüşte) dönüşme 4.Akut lösemiye transformasyon Bir ya da fazla seride artış (Eritrositoz PV’ye özgü. Diğerleri ortak) Hipersellüler ilik Bir ya da fazla seride artış Fibrozis Akut Lösemiye transformasyon kaçınılmaz. Ortalama sağkalım 5-6 yıl İlik yetmezliği (sitopeniler), portal hipertansiyon. Ortalama sağkalım 3-4 yıl } Lösemiye dönüşüm nadir. Başlıca morbidite nedeni tromboembolizm ve Uzun vadede ilik yetmezliği (= “spent” faz) KEL/HES KNL

11 Lenfoproliferatif Hastalıklar Miyeloproliferatif Hastalıklar Akut Lösemiler 1.Eritrositoz 2.Trombositoz 3.Nötrofili 4.Eozinofili 5.Lenfositoz 6.Monositoz 7.Mononükleozis sendromları Vs MDSMDS Reaktif Hücre Artışları Vs

12 Reaktif Lenfositoz Reaktif Monositoz Mononükleozis sendromları Vs Lenfoproliferatif Hastalıklar Akut Lösemiler Periferik kanda malin hücreler (blast, lenfoma hücresi) Diğer serilerde baskılanma ve bununla ilişkili belirti-bulgular Bazı lenfoproliferatif hastalıklarda yakınma ve kan sayımı bozukluklarının uzun süreli olması (Yaygın) LAPler ve ekstramedüller hastalık tutulumu Hücrelerin akım sitometrik/ genetik özellikleri Lenf nodlarının histolojik görünümü Kemik iliğinde malin infiltrasyon (lenfoproliferatif hst.da periferik kan tutulumu varsa ilik tutulumu da vardır) (Akut) ateşli hastalık Periferde reaktif (atipik) hücreler Bilinen ek hastalık olması Diğer serilerde baskılanma yok Organomegali-LAP olmayabilir Viral seroloji AYIRICI TANI GENELLİKLE KOLAYDIR !

13

14

15

16

17

18 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ

19 BAŞA DÖN

20

21 Reaktif Trombositoz Reaktif Monositoz VsMiyelodisplastik sendrom Displazi olması İlikte blast artışı olabilmesi Sitogenetik bulgular Altta yatan hastalığın belirti ve bulguları AYIRICI TANI GENELLİKLE ZOR DEĞİLDİR !

22

23 Reaktif Trombositoz Reaktif/Sekonder Eritrositoz Sola kayma/Lökemoid Reaksiyon VsMiyeloproliferatif Hastalıklar Kronik seyir Hücre döngüsünün hızlanma belirti ve bulguları Organomegali Birden fazla seride artış LAP skoru Tipik ilik morfolojisi (Patognomonik olabilen) sitogenetik özellikler Altta yatan hastalığın belirti ve bulguları TROMBOSİTOZ, ERİTROSİTOZ ve ÖZELLİKLE EOZİNOFİLİ AYIRICI TANISI OLABİLİR !

24 ERİTROSİTOZ NEDENLERİ

25 BAŞLICA TROMBOSİTOZ NEDENLERİ 1. Klonal a. Esansiyel trombositoz b. Diğer MPHlar (PV, KML, AMM) c. MDS d. MDS/MPH 2. Familyal 3. Reaktif (sekonder) a. Akut kan kaybı b. Demir eksikliği c. Aspleni, postsplenektomi d. Trombositopeninin düzelme fazı (rebound) e. Maliniteler f. Kronik inflamasyon/infeksiyon (inflamatuvar barsak hst.ı, kollajen doku hst.ı, tüberküloz, vb) g. Akut inflamasyon/infeksiyon h. Egzersize cevap olarak ı. İlaçlar (vinkristin, epinefrin, ATRA, sitokinler, büyüme faktörleri)

26

27 MPH Belirti ve Bulguları 1.Hücre döngüsünün hızlanmasına bağlı 2.Viskozite artışına bağlı 3.Tromboembolizm ile ilgili belirti ve bulgular 4.Histamin, vb. mediatörlerle ilişkili belirtiler 5.Ekstramedüller hematopoeze bağlı 6.Direkt Hb konsantrasyon artışına bağlı belirti 7.İlik yetmezliğine bağlı Asemptomatik Splenomegali Hepatomegali Yorgunluk Pletora Kaşıntı SSS ile ilgili yakınmalar (baş ağrısıSVO) Eritromelalji Arteriyel-venöz TE ile ilgili Zayıflama Gece terlemeleri Kanamalar Gut Karın ağrısı-dispepsi (splenomegali, peptik ülser) Ödem Portal hipertansiyon ile ilgili LAP Sarılık

28

29

30

31 ERİTROMELALJİ

32

33

34

35 Artmış > 11 000/mm 3 Lökositoz TANI Nedeni belli olmayan nötrofili (± sola kayma) İzole hafif nötrofili (BK < 15 000/mm3) + Diğer FM ve PY bulguları N İZLEM Çoğu Kez İstenen Testler Kİ Asp / Biopsi (retikülin boya) Sitogenetik/moleküler inceleme (Ph 1 dahil) AC grafisi BFT, KCFT, LDH, T. prot, Alb TİT GGK Tümör belirteçleri Abdomino(pelvik) USG Bazen Gerekebilen Testler LAP skoru | Total eritrosit kitlesi Abdomino(pelvik) BT | Jinekolojik ve meme muayeneleri | Prostat muayenesi Şüpheli dokuların-sekresyonların kültürü İnfeksiyon-kollajen doku hastalıkları serolojileri ÖMD ve kolon grafileri | Alt ve üst Gİ endoskopiler Mammografi | Serum protein elektroforezi Diğer aile bireylerinin lökosit sayısı Detaylı öykü Fizik inceleme Periferik yayma Eritrosit sedimentasyon hızı CRP Normal Bariz nötrofili Splenomegali Bazofili İmmatür miyeloid hücreler Lökoeritroblastozis Displazi

36

37 Mutlak Eritrositoz Artmış E > % 51 Hct K > % 48 Eritrosit kitlesi artmış mı ? Total eritrosit kitlesinin incelenmesi Normal Yalancı (ya da relatif) eritrositoz (dehidratasyon, diüretik, hipertansiyon, Gaisböck sendromu) Sekonder mi ? Primer mi ? Mutlaka İstenecekler: Arter Gazları Ferritin B12 Folat Kreatinin KCFT Ürik asit Serum Epo Abdominal USG Gerekirse İstenebilecekler: AC grafisi Elektrolitler Kİ aspirasyon & biyopsisi İlik karyotipi BFU-E kültürü O2 disasosiyasyon eğrisi Uyku çalışması AC fonksiyon testleri Ekokardiyografi Epo reseptörü mutasyon analizi E  % 60 Hct K > % 55

38

39 Şüpheli/ aşikar bir reaktif neden var ?? Detaylı öykü Fizik inceleme Periferik yayma Nedeni doğrulamaya ve düzeltmeye yönelik yaklaşımlar ve/veya takip Çoğu Kez İstenen Testler CRP Eritrosit sedimentasyon hızı Serum demir parametreleri Abdomino(pelvik) USG Akciğer grafisi Gaytada gizli kan İdrar tetkiki Tümör belirteçleri Kİ aspirasyon/ biyopsisi (demir ve retikülin boyamaları dahil) Kİ’nden sitogenetik/moleküler incelemeler (Ph 1 kromozomu dahil) Bazen Gerekebilen Testler Total eritrosit kitlesi BFT, KCFT, LDH, total protein, albumin Abdomino(pelvik) BT Jinekolojik ve meme muayeneleri Prostat muayenesi ÖMD ve kolon grafileri Alt ve üst gastrointestinal endoskopik incelemeleri Mammografi Serum protein elektroforezi Şüpheli dokuların/sekresyonların kültürleri İnfeksiyon ve kollajen doku hastalıklarına yönelik serolojik incelemeler Diğer aile bireylerinin trombosit sayısı yönünden incelenmeleri Kemik iliğinde X kromozomu inaktivasyon paterni (G-6PD gen polimorfizmi) Otonom eritroid ve megakaryositik koloni oluşumunun incelenmesi Serum IL-6 Trombositoz Nedeni belli olmayan trombositoz

40 ESANSİYEL TROMBOSİTOZ TANI KRİTERLERİ 1.1 Ay Ara ile > 600 Bin 2.Reaktif Trombositoz Nedeni Yok 3.Eritrosit Kitlesi Normal 4.İlikte Fibrozis < 1/3 5.BCR/ABL Yok, MDS Düşündüren Karyotip Yok 6.Splenomegali 7.Kİ Biyopsisinde Hipersellülerite ve Atipik Megakaryosit Kümeleri 8.Demir Eksikliği Olmaması (Serum Ferritin ve/veya Depo Demiri Boyaması) 9.Kadınlarda X Kromozomu İnaktivasyon Paterninin Klonal Hematopoeze İşaret Etmesi 10.Endojen Eritroid ve Megakaryositik Kolonilerin Oluşumu veya IL-3’e Sensitivite Artışının Saptanması ile Otonom Hematopoezin Gösterilmesi 11.Akut Faz Cevabı Olmaması (Plazma CRP ve IL-6 Düzeylerinin Normal Olması) Tanı için 1-5 Arası Kriterler ve 6-11 Arası Kriterlerden En Az 3 Tanesi

41 Şüpheli/ aşikar bir reaktif neden var ?? Detaylı öykü Fizik inceleme Periferik yayma Nedeni doğrulamaya ve düzeltmeye yönelik yaklaşımlar ve takip Çoğu Kez İstenen Testler Gaitada parazit x 3 Duodenal aspirasyon Total Ig E BFT, KCFT, LDH, total protein, albumin CRP Eritrosit sedimentasyon hızı İdrar tetkiki Akciğer grafisi Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi (sitogenetik inceleme dahil) HIV ve hepatit serolojileri Elektrokardiyografi, ekokardiyografi Abdomino(pelvik) USG Tümör belirteçleri Kİ aspirasyon/ biyopsisi (demir ve retikülin boyamaları dahil) Kİ’nden sitogenetik/moleküler incelemeler (Ph 1 kromozomu dahil) Bazen Gerekebilen Testler Parazitlere yönelik serolojik incelemeler (Echinococcus, strongyloides, trichinella, toxocara) Solunum fonksiyon testleri Abdomino(pelvik) BT Torakal BT Paranazal sinüs CT Alt ve üst gastrointestinal endoskopik incelemeleri Serum protein elektroforezi Kollajen doku hastalıklarına yönelik serolojik incelemeler Tümör belirteçleri Cilt allerji testleri Cilt/kas biyopsisi ENMG Eozinofili Nedeni belli olmayan eozinofili

42


"ARTMIŞ KAN DEĞERLERİ OLAN HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık LÖKOSİTOZLU HASTAERİTROSİTOZLU HASTA KAPAT TEORİK DERS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları