Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK GENEL KURUL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK GENEL KURUL"— Sunum transkripti:

1 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK GENEL KURUL 31. 10
4 EKİM BİŞKEK

2 2012-2013EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Güçlü Yanlar Üniversite üst yönetiminin yeniliklere ve güncel gelişmelere açık olması Üniversite yönetimi ile fakülte arasında yakın ve etkili işbirliği Üniversite ve fakülte yönetiminde şeffaflık Öğretim üyelerinin etkin bir biçimde yönetime katılmaları Üniversite tarafından fakültenin eğitim programlarının desteklenmesi Ders içeriklerinin yeni ihtiyaçlara, gelişmelere ve uygulamalara göre güncellenmesi Derslerin saha ya da laboratuvar koşullarında uygulamalı olarak yapılması Öncelikli ve acil laboratuvar malzemeleri, cihazlar, kit ve kimyasallar ile eğitim-öğretim materyallerinin temini için üniversite bütçesinden kaynak ayrılması Fakültede eğitim-öğretimin temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde derslik ve temel laboratuvar donanımlarının varlığı ve şartların uygunluğu Eğitim-öğretimin hizmetlerinin Üniversitenin bütçe imkânlarıyla ücretsiz olarak yürütüyor olması BİŞKEK

3 2012-2013EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Güçlü Yanlar Fakülteye ayrılan bütçe kaynaklarının mal ve hizmetlerin öncelik ve aciliyet sıralamasına göre verimli kullanılması Fakülte öğretim üyelerinin akademik yeterlilik düzeyleri; bilgi, birikim ve deneyimleri; sektörle işbirliği kurma kabiliyetleri Kütüphane ve eğitim-öğretim teknolojilerinin sunduğu imkânlar Uluslararası akreditasyon hedefleri ve bu amaçlı stratejik gelişim planının varlığı Fakülte yönetimi, öğretim elamanı ve öğrenciler arasında etkin işbirliği, ahenkli ve huzurlu çalışma ortamı Öğretim elemanlarının mesai saatleri dışındaki ve tatil günlerindeki müşterek sosyal etkinlikleri ve bu birlikteliğin iş ortamına ve çalışma performansına olumlu etkileri Fakültenin sorun çözme tecrübesi Sistem kurma ve kalite geliştirme tecrübesi ve yeteneği Yönetim esnekliği Yönetimde ortak akıl, tecrübe ve birikimin belirleyiciliği BİŞKEK

4 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Zayıf Yanlar Anabilim Dallarında Araştırma Görevlisi bulunmayışı Anabilim Dallarında çekirdek akademik kadroların oluşturulamamış oluşu Akademik personelin sürekli değişkenliği ve buna bağlı olarak kurumsallaşma ivmesinin düşük oluşu İdari personelin nicel ve nitel yeterlilikler düzeyi Yöredeki işletmelerin kurumsal, alt yapı ve donanımlar bakımından yetersizliklerine bağlı olarak öğrencilere saha koşullarında verilen eğitim-öğretim çıktılarının amaç ve hedefleri destekleyemeyişi Fakültenin araştırma ve uygulama çiftliğinin olmayışı Fakültenin mal ve hizmet taleplerinin temininde zamanın verimli kullanılamayışı sonucu bazı faaliyetlerin ertelenmesi Klinik alt yapısının henüz oluşturulamamış olması Bölümlerin yönetim sistemlerinin henüz kurulmamış olması Üniversitenin misyonuna uygun olarak, Türk Dünyası’ndan öğrenci temin edilemeyişi Lisansüstü eğitim-öğretimin olmayışı BİŞKEK

5 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Fırsatlar Kırgızistan’ın bir hayvancılık ülkesi olması Kırgızistan ve çevre ülkelerdeki veteriner fakültelerinin akademik kadro, fiziki yapı, bütçe, laboratuvar, klinik, sektör/toplumla ilişkiler ve işbirlikleri, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yaşadığı mahrumiyet ve sorunlardan kaynaklanan boşluk, Manas Veteriner Fakültesi'ne çok kısa bir sürede bir bölgesel güç ve cazibe merkezi olma fırsatı vermektedir. Türkiye’deki Veteriner Fakülteleri ile ikili ilişkiler ve yakın işbirliği Kırgızistan’ın araştırma faaliyetleri bakımından zengin bir materyal, konu ve alan çeşitliliğine sahip oluşu Kırgızistan’da spor ve hobi amaçlı at yetiştiriciliğinin de yaygın olması Atların salgın hastalıkları ile mücadele, hastalıklarının tedavisi ve aperatif müdahale alanlarında hekimlik hizmetleri boşluğu Şehirli insanların yaygın olarak pet hayvan bakım ve beslemesi yapıyor olması Başarılı ve kaliteli klinik hizmetleriyle fakültemiz itibar kazanabilir Sektörde hizmet ve danışmanlık satın alma eğilimi geliştikçe, öğretim elemanı ve laboratuvar alt yapısı ile hizmet ve analiz talepleri karşılanabilir Kırgızistan’daki veteriner hekim donanımlarının niteliği BİŞKEK

6 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Tehditler Kırgızistan ortaöğretim yeterlilikler düzeyindeki zafiyetlerden dolayı öğrencilerde temel bilgi donanımındaki noksanlıklar Öğrencilerimizin sosyoekonomik profillerinin düşük olması Ders saati ücretli ya da yarı zamanlı öğretim elemanı istihdamından dolayı ilgili anabilim dallarının laboratuvar kullanımı, proje geliştirme, araştırma, toplum/sektör işbirliği alanlarındaki yetersizlikler Yerel pazarda laboratuvar ve kliniklerde kullanılan kimyasal ve sarf malzemelerinin çeşit darlığı ya da yokluğu Mahallinden temin edilen öğretim elemanlarının laboratuvar ekipmanlarını kullanmadaki bilgi, beceri, deneyim kısıtları Kırgızistan’da Veteriner Hekim istihdam politikalarının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri Özel ve kamu sektörüne ait işletmelerin içe kapanık oluşu Sahada öğrenci uygulamaları, araştırma faaliyetleri ve sektörle ilişkilerde yersizlikler Sektörün fakültemizce karşılanması mümkün olmayan tek yanlı beklentiler içinde oluşu (ilaç, aşı, ücretsiz tedavi ve danışmanlık gibi) BİŞKEK

7 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Tehditler Sektörde faaliyet gösteren firmaların modern pazarlama alanındaki yetersizlikleri Öğretim üyesi temininde yaşanan sorunlar Sektörel yatırımlarda yasal ve bürok­ratik kısıtlamalar Hekimlik hizmetleri talep edecek sermaye yoğun işletmelerin ortaya çıkamayışı Kırılgan siyasal ve sosyal dengeler Hekimlik eğitim-öğretim maliyetlerinin yüksek oluşu ve bu maliyetlerin kritik edilmesi BİŞKEK

8 AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ ÖZET DEĞERLENDİRMESİ Eğitim-Öğretim Yılı Yıllık İş Planı ve Takvimli İşler Programının Uygulama Süreçleri ve Çıktılarına Göre GZTF Analizi Yapılan SWOT Analizi çerçevesinde; Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretim, proje ve yayın, tanıtım, öğrenci motivasyonu ve yönlendirme, laboratuvar ve fiziki alt yapı oluşturma, başta laboratuvarlar olmak üzere fiziki, teknik ve teknolojik alt yapının aktif ve verimli kullanımı, toplumla ve sektörle ilişkiler ve işbirlikleri, hazırlık sınıfı da dâhil öğrencilerle ile irtibatlar ve işbirliği, Kırgızistan ve Türkiye’deki eğitim-öğretim kurumları ile işbirliği faaliyetlerinde; sosyal ve kültürel faaliyetler de, Öğrenci Memnuniyet Anketlerinde ve Yıllık Planlı İşler Faaliyetleri kapsamında yapılan işlerde başarılı ve memnuniyet verici sonuçlara ve çıktılara ulaşılmıştır. Fakültenin sahip olduğu insan kaynakları ile fiziki, teknik ve teknolojik alt yapı imkânları rasyonel şekilde kullanılmış, verimli ve başarılı bir yıl geçirilmiştir. Bir yandan Fakültenin gelişim ivmesi, diğer yandan yapılan faaliyet ve çalışmalardan elde edilen çıktılar, yılında Avrupa Veteriner Eğitimi Kurumları Birliği (EAEVE, European Association of Establishments for Veterinary Education) ziyaret programını hedefleyen fakültemizi cesaretlendirmekte, bu yöndeki inancını güçlendirmektedir. BİŞKEK

9 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Eğitim-Öğretim yılına ait Akademik Faaliyet Raporu hazırlanarak tarihinde Rektörlük Makamına sunulmuştur. Kırgızistan’daki çeşitli yayla, mera ve köylerden yerli gen kaynaklarından elde edilen materyal örnekleri toplandı. Çalışmanın Türkiye’de yürütülecek kısmı için gerekli olan materyallerin Türkiye’ye intikalleri sağlandı. Bu materyallerin başlangıç işlemleri fakültemiz laboratuvarlarında yapılmış, ileri düzey işlemleri de Selçuk ve Uludağ Üniversiteleri Veteriner Fakültesi laboratuvarlarında değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan çalışmalar SCI kapsamlı dergilerde yayınlanacak şekilde makalelere dönüştürülecektir. Bazı enfeksiyöz hastalıkların Kırgızistan’daki varlıkları ilk kez fakültemizde yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Fakültemiz Zootekni ve Hayvan Besleme bölümü tarafından deneysel amaçlı yetiştirilen bıldırcın ve keklik gibi kanatlı hayvanların bakım ve beslenmeleri öğretim elemanlarının maddi destekleri ile saat ücretli öğrenci çalıştırıldı. Geçici klinik binasına dönüştürülmek üzere restorasyonuna başlanan şantiye binasındaki inşaat faaliyetleri takip edilip yönlendirildi. Fakülte ana bina inşaatları izlendi. İzlemeler sırasında tespit edilen eksiklikler ve yanlışlıklar amaca uygun olarak düzeltildi. BİŞKEK

10 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık kapsamında ders materyalleri geliştirmek maksadıyla Anabilim Dallarımızda fakülte laboratuvarlarımızda var olan ekipmanlar vasıtasıyla ders materyalleri hazırlanmıştır. Ayrıca sahadan toplanan materyaller de laboratuvarlarımızda işlenmiştir. Bu çalışmalar, fakültemizin uzman kadrosunda yer alan elemanlara da pratik yapma fırsatı vermiştir. Söz konusu laboratuvar çalışmalarına öğrencilerimizin de katılmaları sağlanarak uygulama yapmalarına imkân verilmiştir. Parazitoloji Anabilim Dalımız, yürüttüğü çalışmada öğrencilerimizden de yararlanarak, Kırgızistan’ın muhtelif bölgelerinden araştırma materyalleri derlenmiş ileri incelemeler yapılmak üzere Uludağ Üniversitesi laboratuvarlarına gönderilmiştir. Eğitim Öğretim Yılında faaliyete başlayacak olan klinik faaliyetlerimiz de dikkate alınarak klinik uygulamalarda kullanılacak ilaçlarının tespiti ve bunların Kırgizistan’dan nasıl ve ne kadarının temin edilebileceği araştırıldı. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan elektronik tabanlı arşiv oluşturma çalışmalarına sürdürüldü. Yaz ayında arşivler gözden geçirilerek eksiklikler güncellemeler yapıldı. Geçtiğimiz yılın dördüncü sınıfını tamamlayan öğrencilerden 10 tanesi Türkiye de Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Kliniklerinde 4 tanesi Bişkek’te Bulunan Kırgız Tarım Bakanlığı Laboratuvarlarında yaz stajlarını yaptılar. Türkiye’ye giden öğrencilerden biri üniversitemiz, dördü den yararlanmışlardır. fakültemiz öğretim üyelerinin sağladığı imkanlarda BİŞKEK

11 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık kapsamında ders materyalleri geliştirmek maksadıyla Anabilim Dallarımızda fakülte laboratuvarlarımızda var olan ekipmanlar vasıtasıyla ders materyalleri hazırlanmıştır. Ayrıca sahadan toplanan materyaller de laboratuvarlarımızda işlenmiştir. Bu çalışmalar, fakültemizin uzman kadrosunda yer alan elemanlara da pratik yapma fırsatı vermiştir. Söz konusu laboratuvar çalışmalarına öğrencilerimizin de katılmaları sağlanarak uygulama yapmalarına imkân verilmiştir. Parazitoloji Anabilim Dalımız, yürüttüğü çalışmada öğrencilerimizden de yararlanarak, Kırgızistan’ın muhtelif bölgelerinden araştırma materyalleri derlenmiş ileri incelemeler yapılmak üzere Uludağ Üniversitesi laboratuvarlarına gönderilmiştir. Eğitim Öğretim Yılında faaliyete başlayacak olan klinik faaliyetlerimiz de dikkate alınarak klinik uygulamalarda kullanılacak ilaçlarının tespiti ve bunların Kırgızistan’dan nasıl ve ne kadarının temin edilebileceği araştırıldı. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan elektronik tabanlı arşiv oluşturma çalışmalarına sürdürüldü. Yaz ayında arşivler gözden geçirilerek eksiklikler güncellemeler yapıldı. Kırgız Milli Eğitim bakanlığı standartları ve Avrupa Veteriner Eğitim Birliği (EAEVE) kriterlerine göre akredite olan Türk Veteriner Fakülteleri programları dikkate alınarak hazırlanan fakültemiz yeni eğitim öğretim çerçeve programı üniversitemiz senatosunca da onaylanarak Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci sınıflarda uygulamaya geçirildi. BİŞKEK

12 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kırgız Milli Eğitim bakanlığı standartları ve Avrupa Veteriner Eğitim Birliği (EAEVE) kriterlerine göre akredite olan Türk Veteriner Fakülteleri programları dikkate alınarak hazırlanan fakültemiz yeni eğitim öğretim çerçeve programı üniversitemiz senatosunca da onaylanarak Eğitim-Öğretim yılından itibaren birinci sınıflarda uygulamaya geçirildi. Değişen KTMÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Veteriner Fakültesi Eğitim Öğretim Çerçeve Programı sonucu ortaya çıkan adaptasyon ve ders denklik problemleri fakülte kurulumuzca çözüldü. Fakülte kliniklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan elektronik ortamda hasta kayıt, hasta takip, randevu işlemleri gibi dokümanların yazılımları fakültemiz öğretim elemanları tarafından gerçekleştirildi. Fakülte kliniklerinin muayene ve tedavi ücret tarifnameleri hazırlandı. İthalatı özel izne tabi kimyasalların, Kırgızistan’a giriş belgelerinin ilgili makamlardan temini ve Kırgızistan yasaları gereği periyodik bildirimlerle izlenmekte olan kimyasalların raporlarının hazırlanması hizmetleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Uz. Nariste KADIRALİEVA tarafından yürütülecektir Eğitim-Öğretim Yılında 39. maddeye görev yapacak öğretim üyelerinin temin ve üniversitemize müracaatları sağlandı. Söz konusu öğretim üyelerinin bilet, vize işlemleri, karşılanmaları, konaklama imkânlarının sağlanması, şehre uyum ve alışmaları gibi faaliyetler yürütüldü. BİŞKEK

13 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Fakülteye kayıt hakkı kazanan öğrencilere fakültenin tanıtımı yapıldı. Haftalık ders programları düzenlendi. Öğretim elemanlarının ders dağılımları yapıldı. Ders Bilgi Formları hazırlanarak Rektörlüğe iletildi. Sınıfların Akademik Danışmanları belirlendi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde eski tip bilgisayarların bakım onarım ve parça değişimleri yapılarak daha verimli kullanılabilir hale gelmeleri sağlandı. Diğer akademik birimlerden fakültemizde ders verecek öğretim elemanlarının temin süreçleri izlendi BİŞKEK

14 FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
AKADEMİK GENEL KURUL FAKÜLTE YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Ali BAHADIR – Dekan V. Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Doç. Dr. Orhan YAPICI Doç. Dr. Kürşat ALTAY BİŞKEK

15 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL AKADEMİK TEŞKİLAT
Bölüm / Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAEV Anatomi Anabilim Dalı Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Fizyoloji Anabilim Dalı Biyokimya Anabilim Dalı Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ali BAHADIR Hastalıklar ve Klinikler Bölümü Doç. Dr. Orhan YAPICI Patoloji Anabilim Dalı Parazitoloji Anabilim Dalı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Viroloji Anabilim Dalı Cerrahi Anabilim Dalı İç Hastalıkları Anabilim Dalı Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT Doç. Dr. Kürşat ALTAY Doç. Dr. Orhan Yapıcı Doç. Dr. Murat KİBAR Doç. Dr. Ethem Mutlu TEMİZEL Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Zootekni Anabilim Dalı Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI BİŞKEK

16 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAFTALIK DERS PROGRAMLARI Kırgız Milli Eğitim bakanlığı standartları ve Avrupa Veteriner Eğitim Birliği (EAEVE) kriterlerine göre akredite olan Türk Veteriner Fakülteleri programları dikkate alınarak hazırlanan fakültemiz yeni eğitim öğretim çerçeve programı üniversitemiz senatosunca tarih sayılı kararıyla kabul edilerek Eğitim Öğretim yılında birinci sınıfa eğitime başlayacak olan öğrencilere uygulanmak üzere hayata geçirilmiştir. Üniversitemiz senatosunun Tarih ve sayılı kararıyla kabul edilen yeni Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği uyarınca daha evvelki yönetmelikte fakültemiz için bulunan özel hükümler kaldırılmış olup fakültemiz öğrencileri de üniversitemiz genel hükümlerine tabi hale getirilmiştir. Bu iki değişiklik sonrası ortaya çıkan adaptasyon ve ders denkliği problemleri fakültemiz yönetim kurulunun titiz çalışması sonucu çözüldü. Eski Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğindeki Veteriner Fakültesi ders değerlendirme skalasındaki farlılıktan dolayı fakültemiz öğrencileri aleyhine oluşan ders geçme değerleri yeni sisteme göre güncelleştirildi. BİŞKEK

17 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI 1. SINIF Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1 2 Tıbbi Latince (1) Vet. Hek. Tarihi, Mes. Etik ve Deo.(1) Biyoteknoloji Kimya (1) Anatomi I (LAB-4) 3 Anatomi I (1) 4 Genetik (1) Biyoloji ve Ekoloji  5 6 Rusça I (1) RUS-101 (Z) Kimya MF-LAB İngilizce 101 Kırgızca I Fizik 7 8 Beden Eğitimi I 9 Fizik (Z) 10 11 12 BİŞKEK

18 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI 2. SINIF Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1 2  Medikal Biyoloji Mikrobiyoloji I (2)  Biyokimya I (2) İmmunoloji –Seroloji (2) 3 Lab. Hay. Yet.(2) 4  İngilizce 203   İngilizce 203 5  Biyofizik 6 Farmakoloji I(2)  Embriyoloji (FEN–LAB)   Biyokimya I (2) Kilinik Hematoloji 7   Histoloji I (FEN –LAB) 8 Felsefe (Uzaktan Eğitim) 9   Fizyoloji I Fizyoloji I 10  Ata Meken Tarihi I (İİBF-210) 11  12 BİŞKEK

19 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI 3. SINIF Saat Pazartesi Sali Çarşamba Perşembe Cuma 1 2  Entomoloji (3) Parazitoloji (3) Viroloji (3) Yem Hiyeni (3) 3 Zoonoz Parazitler 4 Zootekni 1 (3) Zootekni I (3) 5 6 Viral ve Zoonoz Parazitler (3) Helmintoloji (3) 7 8  Pop. gen. ve E. Biy.(3) 9 10 11 BİŞKEK

20 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI 4. SINIF Saat Pazartesi Sali Çarşamba Perşembe Cuma 1 Klinik II (Klinik) 2  Süt Hijyeni ve Teknolojisi (LAB-3) Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi (1) 3  Vet. Hekimlikte Halk Sağlığı(LAB-3) 4 Süt Hijyeni ve Teknolojisi (LAB-3) Gıda Hijyeni ve Kontrolü (LAB-3 Patolojı I (1) 5 6 Patolojı I(1)  Cerrahi 1 (3)  İç Hastalıkları I (Klinik) Klinik 2 (Klinik) 7 Doğum Bilgisi (Klinik) 8 Rep. Biyoteknoloji (3) 9 10 BİŞKEK

21 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI 5. SINIF Saat Pazartesi Sali Çarşamba Perşembe Cuma 1 Toksikoloji 2 Klinik IIV (Klinik)  Cerrahi III (Klinik)  Gevişgetiren Hayvan Hastalıkları 3 4 İç Hastalıkları III Patolojı I (1) Çevre Toksikolojisi 5 6 Dölerme ve Sun’i Tohumlama Travmatik ve Ortopedik Cerrahi (Klinik)   İç Hastalıkları I 7 8 Su ürünleri ve Hst. (2) 9 10 BİŞKEK

22 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI PERSONEL HAZIRLIĞI Eğitim-Öğretim dönemi sonunda mevcut öğretim ait öğretim üyelerimizden 6 sının Türkiye’ye dönmesi nedeniyle yeni bir planlamaya gidilmiş, bunların yerlerine Türkiye’den 3 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent öğretim üyesi olmak üzere toplam 4 tam zamanlı öğretim üyesi mevcut öğretim üyesi kadromuza ilave edilmiştir. Kırgızistan’dan 1 yarı zamanlı Doçent öğretim üyesi de bu yılki eğitim-öğretim kadromuz içinde yer almaktadır. Üniversitemizin değişik birimlerinin verdiği ortak zorunlu dersler dışında bazı mesleki derslerin öğretim üyeleri üniversitemizin diğer akademik birimlerinin kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının desteğiyle yürütülmesi sağlanmıştır. BİŞKEK

23 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI FAKÜLTEMİZİN AKADEMİK KADROSU No Unvan Adı Soyadı Uyruk Statüsü 1 Prof. Dr. Ali BAHADIR T. C TZ 2 Askarbek TÜLÖBAEV K. C 3 Erdoğan ŞEKER 4 Doç. Dr. Orhan YAPICI 5 Tamer ÇAĞLAYAN 6 Murat KİBAR 7 Musa Özgür ÖZYİĞİT 8 Ethem Mutlu TEMİZEL 9 Kürşat ALTAY 10 Yard. Doç. Dr Bilginer TUNA 11 Ruslan SALIKOV YZ 12 Uzman Nariste KADIRALİEVA 13 Şamil SEFERGİL 14 İhsan KISADERE 15 Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL BİŞKEK

24 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI Üniversitemizin Muhtelif Birimlerinden Temin Edilen Öğretim Elemanları Ünvanı / Adı - Soyadı Uyruk Statüsü 1 Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN TC Mesleki Ders 2 Prof. Dr. Musa BALBAYEV KG 3 Doç. Dr. Gülbübü KURMANBEKOVA 4 Doç. Dr. Tamara KARAŞEVA 5 Doç. Dr. Kadırbay ÇEKİROV 6 Doç. Dr. Nurbek ALDAYAROV 7 Anara BEKTUROVA Servis Dersi 8 Dr. Camila BOKOEVA 9 Saliya VAYSKANOVA 10 Mererim MENDESOVA 11 Dr. Çolponbek BALDEVA 12 Cüneyt BALABAN 13 Dr. Cengiz BUYAR 14 Prof. Dr. Ümüt ASONOVA BİŞKEK

25 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI YILLIK TAKVİMLİ İŞLER PLANI VE GÖREV DAĞILIMLARI Geçtiğimiz yılki uygulamalar da dikkate alınarak Eğitim-Öğretim yılına ait Yıllık İş Planı hazırlandı. Hazırlanan iş planında öğretim elemanlarının kişisel görevleri yanında; anabilim dalı, bölüm, dekanlık ve komisyonların görevleri belirlendi. BİŞKEK

26 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI KOMİSYONLAR VE GÖREV DAĞILIMLARI    KIRGIZİSTAN – TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOMİSYON GÖREV ve SORUMLULUKLARI Her komisyon, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve elde edilen tecrübelere göre Görev Tanımı güncelleme çalışması yapacak ve Dekanlığa sunacaktır. Her komisyon kendisine göre takvimli ve temalı bir çalışma programı hazırlayacaktır. Çalışma programları, Yıllık İş Planında da gösterilecektir. Komisyon Başkanları, komisyon çalışmaları hakkında, Aylık İzleme ve Değerlendirme Toplantılarında sunumlar yapacak ve her yarıyıl sonunda dekanlığa rapor verecektir. Komisyonlar yılsonunda Dekanlığa Yıllık Faaliyet Raporu sunacaklardır BİŞKEK

27 KOMİSYON ÜYELERİ VE TEMSİLCİLERİ
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOMİSYON ÜYELERİ VE TEMSİLCİLERİ KOMİSYON BAŞKAN ÜYELER Kalite Geliştirme Ekibi Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER (Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Temsilcisi), Doç. Dr. Kürşat ALTAY, Soltobay ZARİPBEKOV (Fakülte Sekreteri), Canılbübü MAMATOVA (Öğrenci Temsilcisi) Kalite Güvence ve Bologna Temsilcisi Doç. Dr. Kürşat ALTAY Fakülte Yayın Komisyonu Prof. Dr. Askarbek TÜLOBAYEV Doç. Dr. Ethem Mutlu TEMİZEL, Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN Bilimsel Araştırma Projeleri Geliştirme Değerlendirme ve AR-GE Komisyonu Doç. Dr. Orhan YAPICI Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN, Doç. Dr. Kürşat ALTAY Bilimsel Etkinlikler Komisyonu Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN, Doç. Dr. Murat KİBAR WEB Sitesini İzleme ve Geliştirme Komisyonu Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER, Uzman Şamil SEFERGİL Kalite Yönetim Temsilcilikleri İlgili Anabilim Dalı Başkanları Aile Konseyi Uzm. Nariste KIDIRALİYEVA, Uzm. İhsan KISADERE Fakülte Tanıtım ve Dokümantasyon Komisyonu Doç. Ethem Mutlu TEMİZEL, Uzm. Şamil SEFERGİL

28 KOMİSYON ÜYELERİ VE TEMSİLCİLERİ
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOMİSYON ÜYELERİ VE TEMSİLCİLERİ KOMİSYON BAŞKAN ÜYELER Staj Komisyonu Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Prof. Dr. Askarbek TÜLOBAYEV, Doç. Dr. Murat KİBAR, Eğitim-Öğretim Planlama ve Geliştirme Komisyonu Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT Anabilim Dalı Temsilcileri Altyapı, Klinikler ve Laboratuar Mal ve Hizmet İhtiyacını Belirleme, Geliştirme ve Değerlendirme Komisyonu Doç. Dr. Murat KİBAR Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA, Uzm. Şamil SEFERGİL Toplumla İlişkiler ve Mezunlar Komisyonu Prof. Dr. Askarbek TÜLÖBAYEV Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER, Doç. Dr. Orhan YAPICI, Yurt Dişi İlişkiler Komisyonu Doç. Dr. Orhan YAPICI Doç. Ethem Mutlu TEMİZEL, Doç. Dr. Murat KİBAR, Mesleki Sorunları Değerlendirme Komisyonu Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN, Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA Sosyal, Kültürel, Sportif ve Özel Meslek Günleri Faaliyetler Komisyonu Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA, Uzm Fatih İSTANBULLUGİL

29 KOMİSYON ÜYELERİ VE TEMSİLCİLERİ
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOMİSYON ÜYELERİ VE TEMSİLCİLERİ KOMİSYON BAŞKAN ÜYELER Sosyal, Kültürel, Sportif ve Özel Meslek Günleri Faaliyetler Komisyonu Doç. Dr. Murat KİBAR Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA, Uzm Fatih İSTANBULLUGİL İlaç Satın Alma Komisyonu Doç. Ethem Mutlu TEMİZEL Doç. Dr. Murat KİBAR, Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA, Uzm Nariste KIDIRALİYEVA Öğrenci Değişim Programı Komisyonu Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Doç. Dr. Murat KİBAR, Uzm Fatih İSTANBULLUGİL Laboratuar ve Klinik Malzemelerini İzleme ve Zimmet Komisyonu Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT Doç. Dr. Orhan YAPICI. Yrd. Doç. Yrd. Doç. Dr. Bilginer TUNA, Uzm. İhsan KISADERE, Laboratuar Akreditasyon Komisyonu Doç. Dr. Orhan YAPICI. Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA, Uzm. İhsan KISADERE, Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Temsilcisi  Veteriner Fakültesi Öğrencileri Faaliyetler ve Sosyal Sorumluluk Konseyi Fakülte Öğrenci Temsilcisi Sınıf Temsilcileri (Hazırlık Sınıfı Temsilcisi Dâhil)

30 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI ANABİLİM DALLARININ GÖREVLERİ Yıllık iş planına bağlı olarak anabilim dallarının teknolojik, kimyasal, dokuman, laboratuvar materyalleri ve diğer ihtiyaçlarının belirlenmesi Dönemlere ait derslerin teorik ve uygulamalı ders materyallerinin hazırlanması ve bu materyallerin teknoloji, deneyim ve yeni literatürlerden yararlanılarak güncellenmesi Bologna süreci kapsamında ders içeriklerinin ve ders bilgi formlarının (Syllabus) güncellenmesi WEB üzerinden anabilim dalı ile ilgili personel ve akademik bilgilerin izlenmesi ve güncellenmesi Her dönemin başında Anabilim Dalı personelinin haftalık çalışma tablosunun oluşturulması 1. Sınıfa başlayan öğrencilerin fakülteye adaptasyonlarında etkin aktivite Fakültenin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine etkin katılım Öğrencilerin fakülte dışı paydaşlarla ilişkiler kurmasının sağlanması; sektörle etkin iletişim ve işbirliği Topluma hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ve halkla etkin iletişim ve işbirliği Laboratuvar alet, ekipman ve araç gereçlerinin kullanım, korunma ve bakımında azami hassasiyet ve dikkat Teorik ve uygulamalı derslere hazırlık; ders ve uygulamalarda verimlilik Öğrencilere üniversite misyonuna paralel bilgilendirme ve bilinçlendirme gayreti içinde olmak; öğrencilere “Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi” ailesinin bir ferdi olma duygusunun ve gururunun verilmesine ve şekillendirilmesine destek vermek Ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum ve konferanslara katılım ve organizasyon Araştırma projesi hazırlıkları, yürütülmesi, araştırma faaliyetlerine etkin katkı ve katılım Bilimsel makaleler öncelikli olmak üzere, kitap vb yayın faaliyetlerine katılım ve katkı BİŞKEK

31 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Anabilim dalı seminer programlarının düzenlenmesi Kişisel gelişim programlarına katılım ve kişisel gelişim programlarının düzenlenmesi Her anabilim dalı, Bölüm ve dekanlıkla koordineli olarak; ekim ayının ilk 2 haftası içinde, faaliyet alanı ile ilgili olarak WEB sayfasına konulmak üzere güncel bir yazı ya da power point sunu hazırlayacaktır. Ayrıca, her ayın sonunda anabilim dallarının yaptığı faaliyetlerin (sosyal, bilimsel, proje, yayın, toplumla ilişkiler gibi) resimleri, ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel vb duyuruları (web adresleri gibi) webe konulmak üzere Şamil SEFERGİL’e teslim edilecektir. Bu yıl Türkiye’den gelen öğretim üyeleri gerek ders faaliyetlerinde kullanacakları, gerekse öğrencilere dağıtacakları yayınları koliler halinde Ankara Merkez Büroya teslim etmişlerdir. Bu materyaller üniversiteye ulaştırılmıştır. Uygulama faaliyetlerinde laboratuvarlarımızda işlenerek öğrenci materyaline dönüştürülmüş preparatlar yanında, Türkiye’den gelen öğretim üyelerimizin beraberlerinde getirip fakültemize bağışladıkları laboratuvar materyallerinden de yararlanılmaktadır. Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde kullanılan ders kitaplarının listesi, ilgili Anabilim Dallarının görüşleri alınarak hazırlanmaktadır. Fakültenin yayın, doküman ve yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve temini sürecinin başlatılmasına ilişkin takvim Yıllık İş Planındaki yerini almıştır. Kobay, tavşan, rat, kurbağa gibi uygulama derslerinde kullanılan canlı materyallerle, rutin kimyasalların temini, ilgili anabilim dalları ile koordinasyon içinde ve Yıllık İş Planındaki takvime göre sağlanmaktadır. Aciliyet ve gereklilik esasına göre, eğitim-öğretim önceliği esas alınarak ve 2013 bütçe imkânlarıyla temin edilmesi planlanan makine-teçhizat ve kimyasal madde ihtiyaçlarının tespitine ve teknik şartnamelerinin hazırlanmasına başlanmıştır. BİŞKEK

32 BİŞKEK AKADEMİK GENEL KURUL
EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNE SAĞLANACAK BİLİMSEL, SOSYAL VE KÜLTÜREL KATKILAR Yıllık İş Planında yer alan tarihler ve programlar kapsamında Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerle tanışma-tanıştırma programları düzenlenecektir. Bu programlarda öğretim elemanları ile öğrencilerin tanışmaları sağlanacaktır. Ayrıca, hazırlık sınıfı öğrencileri fakültenin eylemli öğrencileri ile de tanıştırılacaktır. Bunların dışında hazırlık sınıfı öğrencilerinin fakültenin Yıllık İş Planında yer alan ve koordinatörleri/sorumluları belirlenen her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyete katılmasına özen gösterilecektir. Bu sınıfla koordinasyonu sağlamak ve yürütmek amacıyla sorumlu bir koordinatör tayin edilmiştir. Hazırlık sınıfı öğrencileriyle tanıştırma-tanıştırma programları başta olmak üzere muhtelif etkinlikler mesleki saygı, sevgi, dayanışma temalarına vurgu yapılması; fakültenin ve mesleğin tanıtımı yanında mezuniyet sonrası kariyer imkânlarının anlatılması; üniversitenin misyonunun aktarılması için vesile olarak kabul edilmektedir. Mesleğe ve fakülteye aidiyet duygusunu geliştirmek, üst sınıflardaki öğrencilerle yakın işbirliği sağlamalarına yardımcı olmak üzere Kırgızistan’da ilk olarak fakültemiz tarafından yapılan “Meslek Önlüğü Giyme Töreni”ne hazırlık sınıfı öğrencileri de davet edileceklerdir. Bu programa öğrencilerimizin ailelerinin de davet edilmesi, ailelerle işbirliği kurma imkânı vermektedir. Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Meslek Etiği dersinde veteriner hekimlik eğitimi ve mesleğiyle ilgili meslek büyükleri arasında Mehmet Akif Ersoy, Ziya Gökalp ve Cengiz Aytmatov da anlatılmaktadır. Bu konular anlatılırken, hazırlık sınıfı öğrencileri de derslere alınarak bu şahsiyetleri ve ortaya koydukları eserleri tanımaları sağlanacaktır. Amacımız, öğrencilerimiz arasında müşterek duygu ve bilinç zemini oluşturmaktır. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin de içinde yer aldığı futbol, voleybol, basketbol, güreş, satranç, dokuz korgol, judo, bilek güreşi takımları kurulmuştur. BİŞKEK

33 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Ali BAHADIR'ın Güz Dönemi Haftalık Çalışma Programı Tablosu Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08 00 – 08 45  Ders Hazırlığı * İdari İşler   Araştırma ve Kitap Hazırlama Çalışmaları Ders Hazırlığı * 08 55 – 09 40  Tıbbi Latince Veteriner Anatomi I Veteriner Anatomi I 09 50 – 1o 35 10 45 – 11 30 İdari İşler 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15  İdari İşler Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Toplantıları  Fakülte kurulu ve komisyon çalışmaları  Öğrencilerle görüşme  İdari işler ve gelecek haftanın planlanması 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 16 15 – 17 00 17 10 – 17 50

34 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Askarbek TULOBAEV’in Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Planı Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08 00 – 08 45 08 55 – 09 40 Dış ilişkiler** Veteriner Hekimlik Tarihi, Mesleki Etik, Deontoloji Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri* Gelecek haftanın planlanması Dış İlişkiler 09 50 – 10 35 Ders Hazırlığı 10 45 – 11 30 Komisyon çalışmaları 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 Fizyoloji I 16 15 – 17 00 17 10 – 17 50 * Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi ** Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi Yetkilileriyle ve Hayvan Yetiştiricileri ile temas.

35 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Planı Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08 00 – 08 45 Ders Hazırlığı* 08 55 – 09 40 Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri *** Biyoteknoloji  Yem Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanlığı Faaliyetleri 09 50 – 10 35 Araştırma faaliyetleri*** 10 45 – 11 30 Danışmanlık** 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Yem Hijyeni ve Teknolojisi  Yönetim Kurulu ve Komisyon çalışmaları Dış ilişkiler* Gelecek Haftanın Planlanması 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 16 15 – 17 00 17 10 – 17 50 * Verilecek Dersler için hazırlık yapılması ** Lisans öğrencileriyle görüşmeler *** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi **** Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi Yetkilileriyle ve hayvan yetiştiricileri ile temas

36 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Orhan YAPICI’nın Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Planı Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08 00 – 08 45 08 55 – 09 40 Bölüm Başkanlık İşleri Veteriner Mikrobiyoloji I Virololi I İmmunoloji- Seroloji 09 50 – 10 35 10 45 – 11 30 Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** Ders Hazırlığı* 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Viral ve Bakteriyel Zoonozlar Danışmanlık** Fakülte Yönetim Kurulu Toplantısı Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri** Dış ilişkiler**** 14 25 – 15 10 Gelecek haftanın planlanması 15 20 – 16 05 Komisyon çalışmaları 16 15 – 17 00 Ders Hazırlığı* 17 10 – 17 50 * Verilecek Dersler için hazırlık yapılması ** Lisans öğrencileriyle görüşmeler *** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi **** Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi Yetkilileriyle ve Hayvan Yetiştiricileri ile temas.

37 Populasyon Gen. ve Evr. Biyolojis
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Tamer ÇAĞLAYAN Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Planı Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08 00 – 08 45 08 55 – 09 40 Ders Hazırlığı* Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri*** 09 50 – 10 35 Lab. Hay. Yet. 10 45 – 11 30 Genetik Zootekni I 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Danışmanlık** Komisyon Çalışmaları Gelecek haftanın planlanması 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 Dış ilişkiler**** Populasyon Gen. ve Evr. Biyolojis 16 15 – 17 00 17 10 – 17 50 * Verilecek Dersler için hazırlık yapılması ** Lisans öğrencileriyle görüşmeler *** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi **** Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi Yetkilileriyle ve Hayvan Yetiştiricileri ile temas.

38 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Murat KİBAR’ın Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Planı Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08 00 – 08 45  Rutin Klinik Hasta Muayenesi Rutin Klinik Hasta Muayenesi  Araştırma görevlilerinin eğitimi Rutin Klinik Hasta Muayenesi    Klinik II 08 55 – 09 40 Klinik IV Cerrahi III 09 50 – 10 35 Operasyon Bilgisi 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Dış İlişkiler *** Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi Cerrahi I Öğrenci Danışmanlığı **** 14 25 – 15 10 Gelecek haftanın planlanması 15 20 – 16 05 Ders Hazırlığı* Komisyon çalışmaları Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri ** 16 15 – 17 00 17 10 – 17 50 * * Ders resim ve slaytlarının hazırlaması ve teorik gözden geçirme. ** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi ***Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi yetkilileriyle temas **** Lisans Öğrencileriyle görüşmeler

39 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT’in Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Planı Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08 00 – 08 45 Araştırmaların planlanması** Ders Hazırlığı* Öğrenci Danışmanlığı *****   Dış İlişkiler *** 08 55 – 09 40 Klinik II 09 50 – 10 35 10 45 – 11 30 Patolojı I 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 İdari Faaliyetler Komisyon çalışmaları Klinik Hematoloji Patoloji Laboratuvar Çalışmaları Rutin ve Testler 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 Araştırma görevlilerinin eğitimi **** 16 15 – 17 00 Gelecek haftanın planlanması 17 10 – 17 50 * Ders resim ve slaytlarının hazırlaması ve teorik gözden geçirme. ** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi ***Manas Üniversitesi Rektörlüğü ve diğer fakülte yetkilileriyle görüşmeler ve Tarım üniversitesi Veteriner Fakültesi yetkilileriyle temas **** Araştırma Görevlilerinin eğitimi Araştırma görevlilerinin seminer programlarının planlanması Araştırma görevlilerinin literatür toplama ve değerlendirme alışkanlığının geliştirilmesi Araştırma görevlilerine nekropsi ve patolojik inceleme metotlarının öğretilmesi ***** Lisans öğrencileriyle görüşmeler

40 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Doç. Dr. Ethem Mutlu TEMİZEL’in Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Planı Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08 00 – 08 45 Ders hazırlığı*   Ders hazırlığı* Klinik II  08 55 – 09 40 Klinik IV Geviş Getiren Hayvan Hastalıkları 09 50 – 10 35 10 45 – 11 30 İç Hastalıkları III Ders hazırlığı* 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Ders Hazırlığı, araştırma faaliyetleri** Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri Veteriner Mevzuatı ve Adli Tıp İç Hastalıkları I Klinik II 14 25 – 15 10 Komisyon Çalışmaları ***Araştırma Görevlileri ile teorik ve bilimsel görüşmeler 15 20 – 16 05 ****Lisans öğrencileriyle görüşmeler 16 15 – 17 00 Öğrenci Sorularının Yanıtlanması 17 10 – 17 50 * Ders resim ve slaytlarının hazırlaması ve teorik gözden geçirme. ** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi *** Araştırma Görevlilerinin eğitimi Araştırma görevlilerinin seminer programlarının planlanması Araştırma görevlilerinin literatür toplama ve değerlendirme alışkanlığının geliştirilmesi Araştırma görevlilerine diseksiyon metotlarının öğretilmesi **** Lisans öğrencileriyle görüşmeler

41 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Yard. Doç. Dr. Bilginer TUNA’nın Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Planı Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08 00 – 08 45  Ders Hazırlığı * Klinik II 08 55 – 09 40 Klinik IV 09 50 – 10 35 *** Lisans öğrencileriyle görüşmeler 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Dölerme ve Suni Tohumlama Kitap, araştırma ve yayın faaliyetleri Komisyon Çalışmaları Hayvancılık İşletmelerini Ziyaret ve Uygulamaları ( Her ay 1 işletme ) 14 25 – 15 10 Doğum Bilgisi ve Jinekoloji 15 20 – 16 05 Reprodüktif Biyoteknoloji 16 15 – 17 00 17 10 – 17 50 * Ders resim ve slaytlarının hazırlaması ve teorik gözden geçirme. ** Yapılacak araştırmaların planlanması, yürüyen araştırmaların gözden geçirilmesi

42 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMLARI Prof. Dr. Ruslan SALYKOV’unın Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Çalışma Planı Saat Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08 00 – 08 45 08 55 – 09 40 Ders Hazırlığı Toksikoloji 09 50 – 10 35 Çevre Toksikolojisi 10 45 – 11 30 11 40 – 12 25 13 30 – 14 15 Farmakoloji I Araştırma ve Yayın Faaliyetleri Lisans Öğrencileriyle Gçrüşmeler Gelecek haftanın planlanması 14 25 – 15 10 15 20 – 16 05 16 15 – 17 00 17 10 – 17 50

43 2013-2014EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI FAKÜLTE İDARİ KADROMUZ No İdari Görev 1 Fakülte Sekreteri 2 Dekan Sekreteri İdari Kadro İhtiyacı Bölümler Sekreteri:……………………...1 KİŞİ (ACİL) KLİNİK FAALİYETLERİNİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE İHTİYAÇ DUYULACAK PERSONEL Kayıt-Kabul, Eczane ve Randevu Hizmetleri Takip Elemanı 1 Kişi Klinik alet malzemelerinin temizlik, bakım ve sterilizasyon işlerini yapacak bir eleman Sürekli Temizlik Elemanı Deneysel amaçlı yetiştirilen hayvanların bakım ve beslenmesi hizmetleri için saat ücretli çalışacak 1 Öğrenci Güvenlik elamanı veya güvenlik kamera sistemi kurulumu

44 GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI (01.10.2013 Tarihi İtibariyle) TOPLAM
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI  GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    ( Tarihi İtibariyle) MEVCUT HAZIRLIK ÖNLİSANS + LİSANS  TOPLAM KIZ ERKEK 15 14 29 49 41 90 119

45 6 (1’i eski ve verimli çalışmıyor)
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI TEKNİK -TEKNOLOJİK ALTYAPI Bu planlama eğitim-öğretim yılında fakültede yeni göreve başlayan öğretim elemanlarının ihtiyaçları, bu yıl başlayan 5. sınıf eğitim-öğretim teknolojileri ihtiyacı ve ayrıca klinik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bu listede daha evvelki Eğitim-Öğretim yılından belirlenen ancak tamamı temin edilemeyen ihtiyaçlar da yer almaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde eski tip bilgisayarların bakım onarım ve parça değişimleri yapılarak daha verimli kullanılabilir hale gelmeleri sağlanmıştır. CİHAZ Mevcut Sayı İhtiyaç Masaüstü Bilgisayar 18 3 Taşınabilir Bilgisayar 5 2 Netbook 1 - Projeksiyon 6 (1’i eski ve verimli çalışmıyor) Fotokopi, Tarayıcı, Yazıcı (3’ü bir arada) Fotoğraf Makinesi

46 AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI FİZİKİ YAPI; LABORATUARLAR ve KLİNİK DONANIMI Fakültemiz halen toplam 970 M2 kapalı alanlı binada faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bina, başta eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri olmak üzere, çalışan ve öğrenci refahını sağlama hususunda uygun bir fiziki alt yapı imkânı vermektedir. Söz konusu binada öğretim üye ve yardımcılarının kullanımına sunulan 5 ofis, 2 araştırma-uygulama laboratuvarı, 1 genel amaçlı öğrenci uygulama laboratuvarı, 1 anatomi uygulama laboratuvarı (diseksiyon salonu), 3 derslik ve 1 depo yer almaktadır. Üniversitemiz Yapı işlerinin elemanlarının da gayretleri ile şantiye binasından geçici kliniğe dönüştürülen yaklaşık 500 m2 lik bir kapalı alana sahip olan klinik binamız bu eğitim öğretim yılında hizmete geçmiş olup hasta kabulüne başlamıştır. Klinik binamızda bir büyük, bir küçük hayvan muayene solonu, bunların yanlarında birer mütevazi operasyon salonları, iki laboratuvar, klinik derslerini yürütmek üzere bir derslik, üç adet öğretim üyesi ofisi bulunmaktadır. Klinik binamızın bir bölümü Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü deneysel araştırmaları için hayvan barınağı olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

47 AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI FİZİKİ YAPI; LABORATUARLAR ve KLİNİK DONANIMI 21 Aralık 2011 tarihinde ihalesi yapılıp akabinde inşaatı başlatılan fakültemiz ana binası periyodik olarak ziyaret edilmekte, inşaat faaliyetleri tarafımızdan izlenmekte, tespit edilen eksiklik ve amaca uygun olmayan imalatlara müdahale edilmektedir.  Öncelikli ve acil ihtiyaçlar planlaması kapsamında laboratuvar ve klinik eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan temel malzeme, cihaz, sarf ve kimyasalların bir kısmı 2010 ve 2011 bütçe imkânlarıyla temin edilmiştir bütçe döneminde fakültemize ayrılan kaynakla da kliniklerimizin öncelikli acil ihtiyaç planlaması yapılarak yeni bir parti daha alet ve malzeme temin edilmiştir. Klinik faaliyetlerimizin başlamasıyla ortaya çıkacak ilave alet ve malzeme ihtiyacı tespitleri şimdiden hazırlanmaya başlanmıştır. Fakültemizde eğitim-öğretimi destekleyen ve bilimsel araştırmaların temel analiz ve deneylerinin yapılmasına yardımcı olan Histoloji-Embriyoloji, Parazitoloji, Mikrobiyoloji-Viroloji, Patoloji, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Fizyoloji, Biyokimya laboratuvarlarında temel cihazlar, sarf ve kimyasallar mevcuttur. Bu laboratuvarlarda yem analizleri, histolojik ve patolojik doku analizleri, salgın ve enfeksiyoz viral, bakteriyel ve parazitolojik hastalık teşhisleri yapılabilmektedir. Fakültemizde bir adet de Anatomi Diseksiyon Salonu bulunmaktadır.  Fakültede uygulamalı klinik eğitim-öğretiminin başlamasıyla birlikte kullanılacak olan elektronik ortamda Hasta Takip, Randevu, Laboratuvarlara Numune Sevki gibi formlar hazırlanmıştır.

48 AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI ORYANTASYON ÇALIŞMALARI Bu yıl fakültemizde görev yapmak üzere yeni gelen öğretim üyelerinin bilet ve vize işlemlerindeki takip ve yönlendirilmeleri yanında; karşılanmaları, konaklama imkânlarının sağlanması, şehre uyum ve alışmaları gibi faaliyetler yürütülmüştür.

49 AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI YILLIK SEMİNERLER Her öğretim üyesi, alanıyla ilgili bir seminer verecektir. Araştırma görevlileri, bulundukları anabilim dallarındaki öğretim üyelerinin denetim ve gözetiminde birer seminer programı hazırlayacaktır. Ayrıca, uzaktan eğitim teknolojilerinden de yaralanılarak, özel ve popüler konularda da, sahasında isim yapmış akademisyenlerin seminerler vermeleri sağlanacaktır. Bu amaçla Yurtdışı İlişkiler Komisyonumuz çalışmalarına başlamıştır. Anabilim dallarının yıllık faaliyetleri ve iş planları içinde seminer programlarına ilişkin görev dağılımları yapılmıştır.

50 ÖĞRETİM ÜYESİ/ELEMANI
AKADEMİK GENEL KURUL Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Seminer Listesi S.No ÖĞRETİM ÜYESİ/ELEMANI Seminer Konusu Seminer Tarihi 1 Prof. Dr. Askerbek TÜLÖBAEV Kırgızistanda hayvancılığın mevcut durumu 2 Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER Yumurta iç kalitesi üzerine beslemenin etkisi 3 Doç. Dr. Kürşat ALTAY Keneler ve Kenelerle Taşınan Hastalıklar 4 Doç Dr. Murat KİBAR Atlarda Ekokardiografik Muayene 5 Doç. Dr. Orhan YAPICI Kırgizistanın çeşitli bölgelerindeki koyunlarında mavi dil, küçük ruminant vebası ve border disease infeksiyonlarının serolojik olarak araştırılması 6 Dr. Tamer ÇAĞLAYAN Süt Sığırlarında Sıcaklık Stresi ve Korunma Yolları 7 Doç Dr. M. Özgür ÖZYİĞİT Kalp yetersizliği, sebepleri, oluşan cevaplar ve makroskobik olarak incelenmesi 8 Doç. Dr. E. Mutlu TEMİZEL Veteriner Hekimlik Kliniğinde Rasyonel Antibiyotik Kullanımı 9 Doç. Dr. Gülsüm ÖZYİĞİT Kalbin Anatomisi ve İstatiksel Şekil Analizi 10 Yrd. Doç. Dr Bilginer TUNA Kısraklarda ve ineklerde genitalorganlarda şekillenen konformasyon bozukluklarının şirurjikal olarak düzeltilmesi 11 İhsan KISADERE Çeşitli evcil hayvanlarda işitme duyusu fizyolojisi ve önemi 12 Şamil SEFERGIL Üç boyutlu Ders Materyalleri hazırlama teknikleri (Uygulamalı) 13 Fatih. R. İSTANBULLUGİL Gıda Katkı Maddeleri 14 Nariste KADIRALIEVA Mast hücresi ve heterojenitesi

51 YAYINLAR: ( 21 tanesi Manas adresli olmak üzere toplam 31 yayın)
AKADEMİK GENEL KURUL 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM) YAYINLAR:  ( 21 tanesi Manas adresli olmak üzere toplam 31 yayın) *ТУЛОБАЕВ А.З., НИЯЗБЕКОВА З.Н.Объемы экспорта молока и молочных продуктов Кыргызской Республики / Юбилейная международная научно-практическая конференция «Качество высшего аграрного образования - путь в международное научно-образовательное пространство», посвященная 80 летию образования КНАУ // Бишкек. – №1 (28). - С Atasever, A. Kibar, M., Atalan, G., Yaman, D., “Poliorşidizmli Bir Köpekte Görülen Seminom Olgusu” , Fırat Üniversitesi Veteriner Sağlık Bilimleri Dergisi, 27, (2013)(Basımda). ALTUN S., DUMAN M., BUYUKEKIZ A.G., OZYIGIT M.O.,KARATAS S., TURGAY E.First isolation of Citrobacter braakii from Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh DASSANAYAKE RP., TRUSCOTT TC., OZYIGIT M.O., ZHUANG D., SCHNEIDERD., O’ROURKE KI.:Accumulation profiles of PrPSc in hemal nodes of naturally and experimentally scrapie-infected sheep. BMC Veterinary Research 2013, 9:82, doi: / Altun S ., Buyukekiz A. G., Duman M., OZYIGIT M. O., Karatas S., Turgay E, First isolation of Shewanella putrefaciens from Gold Fish (Carrasius auratus auratus), 8 pages. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh, [Accepted MS IJA_ *Altay Kürşat, Dumanlı, N., Aktas, M., Özübek, S. (2013). Survey of Anaplasma infections in small ruminants from East part of Turkey. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., (baskıda). Altay Kürşat, Babür, C., Ataş, A.D., Beyhan, Y.E., Özkan, E. (2013). Sivas yöresi köpeklerinde Toxoplasma gondii'nin seroprevalansının araştırılması. Etlik Vet. Mikrobiyol. Derg., 24(1): * Bu çalışmalarda yazar adresi olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kullanılmıştır.

52 AKADEMİK GENEL KURUL 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM) *Bulut, Z., E. Kurar, Y. Özşensoy, M. Nizamlıoğlu, M. Garip, A. Yılmaz, T. Çağlayan, S. Dere, V. Kurtoğlu, M. Doğan. “Denizli X Leghorn F2 popülasyonunda canlı ağırlık ve yumurta verimini etkileyen kromozom bölgelerinin tanımlanması”. Eurasian J VetSci, 29, 1, (2013). *Emrah Sur, İbrahim Aydın, Yasemin Öznurlu, Tuğba Özaydın, İlhami Çelik, Nariste Kadıralieva. Merinos ırkı sağlıklı gebe koyunların perifer kan lenfositlerinde alfa naftil asetat esteraz ve asit fosfataz aktivitelerinin belirlenmesi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi .2013 Atmaca HT, Gazyagci AN, Canpolat S and Kul O.Hepatic stellate cells increase in Toxoplasma gondii infection in mice, Parasites&Vectors 2013, 6:136 (4 May 2013) Hasan Tarık Atmaca, Gungor Cagdas Dincel, Hasan Ceyhun Macun, Osman Safa Terzi, Tuba Uzunalioglu, Hakan Kalender, Oguz Kul. A rarecase of feline congenital Toxoplasma gondii infection: fatal outcome of systemic toxoplasmosis for the motherandits kitten. Berl Münch Tierärzt Wochenschr 126, 10–13 (2013) DOI / Ebru Yıldırım, Emine Baydan, Murat Kanbur, Oğuz Kul, Miyase Çınar, Hüsamettin Ekici, Nurgül Atmaca. The effect of chlorpyrifos on isolated thoracic aorta in rats. BioMedResearch International Sibel YAVRU, Mehmet KALE, Mehmet Sukru GULAY, Orhan YAPICI, Oya BULUT and Ayhan ATA. Effects Of Bovine Viral Diarrhoea Virus On The Fertility Of Cows. Acta Veterinaria Hungarica 61(2).pp (2013) . *Fatih Ramazan İSTANBULLUGİL, Hüseyin KARADAĞ, Şamil SEFERGİL,Nazan GEZER İNCE, Hasan ALPAK. Formation of theplexussacralis in pheasants (Phasianus colchicus mongolicus) And macroanatomic investigation of the nerves originating from the plexus sacralis.tubitak.Turk J Vet Anim Sci (2013) 37:© TÜBİTAK .doi: /vet-1112 * Bu çalışmalarda yazar adresi olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kullanılmıştır.

53 AKADEMİK GENEL KURUL 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM) *Askarbek Tulobaev, Hasan Alpak, Damira Bektemirova, Aynura Turdubaeva. Morphometric Development and Changes in the Growth and Dynamics of Japanese Quail Populations Bred in Kyrgyzstan. Turk. J. Vet. Anim. Sci.2012; 36 (1):doi: /vet *Emrah SUR, Yasemin ÖZNURLU, Tuğba ÖZAYDIN, İlhami ÇELİK, İbrahim AYDIN, Nariste KADIRALİEVA. Gebe Farelerde Perifer Kan ve Endometriyum Dokusunda T-lenfosit, Null Lenfosit ve Asit Fosfataz Pozitif Lenfositlerin Oran ve Dağılımları.2013 Özalp RG., Temizel EM., Özocak Batmaz. Clinical, ultrasonography and hematology of aqlepristone-induces mid-gestation pregnancy terminations in rabbits. J.S. Afr. Assoc.6:84, 2013. Oğuz Kul (2013) Epidemiology and Pathogenesis of Neospora caninum Infection: Special Emphasis to Neosporosis Status of Turkiye (Invited Review). Animal Health, Production and Hygiene. (2013) 1:70-79. * Yavru S., Kale M., Gulay M.S., Yapici O., Bulut O., Ata A. (2013). Effects of bovine viral diarrhoea virus on the fertility of cows. Acta Veterinaria Hungarica. DOI: /A.Vet , 61(2), * Bulut O., Yapıcı O., Avci O., Sımsek A., Atlı K., Dık I., Yavru S., Hasırcıoglu S., Kale M., Mamak N. The Serological and Virological Investigation of Canine Adenovirus Infection on the Dogs. Hindawi Publishing Corporation The ScientificWorld Journal Volume 2013, Article ID , 6 pages * Mamak N, Hasırcıoğlu S, Gökçe HI, Yavru S, Kale M, Yıldız R, Avcı O, Bulut O, Yapıcı O, Şimşek A. (2013). The Effects of Vaccination on the Immune Responses of Dairy Cattle Seropositive to Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV). Journal of Animal and Veterinary Advances, (Baskıda) * Bu çalışmalarda yazar adresi olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kullanılmıştır.

54 AKADEMİK GENEL KURUL * Bulut O, Yapici O, Avci O, Simsek A., Atli K, Dik I, Yavru S, Hasircioglu S, Kale M, Mamak N. (2013). Serological and virological investigation of canine adenovirus infection in dogs. The Scientific Journal of World Science. Doi: /2013/ * Yavru, S., Yapici , O., Kale, M., Sahinduran, S., Pehlivanoglu, F., Albay, MK., Avci, O., “Serological, virological and haematological examination of coronavirus infection in calves with diarrhea and their dams” * Yavru S, Bulut O, Sahinduran S, Kale M, Yapıcı O, Avci O, Albay MK, Pehlivanoğlu F (2013). Serological, Virological and Haematological examination of Rotavirus infection in calves with diarrhea and their mothers. * Yapıcı O., Bulut O., Avci O., Kale M., Tursumbetov M., Yavru S., Simsek A., Abdikerimov K. Kırgızistan’ın çeşitli bölgelerindeki koyunlarda Mavi Dil (Blue Tongue), Küçük Ruminant Vebası (PPR) ve Border Disease (BD) İnfeksiyonlarının serolojik olarak araştırılması. (Baskıda) * Mehmet Kale, Sibel Hasircioglu, Sibel Yavru, Orhan Yapici, Sibel Gür, Oguzhan Avci, Omer Sunar, Nuri Mamak, Mehmet Şükrü Gülay. Investigation of Bovine Leukemia Virus antibodies in dairy cattle farms and milk cooling tanks in Burdur region. (Baskıda) * Avci O, Yapici O., Bulut O, Kale M, Atli K. (2013). Detection of Equine Herpes virus 1, Equine Herpes virus 4, and Equine Arteritis Virus antibodies in Kyrgyzstan by ELISA. (Baskıda) * Avcı, O., Bulut, O., Yapıcı, O., Şimşek, A., Hasırcıoğlu, S., Yavru, S., Kale, M., Dik, I. ve Atlı, K., ‘’Köpeklerde Canine Parainfluenza Virus Tip 2'nin immunfloresan ile araştırılması’’. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 29,2, 87-91, (2013).

55 AKADEMİK GENEL KURUL * Yavru S, Şimşek A, Kale M, Bulut O, Yapıcı O, Avcı O, Dik I ‘’Sütçü sığırların kan ve süt serumlarında BVDV antikorlarının ELISA ile belirlenmesi’’ Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 29,2, , (2013). * Oğuzhan AVCI, Oya BULUT, Orhan YAPICI, Kamil ATLI, Irmak DİK. Sütçü ineklerin kan ve süt serumlarında Bovine Leukosis Virus enfeksiyonunun ELISA ile araştırılması. Erciyes Veteriner Fakültesi Dergisi * Oya BULUT, Oguzhan AVCI, Orhan YAPICI, Sibel YAVRU, Atilla SİMSEK. (2013) Serological and virological investigation of bovine viral diarrhea virus infection in cattle with abortion problem. Eurasian Journal of Veterinary Science, 2013,29, 3, * Orhan YAPICI, Oğuzhan AVCI, Irmak DİK, Kamil ATLI, Sibel YAVRU (2013). Saanen keçilerinde Caprine Arthritis-Encephalitis Virus enfeksiyonunun serolojik araştırılması. Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Dergisi. * Bu çalışmalarda yazar adresi olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kullanılmıştır.

56 AKADEMİK GENEL KURUL 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM) KITAPLAR:  ( 5 tanesi Manas adresli olmak üzere toplam 14 kitap) *ТҮЛӨБАЕВАскарбекЗарлыкович. ЭТОЛОГИЯ (айбандардынжүрүш-турушутууралууилим): Окуукитеби. – Б.: 2013.  *АЙТМАТОВ М.Б., АБДУРАСУЛОВ Ы.А., АЛЫМБЕКОВ К.А....ТҮЛӨБАЕВ А.З. Ж.Б. Дисциплина аралык окуу курсунун типтүү программасы. - Б.: – 52 б.  *АЙТМАТОВ М.Б., АБДУРАСУЛОВ Ы.А., АЛЫМБЕКОВ К.А....ТУЛОБАЕВ А.З. и др.Основы традиционных знаний кыргызского народа. Типовая программа междисциплинарного курса. - Б.: – 18 с. Kibar, M., “Ekokardiografi”, Ed: Medipress Yayıncılık, Veteriner Ultrasonografi, Medipress Matbaacılık Ltd. Şti, Malatya, 2013.  Altay Kürşat, Dumanlı, N. Tek Tırnaklılarda Görülen Parazit Hastalıklar, Ehrlichiosis. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Cilt 1, eds. M.A. Özcel, A. İnci, E. Köroğlu, Z. Karaer, H. Eren, B.A. Yukarı, N. Dumanlı, L. Aydın, A. Yıldırım. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No: 25, İzmir, 2013.  Altay, K., Aktaş, M. N. Tek Tırnaklılarda Görülen Parazit Hastalıklar, Babesiosis. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Cilt 1, eds. M.A. Özcel, A. İnci, E. Köroğlu, Z. Karaer, H. Eren, B.A. Yukarı, N. Dumanlı, L. Aydın, A. Yıldırım. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No: 25, İzmir, 2013.  Altay, K., Aktaş, M., Dumanlı, N. Köpek ve Kedilerde Görülen Parazit Hastalıklar, Babesiosis. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Cilt 2, eds. M.A. Özcel, A. İnci, E. Köroğlu, Z. Karaer, H. Eren, B.A. Yukarı, N. Dumanlı, L. Aydın, A. Yıldırım. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No: 25, İzmir, 2013.  Altay, K., Aktaş, M., Dumanlı, N. Köpek ve Kedilerde Görülen Parazit Hastalıklar, Hepatozoonozis. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Cilt 2, eds. M.A. Özcel, A. İnci, E. Köroğlu, Z. Karaer, H. Eren, B.A. Yukarı, N. Dumanlı, L. Aydın, A. Yıldırım. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No: 25, İzmir, 2013.  Altay, K. Köpek ve Kedilerde Görülen Parazit Hastalıklar, Giardiosis. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Cilt 2, eds. M.A. Özcel, A. İnci, E. Köroğlu, Z. Karaer, H. Eren, B.A. Yukarı, N. Dumanlı, L. Aydın, A. Yıldırım. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No: 25, İzmir, 2013.  *Bu çalışmalarda yazar adresi olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kullanılmıştır.

57 AKADEMİK GENEL KURUL 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM) KITAPLAR:  Dumanlı, N., Aktaş, M., Altay, K. Köpek ve Kedilerde Görülen Parazit Hastalıklar, Toxoplasmosis. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Cilt 2, eds. M.A. Özcel, A. İnci, E. Köroğlu, Z. Karaer, H. Eren, B.A. Yukarı, N. Dumanlı, L. Aydın, A. Yıldırım. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No: 25, İzmir, 2013.  Dumanlı, N., Aktaş, M., Altay, K. Köpek ve Kedilerde Görülen Parazit Hastalıklar, Neosporosis. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Cilt 2, eds. M.A. Özcel, A. İnci, E. Köroğlu, Z. Karaer, H. Eren, B.A. Yukarı, N. Dumanlı, L. Aydın, A. Yıldırım. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No: 25, İzmir, 2013.  Dumanlı, N., Aktaş, M., Altay, K. Köpek ve Kedilerde Görülen Parazit Hastalıklar, Hammondiasis. Veteriner Hekimliğinde Parazit Hastalıkları, Cilt 2, eds. M.A. Özcel, A. İnci, E. Köroğlu, Z. Karaer, H. Eren, B.A. Yukarı, N. Dumanlı, L. Aydın, A. Yıldırım. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları, No: 25, İzmir, 2013. Orhan Yapıcı Koyunların Viral Hastalıkları Orhan Yapıcı Keçilerin Viral Hastalıkları *Bu çalışmalarda yazar adresi olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kullanılmıştır.

58 AKADEMİK GENEL KURUL 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM) KONGRE VE SEMPOZYUM:  ( 26 tanesi Manas olmak üzere toplam 33 bildiri) *2013-жылдын мартында Германиянын Штутгарт шаарындагы Хоэнхайм университетинде өткөрүлгөн International Congress Hidden Hunger Эл аралык конференциясына катышуу.  *TULOBAEV A.et al. MAGNITUDE AND REASON OF HIDDEN HUNGER IN THE KYRGYZ REPUBLIC / “International Congress Hidden Hunger 2013” // Mart Germany, Stuttgart, University of Hohenheim.  *NASYROVA F., TULOBAEV A., RAXMATOV A.Food Safetyin Tajikiatnand Kyrgyzstan / “International Congress Hidden Hunger 2013” // Mart Germany, Stuttgart, University of Hohenheim.  *2013-жылдын мартында Словакиянын Братислава шаарындагы Азык-түлүк илим изилдөө институтунда өткөрүлгөн “STPBT-TI - The Great Silk Road – as a Target for Biological Threats of the Global Food Supply Chain” Эл аралык семинарына катышуу.  *7-июня 2013 года принимал участие в работеЮбилейной международной научно-практической конференции «Качество высшего аграрного образования - путь в международное научно- образовательное пространство», посвященной 80-летию образования КНАУ. * жылдары Эл аралык илимий-технологиялык борбор (ISTC, Москва) менен түзүлгөн Эл аралык №Т-1954 “Улуу жибек жолу – биологиялык коркунучтун бутасы” аттуу аналитикалык проектиси ишке ашырылды.   * “Мурас Башаты”коомдук фондусунда (КР), Кристенсен Фонду (АКШ) тарабынан каржылануучу № “Кыргыз элинин мал өстүрүүдөгү жана багуудагы салттуу билимдери” долбоорунун алкагында иштер жүргүзүлүүдө.   Özyiğit M.Ö., Koyun ve keçilerde nekropsilerde başlıca bulguların değerlendirilmesi Antalya   * Bu çalışmalarda yazar adresi olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kullanılmıştır.

59 AKADEMİK GENEL KURUL 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM) KONGRE VE SEMPOZYUM:  ( 26 tanesi Manas olmak üzere toplam 33 bildiri) Özyiğit G., Özyiğit M.Ö., Süzer B., Yerli bir keçide sol abdominal kriptorşidizm olgusu. Anatomi Kongresi. Beyazıt/istanbul 2013 Bağdaş D., Gül satar N.Y., Topal A., Taş S., Özyiğit M.Ö., Çinkılıç N., Çam etöz B., Ziyanok ayvalı Klorojenik asitin yara iyileşmesi üzerine etkisi Elazığ   Atalan G, Kibar M, Erol M, Doğan Z, Erol H.,“CastBandageApplicatio in CattleExtremitiesFractures: 31 Cases”, 31st World VeterinaryCongress, Prague, 2013  Doğan Z, Atalan G, Kibar M, Erol M, Erol H, YönezMk, “RectoumbilicalFistula, Atresia Ani and PerosomusElumbis in a HolsteinCalf”, 31st World VeterinaryCongress, Prague, 2013  Altay Kürşat (2013). Atların vektör kaynaklı mantar hastalıkları. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 79-81, Denizli.  *Ataş, A.D., Altay, K., Alim, A., Özkan, E., Oğrak, Y.Z. (2013). Sivas yöresinde köpeklerde, Dirofilaria immitis’in mikroskobik, serolojik ve moleküler yöntemlerle araştırılması. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 248, Denizli.   *Altay, K. ATAŞ, A.D., Özkan, E. (2013). Sivas yöresinde koyun ve keçilerde Theileria ve Babesia türlerinin moleküler yöntemlerle araştırılması. 18. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 262, Denizli.  *Altay, K., Babür, C., Ataş, A.D., Beyhan, Y.E., Özkan, E. (2013). Sivas yöresi köpeklerinde Toxoplasma gondii'nin seroprevalansının araştırılması Ulusal Parazitoloji Kongresi, 248, Denizli.  Uçar, G., K. Kırıkçı, T. Çağlayan. “Keklik (Alectorischukar) Etinin Kimyasal ve Duyusal Özellikleri”. 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Nisan, Antalya, 65, 66.(2013).  * Bu çalışmalarda yazar adresi olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kullanılmıştır.

60 AKADEMİK GENEL KURUL 2013 YILI İÇERİSİNDE YAPILAN AKADEMIK FAALİYETLER (YAYIN, KİTAP, KONGRE VE SEMPOZYUM) KONGRE VE SEMPOZYUM:  Polat, E.S., T. Çağlayan, M. Garip, B. Coşkun. “Improving mobile sheep walk-over weighing system designed for quick, easy and accurate evaluation of herds’ status in field”. Current Opinion in Biotechnology 24S (2013) S28–S47, European Biotechnology Congress, May 2013, Bratislava, Slovakia, (2013).  * Avcı O., Bulut O, Yapıcı O, Kale M, Yavru S, Şımsek, A.,’Serologıcal Investıgatıon Of Antıbodıes Agaınst Bovıne Herpesvırus-1 In Yak (Bos Grunnıens) In Kyrgyzstan.’ 4th Esvv Veterınary Herpesvırus Symposıum 2013, January 2013, Zurıch, Switzerland (2013). * Yapıcı O, Avcı O., Bulut O, Hasırcıoğlu S, Kale M, Şımsek, A., Yavru S, Seroprevalence Of Antıbodıes Agaınst Canıne Herpesvırus In Dog Shelters In Turkey.’ 4th ESVV Veterınary Herpesvırus Symposıum 2013, January 2013, Zurıch, Switzerland (2013). * Oya BULUT, Oğuzhan AVCI, Orhan YAPICI, Sibel YAVRU, Atilla ŞİMŞEK. (2013) Serologıcal and virologıcal investigation of bovine viral diarrhea virus infection in cattle with abortion problem. FEBS, Spain, Journal 279 (Suppl. 1), 2012, 573. * Kale M, Gür S, Yapıcı O, Mamak N, Yavru S, Hasırcıoğlu S, Bulut O, Gürçay M (2013). Seroprevalance of West Nile Virus in Domestic Horses and Donkeys in Turkey. 16th International Symposium of World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. Berlin, Germany. pp.,383, pp.382. * M. Kale, N. Mamak, S.Gür, O. Yapıcı, S. Yavru, S. Hasırcıoğlu (2013). West Nile Virus Infection in Domestic Birds in the West Mediterranean Region, Turkey. 16th Inetrnational Symposium of World Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians. Berlin, Germany. pp. 240. 

61 AKADEMİK GENEL KURUL * Oguzhan AVCI, Oya BULUT, Orhan YAPICI, Mehmet KALE, Sibel YAVRU, Atilla SIMSEK ’Serologıcal Investıgatıon Of AntıbodıesAgaınst Bovıne Herpesvırus-1 In Yak (Bos Grunnıens) In Kyrgyzstan.’ 4th Esvv Veterınary Herpesvırus Symposıum 2013, January 2013, Zurıch, Swıtzerland (2013). * Orhan YAPICI, Oguzhan AVCI, Oya BULUT, Sibel HASIRCIOGLU, Mehmet KALE, Atilla SIMSEK, Sibel YAVRU ’ Seroprevalence Of Antıbodıes Agaınst Canıne Herpesvırus In Dog Shelters In Turkey.’ 4th Esvv Veterınary Herpesvırus Symposıum 2013, January 2013, Zurıch, Swıtzerland (2013). * AVCI, O., DIK, I., DIK, B., BULUT, O., YAPICI, O., SIMSEK, A., YAVRU, S.(2013) Determınatıon Of Nerıum Oleander Dıstıllate Cytotoxıcıty On Vero Cell Lıne. 17th International Congress 8-10 July, 2013, Vienna, Austria. Pp * Yapıcı O., Sımsek A., Avcı O., Bulut O., Atlı K., Dık I., Yavru S. Kinetics of antibody response in heifers vaccinated with inactivated gE negative BHV 1 marker vaccine by enzyme linked immunosorbent assay. 5. European Congress of Virology September 2013, Lyon, France. Pp.132. * Kale M., Hasırcıoglu S., Ozmen O., Mamak N., Gur S., Yapıcı O., Yavru S., Halıgur M., Bulut O., Atlı K. The Serological, Virological and Pathological Investigations of Rift Valley FeverVirus Infection in Aborted Cattle, Sheep, Goats and Their Foetuses. 5. European Congress of Virology September 2013, Lyon, France. Pp.204. * Sibel GUR, Mehmet KALE, Sibel YAVRU, Orhan YAPICI, Nuri MAMAK, Nural EROL. A Serological Investigation of Rift Valley Fever (RVF) Infection in Camel (Camelus dromedarius), Goitred gazella (Gazella subgutturosa subgutturosa) and Domestic Anatolian water buffaloes (Bubalus bubalis Linneaus). 5. European Congress of Virology September 2013, Lyon, France. Pp.205. *Bu çalışmalarda yazar adresi olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kullanılmıştır.

62 AKADEMİK GENEL KURUL YÜRÜYEN PROJELER
* Yapıcı O., Avcı O., Dık I., Atlı K., Yavru S. Antibody prevalence against Caprine Arthritis Encephalitis in Saanen Goats in Adana Province. 5. European Congress of Virology September 2013, Lyon, France. Pp.208. * Yapıcı O., Bulut O., Avcı O., Kale M., Tursumbetov M., Yavru S., Sımsek A., Abdıkerımov K. Investigaton of BDV, PPR and BTV infections in sheep in Kyrgyzstan European Congress of Virology September 2013, Lyon, France. Pp.263. * Avcı O., Yapıcı O., Bulut O., Kale M., Yavru S., Sımsek A. Detection of antibodies against Blue Tongue Virus in Yaks (BOS GRUNNIENS) in Issyk Kul. 5. European Congress of Virology September 2013, Lyon, France. Pp.207. * Mehmet Kale, Sibel Hasircioglu, Sibel Yavru, Orhan Yapici, Sibel Gür, Oguzhan Avci, Omer Sunar, Nuri Mamak, Mehmet Şükrü Gülay. Investigation of Bovine Leukemia Virus antibodies in dairy cattle farms and milk cooling tanks in Burdur region. 31th World Veterinary Congress September 2013, L Prague, Czech Republic. P:23. YÜRÜYEN PROJELER * Çağlayan T., Şeker E.: Dağ Nanesinin (Mentha caucasica) Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı ve Karkas Özelliklerine Etkisi . * Çağlayan T., Şeker E.Dağ Nanesinin (Mentha caucasica) Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) bazı beden ölçüleri ve canlı ağırlık arasındaki ilişkilerine Etkisi . * Çağlayan T., Şeker E.Türkiye ve Kırgızistan’daki Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Verim Performanslarının Karşılaştırılması. * Çağlayan T., Şeker E.Glaukonitin Japon Bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) Büyüme Performansı ve Kuluçka Özelliklerine Etkisi. * Bu çalışmalarda yazar adresi olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi kullanılmıştır.

63 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI BİLGİLENDİRME, MOTİVASYON VE YÖNLENDİRME ÇALIŞMALARI Üniversitemizin “Gelecek Elimizde” sloganının ihata ettiği anlam, ideal, sorumluluklar ve geleceğin kurgulanması konularında; aidiyet fikri ile mensubiyet duygusunun geliştirilmesi, ideal insan tipolojisinin şuura intikal edecek şekilde tanımlanması ve örneklenmesi hususlarında öğrencilerin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi fakülte-öğrenci ilişkilerinde ana ekseni oluşturmaktadır. Üst kurullarda alınan kararlar ve yapılan müzakere sonuçları süratli bir şekilde ilgi alanına göre öğrencilere ve fakülte birimlerine aktarılmaktadır. Fakültede hafızanın devamlılığını sağlamak ve verimliliği artırmak amacıyla fakültenin özellikle yeni elemanlarına sözlü sunumlar ve doküman servisleri yapılmaktadır. Üniversitemizin WEB sayfasındaki dokümanların okunması konusunda personele sürekli olarak hatırlatmalar yapılmaktadır Başta hazırlık sınıfı ve bu yıl birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz olmak üzere, öğrencilerimizle eğitim-öğretim dönemi başında Manas Üniversitesi’nin misyonunu, Veteriner Fakültesi’nin amaçlarını, Veteriner Hekimlik mesleğinin ülkesel, bölgesel ve küresel önemini anlatmak amacıyla yapılacak faaliyetler Yıllık İş Planına yerleştirilmiştir. Benzer şekilde, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da hazırlık sınıfına kaydolan ve bu yıl 1. sınıfa başlayan öğrencilerle fakültemizin öğretim elemanlarının tanıştırılması programı da Yıllık İş Planına konulmuştur. Bu faaliyetler kapsamında mezuniyet sonrası kariyer imkânları konusunda öğrencilerin bilgilendirilmelerine özen gösterilecektir. Düzenlenecek teknik geziler vasıtasıyla öğrencilerin hayvancılık işletmelerine, et ve süt işleme tesislerine ziyaretleri gerçekleştirilerek teorik bilgilerinin uygulamaya aktarılması ve sektörle ilgili görgü ve bilgilerinin artırılması sağlanacaktır. Bu ziyaretler sırasında işletme yöneticileri ve sahipleriyle de doğrudan temas imkânları yaratılacaktır. Bu konuda faaliyete başlanmıştır. Fakültemize Türkiye’den yeni gelen öğretim üyelerinin mesken sorunlarının kendileri Bişkek’e gelmeden önce çözülmüş olması yanında, alış-veriş yapabilecekleri belli merkezler, fakülteye ulaşım, şehrin belli yerlerinin tanıtımı gibi sosyal bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu anlamda fakülte personeli arasında samimi ve yoğun bir dayanışma vardır. Her ayın 2. Çarşamba günü öğrenci temsilcileri ile genel öğrenci sorunlarını görüşmek ve başarı düzeylerini değerlendirmek üzere periyodik toplantılar yapılmaktadır. Hazırlık sınıfı ve fakültenin eylemli öğrencilerinden oluşan futbol, dokuz korgol, satranç, voleybol, basketbol gibi spor takımları kurulmuş olup, faaliyetler fakültemizin uzman elemanları tarafından koordine edilmektedir.

64 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLER ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Eğitim-Öğretim yılında uygulanmaya başlayan ve olumlu sonuçlar veren, öğretim üyeleri ile öğrenci temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Öğrenci Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Toplantıları”nın yapılmasına devam edilecektir. Bu toplantılar Güz yarıyılında ara sınav ve final sınavlarının sonunda, Bahar yarıyılında da ara sınavlar sonunda yapılacak şekilde Yıllık İş Planına alınmıştır. Geçen eğitim-öğretim döneminde olduğu gibi, bu yıl da öğrencilerle ve personelle bayramlaşma, yeni yıl ve milli gün kutlamalarına devam edilmesi ve bu etkinliklerin fakülte geleneği haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Geçen eğitim-öğretim döneminde öğrencilerle yapılan piknik ve dağ kamplarından oldukça önemli çıktılar elde edilmiş, bu programlar öğrencilerde hocalarına karşı güven duygusunun gelişmesine, öğrenciler arasında dostluk ve işbirliğinin pekişmesine, fakülte ve mesleğe aidiyet duygusunun artmasına vesile olmuştur. İlki Nisan-2012’de 3 hafta sonu programı halinde “Veteriner Fakültesi Öğrencileri Faaliyetler ve Sosyal Sorumluluk Konseyi” tarafından uygulamaya konulan ve memnuniyet verici çıktılar alınan “Fakülte Arkadaşı Olalım Mı” temalı fakülte tanıtım programı, Tanıtım Komisyonumuzun koordinatörlüğü ile, seçilmiş liselerin son sınıf öğrencilerine fakültemiz öğrencileri tarafından uygulanacaktır. Uygulanan tasarruf tedbirlerinden dolayı üniversite tarafından temin edilemeyen öğrencilerimizin derslik, laboratuvar, klinik ve saha çalışmaları sırasında kullanacakları meslek önlükleri fakültemiz dekanlığımızın yarattığı maddi destekler ile temin edilmiştir. Fakülte tarafından düzenlenen sosyal programlarla personelimiz hafta sonlarını Kırgızistan’ın tarihi ve doğal değerlerini tanıma amaçlı olarak değerlendirmektedir. Sosyal programlarda da fakülte personeli arasında etkin bir işbirliği ve görev dağılımı söz konusudur. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, ihtiyacı olan öğrencilerimize öğretim elemanlarımızın katkıları ile oluşturulacak fakültemize özel fon üzerinden yemek, giyim ve barınma destekleri verilecektir. Bu eğitim-Öğretim yılından ( ) itibaren, Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini İzleme Sistemi uygulanacaktır. Öğretim elamanları verdikleri dersin ana başlıklarını, alt başlıklarını, anlatılan ve uygulaması yapılan konu özetlerini, öğrenme çıktılarını bir rapor halinde her ayın 2. Haftasında Dekanlığa sunacaklardır. Sunulan raporların içerikleri, yılda iki kez olmak üzere; öğrencilerin yarıyıl başarı seviyelerinin değerlendirildiği, fakültenin öğretim elemanları, fakülte öğrenci temsilcisi ve sınıf temsilcilerinin katıldığı “Öğrenci Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Toplantısı”nda test edilecektir.

65 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Fakültemizde Eğitim-Öğretim yılında 5. sınıf eğitim-öğretimine başlanmıştır. Her sınıfın danışmanları tayin edilmiştir. Ayrıca, öğretim elemanlarının haftalık çalışma programlarına “Danışma Saatleri” konularak, öğrenci-hoca diyalogunun etkinleştirilmesi yolu açılmıştır. Geçen yıl Güz ve Bahar yarıyıllarında PDRM ile gerçekleştirilen “Etkin ve Verimli Ders İzleme ve Çalışma Semineri”nden olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Yıllık İş Planına alınan bu programlar yine PDRM ile işbirliği içinde Güz ve Bahar yarıyıllarında icra edilecektir. Hazırlık sınıfı ve yabancı uyruklu öğrencilerin danışmanları ile akademik danışmanlar belirlenmiştir.

66 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI BOLONYA SÜRECİ, UYUM ve KALİTE VERİMLİLİĞİ   Veteriner Fakültesi Kalite Geliştirme Ekibi’nin Görevleri ve İş Planı Başkan : Doç. Dr. Musa Özgür ÖZYİĞİT Üye : Prof. Dr. Erdoğan ŞEKER (Program ve İnsan Kaynakları Geliştirme Temsilcisi) Üye : Doç. Dr. Kürşat ALTAY (Bologna Temsilcisi) Üye : Soltobay ZARİPBEKOV (Fakülte Sekreteri) Üye : Canılbübü MAMATOVA (Öğrenci Temsilcisi) KTMÜ Personel (Akademik, İdari) öz değerlendirme anket çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak, değerlendirmek ve sonuçları Rektörlüğe sunmak. (Mayıs) KTMÜ Personel (Akademik, İdari) Öğrenci Memnuniyeti Anketi (Aralık, Haziran) ADEK RAPORU (Ocak ayı içinde) Stratejik Planlar çerçevesinde kurum içi periyodik çalışmalar hakkında izleme yapmak ve sonuçlarını rektörlüğe sunmak (Şubat ve Haziran) Kalite Yönetim Sistemi (Akademik ve İdari Faaliyet Raporunun başlıklarını kapsayacak şekilde) Standartlarına göre kalite sistemi kurmak, uygulamak devamını sağlamak, faaliyetleri organize etmek, rapor halinde rektörlüğe sunmak (Temmuz ayında hazırlanıp, Eylülde Rektörlüğe sunulacak) Proje, kalite, kişisel gelişim, akreditasyon vb konularla ilgili eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli tüm koordinasyonu sağlamak ve sonuçları rektörlüğe sunmak (Haziran) Kurumsal Değerlendirme Sürecini gerçekleştirerek sonuçlarını bir rapor halinde rektörlüğe sunmak (Mayıs) Performans Göstergelerine bağlı ölçümler yapmak ve sonuçları rektörlüğe sunmak (Haziran) Diploma Eki hazırlama (Mayıs)

67 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI BOLONYA SÜRECİ, UYUM ve KALİTE VERİMLİLİĞİ   Veteriner Fakültesi Kalite Geliştirme Ekibi’nin Görevleri ve İş Planı Her öğrencinin Europass CV standardında özgeçmişlerini hazırlamak. Öğrenci işleri ile koordineli (Mayıs) Fakültenin yeni çerçeve programı hazırlanmıştır. Çerçeve programının hazırlanışı döneminde derslerin yarıyıllara dağılımı, kredilendirilmesi, intörn derslerin kredi saatlerinin ve ders içeriklerinin belirlenmesi gibi temel konularda EAEVE (European Association for Establishments of Veterinary Education) kriterlerini yakından izleyen Türkiye deneyiminden istifade edilmiştir. Ders içerikleri ve Syllabuslar bu yıldan itibaren her yıl her yeni eğitim-öğretim yılı başında ilgili anabilim dallarının görev ve sorumlulukları kapsamında güncellenecektir. Bu uygulama ile, eğitim-öğretimden beklenen verimlilikler ve çıktılarla, hedeflenen yeterlilikler arasındaki uyumun sağlanması; deneyim ve araştırma sonuçlarından müfredata girmesi gereken bilgilerin eğitim-öğretim alanına aktarılması amaçlanmaktadır. Bu yıl aramıza katılan öğretim üyelerinin daha önceki akademik deneyimlerinden de yararlanarak, yeni çerçeve programın son kez gözden geçirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar, Eğitim-Öğretim Planlama ve Geliştirme Komisyonunun koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Kalite Geliştirme Ekibi kurulmuş, Kalite Güvence ve Bologna Temsilcisi belirlenmiş, Anabilim Dalı Başkanlarına Kalite Yönetim Temsilciliği görevleri verilmiş, Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi hazırlanması kapsamında, fakültenin Kalite Yönetim Sistemi: Teorik Çerçeve (Tanımlar, Standartlar, İlkeler Ve Politikalar, Kaliteyle İlgili Stratejiler, Beklentiler, Hedefler, Sorumluluk ve Yükümlülükler) hazırlanarak, Kalite Yönetiminin kurulması amacıyla stratejik yol haritası belirlenmiştir. Bu çalışma Rektörlüğe sunulmuştur. Hazırlanan dokümanla uyumlu form belgeler oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

68 2013-2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI
AKADEMİK GENEL KURUL EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI HAZIRLIKLARI TANITIM FAALİYETLERİ KTMÜ Web Sayfasından bulunan Veteriner Fakültesi Bölümü devamlı güncellenerek ve yeni içerik eklenerek bilgi bakımından daha zengin hale getirilmektedir. İlki Nisan-2012’de 3 hafta sonu programı halinde “Veteriner Fakültesi Öğrencileri Faaliyetler ve Sosyal Sorumluluk Konseyi” tarafından uygulamaya konulan ve memnuniyet verici çıktılar alınan “Fakülte Arkadaşı Olalım Mı” temalı fakülte tanıtım programı, Tanıtım Komisyonumuzun koordinatörlüğünde seçilmiş liselerin son sınıf öğrencilerine fakültemiz öğrencileri tarafından uygulanacaktır. Geçici klinik binasının teslim alınmasını müteakip, televizyon kanallarında klinik hizmetlerimizin başladığına ilişkin duyuruların yapılması, hem fakültemizin tanıtımında hem de kliniklere hasta akışını sağlamada yardımcı olacaktır.

69 Öğretim Elemanlarının Sözlü Sunumlarıyla
AKADEMİK GENEL KURUL C EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ PLANLANMASI VE HAZIRLIKLAR D. DİLEK VE TEMENNİLER Öğretim Elemanlarının Sözlü Sunumlarıyla BİŞKEK

70 AKADEMİK GENEL KURUL TEŞEKKÜRLER BİŞKEK


"EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK GENEL KURUL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları