Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK, DPT, MSB ve FP7 Projeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK, DPT, MSB ve FP7 Projeleri"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK, DPT, MSB ve FP7 Projeleri
Kocaeli Üniversitesi Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi 2007

2 FP7 Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı

3 Avrupa Birliği (AB) Çerçeve Programları Nedir?
*AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı’dır. İlki 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllı programlar olup, kapsamı ve programa ayrılan bütçe miktarı her bir programda artış göstermektedir. Çerçeve Programları’nın başlıca amaçları arasında, Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelinin güçlendirilmesi, endüstriyel rekabetin desteklenmesi ve ülkeler arası işbirliğinin teşvik edilmesi sayılabilir. AB’nin Mart 2000’de yapılan Zirve Toplantısı’nda belirtilen ve Lizbon Stratejisi olarak adlandırılan strateji kapsamında ise, AB’nin “dünyanın en dinamik rekabetçi bilgi temelli ekonomisi” olması hedeflenmiştir.

4 AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) Nedir?
1 Ocak 2007’de başlayıp 2013 yılına dek yürürlükte olacak olan 7.ÇP, Lizbon hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, araştırmayla ilgili tüm AB girişimlerini ortak bir çatı altında toplamayı hedeflemektedir. 7.ÇP, Avrupa Araştırma Alanı’nı kurmayı hedefleyen önceki Çerçeve Programı’nın başarılarını daha ileriye götürmek ve Avrupa’da bilgi temelli ekonomi ve toplumu inşa etmek üzere oluşturulmuştur. 7.ÇP, İşbirliği Özel Programı, Fikirler Özel Programı, Kişiyi Destekleme Özel Programı ve Kapasiteler Özel Programı’ndan oluşmaktadır.

5 AB 7. Çerçeve Programı Özel Programları
yılları arasında uygulanacak olan Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı'nın (7ÇP) ana yapısı, "İşbirliği" , "Kişiyi Destekleme" , "Fikirler" ve "Kapasiteler" olmak üzere dört özel programdan oluşmaktadır. Dört özel programa ek olarak Ortak Araştırma Merkezlerinin faaliyetleri de etkinlik alanlarına dahil edilmiştir.Programın genel yapısı ve özel programların bütçe dağılımları aşağıda özetlenmektedir. EURATOM'da dahil olmak üzere 7ÇP'nin yedi yıllık bütçesi'nin 53,2 milyar €'ya ulaşması beklenmektedir.

6 1. İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI (COOPERATION)
AB 7. Çerçeve Programı (7ÇP) kapsamındaki Tematik Alanları içeren İşbirliği Özel Programı'nın başlıca hedefi sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini tetikleyerek kilit alanlarda Avrupa’nın liderliğini sağlamaktır. İşbirliği Özel Programı Tematik Alanları aşağıdaki gibidir: 1. Sağlık 2. Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji 3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 4. Nanoteknoloji 5. Enerji 6. Çevre (İklim değişikliği dahil) 7. Taşımacılık (Havacılık dahil) 8. Sosyo Ekonomik ve Beşeri Bilimler 9. Güvenlik 10.Uzay

7 1. İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI (COOPERATION)
Yılları arasında uygulanacak AB 7ÇP dahilinde İşbirliği Özel Programı'na 32,3 Milyar € ayrılması öngörülmektedir. İşbirliği Özel Programı'nın bütçe dağılımı (milyar € değerinde)

8 1. İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI (COOPERATION)
Sağlık ■ Avrupa vatandaşlarının sağlık seviyesini yükseltmek, ■ Sağlık endüstrisi ve işletmelerinin rekabet gücünü artırmak, ■ Küresel sağlık problemlerine çözüm aramak (yeni salgın hastalıklar; grip..vs) ■ Yeni tedavi yöntemleri geliştirmek. ■ Yeni ilaçlar geliştirmek, yan etkisi azaltılmış ve diğer ilaçlarla etkileşimin önüne geçilmiş ilaçlar üretmek 2. Gıda – Tarım – Biyoteknoloji     ■ Biyolojik kaynakların sürdürülebilir yönetimi, üretimi ve kullanımı için bilgi-temeli sağlamak ■ Yeni, güvenli, daha düşük maliyetli ve eko-verimli ürünler sağlamak ■ Avrupa endüstrisinin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini desteklemek

9 1. İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI (COOPERATION)
3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gerçekleştirilecek faaliyetlerin, bilgi ve iletişim alanlarında Avrupa’nın bilimsel ve teknolojik temelini güçlendirmesi, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak inovasyonu teşvik etmesi, olası gelişmelerin ivedi olarak topluma, iş dünyasına, sanayiye ve hükümetlere yansımasını sağlaması beklenmektedir. 4. Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri Bu alanda amaç 6. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğinde, Avrupa sanayiinin rekabet edebilirliğinin artırılması ve kaynak yoğun sanayiden bilgi yoğun sanayiye geçişin sağlanması için bilgi üretmektir. Bunun hem yeni, yüksek teknolojiye sahip sanayiye, hem de daha yüksek değerli, bilgiye dayalı geleneksel sanayiye faydası olacaktır. (enabling technologies)

10 1. İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI (COOPERATION)
5. Enerji ■ Mevcut olan fosil yakıt tabanlı enerji sitemlerinin, arttırılmış enerji verimliliği ile birleştirilmiş çeşitli enerji kaynakları ve taşıyıcılarına dayalı sürdürülebilir bir sisteme dönüştürülmesi ■ Güvenlik ve iklim değişimi gibi baskılara cevap verebilmek ■ Avrupa enerji sanayiinin rekabet gücünü arttırmak 6. Çevre Küresel çevre konularını bütünüyle ele alabilmek için, ■ iklim, biyosfer, ekosistemler ve insan faaliyetleri arasındaki etkileşimler hakkındaki bilgi birikimini arttırmak ■ yeni teknolojiler, araçlar ve hizmetler geliştirerek çevrenin ve kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ■ İklim, ekoloji, yerküre ve deniz sistemlerindeki değişikliklerin öngörülmesi ■ çevresel baskı ve sağlıkla ilgili tehlikeleri de içeren risklerin izlenmesi, önlenmesi, azaltılması ve adaptasyonu ■ doğal veya insan yapımı çevrenin korunması ve geri kazanımı için geliştirilen araç ve teknolojiler, üzerinde durulması planlanan öncelikli konulardır.

11 1. İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI (COOPERATION)
7. Taşımacılık (Havacılık dahil) Ulaştırma alanı; tüm vatandaşların ve toplumun yararı için teknolojik ve operasyonel ilerlemelere ve Avrupa ulaştırma politikasına dayanan, bütünleştirilmiş, daha güvenli, daha yeşil ve daha akıllı, tüm Avrupa’yı kapsayan, çevre ve doğal kaynaklara saygılı; küresel pazarlarda Avrupa Sanayii'ni geliştirecek ve rekabet gücünü artıracak ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. 8. Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler   ●  Ekonomik büyüme, istihdam ve rekabet ● Avrupa Birliği büyüme ve bütünleşme süreci ● Sosyal uyum ve sürdürülebilirlik ● Göç ve bütünleşme süreçleri ● Yaşam kalitesi; demografik değişiklikler ●   Kültürler arası anlayış; çok-kültürlülük ●   Eğitim ve yaşam boyu öğrenme ●   Avrupa Birliği’nde yurttaşlık ve yönetişim

12 1. İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI (COOPERATION)
9. Uzay Özellikle, Avrupa uzay sanayiinin rekabet kapasitesini geliştirmek ve vatandaşların yararı için GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme) gibi uygulamalara odaklanılması, bu şekilde, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da dahil olmak üzere üye ülkelerin ve diğer önemli aktörlerin Avrupa Uzay Politikası geliştirme çabalarına katkıda bulunulması öngörülmektedir. ● Avrupa Toplumunun hizmetinde uzay temelli uygulamalar ● Uzayın keşfi ● Uzay kuruluşlarını güçlendirmek için Araştırma ve Teknolojik Gelişme 10. Güvenlik Hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilecek araştırmalar olabileceğinden Avrupa Savunma Ajansı ile eşgüdüm içinde çalışılabilecek uygun bir çerçeve sunması, ayrıca, bilgi alış verişini sağlamak ve gereksiz finansmanı önlemek amacıyla ulusal ve Avrupa düzeyindeki diğer faaliyetlerle güvenlik araştırmalarının koordine edilmesi planlanmaktadır. ● Suç ve terörizme karşı korunma ● Altyapının ve diğer unsurların güvenliği ● Akıllı takip ve sınır güvenliği ● Kriz ve olağanüstü hallerde güvenliğin tesisi

13 2.FİKİRLER ÖZEL PROGRAMI (IDEAS)
Akademik Ar-Ge Desteklerinde AB Boyutu AB 7.Çerçeve Programı altında ERC (European Research Council) tarafından yürütülecek olan Fikirler Özel Programı kapsamındaki yepyeni destekler: ■Başlangıç Düzeyindeki Bağımsız Araştırmacı Desteği ■ İleri Düzey Araştırmacı Desteği        Kimler Başvurabilir      :      En az 2 yıllık doktora derecesine sahip, bilimsel paradigmaların sınırlarında veya ötesinde proje fikirlerine sahip tüm araştırmacılar  Hangi Alanlarda           :     Temel Bilimler ve Mühendislik                                            Sosyal ve Beşeri Bilimler                                            Yaşam Bilimleri  Proje Süresi                  :    5 yıla kadar  Destek Miktarı              :    Yıllık €100,000 ile €400,000 arasında (proje başına)  İlk Çağrılar                     :    ERC Starting Grant       -   22 Aralık 2006 tarihinde açıldı                                            ERC Advanced Grant   -   Ağustos 2007  Nasıl Başvurulabilir      :     Proje önerileri elektronik ortamda ERC'ye sunulacaktır.                                               System Değerlendirme :    Proje fikirleri 2 aşamalı olarak                                            ° Panelist Hakemler                                            ° Uzaktan Değerlendirici Hakemler                                           tarafından değerlendirilecektir

14 3. KİŞİYİ DESTEKLEME ÖZEL PROGRAMI (PEOPLE)
Bilim ve teknolojide rekabetin temeli olan insan kaynaklarının niteliksel ve niceliksel öneminin farkındalığı ile Kişiyi Destekleme Özel Programı, Avrupa Araştırma Alanı'nın daha çok gelişimi ve sağlamlaşması için Avrupa'yı en iyi araştırmacılar için bir cazibiyet merkezi haline getirmek amacını taşımaktadır.  Amaç: ● Nicel ve niteliksel anlamda Avrupa’daki araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmek ● Araştırmacı mesleğinin daha çok kişi tarafından benimsenmesini teşvik etmek ● Avrupa’daki araştırmacıların Avrupa’da çalışmalarını desteklemek ● Avrupa’yı tüm dünyadaki araştırmacılar için bir cazibiyet merkezi haline getirmek

15 4. KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI (CAPACITIES)
Kapasiteler Özel Programı dahilinde Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve en uygun kullanımı hedeflenmektedir. Kapasiteler Özel Programı kapsamında, araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve en uygun kullanımının sağlanması, Avrupa genelindeki araştırma potansiyelinin değerlendirilmesi, KOBİ’ler yararına olan araştırmaların teşviki, toplumun ve bilimin birbirine yakınlaştırılması, uluslararası bilim ve teknoloji işbirliklerinin oluşturulması ve bilgi bölgelerinin geliştirilmesi gibi hususların desteklenmesi planlanmaktadır. Dahilindeki araştırma ve yenilik alanları aşağıdaki gibidir: ● Araştırma Altyapıları ● KOBİ Yararına Araştırmalar ● Bilgi Bölgeleri ● Araştırma Potansiyeli ● Toplumda Bilim ● Araştırma Politikalarının Gelişimi ● Uluslararası İşbirliği Faaliyetleri

16 AB ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ (JOİNT RESEARCH CENTERS - JRC)
AB Ortak Araştırma Merkezi (JRC) Direktörlüğü, Avrupa Birliğinin AB politikalarının oluşmasına, gelişmesine, uygulanmasına ve izlenmesine bilimsel araştırmalar aracılığıyla destek sağlamak amacıyla AB’nin bilim ve teknoloji referans merkezi olarak çalışır. AB müktesebatı için bilimsel ve teknolojik araştırma gerektiren konularda, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen araştırmacıların çalıştığı, Italya, Ispanya, Belçika, Almanya ve Hollanda’da bulunan 7 araştırma enstitüsünden oluşur. JRC, AB araştırmacılarına; doktora ve doktora sonrası bursları, kıdemli bursiyerlik, kurumsal işbirliği, çerçeve programı projelerinde işbirliği, ulusal uzman pozisyonları, çalıştaylar ve eğitimler gibi fırsatlar sunar.

17 EURATOM 1957 yılında kurulmuş olan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kısa adıyla Euratom , Avrupa Topluluğundan yasal olarak farklıdır. Ancak, Avrupa Birliği’nde (AB) ortak bir Bilim ve Teknoloji politikası oluşturma yönündeki ilk girişimler hem AET Kurucu Antlaşmasına hem de Euratom Antlaşması’na dayanmaktadır. ● araştırmayı teşvik etmek ve teknik bilginin yayılmasını sağlamak; ● bütünleşik bir güvenlik standardı kurmak ve onların uygulanmasını sağlamak; ● yatırımı kolaylaştırmak ve AB'deki nükleer enerjinin gelişimi için gerekli temel donanımın kurulmasını sağlamak; ● AB'deki tüm kullanıcıların maden ve nükleer yakıt kaynaklarından eşit ve düzenli olarak faydalanmalarını sağlamak; ● Nükleer maddelerin farklı amaçlarla (özellikle askeri) dönüştürülmesini önlemek; ● diğer ülkelerle ve uluslararası örgütlerle birlikte çalışarak nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla kullanılması yönünde kaydedilen gelişmeleri güçlendirmek; ● ortak girişimler kurmak.

18 Ülke Dışında Aktif Faaliyetler
• Değişik yurtdışı ve yurtiçi etkinliklere katılımınız gerekir • İsminizi değişik dokümanlarda, yayınlarda ve web sayfalarında duyurmanız gerekir • Kurumunuzu tanıtan broşür ve malzemeler • Web sayfası: Çok önemli • Database kayıtları • Kurum çalışanlarının Avrupa yolculuklarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi

19 Proje Nasıl yazılır? • Proje ile ilgili tüm dokümanlar web sayfasında mevcuttur • Work programme dikkatli okunur • Hangi alanlarda ne zaman çağrıların yapılacağı öğrenilir • Proje nasıl değerlendirilir formları okunur – Relevance – Science / Technology Excellence – Management – Mobility (FP7’de olmayacak) – Quality of Consortium (becomes part of excellence) – Potential Impact (becomes part of relevance) – Other criteria • Profesyonel yardım alınabilir • Projenin her kısmı dikkatli yazılmalıdır • Başvuru zamanından daha önce yapılmalıdır

20 AB Projeleri nasıl yürütülür?
• Koordinatör çok önemli • Çok sık toplantılar – 6 ayda bir kez ortaklar ile proje toplantısı (ortakların ülkelerinde) – Her yıl sonunda hakemli • Elektronik toplantılar • Proje İşpaketlerinin takibi – Deliverables – Milestones – Yearly review recommendations

21 Elbette her şey toz pembe değil
• Projelerde ülkelerin başarı oranları %15-30 arası değişiyor • Türkiye gibi yeni başlayan ülkede bu oran %15-20 • FP7 için Türkiye’nin payı tahminen Milyon Euro • Ortalama AB Projesi 250,000 Euro getiriyor • ~2,000 başarılı proje gerekiyor • 7 yıl içinde 10,000 proje başvurusu yapmamız gerekir • IST Kapsamında ~2,000 proje başvurusu

22 Öneriler • Şimdiden Avrupa’da tanıdığınız kurumlar ile temasageçilmeli • Stratejik Projeler ilk baştan veriliyor • Kurumunuzdan ilgili programlara katılım sağlanmalı • Tecrübeli koordinatörler ile bağlantı kurulmalı • İlgili NoE’ler ile temasa geçin. “Satellite” üye olunmalı • Gerekirse koodinatör olarak görev alınmalı • Profesyonel çalışabileceğinizi gösterin • Doğru miktarda “fon” istendiğine emin olunmalı • TÜBİTAK ve Komisyon bilgi kaynakları kullanılmalı • TÜBİTAK Eğitim toplantıları kaçırılmamalı • Veri tabanlarına üye olunmalı

23 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI

24 DPT hangi projeleri destekler ?
2007 yılından itibaren sadece güdümlü teknoloji geliştirme projeleri ile araştırma altyapısı ve araştırmacı insan gücü yetiştirme programları desteklenecektir. Güdümlü teknoloji geliştirme projelerinde bütçe için alt sınır 1 milyon YTL olup özel sektör ve/veya kamu kurum ve kuruluşları ile ortak yürütülmesi gerekmektedir. Proje ortağı olan ve sonuçlarından faydalanacak kuruluşların proje bütçesine destek sağlaması beklenmektedir. Bu projelerin değerlendirilmesinde özgün değer ve proje çıktıları kısmı öncelikli olarak göz önüne alınacaktır.

25 DPT projelerinde öncelikli alanlar?
Geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknoloji, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri sanayinin ihtiyaç duyduğu ve rekabet gücünü artıracak araştırmalar yerli kaynakların katma değere dönüştürülmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetleri aşı ve anti-serum başta olmak üzere yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık araştırmaları, bilgi ve iletişim teknolojileri ile savunma ve uzay teknolojileri

26 TÜBİTAK Türkiye Bilimsel Araştırmalar ve Teknoloji Kurumu

27 İlgili TÜBİTAK Birimi : TÜBİTAK Araştırma Grupları Programın Amacı :
TÜBİTAK BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Programın Kodu : 1001 İlgili TÜBİTAK Birimi : TÜBİTAK Araştırma Grupları Programın Amacı : Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamalarına yönelik projeleri öncelikli alanlar çerçevesinde desteklemektir. Ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile her türlü ölçekteki işletmelerde ileri teknoloji uygulamalarına yönelik, birden fazla kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişinin işbirliği ile yürütülen, araştırma, geliştirme ve/veya teknoloji transferi ve/veya adaptasyonu aşamaları ile bunların sonuçlarını ticari maksatla ürün, hizmet veya teknolojiye dönüştürme aşamasını içeren ve ortaklarından en az biri sonuçları ticari uygulamaya dönüştürecek bir kurum, kuruluş gerçek veya tüzel kişi olan projelere öncelik verilir.

28 Kimler Başvurabilir : Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Üniversiteler ve özel kuruluşlardan başvuru yapacak olan kişiler ile gerçek ve tüzel kişilerin en az doktora derecesine sahip olmaları, kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak başvurularda ise başvuru sahibinin konunun uzmanı ve en az lisans mezunu olması gerekmektedir. Proje önerisinde adı geçen proje yürütücüsü ve doktoralı yardımcı araştırmacıların TÜBİTAK-Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve bilgilerin güncel tutulması zorunludur. Ne Zaman Başvurulabilir : 2007 yılı için, dönemlere göre son başvuru tarihleri; 1. Dönem : 5 Ocak 2. Dönem : 7 Mayıs 3. Dönem : 3 Eylül 2007

29 TÜBİTAK HIZLI DESTEK PROGRAMI
Programın Kodu : 1002 İlgili TÜBİTAK Birimi : TÜBİTAK Araştırma Grupları Programın Amacı : Bu programın amacı; akademik kurumlarda yürütülecek acil, kısa, küçük araştırma geliştirme projelerine ve yürütülmekte olup herhangi bir nedenle durma aşamasına gelmiş olan araştırmalara verilecek destek ile söz konusu darboğazın giderilmesini sağlamaktır. Kim başvurabilir : Üniversitelerdeki bilim insanları Ne zaman başvurulabilir : Yılın herhangi bir döneminde

30 BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ AĞLARI VE PLATFORMLARI KURMA GİRİŞİMİ PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Programın Kodu: 1301 Programın Amacı: Programın amacı ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, birim ve gruplar arasında temel bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve ilgili teknoloji dallarında, özellikle ülkemizin bilim ve teknoloji öngörüleri doğrultusunda gelişmesini sağlamak üzere, ilgili taraflar arasında işbirliğini oluşturmak, artırmak ve bunların somut çıktılara yönelecek şekilde gelişmesini sağlamak üzere önerilecek işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir. Bu ağların/platformların; ● Önerilen alanda ulusal ve uluslar arası düzeyde, bilimsel ve teknolojik gelişim sağlamak üzere politikaların geliştirilmesi ve yol haritaları oluşturulması, ● Ülkemizin uluslar arası alanda bilim ve teknolojide görünürlüğünün ve işbirliklerinin artırılması, ● Ulusal ve uluslar arası bilgi birikimini paylaşarak verilen/alınan desteklerin doğru ve verimli kullanılmasının sağlanması, var olan olanakların birleştirmesi, paylaşım için yeni mekanizmaların geliştirilmesi, ve hareketliliği (“mobility”) arttırarak paylaşımın ve bilginin yayılmasının etkin hale getirilmesi,

31 ● Ulusal ve uluslar arası projeler oluşturulmasının ve bunlardan alınacak destekler ile ilgili konuda ülkemizde ortak kullanılacak fiziksel altyapının oluşmasının ve gelişmesinin sağlanması; yetişmiş insan gücünün kritik kütle üzerine çıkması için gerekli eğitim faaliyetlerinin oluşturulmasının ve uygulanmasının desteklenmesi; birikmiş/birikecek bilimsel bilginin teknolojiye transferi için gerekli yönlendirmelerin ve somut eylemlerin yapılmasının sağlanması, ● Kurulacak işbirlikleri ile ülkemizin uluslar arası rekabet gücünün artmasına katkı sağlanması konularında katkıda bulunmaları beklenmektedir. Kimler Başvurabilir: Sanayi ve iş dünyasından kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bunların oluşturduğu konsorsiyumlar başvuruda bulunabilir. Başvuru Dönemleri Yılın herhangi bir döneminde başvuru yapılabilir.

32 TÜBİTAK BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
Programın Kodu : 1011 İlgili TÜBİTAK Birimi : TÜBİTAK Araştırma Grupları (*) Programın Amacı : Bilim insanlarımızın bilimsel çalışmaları için yurtdışında görevlendirilmesine destek sağlayan Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamındaki karşılıklı ziyaret / değişim programlarına ek olarak, araştırmacılarımızın TÜBİTAK destekli projelerinde uluslararası boyutlarını zenginleştirmek amacıyla yeni geliştirilen Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı(1011) yürürlüğe girmiştir. Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı’na yapılan başvurular konularındaki 1001 / EVRENA panellerinde ele alınacak, ancak bu programa özgü değerlendirme boyutları ve kriterleri kullanılacaktır. Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları ve ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamalarına yönelik projeleri öncelikli alanlar çerçevesinde desteklemektir. Ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile her türlü ölçekteki işletmelerde ileri teknoloji uygulamalarına yönelik, birden fazla kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişinin işbirliği ile yürütülen, araştırma, geliştirme ve/veya teknoloji transferi ve/veya adaptasyonu aşamaları ile bunların sonuçlarını ticari maksatla ürün, hizmet veya teknolojiye dönüştürme aşamasını içeren ve ortaklarından en az biri sonuçları ticari uygulamaya dönüştürecek bir kurum, kuruluş gerçek veya tüzel kişi olan projelere öncelik verilir.

33 Kimler Başvurabilir : Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Üniversiteler ve özel kuruluşlardan başvuru yapacak olan kişiler ile gerçek ve tüzel kişilerin en az doktora derecesine sahip olmaları, kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak başvurularda ise başvuru sahibinin konunun uzmanı ve en az lisans mezunu olması gerekmektedir. Proje önerisinde adı geçen proje yürütücüsü ve doktoralı yardımcı araştırmacıların TÜBİTAK-Araştırıcı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve bilgilerin güncel tutulması zorunludur. Ne Zaman Başvurulabilir : Bu programın 2007 yılı birinci dönem son başvuru tarihi 15 Ocak 2007’dir.


"TÜBİTAK, DPT, MSB ve FP7 Projeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları