Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Mali Hizmetler Uzmanı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Mali Hizmetler Uzmanı)"— Sunum transkripti:

1 (Mali Hizmetler Uzmanı)
KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı)

2 Alım İşlemlerine Yönelik Genel Kanaatler
İstediğimiz ürün, yeterli gördüğümüz firmalardan direk alınmalı, Talebimizin karşılanması zaman almakta, İlgili birim gerekli işlemleri kısa sürede yerine getirememekte. Alattin ÜŞENMEZ

3 4734 SAYILI KANUNUN AMACI *Kamu hukukuna tâbi olan veya
*Kamunun denetimi altında bulunan veyahut *Kamu kaynağı kullanan Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. NOT: Bunlar birbirinden ayrı şartlardır. Bir idare bu kriterlerden birini taşıması halinde, Kanunun amacında konu olan kamu kurum ve kuruluşlarına dahil olmuş olur. Alattin ÜŞENMEZ

4 4734 Sayılı Kanunun Kapsamı
Kanun kapsamında bulunan idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan *mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: *-- Harcama yapılması esas, *-- Satım işlemleri, idarelere gelir getirici işlemler 4734 sayılı Kanun kapsamına dahil değildir. Bu işlemler 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir. Alattin ÜŞENMEZ

5 sözleşmenin imzalanmasıyla
İhale Nedir ? İhale: İhale yetkilisinin onayı ile başlayan ve Kanunda yazılı usul ve şartlarla ***mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakılması sonucu, idare ile yüklenici arasında sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan bir süreçtir. Alattin ÜŞENMEZ

6 İhale Kanununun Temel Kavramları
İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, İstekli olabilecek : İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, Alattin ÜŞENMEZ

7 İhtiyacın Ortaya Çıkması
İhale Süreci İhale İlanı -İhale Onayının Alınması, -İhale Dokümanının Hazırlanması, İhale İlanı Ön Yeterlik İlanı İhale Komisyonunun Kurulması İhale Dokümanının Görülmesi, Satın Alınması, Değişiklik Ve Açıklama Yapılması -İhale Onayının Alınması, İhale Dokümanının EKAP Üzerinden Hazırlanması/ (Ön Yeterlik Dok. Haz.) Yaklaşık Maliyetin Ve İhale Usulünün Tespiti İhale Dokümanının Görülmesi Satın Alınması Değişiklik Ve Açıklama Yapılması Dokümana İtiraz Tekliflerin Sunulması Tekliflerin Değerlendirmesi, İhalenin Karara Bağlanması İhtiyacın Ortaya Çıkması Yaklaşık Maliyetin Tespiti İhale Usulünün Tespiti Açık İhale Usulü Belli İstekliler Ars.İh. Usulü Pazarlık Usulü İhtiyaç Raporunun Ekap’ta Hazırlanması Tekliflerin Sunulması Tekliflerin Değerlendirilmesi İhalenin Karara Bağlanması İhalen Kararına İtiraz Sözleşme İhtiyacın Tespiti Teknik Şartname Hazırlanması İhale Sonucunun Bildirilmesi Sözleşme Yapılması Alattin ÜŞENMEZ 7

8 Bir İhale Sürecinin Tamamlanabilmesi İçin Gerekli Olan Süre Ne Kadardır?
Alattin ÜŞENMEZ

9 40 Gün İlan Süresi Olan Bir İhale İçin
Yapılacak Olan İşlem Gerekli Süre (Gün) Doküman Hazırlığı 7 Onay İşlemleri 1 İlan Hazırlığı 4 İlan ………………………… …………..40 Komisyon Çalışması Tebliğ İdareye İtiraz Süresi 10 İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta) KİK’e İtiraz Süresi KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ 27 Sözleşmeye Davet Sözleşmenin İmzalanması 3 Toplam 112 Alattin ÜŞENMEZ

10 40 Gün İlan Süresi Olan Bir İhale İçin (KSP-EKAP İle)
Yapılacak Olan İşlem Gerekli Süre (Gün) Doküman Hazırlığı 7 Onay İşlemleri 1 İlan Hazırlığı 4 İlan (EKAP’tan Dolayı) Komisyon Çalışması Tebliğ İdareye İtiraz Süresi 10 İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta) KİK’e İtiraz Süresi KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ 27 Sözleşmeye Davet Sözleşmenin İmzalanması 3 Toplam 100 Alattin ÜŞENMEZ

11 Uygulama İlkeleri Alattin ÜŞENMEZ

12 Uygulama İlkeleri İdareler, ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamalıdır. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmemelidir. Alattin ÜŞENMEZ

13 Uygulama İlkeleri (Kısımlara Bölme)
Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünmemelidir. Yapılacak ihalelerde ihale dokümanları hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılmamalıdır. (EKAP’ın Uygulamaya girmesi nedeniyle, bu olay meydana gelmeyecektir.) Alattin ÜŞENMEZ

14 Temel usuller; Uygulama İlkeleri
açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüdür. Kanunda belirtilen özel hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçlar karşılanabilir. Alattin ÜŞENMEZ

15 Yüklenmeye Girişilmesi (Ödenek Durumu) -5018 Sayılı Kanun
Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dâhilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz. Alattin ÜŞENMEZ

16 Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler (Ödenek Durumu)
Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanabilmesi amacıyla, ** birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, **işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. *** İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz, ***başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz. Alattin ÜŞENMEZ

17 Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler (İhalenin Yapılma Zamanı)
Yatırım projeleri için öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, **idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, ***birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır. Alattin ÜŞENMEZ

18 Ertesi Yıla Geçen Yüklenme (İş Çeşitleri)
Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıda belirtilen iş ve hizmetler için; a) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları. b) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. c) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri. d) Taşıtların malî sorumluluk sigortası e) Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri. Alattin ÜŞENMEZ

19 Ertesi Yıla Geçen Yüklenme (Koşulları)
Yukarıda belirtilen her iş itibarıyla, **bütçelerinde öngörülen ödeneklerin %50’sini, ** izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi 12 ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir: Alattin ÜŞENMEZ

20 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler (Yatırım Projesi Kapsamında Olmayan İşler)
Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü: - makine-teçhizat, -cihazlar ve taşıtlar, - hava ambulansı, - yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; Alattin ÜŞENMEZ

21 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler (Yatırım Projesi Kapsamında Olmayan İşler-Yüklenme Süresi)
temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri, sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri, okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları için; ***süresi üç yılı geçmemek, ***finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir Alattin ÜŞENMEZ

22 Yapım İhalesi Öncesi Yapılması Gerekenler
Yapım işlerinde: arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ***** ihaleye çıkılamaz. Alattin ÜŞENMEZ

23 Yapım İhalesinin Ön/Kesin Proje İle Yapılabilmesi
İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, ***teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Alattin ÜŞENMEZ

24 Ön proje nedir? Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi İfade eder. Alattin ÜŞENMEZ

25 Kesin proje nedir? Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile ***teknik özelliklerinin  belirtildiği projeyi, İfade eder. Alattin ÜŞENMEZ

26 Uygulama projesi nedir?
Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi, İfade eder Alattin ÜŞENMEZ

27 Yapım İşlerinde Uygulama Projesi
Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ***ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Alattin ÜŞENMEZ

28 Yapım İşlerinde Kesin Proje
Her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Alattin ÜŞENMEZ

29 Yapım İşlerinde Teklif Türü
uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise ***her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Alattin ÜŞENMEZ

30 ÇED Raporunun Gerekliliği
İlgili mevzuatı gereğince: Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz. Alattin ÜŞENMEZ

31 Uygulama İlkeleri (Personelin Yeterli Olmaması Halinde Hizmet Alımı)
İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ***bu Kanunda belirtilen HİZMETLER için ihaleye çıkılabilir. **Ancak danışmanlık hizmet alım ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz. Alattin ÜŞENMEZ

32 (Mali Hizmetler Uzmanı)
TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) Alattin ÜŞENMEZ


"(Mali Hizmetler Uzmanı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları