Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLİ ANNE VE BABALAR,  Günümüzün de ğ işen şartlarında çocuk yetiştirmek oldukça güçleşen bir zanaat... Karşılaştı ğ ımız güçlükler karşısında çaresizli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLİ ANNE VE BABALAR,  Günümüzün de ğ işen şartlarında çocuk yetiştirmek oldukça güçleşen bir zanaat... Karşılaştı ğ ımız güçlükler karşısında çaresizli."— Sunum transkripti:

1 DEĞERLİ ANNE VE BABALAR,  Günümüzün de ğ işen şartlarında çocuk yetiştirmek oldukça güçleşen bir zanaat... Karşılaştı ğ ımız güçlükler karşısında çaresizli ğ i sıklıkla hisseder olduk.

2  Bir yandan şartlar karşısında yıkılmayan. Yılmayan; di ğ er yandan da kendi haklarını savunabilen, güçlü, vatanına ve milletine faydalı bireyler yetiştirebilmek...

3 Varolan riskleri en aza nasıl indiririz? Ya da bunlarla nasıl en uygun biçimde baş edebiliriz?Varolan riskleri en aza nasıl indiririz? Ya da bunlarla nasıl en uygun biçimde baş edebiliriz?

4 Çocuklarımızın geleceklerini, öncelikle kendilerini tanıyan, gücünün farkına varan ve bu gücü olumlu yönlere yöneltebilen bireyler olarak yetiştirerek garanti edebiliriz.Çocuklarımızın geleceklerini, öncelikle kendilerini tanıyan, gücünün farkına varan ve bu gücü olumlu yönlere yöneltebilen bireyler olarak yetiştirerek garanti edebiliriz.

5  Do ğ al olarak, bunu sa ğ lamanın en önemli adımı kendimizi de ça ğ ın gerisinde kalmaksızın geliştirmek, ö ğ renmeye açık olmaktır.

6  Çocu ğ unuzun hayata daha sıkı ba ğ lanması, de ğ erlerini, duygu ve düşüncelerini fark edip ifade edebilmesi, iletişim becerileri ile birlikte temel yaşam becerilerini de daha sa ğ lıklı ortamda gözden geçirebilmeleri için size önemli görevler düşmektedir.

7 Çocuklarımız için en önemli unsur iletişimdir. Bir problem ortaya çıkmadan normal zamanlarda da sürdürece ğ iniz etkili dinleme, önem verdi ğ inizi gösterme, soru sormasına izin verme, do ğ ru bilgilendirme, hayatı çocu ğ unuzla paylaştı ğ ınızı,Çocuklarımız için en önemli unsur iletişimdir. Bir problem ortaya çıkmadan normal zamanlarda da sürdürece ğ iniz etkili dinleme, önem verdi ğ inizi gösterme, soru sormasına izin verme, do ğ ru bilgilendirme, hayatı çocu ğ unuzla paylaştı ğ ınızı,

8 onu anlamaya gayret gösterdi ğ inizi, zaman ayırdı ğ ınızı gösterecek bir hayat şekliniz olacaktır. Böylece problem durumlarında da çocu ğ unuz size gelebilece ğ ini, birbirinize sıkı sıkı sarılaca ğ ınızı bilecektir.

9 Problemler büyümeden ne kadar erken ele alınabilirse, o kadar kısa sürede ve etkili bir şekilde çözüme ulaşacaktır.

10 “Biz çocu ğ umla arkadaş gibiyiz” diyerek çok iyi anlaştıklarını ve konuştuklarını belirtmek isteyen anne ve babalar vardır. Unutmayalım ki, pek çok arkadaşı olabilir ve olacaktır. Oysa sadece bir tane anne ve babası vardır.

11 Hepimizin sıkıntılı, tasalı zamanları olabilir. Bu zamanlarda problemlerimizi çözerken, aile toplantılarında gitti ğ imiz misafirliklerde çözüm geliştirmek iyi model olmamızı sa ğ layacaktır.

12 * Hep birlikte düşünerek çözüm yolları üretin. *Yaşı ne kadar küçük olursa olsun çocu ğ unuzun da çözüm önerileri getirebilece ğ ini unutmayın. *Onu dinleyin ve paylaşın.

13 De ğ erlendirmenizi yaparak, neler yapabilece ğ inizi görün ve harekete geçin. Çözüme ulaştı ğ ınızda ise bunun kıymetini bilin ve ailenizle paylaşın...

14 ÇOCU Ğ UMUN SA Ğ LIKLI HAYAT SÜRMES İ N İ VE TÜM POTANS İ YEL İ İ LE GEL İ Ş İ M İ N İ SA Ğ LAMAK İ Ç İ N NASIL YARDIM EDEB İ L İ R İ M?

15 Sıklıkla gelen sorulardan biridir bu; “NE YAPAB İ L İ R İ M? NASIL YARDIM EDEB İ L İ R İ M?”

16 Yapılan çalışmalar ailelerin çocukların seçimlerini de ğ iştirebilece ğ ini, mümkün oldu ğ u kadar erken yaşlarda alınan sa ğ lıklı gelişimlerini destekleyici küçük önlemlerin ergenlik ve yetişkinlikte sürdü ğ ünü; kendine güvenen, ba ğ ımsız, toplum ve akran baskılarına direnebilen yani sa ğ lıklı uyumlu bireyler olarak yetişmelerini sa ğ ladı ğ ını göstermiştir.

17 Erken yaşlarda çocukların ço ğ u televizyonda, sinema, gazete, dergilerde ve çevrelerinde gençleri, yetişkinleri sigara, alkol, gibi maddeler tüketirken, internet kafelerden çıkmayan kişiler olarak görürler. Erken yaşlarda çocukların ço ğ u televizyonda, sinema, gazete, dergilerde ve çevrelerinde gençleri, yetişkinleri sigara, alkol, gibi maddeler tüketirken, internet kafelerden çıkmayan kişiler olarak görürler.

18 Aynı zamanda onların gözünde büyükler belli bir marka giydiklerinde daha saygın olduklarını, futbol maçlarına bir başkasına zarar vermeyi göze alacak kadar ba ğ ımlı olmayı görürler...

19 Çocuklar gördükleri, izledikleri bu durumları normal, yetişkinli ğ in, hayatın bir parçası olarak algılarlar ve kayıt ederler; daha sonra hayata geçirmek üzere...

20 Bizim ana amacımız çocuklarımızın ba ğ ımlı olmadan yetişmelerini sa ğ lamaktır.

21 Bu amaçla 6 temel ilkeden hareket edeceğiz; 1* Çocuklarla iyi bir iletişim kurmak ve bunu sürdürmek. 2* Çocuğun hayatı ile ilgilenmek. 3* Açık kurallar oluşturmak ve bunlara uymaya sağlamak için tutarlı ve uygun sonuçlar alana kadar çabalamak.

22 4* Olumlu model olmak. 5* Çocu ğ a arkadaşlarını akıllıca seçmesini ö ğ retmek. 6* Çocu ğ un aktivitelerini izlemek.

23 İ Y İ HABER... Ailelerin deste ğ i ve rehberli ğ i, çocukların psikolojik dayanıklılıklarını artırmakta ve maruz kaldı ğ ı bu mesajlarla yara alamadan baş edebilmesinde en önemli katkıyı oluşturmaktadır.

24 1* İ letişim önemli çünkü; Çocuklarınızla her gün konuşmayı alışkanlık haline getirin. Umutları, korkuları, sevdikleri, sevmedikleri ve özel ilgileri ile çocu ğ unuz bir bireydir. Çocu ğ unuz hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, onu olumlu aktivitelere ve arkadaşlık ilişkilerine yönlendirmede o kadar rahat edersiniz.

25 - Şimdi çocu ğ unuzla iyi iletişim kurmanız, ilerde bir problemi olup size geldi ğ inde onunla iletişiminizi kolaylaştıracaktır.

26 - İ letişim kurarken onu eleştirmemeniz, oldu ğ u gibi kabul ederek anlamaya çalışmanız önemlidir. Olumlu ve yapıcı destek, çocu ğ unuzun davranışlarını eleştiriden daha fazla olumlu etkiler.

27

28 O kim biliyor musunuz? *Çocu ğ unuz en çok hangi rengi seviyor? *En iyi arkadaşının adı ne? Onu tanıyor musunuz? *Ö ğ retmenini seviyor mu?Ö ğ retmeninin adı ne? *En çok kimi taklit ediyor? Büyüyünce kim gibi olmak istiyor?

29 * En çok ne yemekten hoşlanıyor?Sevdi ğ i yeme ğ in adı ne? *TV’ de en çok hangi programı seviyor?Sevdi ğ i, izlemekten hoşlandı ğ ı bir sanatçı var mı? *Neleri yapmaktan hoşlanıyor? *Gelecekte nasıl bir iş olsun istiyor?

30 Bu soruların cevaplarını biliyor musunuz? - Bu sorulara sizin verdi ğ iniz cevaplar ve çocu ğ unuzun verdi ğ i cevapları karşılaştırarak çocu ğ unuzu ne kadar tanıdı ğ ınız belirlerken daha neler yapabilece ğ inizi ve çocu ğ unuzun yaşantısına yeni şeylerin katılmış oldu ğ unu göreceksiniz.

31 - Çocu ğ unuzu tanımaya yönelik bu konuşmaların günlük hayatınız içinde yer alması için her gün vakit ayırın.

32 Zaman ayırın... - Yaşadı ğ ı problemler, bu problemlere yaklaşımları konusunda her gün birkaç dakika çocu ğ unuza ayırın. Problemlerini nasıl ele aldı ğ ını, hangi yolları izleyerek çözmeye çalıştı ğ ını gözden geçirin. Böylece çocu ğ unuzun basit problemleri nasıl çözdü ğ ünden hareketle, problem çözme becerilerini artırabilirsiniz.

33 - Bu aynı zamanda çevresinden, arkadaşlarından gelen baskılara boyun e ğ memesine yardımcı olacaktır.

34 Duygudaş olun... - Çocukların deneyimleri büyüklerin deneyimlerinden farklıdır. Bu sebeple verdi ğ i bazı tepkileri abartılı ve ya saçma bulabilirsiniz. Size önemsiz gelen konular, onlara önemli gelebilir.

35 Örne ğ in, bir gün eve; -”Ö ğ retmenim beni sevmiyor, bana fazla ev ödevi veriyor”, diyerek gelebilir.

36 - Bu çok gülünç, herkese aynı ev ödevini veriyor, demek yerine, çocu ğ unuzun duygusunu onaylayın, durumu gözden geçirin ve olayı kendisinin daha iyi anlaması için yok gösterin.

37 - Ö ğ retmenimin beni sevmedi ğ ini hissetseydim, üzülürdüm, bundan hoşlanmazdım. Peki, sınıftaki di ğ er arkadaşlarına da aynı ödevi vermedi mi? gibi.

38 - Gerçekten sorun olup/olmadı ğ ından emin de ğ ilseniz, araştırmanız gerekir. Acaba ö ğ retmeni gerçekten farklı ödev veriyor mu? Farklı ödev veriyorsa neden? Gerekirse ö ğ retmenle görüşebilirsiniz.

39 Bu gibi durumlarda hissettiklerini anladı ğ ınızı, birlikte oldu ğ unuzu, ona yardımcı olmak istedi ğ inizi belli edin.

40 Can kula ğ ıyla dinleyin... Çocu ğ unuza, ne söyledi ğ i ile ilgilendi ğ inizi gösterin. Dinledi ğ inizi ve anladı ğ ınızı göstermenin bir yolu, onun söylediklerini başka kelimelerle yeniden ifade etmektir. Bu yaklaşım konuşmayı açacak, iletişlimi artıracaktır.

41 Benzer sözcüklerle tekrarlama bir dahaki seferde konuşmayı başlatma ve derinleştirmede de yardımcı olaca ğ ından, bunu deneyin.

42 Örne ğ in; -Voleybol oynamayı seviyorum. Antrenman ile aynı gün bir arkadaşımın evinde do ğ um günü var, dedi ğ inde, şöyle diyebilirsiniz -Seçenekleri düşünelim, bir tarafta sevdi ğ in voleybol antrenmanı, di ğ er tarafta da sevdi ğ in arkadaşının do ğ um günü partisi.

43 Önemsedi ğ inizi hissettirin... Küçük problemler yaşadı ğ ınızda (yaşına göre) çocu ğ unuzun da fikrini almış olmak, kararlara katılmasını sa ğ lamak çocu ğ unuzun sizinle olan paylaşımlarını artıracaktır.

44 Bu kararların boyutu, akşam yeme ğ inde ne yiyelim? Veya ailece nereye gidelim? Olabilir. Fikrine gösterece ğ iniz ilgi, kendisini daha rahat hissetmesine ve kolay açılmasına yardımı olacaktır.

45 E ğ er günlük hayatınızda çocu ğ unuzla iletişim kanallarını açık tutabiliyorsanız, sorun yaşanan günlerde söyledikleriniz daha etkili olacaktır.


"DEĞERLİ ANNE VE BABALAR,  Günümüzün de ğ işen şartlarında çocuk yetiştirmek oldukça güçleşen bir zanaat... Karşılaştı ğ ımız güçlükler karşısında çaresizli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları