Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Hilmi Ünsal Gazi Ün, İİ BF, Maliye Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Hilmi Ünsal Gazi Ün, İİ BF, Maliye Bölümü."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Hilmi Ünsal Gazi Ün, İİ BF, Maliye Bölümü

2 Kavram : Bir devletin; – toprakları ve – tabiiyetinde bulunan gerçek ve tüzel ki ş iler üzerindeki egemenlik gücüne dayanarak vergi koyma konusunda sahip oldu ğ u yetki( Ça ğ an:Vergilendirme Yetkisi)

3  Organik Devlet Anlayı ş ı  Sözle ş meci Devlet Anlayı ş ı  Seçmen  Oylama  Yetki Devri   Siyasi Otorite  Vergilendirme Yetkisinin Kullanımı

4  Verginin konusunun, mükellefinin ve vergi sorumlusunun belirlenmesi  Vergiyi do ğ uran olayın belirlenmesi  Muafiyet ve istisnaların belirlenmesi  Matrah ve tarifenin belirlenmesi  Tarh-tebli ğ -tahakkuk-Tahsil

5 Küreselle ş meyle beraber vergilendirme yetkisi; – Devletler – Merkezi İ dare – Yerel Otoriteler tarafından kullanılmaktadır. Vergilendirme yetkisinin kullanımında; – İ kametgah (yararlanma ilkesi gere ğ i, ki ş inin ya ş adı ğ ı yerdeki otorite tarafından vergilendirilmesi) – Kaynak (Gelirin do ğ du ğ u yer) – Tabiyet (Uyrukluk) esas alınmaktadır. Bunlardan belediyeleri ilgilendiren ikametgah esasıdır.

6 Demokratik Sistemde; yerel idarelerin olu ş umu için ayrı, merkezi idarenin olu ş umu için ayrı seçim yapılmaktadır. Bu sebeple fertler oy kullanarak iki ayrı otoriteye yetki devretmektedirler. Yetki devrinin aynı zamanda vergilendirme yetkisi devri oldu ğ unu kabul edersek belediyelerin de vergilendirme konusunda bir yetkisinin olması gerekti ğ ini söyleyebiliriz.

7  Belediyelerin vergilendirme yetkisi kullanabilmesine teorik dayanak olu ş turacak iki unsur;  Subsidiarite İ lkesi  Kamu Tercihleri Teorisi  Metodolojik birey  Siyasi mübadele (Seçmen seçimle yetki devrini KTT’nin ilkelerine göre yaptı ğ ına göre sonuçlarına katlanmalı)

8 Ancak tabiidir ki belediyelerin vergilendirme yetkisi merkezi otoritenin yetkisine göre daha dar kapsamlı olmalıdır. Zira merkezi otoritenin seçimi için kullanılan oy, belediye meclisinin seçimi için kullanılan oya göre daha geni ş kapsamlı yetki devri içermektedir.

9 Katılımcı Bütçeleme Uygulaması (geni ş kesimlerin, temsil esasına göre belediye meclisinde alınacak mali kararlara katılımı) İ yi bir katılımcı bütçeleme uygulaması; hizmet da ğ ılımının ve vergi yükü da ğ ılımının dengelenmesini sa ğ layabilir.

10 Belediyeler; – Büyük ş ehir belediyeleri – İ l belediyeleri – İ lçe belediyeleri – Belde belediyeleri,  Her belediyenin sunaca ğ ı hizmetler, ana hatları itibariyle aynı olabilir. Ancak daha alt düzeylere inildi ğ inde belediyeden belediyeye de ğ i ş en hizmetler de vardır. Vergilendirme yetkisini bu kapsamda dü ş ünmek lazımdır.

11 Belediyelerin Gelirleri – Öz gelirler(vergiler), – Merkezi bütçe gelirlerinden ayrılan paylar – Merkezi bütçeden sa ğ lanan transferlerdir. Bu gelirlerden konumuzu ilgilendirenler, vergiler, harçlar, katılma payları ve ücrete tabi i ş lerden elde edilen gelirlerdir.

12 1.Vergilendirme Yetkisinin Tamamının TBMM Tarafından Kullanıldı ğ ı Yükümlülükler; Emlak Vergisi, Haberle ş me Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi, E ğ lence Vergisi, Katılma Payları, Tellalık Harcı, 2.Kanunda Belirlenen Tarifenin Alt Üst Sınırları İ çerisinde Bakanlar Kurulu’nun Yetki Kullanılabildi ğ i Yükümlülükler; Kaynak Suları Harcı, Ölçü-Tartı Aletleri Harcı, Bina İ n ş aat, Kayıt-Suret, Parselasyon, İ fraz ve Tevhit, Plan-Proje Tasdik, Zemin Açma, Yapı Kullanma, Muayene, Sa ğ lık Belgesi Harcı, Hayvan Kesimi Harcı, 3.Kanunda Belirlenen Tarifenin Alt Üst Sınırları İ çerisinde Belediye Meclisi’nin Yetki Kullanılabildi ğ i Yükümlülükler; İ lan ve reklam vergisi, E ğ lence vergisi(biletle girilen yerlerde), Çevre temizlik vergisi, İş gal harcı, Tatil günlerinde çalı ş ma ruhsatı harcı, Kaynak suları harcı (Detay için Belediye Gelirleri Kanunu’nun İ lgili Maddelerine bakılabilir)

13

14

15  Belediyelere Vergilendirme Yetkisi sınırsız olmamalı,  Sadece muafiyet-istisna olabilir  Tarifeleri belirleme yetkisi olabilir.  Mahalli İ darelere Mali Kural  Böylece yerel halk yerel otorite ile kar ş ıla ş ma imkanı bulur.  Yerel Katılım ve demokrasinin geli ş imi  Hesap verme sorumlulu ğ u, mali ş effaflık,  Bölgesel özerklik talepleri bo ş a çıkartılabilir.

16  Belediyelerin Öz Gelirleri;  Vergiler(Servet Vergileri, Yararlanma İ lkesine göre alınan vergiler, düzenleyici vergiler gibi)  Harçlar(hizmetlerden alınan ücretler de harç kapsamında de ğ erlendirilebilir)  Katılma Payları  Ba ğ ı ş lar-Yardımlar biçiminde yeniden tasnif edilebilir.

17 Sabrınız İ çin Te ş ekkürler… Doç. Dr. Hilmi ÜNSAL


"Doç. Dr. Hilmi Ünsal Gazi Ün, İİ BF, Maliye Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları