Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Alım Şeklinin Tespiti ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Alım Şeklinin Tespiti ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetleri."— Sunum transkripti:

1 1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Alım Şeklinin Tespiti ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetleri Uzmanı) ausenmez24@gmail.com

2 2Alattin ÜŞENMEZ İhtiyacın Karşılanma Usulleri  **İhale  **Doğrudan Temin  **İstisna Kapsamında Alım Hangi usulü ne zaman kullanmalıyız Ve Bunu nasıl tespit etmeliyiz?

3 3Alattin ÜŞENMEZ İhale Usulleri İle Diğer Alım Şekillerinin Belirlenmesi  İdareler; ***Teknik şartnamede belirtilen işin özelliğini, ***Gerçekleştirilme süresini, *** Piyasa sunucularını, değerlendirerek Kanunda belirtilen ihale/alım usullerinden birine karar vermelidir.

4 4Alattin ÜŞENMEZ İhale usulleri  Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. ***Belli istekliler arasında ihale usulü, yaptırılacak olan işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi halinde, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

5 5Alattin ÜŞENMEZ İhale usulleri (Belli istekliler ) ***Belli istekliler arasında ihale usulü, ***Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihalesi ile ile yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan (12.820.010 TL) yapım işi ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.

6 6Alattin ÜŞENMEZ İhale usulleri (Pazarlık-1)  a) Yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması,  b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.  b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.  d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

7 7Alattin ÜŞENMEZ İhale usulleri (Pazarlık İhale Gerekçesi)  “b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”  “b) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”  Burada belirtilen gerekçelere göre alım yapılabilmesi için şartların tam olarak oluşup oluşmadığının tespitinin iyi yapılması gerekmektedir.  Özellikle “ öngörülemeyen durum” konusu önem arz etmektedir.  İhale işlemlerine zamanında başlanılmaması,  Planlamanın yapılmaması nedeniyle,  Söz konusu işin ihalesi, ‘Pazarlık İhale Usulü’nün yukarıda yer alan (bendine) göre yapılamaz.  KİK Karar No: 2006/UH.Z-944

8 8Alattin ÜŞENMEZ İhale usulleri (Pazarlık-2)  e) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin **** özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle ------ teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.  f) Yaklaşık maliyeti 127.154,00 kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları. (Yapım İşi hariç)

9 9Alattin ÜŞENMEZ İhale usulleri (Çerçeve Anlaşma İhalesi)  Her yıl alımı yapılan, temini kısa süren ve ihtiyaç gündeme geldikçe uygulanabilen bir ihale usulüdür.  Çerçeve anlaşma ihalesine konu olabilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine bazı örnekler:  Mal alımı: Her türlü tıbbi sarf malzemesi, ilaç, aşı, her türlü ortez ve protez, büro malzemesi, tıbbi cihazlar, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, taşıma araçlarının ve iş makinelerinin yedek parçaları,  Hizmet alımları: Sürekli nitelikte olmayan kargo/yük taşıma hizmetleri, tercüme hizmetleri, sigorta hizmetleri,  Yapım işleri: Bina bakım ve onarım işleri,

10 10Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Temin-1  Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir:  a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabilmesi,  b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.  b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.  c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin ilk alım yapılan kişiden alınması.

11 11Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Teminin (a,b,c) Bentlerine Göre Yapılan Alımın Gerekçesine İtiraz Sonucu  Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında bu Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak da yer almaktadır.  İtirazın, “"Doğrudan Temin"” yoluyla gerçekleştirilen alım/alımlara ilişkin olması,  “Doğrudan Temin" in Kamu İhale Kanunu kapsamında bir ihale usulü olarak kabul edilmemesi,  Nedeniyle, Kamu İhale Kurumunun bu tür alımlara yapılan itirazları inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

12 12Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Teminin (a,b,c) Bentlerine Göre Yapılan Alımın Gerekçesini KİK’in Değerlendirmesi  Kamu İhale Kurumu, yapılan itirazı reddetmekte.  Fakat yapılan işlemin, --- iddialar çerçevesinde araştırılmasının yapılması için ---şikayetçinin dilekçesi ve ekleri Kurumun Merkezine gönderilmekte. (KİK Kararı:2009/UH.III-3008)

13 13Alattin ÜŞENMEZ Doğrudan Temin-2  Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulüne başvurulabilir:  d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin 38.144,00 TL’yi aşmayan ihtiyaçlar (diğer idarelerin (12.709,00)  ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.  e) İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.  f) Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı *** stoklanması ekonomik olmayan, *** veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleriile ------- ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri alımları.

14 14Alattin ÜŞENMEZ Ne Zaman: İhale usulleri İle Doğrudan Temin Aynı Anda Uygulanmalı?  Açık ihalenin gerçekleşmemesi,  İhaleye çıkılmasında geç kalınması, ****gibi durumlarda; ****gibi durumlarda;  Hizmette herhangi bir aksamanın olmaması için **İDARE, hangi ihale usulünü/usullerini esas almalıdır?

15 15Alattin ÜŞENMEZ İhale Usulleri İle Doğrudan Teminin Aynı Anda Uygulanması  Açık ihale için zamana ihtiyaç olması nedeniyle;  Açık ihale için gerekli olan sürede ihtiyaçları karşılamak üzere pazarlık ihalesi (21/b-21/f)  Pazarlık ihalesi için gerekli olan sürede ihtiyaçları karşılamak üzere Doğrudan Temin (22/d),  Pazarlık ihale sözleşme süresinin bitim tarihinden yıl sonunu kapsayacak şekilde Açık İhale Usulüne ****Yönelik onay işlemleri aynı anda/ivedi olarak alınmalı  ve  Zaman kaybına meydan verilmeden ihalelerin gerçekleşmesi sağlanılmalıdır.

16 16Alattin ÜŞENMEZ İhale Usulleri İle Doğrudan Teminin Aynı Anda Uygulanmamasının Sonucu (Pazarlık Usulünün Uygulanması)  Yeni Açık ihale için zamana ihtiyaç olması nedeniyle;  İdarenin Pazarlık ihalesi(21/b) ile ihtiyacın tamamını alması; ***Kanunun Temel İlkelerinden “Temel İhale Usulleri” ne aykırılık teşkil etmektedir.  Kamu İhale Kuruluna itirazen şikayet sonucu intikal eden bu tür ihaleler, usul yönünden iptal edilmektedir.

17 17Alattin ÜŞENMEZ İhale Dokümanının İçeriği  İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; 1. İsteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, 2. Sözleşme tasarısı, 3. Teknik şartname (yapım işlerinde proje dahil) 4. Gerekli diğer belge ve bilgiler (standart formlar, birim fiyat tarifleri vs.) bulunur  İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olamaz

18 18Alattin ÜŞENMEZ İhalede İstenecek Belgeler (Taahhütname İstenilmesi)  Yönetmeliklerin tamamında ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak taahhütname istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır  Bu kapsamda; - 10 uncu madde taahhütnamesi (bu duruma ilişkin taahhüt teklif mektubuna taşınmıştır.) teklif - Ortaklık hisse beyanı, - İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname, -Yapı araçları taahhütnamesi, yürürlükten kaldırılmıştır. yürürlükten kaldırılmıştır.

19 19Alattin ÜŞENMEZ İdari Şartname (Yeterlilik Belgelerinin Belirlenmesi)  İhale dokümanlarının hazırlanmasında idarelerin zorlanmış oldukları konuların başında, ihaleye katılacak olan isteklilerin yeterliliklerini belirlemeye yönelik istenecek zorunlu belgelerin neler olduğudur.

20 20Alattin ÜŞENMEZ İdari Şartname (İstenecek belgeler)  Ekonomik ve mali yeterlik  ile  mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler, yaklaşık maliyet ile EŞİK DEĞERLER esas alınarak belirlenir.

21 21Alattin ÜŞENMEZ Eşik Değerler  Bu Kanunun “İhale ilan süreleri ve kuralları ile ön ilan” ve “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” in uygulanmasında yaklaşık maliyet dikkate alınarak kullanılacak eşik değerler aşağıda belirtilmiştir:  *** a) Genel bütçeye dahil dairelerin mal ve hizmet alımlarında 699.270 TL, Diğer İdarelerin 1.165.451 TL,  ****** Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 25.640.021 TL.

22 22Alattin ÜŞENMEZ EKAP’ta İhale Dokümanlarının Hazırlanması (İstenecek Belgelerin Tespiti)  Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgelerden  Zorunlu olanlar sistem tarafından getirilmekte,  İdarenin takdirinde olanlar ise, o belgenin seçimlik olduğu belirtilmekte,  Böylece yeterlilik belgelerinin belirlenmesinde hata yapılması asgariye indirilmiş ve idarelere büyük kolaylık sağlanmıştır.

23 23Alattin ÜŞENMEZ Benzer İşin Tanımlanması  Benzer iş tanımlamasında katılımı kısıtlayıcı şekilde bir düzenlemenin yapılması,  Kamu İhale Kanununun “rekabet ve eşitlik” ilkelerine aykırı bir durumdur.  Yapılan ihalenin iptaline sebebiyet verecek bir eksikliktir.  KİK Karar No: 2006/UH.Z-2749

24 24Alattin ÜŞENMEZ Belgelerin Sunuluş Şekli (Belgenin Yetkili Kurumun İnternet Sayfasından Alınması)  İhalelerde sunulması istenen bazı belgelerin ilgili mevzuatı çerçevesinde ***yetkili kurum ve kuruluşların internet sayfaları üzerinden temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.

25 25Alattin ÜŞENMEZ Yetkili Kurumun İnternet Sayfasından Alınan Belgenin Kabul Edilme Kriterleri  Yetkili kurum ve kuruluşların internet sayfaları kullanılarak temin edilen belgeler:  Üzerinde bu kurum veya kuruluş tarafından üretildiğini gösteren barkod ve/veya referans numarasını taşımalı,  İlgili İhale Uygulama Yönetmeliğinin öngördüğü gerekli bilgi ve unsurları içermeli,  Aynı internet sayfası üzerinden teyidi mümkün olmalı,  Bu durumda idareler tarafından bu belgeler kabul edilmelidir.

26 26Alattin ÜŞENMEZ Yetkili Kurumun İnternet Sayfasından Alınan Belgenin Teyidinin Yapılması  Bu belgelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında:  İhale komisyonunca barkod/referans numarası girilerek teyidinin yapılması,  Buna ilişkin olarak alınan bilgisayar çıktısının ihale işlem dosyasına konulması, gerekmektedir. gerekmektedir.

27 27Alattin ÜŞENMEZ İşe Başlamanın Gecikmesi Durumunda Yapılması Gereken İşlem  İhale sürecinin uzaması nedeniyle dokümanda öngörülen tarihte işe başlanmasını sağlayacak şekilde sözleşmenin imzalanamaması halinde, sözleşmenin imzalanamaması halinde,  İş bitirme tarihinin ötelenmesi mümkün bulunmadığından -- sürenin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması gerekmektedir.

28 28Alattin ÜŞENMEZ Avans verilmesi (Oran)  Avans verilecek ise, İdarenin tabi olduğu mevzuata göre avans verilme oranı belirlenmelidir. ** Genel olarak Avans verilmesi öngörülmüş ise, idare avans verme oranını, sözleşme bedelinin 1/3 ünü aşmamak üzere belirleyerek idari şartnamede düzenleme yapmalıdır.

29 29Alattin ÜŞENMEZ Avans verilmesi (Mahsup Oranı)  Avans mahsup oranı; %… (İdarece belirlenecektir).  Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır  Avanslar, her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılması suretiyle mahsup edilir.  Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir.  Eğer varsa avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde oranına bakılmaksızın tamamen kesilir.  Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz (30) gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

30 30Alattin ÜŞENMEZ Tasfiye Halinde Avans  İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren bir ay içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır.  Bu müddet sonunda ödeme yapılmadığı takdirde avans bakiyesi, avans teminatından karşılanmak suretiyle mahsup edilir.

31 31Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetleri Uzmanı) ausenmez24@gmail.com


"1 KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ Alım Şeklinin Tespiti ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması Aşaması Alattin ÜŞENMEZ Kamu İhale Uzmanı (Mali Hizmetleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları