Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KAZANIMLARI. ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KAZANIMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KAZANIMLARI. ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KAZANIMLARI."— Sunum transkripti:

1

2 ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KAZANIMLARI

3 ÖĞRETİM PROGRAMI NEDİR? ÖĞRETİM PROGRAMI NİÇİN DEĞİŞTİRİLİR?

4 Bilgi çağını yaşayan dünyamızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir. Bu süreçte uygulanan eğitim yaklaşımları ve programları büyük önem taşımaktadır. Günümüzdeki gelişmeler eğitimin her alanını etkilemekte ve eğitim yaklaşımlarında köklü değişikliklere neden olmaktadır. Geleneksel eğitim yaklaşımlarının yetersiz kaldığı bilgi ve teknoloji çağında, yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zekâ, öğrenci merkezli eğitim, beyin temelli öğrenme gibi yeni yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu yaklaşımlarla eğitim sürecinde öğrencinin davranışını değiştirmek yerine dil ve zihinsel becerilerini geliştirmeye ağırlık verilmektedir.

5 Dinleme Konuşma Okuma Yazma görsel okuma sunu yapma

6 Düşünme Anlama Sıralama Sınıflama Sorgulama ilişki kurma Eleştirme Tahmin etme Analiz, sentez yapma Değerlendirme

7 Bilgiyi araştırma Keşfetme Yorumlama Zihninde yapılandırma

8 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
TÜRKÇE DERSİ (6 - 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI

9 Duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak anlatabilen bir toplumun üyeleri miyiz?

10 İlk, orta hatta yüksek öğrenimden geçmiş insanlarımızın büyük bir kısmı Türkçeyi doğru, güzel ve etkili olarak kullanabiliyorlar mı?

11 Yazmak ve konuşmak yeteneği doğuştan mı gelir?
Türkçeyi doğru ve etkili kullanmak sadece Türkçe öğretmenlerine mi özgüdür?

12 Öğrencilerimize duygu, düşünce ve hayallerini ifade etme imkânı, yani katılımcı bir ders ortamı oluşturabiliyor muyuz?

13 Öğrencilerimiz soru soruyor mu?

14 * Öğrenci, bilgi verilen değil; bilgiyi alan ve inşa eden konumdadır.

15 Ne görürsem, hatırlarım.
Ne duyduysam, unuttum. Ne görürsem, hatırlarım. Ne yaparsam, anlarım. Konfiçyus

16

17 * Öğretmen, bilginin inşa edilmesinde öğrenciye gerekli malzemeyi ve ortamı hazırlar; öğrencinin önceki bilgilerini ve hazır bulunma düzeyini denetler; öğrenme ortamında öğrenciye uygulama, deneme ve keşfetme fırsatları sunar.

18 Öğrenme-öğretme sürecinde özel bir iletişim biçimi benimsenir
Öğrenme-öğretme sürecinde özel bir iletişim biçimi benimsenir. Bu iletişim biçiminde öğrencilere; “Bu konu ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz?” ‘”Niçin böyle düşünüyorsunuz?” “Nasıl bu sonuca ulaştınız?” gibi yorum gerektiren sorular yöneltilir.

19 “Öğrencilere ne öğretilmeli?”
sorusu yerine “Öğrenci neyi, nasıl öğrenir?’ sorusu önem taşır.

20 Her çocuğun içinde var olan öğrenme arzusunu ve merakını harekete geçirin.
Öğrencilerin fikirlerini açıklamalarına fırsat verin ve açıklamalarını dinleyin.

21 Öğrenme sürecinin çeşitli materyaller ve etkinliklerle desteklenmesi,teknolojiden yararlanılması önemlidir.

22 PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI
Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerin okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi becerilerini geliştirmeleri; dilimizin imkân ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşmak için programda esas alınan ilkeler şunlardır:

23 TEMEL BECERİLER Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma Eleştirel düşünme Yaratıcı düşünme İletişim kurma Problem çözme Araştırma Karar verme Bilgi teknolojilerini kullanma Girişimcilik

24 Genel Amaçlar Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin; Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimsemeleri, Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmeleri, Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları, Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri, Seviyesine uygun eserleri okuma; bilim, kültür ve sanat etkinliklerini seçme, dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki kazanmaları,

25 Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri, Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri, bunları bir alışkanlık hâline getirmeleri, Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, bu araçlardan gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları, Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel değerleri tanımaları, Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler üretmeleri, Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır.

26 TEMEL DİL BECERİLERİ DİNLEME/İZLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA DİL BİLGİSİ

27 DİNLEME/İZLEME BECERİSİ

28 Dinleme/izleme kurallarını uygulama
Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme Dinlediklerini/izlediklerini değerlendirme Söz varlığını zenginleştirme Etkili dinleme/izleme alışkanlığı kazanma

29 KONUŞMA BECERİSİ

30 KONUŞMA BECERİSİ Konuşma kurallarını uygulama
Sesini ve beden dilini etkili kullanma Hazırlıklı konuşmalar yapma Kendi konuşmasını değerlendirme Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma

31 OKUMA BECERİSİ

32 Okuma kurallarını uygulama  Okuduğu metni anlama ve çözümleme  Okuduğu metni değerlendirme  Söz varlığını zenginleştirme  Okuma alışkanlığı kazanma

33 YAZMA BECERİSİ

34 YAZMA BECERİSİ Yazma kurallarını uygulama Planlı yazma
Farklı türlerde metinler yazma Kendi yazdıklarını değerlendirme Kendini yazılı olarak ifade etme alışkanlığı kazanma Yazım ve noktalama kurallarını uygulama

35 DİL BİLGİSİ 6. SINIF

36  Kelimenin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama  Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

37 DİL BİLGİSİ 7. SINIF

38 Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama  Fiillerin yapı özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama  Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasıyla ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama  Ek fiille ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama  Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama

39 DİL BİLGİSİ 8. SINIF

40 Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama
Cümleyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama Anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme

41 Her temada farklı türlerden en az üç okuma metnine yer verilir.
Her temada en az bir dinleme/izleme materyaline yer verilir. Dinleme metinleri öğretmen kılavuz kitabında yer almalıdır. Seçilen konu veya temanın farklı yönlerinin ele alındığı metinler işlenir. Dinleme/izleme metni, okuma metinlerinde ele alınan alt temalardan biriyle bağlantılı olabilir. Her sınıfta biri zorunlu Atatürkçülük teması olmak üzere 6 ana tema ele alınır. 6. sınıfta “Sevgi”, 7. sınıfta “Millî Kültür”, 8. sınıfta “Toplum Hayatı” zorunlu ana temalardır. Zorunlu temalar diğer sınıflarda da işlenebilir. Ana temalar altında belirtilen alt temalar zenginleştirilebilir.

42 işleniş sırası sabit değildir,
1. TEMA 6. TEMA 2. TEMA 3. TEMA 4. TEMA 5. TEMA OKUMA METNİ DİNLEME METNİ Not: Okuma ve dinleme metinlerinin işleniş sırası sabit değildir, değiştirilebilir.

43 DERS İŞLENİŞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Programdaki ders işleniş örneğinin başında yer alan kazanımlar sadece o işlenişe yönelik olarak belirlenmiştir. Verilen ders işlenişi bir örnektir. Öğretmen, hazırlayacağı metin işlenişlerinde farklı yöntem, teknik ve etkinlikler kullanabilir. Temanın işleniş süresi; metinlerin özelliği, yapılacak etkinlikler ve bir yıl boyunca işlenecek tema ve metinlerin sayısı dikkate alınarak belirlenmelidir.

44 OKUMA METNİ İŞLENECEKSE;
HAZIRLIK OKUYALIM ANLAYALIM KONUŞALIM YAZALIM DİL BİLGİSİ

45 DİNLEME METNİ İŞLENECEKSE;
HAZIRLIK DİNLEYELİM ANLAYALIM KONUŞALIM YAZALIM DİL BİLGİSİ

46 6. Sınıfta; şiir, hikâye, anı, masal, fabl, deneme, tiyatro, mektup
6, 7 ve 8. SINIFLARDA YER VERİLMESİ GEREKEN TÜRLER 6. Sınıfta; şiir, hikâye, anı, masal, fabl, deneme, tiyatro, mektup 7. Sınıfta; şiir, hikâye, anı, deneme, tiyatro, sohbet (söyleşi), gezi yazısı, biyografi 8. Sınıfta; şiir, hikâye, anı, makale, roman, deneme, sohbet (söyleşi), eleştiri, destan türlerinde metinlere mutlaka yer verilecektir. Bu türler dışındaki türlerde de metinlere yer verilerek öğrencilerin farklı türden metinlerle karşılaşması sağlanmalıdır.

47 Ara disiplinler Sağlık Kültürü, Girişimcilik, İnsan Hakları ve Vatandaşlık, Kariyer Bilinci Geliştirme, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim, Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam alanlarından oluşur. Programda yer alan ara disiplin kazanımlarının Türkçe dersinde işlenecek tema/metinlerle ilişkilendirilmesi esastır.

48 Atatürkçülük konuları, zorunlu tema kapsamında ele alınacak; bu temaya yönelik metinler, yıl içinde ilgili gün ve haftalarda işlenecektir.

49


"ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KAZANIMLARI. ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KAZANIMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları