Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖDEV VERME VE DEĞERLENDİRME Meral KOCABAY

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖDEV VERME VE DEĞERLENDİRME Meral KOCABAY"— Sunum transkripti:

1 ÖDEV VERME VE DEĞERLENDİRME Meral KOCABAY

2 İÇİNDEKİLER Ödev nedir? Ödevin önemi Ödevin amacı Ödev türleri
Ferdi ve grup ödevleri Ödevin niteliği Ödevin değerlendirilmesi Sonuç

3 ÖDEV NEDİR? Öğretmenler tarafından çocukların ders dışı zamanlarda da hazırlanmaları için verilen; bazen derse hazırlık ve çok defada derste öğrenilenleri pekiştirme, genişletme ve tamamlamayı amaçlayan çalışmalardır.

4 ÖDEVİN ÖNEMİ Ödev, eğitim ve öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup öğrencilerin kendi kendilerine veya grup halinde severek yapmaları, onlarda çalışma ve başarma istek ve heyecanı yaratması bakımından önem taşır. Ödev konularının tespitinde öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, okul, aile ve çevre imkanları göz önünde bulundurulur. Ayrıca, konunun açık ve anlaşılır olması, yanlış yorumlara yol açmaması, ders programlarına uygun olması gibi hususlar da dikkate alınır. Belirli bir amacı gözönünde bulundurmadan sadece öğrenciyi meşgul etmek için ödev verilmez.

5 ÖDEVİN AMACI Plan yapma bilgi ve becerisi geliştirmek.
Ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırmak. Gerekli bilgi, araç gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına uygun olarak kullanabilmek. Ödevin, çeşitli kişi ve eserlerden faydalanmakla birlikte öğrencinin kendisini geliştirmek maksadı ile bizzat yapması gereken bir görev olduğu şuurunu kazandırmak. Ödev yapılırken yararlanılan kaynakları, kendisinden bilgi alınan kişileri belirleme alışkanlığı kazandırmak.

6 ÖDEVİN AMACI İletişim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlarındaki yeteneği geliştirme. Ödevde varılan sonuçların, kullanılan kaynak ve yöntemlere bağlı olduğunu farkettirmek.. Konulara değişik açılardan bakabilme, danışabilme, tartışabilme ve soru sorabilme davranışları kazandırmak. Birlikte çalışma davranışı kazandırmak. Düşünme gücünü geliştirmek. Bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak. Gözlem, deney ve yeni buluşlara yönelik çalışmalar yapmaktan zevk almayı sağlamak. Başarmanın hazzını tatma duygusunu kazandırmak.

7 ÖDEV TÜRLERİ Ev Ödevleri:
Öğrencilerin okulda yapılmış çalışmalar sırasında öğrenmeleri gereken bilgileri öğrenip öğrenmediklerini, yeni şartlara uygulamadaki başarı derecelerini kontrol etmek ve derste öğrenmediklerini de ödev aracılığıyla kendi çabalarıyla öğrenmelerini sağlamak amacıyla verilen ödevlerdir. Ev ödevleri başlıca iki yönden önem kazanır Öğretime kazandırdıkları Öğrencinin derse hazırlıklı gelmiş olması sebebiyle derse katılımını sağlayacağı için, öğrenci konu ile ilgili bilgilerini aktarmak, konuya ilişkin sorularını sormak için dersi dikkatli dinleyip öğretmenin anlatımına katılacak ve sınıfın düzenini bozmayacaktır.

8 ÖDEV TÜRLERİ Eğitime kazandırdıkları
Ev ödevlerinin en belirgin özelliği öğrencilerin ödev konusunu bireysel olarak yapmasıdır. Böyle yapılan ödevler öğrencide sorumluluk ve bağımsızlık duygusunu geliştirir. Sınıf Ödevleri: Öğrencilere aynı anlam ve içerikteki çalışmalarla kazandırılmak istenen bilgiler üzerinde daha fazla durarak derinleşmeleri ve bu bilgileri okulda öğretmenin kontrolü altında çalışarak yeni şartlara uygulamaları amacıyla verilen ödevlerdir. Bunlara alıştırma demek mümkündür. Kendi Kendine Çalışma Planı İle Öğrenme: Yeni bir konuyu sınıfta düzenlenen veya öğretmen tarafından hazırlanarak öğrencilere verilen bir plana göre öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmeleri tarzındaki ödevlerdir.

9 FERDİ ÖDEVLER VE GRUP ÖDEVLERİ
Her öğrenciye ayrı konularda ödev verilmesi esastır. Öğrencilere, gerektiğinde grup ödevi de verilebilir. Bu durumda grubu oluşturan öğrenciler arasındaki iş bölümü, ödevi veren öğretmenin rehberliğinde öğrenciler tarafından yapılır. Gruplar en az üç, en çok beş öğrenciden meydana gelir.Grup ödevleri, her öğrencinin katılımı dikkate alınarak değerlendirilir ve her öğrenciye ayrı ayrı not verilir.

10 ÖDEVİN NİTELİĞİ Hedefleri gerçekleştirici olmalı,
Dersin konusuyla ilgili olmalı, Öğrencinin düzeyine uygun olmalı, Açık ve anlaşılır olmalı, Yaşantısında ihtiyaç duyabileceği problem çözümüne yönelik olmalı, Bilimsel yöntemi kullanmaya imkan vermeli, Öğrenilenlerle öğrenilecekler arasında bağ kurmalı, Zaman, enerji-araç-gereç ve kaynaklar yönünden ulaşılabilir olmalıdır.

11 ÖDEVİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ödevlerin yapılmasında uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği,öğretmen tarafından öğrencilere önceden duyurulur. Ödevler notla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır ve yapılan düzeltmelerin görülmesi sağlanır. Ödevlerin öğrenciler tarafından sınıfa sunulması veya uygulanmasının yapılması da notla değerlendirilebilir.

12 SONUÇ Ödev; Öğrenciyi araştırma ve incelemeye yöneltir,
Güven duygusunu geliştirmesine yardım eder, Öğrenciye sorumluluk duygusunu kazandırır, Problem çözme gücünü geliştirir, Sözel ve yazılı ifade gücünü geliştirir, İnsanlarla iş birliği yapma becerisini kazandırır, Yenilikleri izleyip, özümsemeye yardım eder, Sınıf içi etkinliklere ilgi uyandırır.

13 SONUÇ Ödev iyi planlanmazsa boş etkinlik olmaktan öteye gitmez,
Ödevlerin değerlendirilip öğrenciye geri verilmesi konusunda öğretmenin yetersiz yada isteksiz olması ödevleri etkisiz kılar, Anlaşılır bir dille verilmeyen ödevler kargaşa ve umutsuzluk kaynağı olur.

14 Soru 1- Ev ödevinin öğretime katkısını açıklayınız?
Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi ödevin niteliklerinden değildir? A-Hedefleri gerçekleştirici olmalı B-Dersin konusuyla ilgili olmalı C-Öğrencinin düzeyinden yüksek olmalı D-Problem çözümüne yönelik olmalı


"ÖDEV VERME VE DEĞERLENDİRME Meral KOCABAY" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları