Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ"— Sunum transkripti:

1 ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 HARCAMA YETKİLİSİ 5018  sayılı Kanunun 31’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.” olarak belirlenmiştir. 32’nci maddesinde de “Harcama yetkilileri harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iş ve işlemlerden sorumludur.” der.

3 HARCAMA YETKİLİSİ Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek gönderme belgesiyle belirlenir. Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Bütçe ödeneklerinin ilgili birimlere dağılımının planlanması, ödenek gönderme belgesine bağlanması ve kullanılmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

4 HARCAMA YETKİLİSİ Öte yandan 5018 Sayılı Kanunun sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında , teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisinin , üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine yürütebileceği hüküm altına alınmıştır.

5 Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi
Bütçe sınıflandırması, harcama yetkilisini belirleyen temel unsur olmaktadır.  Kurumsal sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan birimler, bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerini, bu birimlerin en üst yöneticileri de harcama yetkililerini ifade etmektedir. Harcama yetkililiği bir kadro unvanı değildir.

6 Harcama Yetkisinin Devri
Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler. Buna göre kamu idarelerinin; merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, 

7 Harcama Yetkisinin Devri
Harcama yetkilisinin kanuni izin, hastalık, geçici görev, disiplin cezası uygulaması, görevden uzaklaştırma ve benzeri nedenlerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde ilgili harcama biriminin harcama yetkilisi vekâleten görevlendirilen kişidir.

8 Harcama Yetkisinin Devredilmesi
Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında ( ,00 ) iki yüz elli bin bin Türk Lirasını, yapım işlerinde ise ( ,00) )bir milyon Türk Lirasını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.   Harcama yetkisi aşağıdaki şartlara uygun olarak devredilir: Yetki devri yazılı olmak zorundadır. Devredilen yetkinin sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. Merkez teşkilatında harcama yetkisinin devri ve bu yetkinin geri alınması üst yöneticiye, mali hizmetler birimine ve muhasebe yetkilisine yazılı olarak bildirilmelidir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

9 İdare veya birimin teşkilat yapısı nedeniyle, personel ücretlerinin kuruluşun personel biriminde, kurumun elektrik su giderlerinin idari ve mali işler birimince ödenmesinde olduğu gibi, destek hizmet birimlerinde birleştirilen harcamalar için üst yöneticinin onayı ile harcama yetkisinin, destek hizmet birimi harcama yetkilisine verilmesi halinde de ,harcama yetkisinden doğan sorumluluğun görev verilen destek hizmet birimi harcama yetkilisine ait olması gerekmektedir. Bu nedenlerle, mevzuatta yer alan bazı hükümler nedeniyle kamu idareleri arasında veya idarenin değişik birimleri arasında iş ve hizmet ilişkisine bağlı olarak yapılan ödenek aktarmalarında, harcama yetkisinden doğan sorumluluk ödenek aktarılan birimin en üst yöneticisine aittir. ( Sayıştay Genel Kurul Kararı)

10 İhale Yetkilisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde ihale yetkilisi, "İdarenin ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri" olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde harcama yetkilisi, "Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisi" olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, ihale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır.

11 Harcama Yetkilisine Dair Diğer Hususlar
Alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım-onarım ve benzeri malî işlemlerden; İdarenin tamamını ilgilendirenler destek hizmetlerini yürüten birim tarafından, Sadece harcama birimlerini ilgilendirenler ise harcama birimleri tarafından gerçekleştirilir. Ancak, Harcama yetkilileri, ilgili mevzuatı uyarınca ihale usulleriyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale işlemlerine ilişkin olarak, ihale yetkisiyle sınırlı olmak üzere harcama yetkilerini, üst yöneticiden onay almak suretiyle, idarenin destek hizmetlerini yürüten birim yöneticilerine devredebilirler. Bu durumda, ihale onay belgesinin düzenlenmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süreçteki tüm ihale işlemlerine ilişkin ihale yetkisi destek hizmetleri birim yöneticisi tarafından kullanılacaktır. (Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Seri No:2)

12 Diğer taraftan, iç kontrol ve ön mali kontrol alanındaki gözetim görevi çerçevesinde, Bakan ve üst yöneticiler, bazı mali işlemleri, işlem sürecine başlanılmadan önce ön izinlerine tabi tutabilirler.   Harcama yetkilileri tahsis edilen ödenekler dahilinde yüklenmeye girebilirler. yüklenmeye girişilen tutara ait ödenekler saklı tutulur; başka iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması için kullanılamaz. Üst yöneticiler ve harcama yetkilileri hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl faaliyet raporu hazırlarlar. Üst yöneticiler, harcama yetkililerince hazırlanan birim faaliyet raporunu esas alarak idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna açıklar. Harcama yetkilileri her yıl iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilebilirliğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenleyerek, idare faaliyet raporlarına eklerler.

13 Gerçekleştirme Görevlisi
Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütenlerdir. tarihli ve sayılı 3. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 12 ve 13 üncü maddelerinde ödeme emri belgesi düzenlenme görevi ön mali kontrol kapsamında ele alınmakta ve «kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür» şerhi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

14 Gerçekleştirme Görevlisi
Bu bağlamda ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri de, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparak, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşüp imzalayacaklardır.

15 Gerçekleştirme Görevlisi
Aynı esaslarda belirtildiği üzere, harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirecek,(İç kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönt. 12 inci madde) ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri de, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapacaklardır. Bu nedenle ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisinin yaptığı işlemler nedeniyle sorumluluk üstlenmesi tabiidir.

16 Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu
Gerçekleştirme görevlileri, 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumlu tutulmuşlardır. Bu hüküm uyarınca, bir mali işlemi gerçekleştirmede görevli olanların sorumluluğunun belirlenmesinde, gerçekleştirme işlemini yapan memurun, yetkili ve görevli olması ve yapılan giderin de bu görevli tarafından düzenlenip imzalanan belgeye dayanıyor olması zorunludur. Bir başka deyişle, yukarıda anılan belge ve imza olmadan ödeme emri belgesinin tamamlanmış sayılmaması gerekmektedir. Aynı şekilde ,belgeyi düzenleyenin de gerçekleştirme konusunda yetkisinin bulunması ve harcama talimatı ile veya sair surette amir tarafından görevlendirilmiş olması gerekmektedir. Bu görevliler düzenledikleri belgelerden, yaptıkları işlemlerden ve süreç kontrolü kapsamında yapmaları gereken kontrolleri yerine getirmekten sorumludurlar.


"ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları