Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE GÜVENCE GELİŞTİRME PROGRAMI -DIŞ DEĞERLENDİRME-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE GÜVENCE GELİŞTİRME PROGRAMI -DIŞ DEĞERLENDİRME-"— Sunum transkripti:

1 KALİTE GÜVENCE GELİŞTİRME PROGRAMI -DIŞ DEĞERLENDİRME-
Fatih SEZER CIA – İç Denetçi,Hazine Müsteşarlığı

2 STANDARTLAR- ÖRNEK DEĞİŞİKLİKLER
Yönetim kurulu gibi ifadeler çıkartıldı ShouldMust Bakana raporlama yapılması şartı getirildi( ) Suistimal risklerine karşı daha hassas olunması 2010 G2- Planlamada üst düzey yöneticilerin görüşleri ve beklentileri dikkate alınmak zorunda 2240 G1 işe başlanmadan önce  saha çalışmasına başlamadan önce

3 STANDARTLAR- ÖRNEK DEĞİŞİKLİKLER
2410 G1 - Bu görüş ve kanaatler, üst yöneticinin ve üst düzey yöneticilerin beklentilerini dikkate almak zorundadır. 2410 G2 - İç denetçilerin, denetlenen faaliyete ilişkin iyi uygulamalara ve başarılı performansa denetim raporlarında yer vermesi teşvik edilir 2450- “Kapsamlı Görüş” yeni standart olarak geldi 13401322 oldu G42210 G3 oldu.

4 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
İç Denetim Biriminin Belirlenmesi İdarenin bütçe büyüklüğü Faaliyetin yürütüldüğü idarenin ve hizmetlerin sektörel önemi, İdarede iç denetim faaliyetlerine başlanma zamanı, İdarede görevli iç denetçi sayısı, Yürütülen faaliyetler ve düzenlenen raporlara ilişkin veriler, İdareden ve iç denetim biriminden gelen dış değerlendirme talepleri, Önceki dış değerlendirme sonuçları.

5 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Değerlendirme Ekibinin Oluşturulması Bağımsızlık İdareye/ idarenin personeline karşıyükümlülük olmamalı İdareden/ idarenin personelinden çıkarı olmamalıdır Bağlı veya ilgili kurumunda çalışmamalı Yetkinlik (tercihen) Uluslararası sertifika... Üç yıllık denetim tecrübesi... Ekiplerin Yapısı En az iki kişiden oluşmalı Yazılı Beyan Uzman çıkar çatışması yaşamadığına ve gizlilik kurallarına uyacağına dair yazılı beyan vermelidir.

6 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Bildirim Yapılması Yazılı bildirim. Dış değerlendirme başlamadan önce iç denetim biriminde hazırlanıp İDKK’ya gönderilmesi gereken bilgi ve belgeler. İç Denetim Yönetici Anketi Özgeçmiş Bilgileri Kalite Güvence ve Geliştirme Programı İç Denetim Birimi Performans Değerlendirme Kriterleri

7 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Ön Çalışma Gönderilen bilgi belgelerin değerlendirilmesi Planlama Yapılması Üst Yönetici Ziyareti Açılış Toplantısı Değerlendirmenin amaç, hedef ve kapsamı, Tahmini süresi,(üç hafta) Değerlendirme sürecine yardımcı olacak personel, Görüşme ve/veya anket takvimi, İç denetim biriminin değerlendirmeden beklentileri, Elde edilen bulgularının nasıl paylaşılacağı ve sonuçların nasıl raporlanacağı,

8 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Saha Çalışması Seçilecek örnek denetim dosyaları ve çalışma kağıtları ve diğer yazışmalar(EK-C) İç denetim yöneticisi, iç denetçiler ve denetlenen birim yöneticileri ile yapılacak görüşmeler, anketler Elde edilen bulgular kapanış toplantısı öncesinde yazılı ve elektronik ortamda iç denetim birimine verilir

9 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Kapanış Toplantısı Bulgular iç denetim yöneticisi ile tartışılır Ön Rapor 15 iş günü içerisinde oluşturulmalıdır. Yol gösterir nitelikte olması gerekir. Uyumsuz-Kısmen uyumlu- Uyumlu Eylem planı en geç bir ay içerisinde üst yönetici tarafından İDKK’ya gönderilir. Dış Değerlendirme Raporu İkinci bir değerlendirme yapılır.(Yerinde veya merkezde) Düzenlenen rapor iç denetim yöneticisi tarafından üst yöneticiye/bakana sunulur.

10 1000 - AMAÇ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Aranacak Uygunluk Kriteri -Üst yönetici onaylı bir yönerge olmalıdır.-Bu yönerge yılda bir gözden geçirilip, varsa değişiklikler onaylanmalıdır.-Danışmanlık hizmetlerinin niteliği yönergede tanımlanmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İç denetim yönergesi-Üst yönetici onayı-Gözden geçirildiğini doğrulayan dokümantasyon-Organizasyon şemasında iç denetimin yerinin değerlendirilmesi Yani, iç denetim sonucunda denetim yönetmeliğinde ya da yönergesinde belirtilen iç denetim amaçları ve sorumlulukları yerine getirilmiş olmalıdır. Bu çerçevede kurumun ya da denetlenen sürecin karşı karşıya kaldığı önemli risklere yönelik olarak öneriler geliştirilmesi, eğitim ya da diğer danışmanlık faaliyetleri yoluyla denetlenen birime artı bir değer katılması gerekmektedir. Aynı zamanda iç denetim faaliyetleri iç denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmeli ve iç denetçiler, Mesleki Etik Kurallara ve standartlara uygun davranmalıdırlar.

11 Aranacak Uygunluk Kriteri
1010 – İç Denetim Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Standartlara İç Denetim Birim Yönergesinde Yer Verilmesi Aranacak Uygunluk Kriteri -Yönergede iç denetim tanımına, Kamu İç Denetim Standartlarına, Meslek Ahlak Kurallarına ve uyma zorunluluğu belirtilmelidir. -Yönerge uygun araçlarla üst düzey yöneticilere ve denetlenen birim çalışanlarına duyurulmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İç denetim yönergesi -İlgili yazışmalar (duyuru yazıları gibi) -İnternet/intranet üzerinden yönergenin duyurulduğunu gözlemlenmesi (Varsa)

12 1110 - İdare İçi Bağımsızlık
Aranacak Uygunluk Kriteri -İç denetim yöneticisi, doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak çalışmalıdır.-Sonuçlar dönemsel olarak doğrudan üst yöneticiye raporlanmalıdır. -Denetim kapsamının belirlenmesi, kaynak kullanımı (bütçe dahil), veri ve dokümanlara erişim, sonuçların paylaşılması ve raporlanması konularında her hangi bir sınırlandırma bulunmamalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Organizasyon şeması-3 yıllık denetim planı ve yıllık programlar (risk değerlendirmesi dahil)-Kurum içi yazışmalar (doğrudan yazışma yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi)-Bütçe dokümanları-Sunulan raporlar ve makam onayları

13 1111 – Üst Yöneticiyle Doğrudan İletişim
Aranacak Uygunluk Kriteri İç denetim yöneticisi doğrudan üst yönetici ile iletişim ve etkileşim içerisinde olmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Yazışmalar -Toplantı tutanakları (varsa)

14 1120 - Bireysel Tarafsızlık
Aranacak Uygunluk Kriteri -İç denetçilere tarafsızlıklarını zedeleyecek görevler verilmemelidir.-İç denetçilerin geçmiş tecrübe ve çalışmaları, denetledikleri alan ile ilgili bağımsız bir çalışma yürütmelerine engel teşkil etmemelidir.-Denetim sonuçları somut kanıt ve delillere dayanmalıdır. -İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Denetçilerin son üç yıla ait görevlendirme dokümanları-İç denetçilere ait özgeçmişler -Denetim bulgularının denetim amaç ve hedefleriyle uygunluğu ve çalışma kâğıtlarıyla desteklenmesi

15 1130 - Bağımsızlık veya Tarafsızlığın Bozulması
Aranacak Uygunluk Kriteri -İç denetçiler denetim esnasında bağımsızlıklarını ve tarafsızlıklarını bozabilecek her tür durumun farkındadırlar. -İç denetçilerin görevlendirmeleri önceki sorumlulukları göz önüne alınarak yapılmaktadır. -Uygulanabilir olması hâlinde denetçiler ve denetim görevleri arasında dönemsel rotasyon yapılmalıdır. -İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar --Meslek Ahlak Kurallarına uyulacağına dair yazılı taahhüt -Denetçilerin son üç yıla ait görevlendirme dokümanları -Tarafsızlığın veya bağımsızlığın zedelendiği durumlar varsa bunun açıklandığı belge -İç denetçilere ait özgeçmiş

16 1210 – Yetkinlik Aranacak Uygunluk Kriteri
--İç denetçiler, teknik bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik düzenli eğitim çalışmalarına dahil olmalıdır. -İç denetim yöneticileri, iç denetçilerin bireysel denetim performanslarını her bir denetim sonunda değerlendirmelidir. -İç denetçilerin yetkin olmadıkları denetim alanlarında gerektiğinde iç ve dış kaynak kullanılmalıdır. -İç denetçiler kilit bilgi teknolojileri ve suiistimal riskleri ile kontrolleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İç denetim yöneticisi ve iç denetçi öz geçmişleri -Geçmiş 2 yıl ile takip eden yıla ait eğitim programları ve bu programların içerikleri -İç denetçi değerlendirme formları (Kamu İç Denetim Rehberindeki) -İç denetçilere ait varsa uluslararası sertifikalar

17 1220 - Azami Mesleki Özen ve Dikkat
Aranacak Uygunluk Kriteri -Denetim çalışma kağıtları, iç denetçinin yapılan çalışmalarda mesleki özen ve dikkat prensibine özen gösterdiğine yönelik kanıtlar içermelidir. -Denetim çalışmasının kapsamının belirlenmesinde yeterli seviyede risk değerlendirmesi yapılmaktadır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Seçilecek 2-3 denetim raporu (denetim çalışma kâğıtları, risk-kontrol matrisleri vs.) -Denetim değerlendirme anketleri -Katma değeri yaratan ve uygulanabilir öneriler

18 1230 - Sürekli Mesleki Gelişim
Aranacak Uygunluk Kriteri -Denetçilerin bilgi ve tecrübelerini geliştirmeye yönelik düzenli çalışmalar yapılmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Sürekli mesleki gelişim dosyası (varsa) -Eğitim ihtiyaç analizi ve planlama

19 1310 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri
Aranacak Uygunluk Kriteri -İç denetim birimi, kalite güvence ve geliştirme programı hazırlamalıdır. -Kalite güvence ve geliştirme programı, iç ve dış değerlendirmeleri kapsamalıdır. -İç denetim yöneticisi, söz konusu programın izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik bir sürece sahip olmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Kalite güvence ve geliştirme programı -Denetim değerlendirme anketleri -Son iki yıla ait faaliyet raporları

20 1311 - İç Değerlendirmeler Aranacak Uygunluk Kriteri
-İç denetim faaliyetlerine ilişkin performansın sürekli değerlendirildiğini gösterir dokümantasyon bulunmalıdır. -Belirli dönemlerde öz değerlendirme çalışması yapılmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İç denetim yönergesi (gözden geçirme sorumluluğu ve raporlama ile ilgili hususları)- Denetim raporları- Denetlenen birim anketleri- Çalışma kâğıtları- Performans göstergeleri- İç değerlendirme raporları/faaliyet raporu

21 1320 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama
Aranacak Uygunluk Kriteri --Dış değerlendirme raporları üst yönetici ile paylaşılmalıdır. -Dış değerlendirme sonuçları bakanlıklar ve bağlı idarelerde ilgili bakana sunulmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İç ve dış değerlendirme raporları ile dağıtım yazıları -Eylem planları -Faaliyet raporları

22 Aranacak Uygunluk Kriteri
"Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur" İbaresinin Kullanılması Aranacak Uygunluk Kriteri -Denetim raporlarında dış değerlendirme sonuçları desteklemesi halinde “Kamu İç Denetim Standartlarına Uygundur” ibaresi kullanılmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Denetim raporları-Denetim çalışma kâğıtları ve ilgili tüm dokümantasyon (dış değerlendirme sonucu Standartlara genellikle uygun olduğu belirlenen iç denetim birimlerinin takip eden dış değerlendirme sürecinde istenecek)

23 1322 - Aykırılıkların Açıklanması
Aranacak Uygunluk Kriteri -Aykırılıklara ilişkin açıklamaya denetim raporunda yer verilmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İç değerlendirme raporları -Faaliyet raporları -(Varsa) bir önceki dış değerlendirme raporu

24 2010 – Planlama Aranacak Uygunluk Kriteri
-İç denetim yöneticisi, üst yönetiminin katılımıyla risk odaklı planlar hazırlamalıdır. -Plan en az yılda bir kez yapılan yazılı bir risk değerlendirmesine dayanmalıdır. Bu süreçte üst yönetici ve üst düzey yöneticilerin de görüşleri alınmalıdır. -Planların hazırlanmasında idarenin stratejik planı ile Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi dikkate alınmalıdır. -Danışmanlık hizmetleri sunulması halinde bunlar da denetim planına dahil edilmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -3 yıllık iç denetim planı (risk değerlendirmesi planın ekidir) -İdarenin stratejik planı -Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi -Risk Değerlendirme metodolojisi

25 2020 - Bildirim ve Onay Aranacak Uygunluk Kriteri
--İç denetim planı ile ilgili önemli değişiklikler de dahil olmak üzere üst yöneticinin onayı alınmalıdır. -Kaynak kısıtlarına ve bunun etkilerine ilişkin üst yöneticiye bilgi verilmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Denetim plan ve programı -Varsa kaynak kısıtlarının üst yöneticiye bildirildiğini gösterir dokümanlar -Denetim planında yapılan değişikliklerin nedenleri ve etkileri hakkında üst düzey yöneticilere yazılan yazı

26 2030 - Kaynak Yönetimi Aranacak Uygunluk Kriteri
-İç denetim birimi idarenin denetim evrenine uygun şekilde organize olmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Denetim plan ve programı -Varsa norm kadro analizleri -İç denetçi özgeçmişleri -Kaynak durumu (bütçe, zaman, insan kaynağı)

27 2040 - Politika ve Prosedürler
Aranacak Uygunluk Kriteri -İç denetçilerin ilgili mevzuat ve Standartları yeterli seviyede özümsemeleri sağlanmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İç denetim yönergesi -Varsa birimce hazırlanmış politika ve prosedür belgeleri -Varsa Rehber

28 Aranacak Uygunluk Kriteri
2050 –Koordinasyon Aranacak Uygunluk Kriteri -Gerekli durumlarda Sayıştay’a veya diğer denetim birimlerine iç denetim faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi verilmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İlgili yazışmalar -İntranet üzerinde yayımlanmış plan ve programlar

29 2060 - Üst Yönetici ve Bakana Raporlamalar
Aranacak Uygunluk Kriteri İç denetim faaliyetinin amacı, yetkileri, görev ve sorumlulukları ile performansına ilişkin gerekli raporlamalar yapılmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Dönemsel raporlar -Faaliyet raporları -İç denetim sunumları -Varsa görüşme/toplantı notları

30 2110- Yönetişim Aranacak Uygunluk Kriteri
--İç denetim faaliyeti kurumda etik anlayışın etkinliğini değerlendirmelidir. -İç denetim faaliyeti, kurumdaki performans yönetimi ve hesap verebilirliğin etkinliğini değerlendirmelidir. -İç denetim faaliyeti, idarenin bilgi teknolojileri yönetişiminin, idarenin strateji ve amaçlarını destekleyip desteklemediğini değerlendirmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İç denetim raporları (yönetişimle ilgili bulgular) -Faaliyet raporları -Denetim planı (bu alanlara ilişkin denetimler planlanmış mı?) -Kurumun stratejik planı

31 2120 - Risk Yönetimi Aranacak Uygunluk Kriteri
-İç denetim faaliyeti risk yönetiminin kurulması sürecine yönetsel sorumluluk almadan destek vermelidir. -Denetim sürecinde tespit edilen riskler hakkında denetlenen birim bilgilendirilmelidir. -Denetimler sırasında suiistimal riskleri de göz önünde bulundurulmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İç denetim planı -Risk-kontrol matrisleri -(Varsa) İdarenin risk kütüğü

32 Aranacak Uygunluk Kriteri
2130 – Kontrol Aranacak Uygunluk Kriteri -İç denetim faaliyeti her bir denetimde tespit edilen risklere ilişkin kontrol faaliyetlerini değerlendirmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Risk kontrol matrisleri -Denetim çalışma kâğıtları -Denetim raporları

33 2201 - Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler
Aranacak Uygunluk Kriteri -İç denetim fonksiyonu denetim hedeflerinin belirlenmesine yönelik sistematik risk değerlendirme çalışmaları yapmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Çalışma kâğıtları -Çalışma planı -Risk-kontrol matrisleri

34 Aranacak Uygunluk Kriteri
Görev Amaçları Aranacak Uygunluk Kriteri -Her bir denetim ve danışmanlık görevi için görev amaçları belirlenmelidir.-Denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön değerlendirmesi yapılmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Çalışma kâğıtları -Çalışma planı -Risk-kontrol matrisleri

35 Aranacak Uygunluk Kriteri
Görev Kapsamı Aranacak Uygunluk Kriteri -Görev kapsamı, görevin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak seviyede olmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar Çalışma kâğıtları -Çalışma planı -Risk-kontrol matrisleri -Görevlendirme yazısı

36 2230 - Görev Kaynaklarının Tahsisi
Aranacak Uygunluk Kriteri --İç denetçilerin görevlendirmeleri, denetim kapsamı, kaynak ihtiyacı ve süre kısıtları gözetilerek yapılmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Görev iş programı -Denetim görevlendirme yazıları

37 2240 – Görev İş Programı Aranacak Uygunluk Kriteri
-Denetim hedeflerinin yerine getirilmesi için gerekli kaynakları ve uygulanması gerekli testlere ilişkin bir görev iş programı hazırlanmalıdır. -İç denetçiler tarafından saha çalışmalarına ilişkin görev iş programı hazırlanmalı ve bu iş programı onaylanmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar Görev iş programı

38 2310 - Bilgilerin Belirlenmesi
Aranacak Uygunluk Kriteri -Denetim çalışmaları gerekli bütün bilgileri içermelidir. -Görevin amaçlarına ulaşmak için yeterli, güvenilir, ilgili ve faydalı bilgi belirlenmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Görev iş programları -Risk-kontrol matrisleri -Çalışma kâğıtları

39 2320 - Analiz ve Değerlendirme
Aranacak Uygunluk Kriteri -Denetim sonuçları tespit edilen bulgulara neden olan temel etkenleri gösterecek şekilde yeterli analiz ve değerlendirmeleri içermelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar Çalışma kâğıtları

40 2330 - Bilgilerin Kaydedilmesi
Aranacak Uygunluk Kriteri -Denetim sonuçlarını destekleyen kanıtlar belgelendirilmelidir. -Çalışma kâğıtlarına ve denetimle ilgili diğer belgelere kurum içi/dışı taraflarca erişimde yeterli kontroller tesis edilmelidir. -Denetim çalışmaları düzenli bir şekilde arşivlenmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İç denetim yönergesi-Çalışma kâğıtları-Rehber-Denetim kayıtlarının muhafaza koşulları

41 2340 - Görevin Gözetimi Aranacak Uygunluk Kriteri
-Denetim çalışmaları görevin amaçlarına ulaşılmasını, kalitenin güvence altına alınmasını ve iç denetçilerin mesleki gelişimini sağlayacak bir tarzda gözetlenmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Onaylı görev iş programı -İç denetim yönergesi -Süre çalışma planı -Çalışma kâğıtları -Rehber -Raporların iç denetim yöneticisi tarafından incelendiğine ilişkin kanıtlar

42 2410 - Raporlama Kriterleri
Aranacak Uygunluk Kriteri -Raporlar, denetim hedeflerini ve kapsamını, varılan sonuçları, uygulanabilir önerileri ve eylem planları içermelidir. - Raporlarda, denetlenen sürece/birime ilişkin iyi uygulamalara ve başarılı performansa da yer verilmelidir. -Raporlara ilişkin üst yazılarda sonuçların dağıtımı ve kullanımı konusundaki kısıtlamalara da yer verilmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İç denetim yönergesi -Rehber (varsa) -Kapanış toplantısı tutanağı -Taslak ve nihai raporlar -Performans kriterleri (varsa) - Önerilerin kabul edilme oranı

43 2420 - Raporlamanın Kalitesi
Aranacak Uygunluk Kriteri Raporlar doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı, tam olmalı ve ilgili taraflara zamanında gönderilmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Taslak ve nihai raporlar-Raporlara ilişkin yazışmalar-Varsa raporlamaya ilişkin performans kriterleri-Denetim değerlendirme anketi

44 2421 - Hata ve Eksiklikler Aranacak Uygunluk Kriteri
-Gerekli durumlarda tüm ilgililere gerekli düzeltilmiş bilgiler iletilmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -İlgili yazışmalar (varsa)

45 Aranacak Uygunluk Kriteri
“Kamu İç Denetim Standartları’na Uygun Olarak Yapılmıştır” İbaresinin Kullanılması Aranacak Uygunluk Kriteri -"Kamu İç Denetim Standartları'na Uygun Olarak Yapılmıştır" ibaresi ancak İDKK tarafından uygun görüş verilirse rapora konulmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Dış değerlendirme raporu sonuçları -Nihai denetim raporları

46 2431 - Aykırılıkların Açıklanması
Aranacak Uygunluk Kriteri -Gerekli durumlarda ilgili tüm taraflara aykırılıklar iletilmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Denetim raporları -Faaliyet raporları -Çalışma kâğıtları

47 Aranacak Uygunluk Kriteri
Sonuçların Dağıtımı Aranacak Uygunluk Kriteri Denetim sonuçları, iç denetim yöneticisi tarafından ilgili taraflara gönderilmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Denetim raporları -İlgili yazışmalar

48 2450 – Kapsamlı Görüş Aranacak Uygunluk Kriteri
Denetime ilişkin kapsamlı bir görüş ortaya konacaksa bu durum yeterli ve güvenilir bilgilerle desteklenmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Raporlar -Yönerge -Rehber (varsa) -Kapsamlı görüş verilmesine ilişkin metodoloji

49 2500 - İLERLEMENİN İZLENMESİ
Aranacak Uygunluk Kriteri İç denetim yöneticisi, idare tarafından eylem planlarının düzenli ve etkili bir şekilde uygulandığının izlenmesine yönelik takip sistemi kurmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Eylem planı ve izlemeye ilişkin yazışmalar -İç denetim yönergesi -Rehber -Yıllık denetim programı (izlemeye ayrılan zaman) - İzleme ve değerlendirme Çalışmaları

50 2600 - YÖNETİMİN ARTIK (BAKİYE) RİSKLERİ ÜSTLENMESİ
Aranacak Uygunluk Kriteri -Üst düzey yönetici tarafından üstlenilen artık risklere ilişkin üst yöneticiye gerekli raporlama yapılmalıdır. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar -Denetim raporları ve ilgili yazışmalar -Faaliyet raporları

51 MESLEK AHLAK KURALLARI
Aranacak Uygunluk Kriteri İç denetçiler, Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kurallarına uygun şekilde faaliyetlerini yürütmelidir. İncelenebilecek Doküman ve Uygulamalar Etik sözleşmesi

52 TEŞEKKÜRLER!


"KALİTE GÜVENCE GELİŞTİRME PROGRAMI -DIŞ DEĞERLENDİRME-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları