Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı)"— Sunum transkripti:

1 1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com

2  İstediğimiz ürün, yeterli gördüğümüz firmalardan direk alınmalı,  Talebimizin karşılanması zaman almakta,  İlgili birim gerekli işlemleri kısa sürede yerine getirememekte. Alattin ÜŞENMEZ 2

3 3 4734 SAYILI KANUNUN AMACI *Kamu hukukuna tâbi olan veya *Kamu hukukuna tâbi olan veya *Kamunun denetimi altında bulunan veyahut *Kamunun denetimi altında bulunan veyahut *Kamu kaynağı kullanan *Kamu kaynağı kullanan Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. NOT: Bunlar birbirinden ayrı şartlardır. Bir idare bu kriterlerden birini taşıması halinde, Kanunun amacında konu olan kamu kurum ve kuruluşlarına dahil olmuş olur. NOT: Bunlar birbirinden ayrı şartlardır. Bir idare bu kriterlerden birini taşıması halinde, Kanunun amacında konu olan kamu kurum ve kuruluşlarına dahil olmuş olur.

4 4Alattin ÜŞENMEZ 4734 Sayılı Kanunun Kapsamı 4734 Sayılı Kanunun Kapsamı Kanun kapsamında bulunan idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan Kanun kapsamında bulunan idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan *mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin *mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: *-- Harcama yapılması esas, *-- Harcama yapılması esas, *-- Satım işlemleri, idarelere gelir getirici işlemler 4734 sayılı Kanun kapsamına dahil değildir. Bu işlemler 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir. *-- Satım işlemleri, idarelere gelir getirici işlemler 4734 sayılı Kanun kapsamına dahil değildir. Bu işlemler 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre gerçekleştirilir.

5 5Alattin ÜŞENMEZ İhale Nedir ? İhale: İhale: İhale yetkilisinin onayı ile başlayan İhale yetkilisinin onayı ile başlayan ve Kanunda yazılı usul ve şartlarla ***mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakılması sonucu, idare ile yüklenici arasında idare ile yüklenici arasında sözleşmenin imzalanmasıyla tamamlanan bir süreçtir.

6 6Alattin ÜŞENMEZ İhale Kanununun Temel Kavramları İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, İstekli : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini, İstekli olabilecek : İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi, İstekli olabilecek : İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,

7 Alattin ÜŞENMEZ7 İhale Süreci İhtiyacın Ortaya Çıkması Yaklaşık Maliyetin Ve İhale Usulünün Tespiti İhale İlanı İhale Dokümanının Görülmesi, Satın Alınması, Değişiklik Ve Açıklama Yapılması -İ hale Onayının Alınması, -İhale Dokümanının Hazırlanması, Tekliflerin Sunulması Tekliflerin Değerlendirmesi, İhalenin Karara Bağlanması Sözleşme İhtiyacın Tespiti Teknik Şartname Hazırlanması Yaklaşık Maliyetin Tespiti İhale Usulünün Tespiti   Açık İhale Usulü   Belli İstekliler Ars.İh. Usulü   Pazarlık Usulü   İhtiyaç Raporunun Ekap’ta Hazırlanması - İhale Onayının Alınması, İhale Dokümanının EKAP Üzerinden Hazırlanması/ (Ön Yeterlik Dok. Haz.) İhale İlanı Ön Yeterlik İlanı İhale Komisyonunun Kurulması İhale Dokümanının Görülmesi Satın Alınması Değişiklik Ve Açıklama Yapılması Dokümana İtiraz Tekliflerin Sunulması Tekliflerin Değerlendirilmesi İhalenin Karara Bağlanması İhalen Kararına İtiraz İhale Sonucunun Bildirilmesi Sözleşme Yapılması

8 8Alattin ÜŞENMEZ Bir İhale Sürecinin Tamamlanabilmesi İçin Gerekli Olan Süre Ne Kadardır?

9 9Alattin ÜŞENMEZ 40 Gün İlan Süresi Olan Bir İhale İçin Yapılacak Olan İşlem Gerekli Süre (Gün) Doküman Hazırlığı 7 Onay İşlemleri 1 İlan Hazırlığı 4 İlan ………………………… …………..40 Komisyon Çalışması 1 Tebliğ1 İdareye İtiraz Süresi 10 İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta) 7 KİK’e İtiraz Süresi 10 KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ 27 Sözleşmeye Davet 1 Sözleşmenin İmzalanması 3 Toplam112

10 10Alattin ÜŞENMEZ 40 Gün İlan Süresi Olan Bir İhale İçin (KSP-EKAP İle) Yapılacak Olan İşlem Gerekli Süre (Gün) Doküman Hazırlığı 7 Onay İşlemleri 1 İlan Hazırlığı 4 İlan (EKAP’tan Dolayı)--------------- 40---33----28 Komisyon Çalışması 1 Tebliğ1 İdareye İtiraz Süresi 10 İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta) 7 KİK’e İtiraz Süresi 10 KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ 27 Sözleşmeye Davet 1 Sözleşmenin İmzalanması 3 Toplam100

11 11Alattin ÜŞENMEZ Uygulama İlkeleri

12 12Alattin ÜŞENMEZ Uygulama İlkeleri İdareler, ihalelerde saydamlığı, rekabeti, İdareler, ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamalıdır. ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamalıdır. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmemelidir. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilmemelidir.

13 13Alattin ÜŞENMEZ Uygulama İlkeleri (Kısımlara Bölme) Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak Eşik değerlerin veya parasal limitlerin altında kalmak ya da Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünmemelidir. Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan diğer hükümlerin uygulanmasından kaçınmak amacıyla mal alımları, hizmet alımları ve yapım işleri kısımlara bölünmemelidir. Yapılacak ihalelerde ihale dokümanları hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılmamalıdır. Yapılacak ihalelerde ihale dokümanları hazırlanmadan ihale veya ön yeterlik ilanı ya da davet yapılmamalıdır. (EKAP’ın Uygulamaya girmesi nedeniyle, bu olay meydana gelmeyecektir.)

14 14Alattin ÜŞENMEZ Uygulama İlkeleri Temel usuller; Temel usuller; açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüdür. açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulüdür. Kanunda belirtilen özel hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçlar karşılanabilir. Kanunda belirtilen özel hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir ve doğrudan temin yoluyla ihtiyaçlar karşılanabilir.

15 15Alattin ÜŞENMEZ Yüklenmeye Girişilmesi (Ödenek Durumu) -5018 Sayılı Kanun Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dâhilinde yüklenmeye girebilirler. Harcama yetkilileri, tahsis edilen ödenekler dâhilinde yüklenmeye girebilirler. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Yüklenme süresi malî yılla sınırlıdır. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz. Yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz.

16 16Alattin ÜŞENMEZ Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler (Ödenek Durumu) Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanabilmesi amacıyla, Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanabilmesi amacıyla, ** birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, ** işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. *** İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz, ***başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.

17 17Alattin ÜŞENMEZ Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler (İhalenin Yapılma Zamanı) Yatırım projeleri için öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, Yatırım projeleri için öngörülen ödeneklerin kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak, **idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, ***birden fazla yılı kapsayan ve yatırım niteliği olan işlerde yılın ilk dokuz ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır.

18 18Alattin ÜŞENMEZ Ertesi Yıla Geçen Yüklenme (İş Çeşitleri) Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıda belirtilen iş ve hizmetler için; a) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları. a) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları. b) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. b) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. c) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri. c) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri. d) Taşıtların malî sorumluluk sigortası d) Taşıtların malî sorumluluk sigortası e) Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri. e) Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri.

19 19Alattin ÜŞENMEZ Ertesi Yıla Geçen Yüklenme (Koşulları) Yukarıda belirtilen her iş itibarıyla, Yukarıda belirtilen her iş itibarıyla, **bütçelerinde öngörülen ödeneklerin %50’sini, ** izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve ve yüklenme süresi 12 ayı aşmamak üzere, yüklenme süresi 12 ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir:

20 20Alattin ÜŞENMEZ Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler (Yatırım Projesi Kapsamında Olmayan İşler) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü: satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü: - makine-teçhizat, -cihazlar ve taşıtlar, - hava ambulansı, - yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini;

21 21Alattin ÜŞENMEZ Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler (Yatırım Projesi Kapsamında Olmayan İşler-Yüklenme Süresi) temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri, temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri, sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri, sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri, okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımlarıiçin; ***süresi üç yılı geçmemek, ***finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir

22 22Alattin ÜŞENMEZ Yapım İhalesi Öncesi Yapılması Gerekenler Yapım işlerinde: Yapım işlerinde: arsa temin edilmeden, arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve ve uygulama projeleri yapılmadan uygulama projeleri yapılmadan ***** ihaleye çıkılamaz.

23 23Alattin ÜŞENMEZ Yapım İhalesinin Ön/Kesin Proje İle Yapılabilmesi İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle, ***teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir.

24 24Alattin ÜŞENMEZ Ön proje nedir? Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; Ön proje : Belli bir yapının kesin ihtiyaç programına göre; gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, gerekli arazi ve zemin araştırmaları yapılmadan, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, bilgilerin halihazır haritalardan alındığı, çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dahil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi plân, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren projeyi İfade eder. İfade eder.

25 25Alattin ÜŞENMEZ Kesin proje nedir? Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; Kesin proje : Belli bir yapının onaylanmış ön projesine göre; mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri inşaat sistem ve gereçleri ile ile ***teknik özelliklerinin belirtildiği projeyi, İfade eder. İfade eder.

26 26Alattin ÜŞENMEZ Uygulama projesi nedir? Uygulama projesi : Uygulama projesi : Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi, yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi, İfade eder İfade eder

27 27Alattin ÜŞENMEZ Yapım İşlerinde Uygulama Projesi Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ***ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir.

28 28Alattin ÜŞENMEZ Yapım İşlerinde Kesin Proje Her türlü onarım işleri Her türlü onarım işleri ile ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir.

29 29Alattin ÜŞENMEZ Yapım İşlerinde Teklif Türü Yapım işlerin: Yapım işlerin: uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise ***her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.

30 30Alattin ÜŞENMEZ ÇED Raporunun Gerekliliği İlgili mevzuatı gereğince: İlgili mevzuatı gereğince: Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

31 31Alattin ÜŞENMEZ Uygulama İlkeleri (Personelin Yeterli Olmaması Halinde Hizmet Alımı) İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ***bu Kanunda belirtilen HİZMETLER için ihaleye çıkılabilir. **Ancak danışmanlık hizmet alım ihalelerinde, istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması şartı aranmaz.

32 32Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı) ausenmez24@gmail.com


"1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetler Uzmanı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları