Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU BT ALIMLARI SORUNLAR Ulvi KARAŞAHİN Tetkik Hakimi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU BT ALIMLARI SORUNLAR Ulvi KARAŞAHİN Tetkik Hakimi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 KAMU BT ALIMLARI SORUNLAR Ulvi KARAŞAHİN Tetkik Hakimi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2 YÜKLENME SÜRESİ (5018 S.K Md. 20, 26) Yüklenme süresi (sözleşmelerin süresi) mali yılla sınırlıdır. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. İhalenin iptal edilmesi

3 ERTESİ YILA GEÇEN YÜKLENME (5018 S.K Md. 27, Hizmet ve Mal AİUY Md. 4)
İzleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi on iki ayı aşmamak üzere; niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan; Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri Elektronik bilgi erişim hizmetleri. için; her iş itibarıyla, ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir. - Karasal, uydu ve 3G geniş alan ağı ??? - İnternet ??? - Elektronik imza temini ????

4 GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENME
(5018 S.K Md. 28, 4734 S.K. Md. 62, Hizmet ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmelikleri Md. 4) Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınarak süresi üç yılı geçmemek, finansal kiralamada ise dört yıl olmak üzere; Satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü makine-teçhizat, cihazlar ve taşıtların kiralanması Temizlik ve yemek, Koruma ve güvenlik, Personel taşıma hizmetleri, Sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri Harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, için; gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir. BT ile ilgili hiçbir şey yok .Şunlar olmalı: Karasal, uydu ve 3G geniş alan ağı İnternet Elektronik imza temini

5 BİR ÖNCEKİ YIL İHALEYE ÇIKABİLME
(4734 S.K. Md. 62, Hizmet ve Mal AİUY Md. 4) Ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. 5018 s.K. 27.maddesine göre niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan mal ve hizmetler şunlardır: Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri Elektronik bilgi erişim hizmetleri. Ödenek olmadan ihaleye çıkılamaz. Şunlar olmalı: Karasal, uydu ve 3G geniş alan ağı İnternet Elektronik imza temini

6 (Kamu İhale Genel Tebliği)
SÜREKLİLİĞİ BULUNAN MAL HİZMET ALIMLARININ KESİNTİYE UĞRATILMADAN TEMİNİ (Kamu İhale Genel Tebliği) Yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların; 4734 s.K. 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, 4734 s. K. 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak 21-f 22-d bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi idarenin yetki ve sorumluluğundadır.

7 ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALESİ
(4734 S.K. Ek Md. 2, Çerçeve Anlaşma İUY Md. 1) Çerçeve anlaşma ihalesine konu olabilecek mal ve hizmet alımları: Mal alımları: Büro malzemesi, Kırtasiye malzemeleri, Bilgisayar ve bilgisayar sarf malzemesi, Hizmet alımları: Taşıma araçlarının ve makinelerin mutat bakım ve onarım hizmetleri, Sürekli nitelikte olmayan kargo/yük taşıma hizmetleri, Sigorta hizmetleri, Şunlar olmalı: Karasal, uydu ve 3G geniş alan ağı İnternet Elektronik imza temini

8 YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ
BT alımlarında yaklaşık maliyetin doğru ve gerçekçi olarak hesaplanması zor. Firmaların tutumu Önceki ihalelerde oluşan fiyatların gerçekçiliği BTK gibi kurumların uygulamaları Kıyaslanabilirlik: Firmaların fiyat politikalarının esaslarının farklı olması Özel iletişim vergisi BT alımlarında ihale sonucunun belirlenmesinde aşırı düşük veya yüksek teklif değerlendirmesi daha esnek olmalı.

9 YAKLAŞIK MALİYET 4734 s.Kanun’un 22-a, 22-b ve 22-c maddelerine göre yapılan tek kaynak alımlarda Kanun yaklaşık maliyet istemediği halde KİK Tek Kaynak Formu istiyor. 22-d maddesine göre yapılan alımlarda da Kanun yaklaşık maliyet istemediği halde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Tebliği istiyor.

10 TEKNİK ŞARTNAME Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. (4734 s. Kanun md. 12/2, Mal AİUY 14/1, Hizmet AİUY 16/1) KİK kararlarında rekabeti engelleyici hususlar öne çıkarılmakta, verimlilik ve fonksiyonellik ikinci plana itilmektedir. Örneğin işletim sistemi alımı.

11 TEKNİK ŞARTNAME Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. (4734 s. Kanun md. 12/3-4, Mal AİUY 14/3, Hizmet AİUY 16/2) Bir BT donanımın diğerine denk olduğuna kim karar verecek? Hangi kriterlere göre? Bilişim sistemlerinde teknolojik standart ve uyum oldukça önemli. Bu durum şartnamede marka ve model belirtilmesini veya tariflenmesini gerektirebiliyor.

12 TEKNİK ŞARTNAME Bilişim Sistemi standart ve uyumu belirli ürünün kullanımını zorunlu kılıyorsa ne olacak? Bu durumda Teknik Şartnamede marka ve modele yer verilebilir mi? Bu durumda Teknik Şartname düzenlemenin zorunlu olması niçin gerekli?

13 ALIM USULÜNÜN BELİRLENMESİ
Bilişim sisteminde teknolojik standart ve uyum açısından zorunlu olarak belirli ürün alınması gereken durumlarda alım usulü? 4734 s. K. 22-c maddesi: Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.” 3 yıl geçtikten sonra ne olacak? Tek ithalatçısı ancak birden fazla satıcısı ya da entegratörü bulunan mal ve hizmetlerin alımı: İhale mi? Tek kaynak dorudan temin mi? Yazılım bakım ve destek hizmetleri alımı: İhale mi? Tek kaynak doğrudan temin mi? Bu hizmet kimden alınmalı?

14 İLANDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR
Gereksiz uyuşmazlıklar. Tüm ihalelerde ilanlarda yeterlik kriterlerinin yer alması şartı kaldırılmalı. İlanda; sadece hangi kurumun hangi tarihte ne alımı yapacağı, ihale dokümanının kurumun internet sayfasından ve ekap’dan görülebileceğinin yazılması yeterli kabul edilmeli.

15 İLAN BEDELİ ÖDEMESİ Gereksiz bürokrasi, zaman ve iş gücü kaybı
Kaldırılmalı. KİK ilan bedelini istiyorsa doğrudan bütçeden almalı.

16 TESLİM, MUAYENE VE KABUL
BT’de yazılım bakım ve destek hizmetlerinde teslim, muayene ve kabul: İşin kapsamını (sorunları, önerileri talepleri, yapılması gerekenleri) önceden net olarak belirlemek mümkün değil. İşin kısımlarını belirlemek oldukça güç. İş sadece zaman itibariyle kısımlara bölünebilmektedir. İşin kapsamı belirlenemediğinden teslim şartlarını belirlemek oldukça güç. Belirlenen kısmi zamanlar geçtiğinde iş teslim edilmiş kabul ediliyor. İşin kapsamı tam olarak belirlenemediğinden neyin yapıldığını neyin yapılmadığını tespit etmek pek mümkün değil. Sonradan tamamlatılabilecek hususları tespit etmek oldukça zor. Öngörülen kısmi zamanlarda kontrol teşkilatının bildirimi esas alınarak geçici hak edişlerle ödeme yapılıyor. Geniş alan ağı bağlantı hizmetlerinde teslim, muayene ve kabul

17 GARANTİ, SATIŞ SONRASI BAKIK VE DESTEK
Malın tamir süresi en fazla …… iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihinden başlar. Malın arızasının ….. iş günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı İdareye tahsis eder.

18 İDARİ ŞARTNAME İdari şartnamede aynı zamanda sözleşmede yer alan hususlar var. Gereksiz bürokrasi, emek ve zaman kaybı. Çelişkiler ve uyuşmazlıklar Bunlar idari şartnameden çıkartılmalı.

19 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ
Destan gibi Tamamını okuyan var mı? Kısaltılmalı.

20 STANDART FORMLAR Başlıksız olanlara başlık eklenmeli
İhale komisyonu kararında yer alan hususlar için ayrıca form düzenlenmesi: Ciddi bürokrasi oluşturuyor. Örneğin: Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak


"KAMU BT ALIMLARI SORUNLAR Ulvi KARAŞAHİN Tetkik Hakimi Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları