Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak"— Sunum transkripti:

1 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ORTAK EĞİTİM VE KARİYER GELİŞTİRME YÖNERGESİ

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

3 AMAÇ MADDE 1- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)’nde ortak eğitim ve kariyer geliştirme esaslarını düzenlemektir. KAPSAM MADDE 2- Bu yönerge, TOBB ETÜ’de yürütülen ortak eğitim ve kariyer geliştirme ile ilgili esasları kapsar. DAYANAK MADDE 3- Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 23. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4 TANIMLAR VE KISALTMALAR
MADDE 4- Bu yönergede adı geçen; TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni, ODA: İşyerinin üyesi bulunduğu Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası veya Ticaret ve Sanayi Odası’nı, ÜNİVERSİTE: TOBB ETÜ’yü, REKTÖR: TOBB ETÜ Rektörü’nü KOORDİNATÖRLÜK: TOBB ETÜ Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğünü,

5 f) KOORDİNATÖR: TOBB ETÜ Ortak Eğitim ve
Kariyer Geliştirme Koordinatörünü, g) FAKÜLTE: TOBB ETÜ’YE bağlı fakülteleri, h) YÜKSEKOKUL: TOBB ETÜ’ye bağlı yüksekokullar ve meslek yüksekokullarını, İ)ORTAK EĞİTİM: Öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren her yıl bir dönem işyerlerinde yaptıkları uygulamalı eğitimi, j) KARİYER PLANLAMASI: Öğrencilerin ufuklarının (vizyonlarının) oluşturulması ve yaşam boyu görev alacakları mesleklerinin,hedeflerinin ve geleceklerinin planlanmasını,

6 k) İŞYERİ: Öğrencilerin uygulamalı eğitim yapmak üzere görevlendirildikleri kamu veya özel sektör kurum ve firmalarını, l) ORTAK EĞİTİM PROTOKOLÜ: Ortak eğitim uygulamasıyla ilgili kontenjanları ve şartları açıklayan ve işyeri yetkilisi ile Rektör tarafından imzalanan belgeyi, m) SÖZLEŞME: Ortak eğitim uygulamaları konusunda öğrenci ve işyeri arasındaki ilişkileri düzenleyen ve Üniversite adına öğrenci, Koordinatör ve işyeri temsilcisi tarafından imzalanan belgeyi, ifade eder.

7 İKİNCİ BÖLÜM Koordinatörlük Teşkilatı, Görevleri ve Yönetimi

8 KURULUŞ VE YÖNETİM MADDE 5- Bu yönergenin amaç maddesinde belirtilen hususları gerçekleştirmek üzere TOBB ETÜ’de Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü kurulmuştur. Koordinatörlük aşağıdaki organlardan oluşur. Ortak Eğitim Koordinatörü Yönetim Kurulu Danışma Kurulu

9 KOORDİNATÖRLÜĞÜN GÖREVLERİ
MADDE 6- Koordinatörlüğün görevleri şunlardır. TOBB ETÜ öğrencilerinin alanlarıyla ilgili işyerlerinde fiilen çalışmalarını sağlamak, böylece üniversitede öğrenilen teorik bilgileri ortak eğitim anlayışıyla uygulayarak öğrencilere tecrübe kazandırmak, TOBB ETÜ öğrencilerini ve işyerlerini kariyer geliştirme ile insan kaynakları yönetimi konusunda bilinçlendirmek, Öğrencilerin değişik etkinliklerden faydalanarak mevcut yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelerini sağlamak,

10 d)Mezunların kendi yetenek ve mesleklerine uygun işlere yönelmelerine rehberlik etmek, iş arama becerilerini geliştirmek, e)Mezunların iş hayatındaki başarı ve başarısızlıklarını izlemek, f) Mezunların iş ortamında karşılaştıkları eğitim eksikliklerini kendileri ve işverenler ile temasa geçerek tespit etmek ve bunların telafisi için üniversite yönetimine önerilerde bulunmak,

11 g) İşyerlerinin eğitilmiş işgücü ihtiyaçları ile mezunların iş taleplerinin buluşturulmasını sağlamak, h) TOBB ETÜ’nün ortak eğitim ve kariyer geliştirme konularında ulusal ve uluslar arası alanda öncü olmasına çalışmak, i) Öğrenciler kanalıyla, işyerlerinin karşılaştıkları problemleri Üniversite’ye aktarmak, bu suretle söz konusu problemlere çözüm bulunmasını sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek.

12 KOORDİNATÖRLÜĞÜN FAALİYETLERİ
MADDE 7- Koordinatörlük, ortak eğitim ve kariyer geliştirme hedeflerini gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yapar: TOBB ETÜ, öğrencilerinin ortak eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılacak bilgileri toplar ve “öğrenci bilgi bankası” oluşturur. TOBB ETÜ, öğrencilerinin ortak eğitim yapacakları işyerlerinin bilgilerini toplar ve “işyeri bilgi bankası” oluşturur. Ortak eğitim için uygun nitelikte ve yeter sayıda işyeri bulunması ve protokol imzalanması için çalışır.

13 d) Ortak eğitime gönüllü katılımı sağlamak üzere işyerleriyle tanıtım amaçlı görüşmeler yapar.
e) “Öğrenci bilgi bankası” ve “işyeri bilgi bankası” kullanılarak öğrenciler ve işyeri yetkilileri arasında görüşme ortamı sağlar ve böylece öğrencilerin işyerlerine yerleşmelerini gerçekleştirir. f) Ortak eğitime katılan öğrencileri ve işyerlerini izlemek üzere ziyaret eder. Firma yetkilileri ve öğrencilerle görüşerek uygulamalarda karşılaşılan güçlükleri tespit eder ve çözülmesi için öneriler hazırlar.

14 TOBB ETÜ mezunlarının iş bulmalarına yardımcı olur ve kariyer geliştirme faaliyetleri düzenler.
Çalışma hayatının şartları, kariyer geliştirme ve yönetimi konusunda eğitim etkinlikleri düzenler. TOBB ETÜ ortak eğitim programının başarılı olması amacıyla sektör temsilcilerinin iştirakleriyle toplantılar düzenler. j) Ortak eğitim uygulamasının başarılı olması için üniversite içi ve üniversite dışı mevzuatın hazırlanması ve uygulamaya konulması için gerekli faaliyetleri yürütür.

15 KOORDİNATÖRÜN ATANMASI, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
MADDE 8- Koordinatör, Rektör tarafından atanır. Koordinatörlük için yeterli sayıda nitelikli eleman görevlendirilir. Rektör bu elemanlardan birini Koordinatör Yardımcısı olarak atayabilir. Koordinatör Yardımcısı Yönetim Kurulu’na katılır, ancak oy kullanamaz. Koordinatör, Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygular.

16 yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve eşgüdümü sağlar.
c) Koordinatör, Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve eşgüdümü sağlar. d) Koordinatör, yıllık faaliyet raporu hazırlar ve Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra Rektörlüğe sunar.

17 YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ
MADDE 9- Yönetim Kurulu, Koordinatör dahil beş üyeden oluşur. En kıdemli akademik üye Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Koordinatör dışındaki yönetim kurulu üyeleri, fakülteler, yüksekokullar ve Rektörlüğe bağlı idari birimler tarafından önerilen adaylar arasından Rektör tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden atanabilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenisi atanır.

18 c)Yönetim Kurulu, Koordinatörün daveti üzerine her ay en az bir defa toplanır; hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karara bağlar ve koordinatörlüğün faaliyetlerini gözden geçirir. Karar salt çoğunlukla alınır. d)Yönetim Kurulu, koordinatörlüğün yıllık faaliyet raporunu değerlendirir, ileriye dönük projeler geliştirir.

19 AKADEMİK DANIŞMANLAR MADDE 10- Her eğitim programındaki öğrenciler için o programın öğretim üyelerinden en az bir kişi akademik danışman olarak ilgili birim tarafından görevlendirilir.Akademik danışmanlar Koordinatörlük ile işbirliği içinde çalışırlar ve öğrencilerin ortak eğitim uygulamaları ve sorunları konusunda danışmanlık yaparlar. İşyeri ziyaretlerinden akademik danışmanlar birinci derecede sorumludurlar.

20 DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ
MADDE 11- Koordinatörlük Danışma Kurulu; Ortak Eğitim Koordinatörü, her fakülte/yüksekokuldan birer akademik danışman ve TOBB tarafından belirlenen beş sektör temsilcisinden oluşur. İlk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçerler. Danışma Kurulu her yıl en az iki defa toplanır. Koordinatörlüğün faaliyetleri ile ilgili değerlendirme ve önerilerde bulunur. Danışma kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri belirlenir.

21 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortak Eğitim Uygulaması

22 ORTAK EĞİTİMİN SÜRESİ VE MEZUNİYET ŞARTI
MADDE 12- TOBB ETÜ’ye bağlı bütün fakülte ve yüksekokullardaki bölümlerin programlarına kayıtlı öğrenciler, mezun olabilmek için üç dönem ortak eğitim yapmak ve başarılı olmak zorundadırlar. Öğrenciler ortak eğitimlerini sonbahar, ilkbahar veya yaz dönemlerinde yapabilirler. Üniversitenin ilgili birimlerinin önerisi üzerine Senato, o birimdeki mezuniyet için gerekli ortak eğitim dönemi sayısını azaltabilir veya tamamen kaldırabilir.

23 ORTAK EĞİTİME HAZIRLIK
MADDE 13- Ortak eğitim öncesinde, öğrenciler bilgilendirme ve yönlendirme dersini almak ve başarmak zorundadırlar.

24 ORTAK EĞİTİM KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ
MADDE 14- TOBB ETÜ Ortak Eğitim ve Kariyer Geliştirme Koordinatörlüğü; odalar ve işyerleri ile Ortak Eğitim konusunda işbirliği protokolleri imzalar. Rektör ve işyeri yetkilisi tarafından imzalanan ortak eğitim protokolünde kontenjan ve diğer özel şartlar belirtilir. Her ortak eğitim kontenjanına her dönem bir öğrenci olmak üzere yılda toplam üç öğrenci yerleştirilir. İşyerleri tarafından sağlanan kontenjanlar, değişik dönemlerde aynı öğrenci tarafından da kullanılabilir.

25 ÖĞRENCİDEN İSTENİLECEK BELGELER
MADDE 15- Ortak eğitim yapmak üzere kendisine tahsis edilen işyerine giden öğrenci beraberinde ; a)Koordinatörlüğün takdim yazısını, b)Nüfus cüzdanı suretini, c)3 adet fotoğrafı, d)İşyeri ile yapılan ortak eğitim sözleşmesinin kopyasını, e)Ortak eğitim uygulama ve değerlendirme evraklarını (kapalı zarf içinde) götürür ve işyeri yetkililerine teslim eder.

26 ÖĞRENCİLERE SAĞLANACAK İMKANLAR
MADDE 16- İşyerleri, Ortak Eğitim yapacak öğrencilere; Asgari ücret öder ve sigortasını yaptırır. Ulaşım ve işçilere sağlanan diğer sosyal hizmetlerden paralı veya parasız olarak yararlandırılması beklenir. Ancak kanuni bir hakka veya toplu sözleşmeye dayanarak yapılmakta olan yardımlardan öğrenciler istifade edemezler.

27 DİSİPLİN İŞLERİ MADDE 17- Ortak eğitime katılan öğrencilerin disiplin işlerinde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Ancak öğrenciler, işyerine ait yönetmeliklerin disiplin ve iş emniyeti ile ilgili hükümlerine de uymak zorundadırlar. İzinsiz veya mazeretsiz üç günden fazla devamsızlık yapan öğrencinin ortak eğitimine derhal son verilerek durum işyeri tarafından bir yazı ile Koordinatörlüğe bildirilir.

28 ORTAK EĞİTİM AMİRİ VE GÖREVLERİ
MADDE 18- Öğrenciler, Ortak Eğitim süresinde işyeri tarafından görevlendirilen amirin nezaretinde çalışırlar. Amir; Öğrencinin, ortak eğitim programı ve konusuyla ilgili işlerle meşgul olmasını, Ortak eğitim programının amaçlarına uygun faaliyetlerde bulunmasını, Öğrencinin işyerinde disiplin ve iş güvenliğine uygun bir biçimde çalışmasını sağlar. Dönem sonunda öğrencinin performansını değerlendirir ve yazılı bir rapor ile Koordinatörlüğe bildirir.

29 HASTALIK VE KAZA HALLERİ
MADDE 19- Ortak Eğitim sırasında hastalanan ve hastalığı yedi günden fazla süren veya herhangi bir kazaya uğrayan öğrencinin adı, soyadı, hastalığın ve kazanın mahiyeti, işyeri tarafından Koordinatörlüğe bildirilir. Bu durumlarda SSK hüküm ve uygulamaları geçerlidir. Bu durumlarda telafi konusunu ilgili Yönetim Kurulu belirler.

30 ORTAK EĞİTİM SONU RAPORU
MADDE 20- Öğrenci, Ortak Eğitim sırasında yaptığı işleri de kapsayacak şekilde günlük tutar. Dönem sonunda bu günlükten hareketle bir rapor hazırlayarak işyerindeki amirine onaylatır ve dönüşünde Koordinatörlüğe verir. Bölümce belirlenen tarihte bir jüri önünde raporunu sözlü olarak sunar ve savunur. İşyerinde Ortak Eğitim amiri, öğrencinin davranışlarını, işyerinin işleyiş mekanizmasını gözleme yeteneğini, çalışmalara katılımını ve performansını, üretime ve diğer hizmetlere katkılarını izleyerek kanaatlerini değerlendirme raporuna işler ve kapalı zarfla Koordinatörlüğe gönderir.

31 YÜRÜRLÜK MADDE 21- Bu yönerge Senatonun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. YÜRÜTME MADDE 22- Bu yönetmeliği TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.


"BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları