Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi)"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi)

2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

3

4 Amacımız  Yükseköğretim Yeterliliklerinin Oluşturulması  Alan, Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi  Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması  Öğrenci Çalışma Yükünün Belirlenmesi

5 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010’da Bologna sürecinin pek çok ülkede uygulanmaya konulmasıyla katılımcı tüm ülkeler modül ve programlarında öğrenci merkezli yaklaşımı gerçekleştirmek için çaba harcamaktadırlar. Öğrenci/öğrenen merkezli yaklaşım 1905’de Hayward’ın ve 1956’da Dewey’in çalışmalarına dayanmaktadır. Daha sonra bu çalışmalar Piaget ve Knowles’ın çalışmaları ile ilişkilendirilmiştir.

6 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Öğrenci merkezli yaklaşım, Bologna sürecinin temel çalışma alanları içerisinde yer almamakla birlikte,

7 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Merkezli Eğitim Yeterlilikleri temel alıyor. Temel Kavramlar Yeterlilikler Çerçevesi: Yeterlilikleri, öğrenme çıktılarına göre sınıflandıran ve organize eden yapıdır.  Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)  Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi(TYYÇ)  Alan Yeterlilikleri  Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri)  Öğrenme Çıktıları

8 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

9

10 TYYÇ Faaliyetleri Birbirleriyle ilişkilendirilerek belirlenmesi ve programların bu çerçevede yeniden ele alınması

11 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TYYÇ Temel Alan ve Programlar seçeneğinden Temel AlanYeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı & Mesleki Ağırlıklı) seçeneğine tıklayınız (Şekil 1).

12 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

13 Temel Alan, Yeterlilik Düzeyi ve Yeterlilik Türünü seçiniz (Şekil 2, Şekil 3).

14 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

15 Yeterlilik; öğrencilerin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının yetkili bir otorite tarafından tanınmasıdır. Hayat boyu öğrenme için Avrupa Yeterlilikler çerçevesi (EQF-LLL)’ne göre öğrencinin ölçülebilir yeterlilikleri bilgi, beceri, yetkinlik olmak üzere üç boyutta ele alınmaktadır.

16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bilgi (knowledge): Her hangi bir çalışma veya araştırma alanı ile ilgili gerçeklerin, ilkelerin, kuramların ve uygulamaların bütünüdür. “Bilgi” kuramsal ve/veya uygulamalı olarak tanımlanmaktadır. Beceri (Skill): hatırlanan ve anlaşılan bilgilerin uygulamaya yönelik kullanılmasını ifade eder. Becerilerin gelişmesi, bilgi düzeyindeki öğrenmelere bağlıdır. Yetkinlik (Competence): Bilgiyi, beceriyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneğidir.

17 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

18 Program yeterliklerinin belirlenmesinde Program çıktıları / yeterlilikleri; öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanımlayan ifadelerdir. Program yeterliklerinin belirlenmesinde NASIL BİR a)Program b)Mezun sorularına yanıt aranmaktadır.

19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

20

21

22 Programınızın amacı ne olabilir?

23 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

24

25

26 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEKLER  Paydaş görüşleri alınmalı  Bölümün vizyonu ve misyonu dikkate alınmalı  Programın bulunduğu düzeye uygun ulusal ve alana özgü yeterlikler incelenmeli  Öğrencilerin program sonunda neler yapacağına odaklanılmalı  Nasıl bir program? Nasıl bir mezun istiyoruz? sorularına yanıt aranmalı  Program çıktıları ortalama bir öğrenciye göre yazılmalı  Paydaşlar tarafından anlaşılabilecek şekilde anlaşılır olmalı  Geniş sayıda yüzeysel çıktılar yerine, az sayıda önemli çıktılar yazılmalı  Bir program için 10 – 15 yeterlilik yazılmalı

27 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PROGRAM ÇIKTILARININ KONTROLÜ  Program Çıktıları “Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi, TYYÇ” ilgili alanın gerektirdiği yeterlilikleri (Temel Alan Yeterlilikleri) ne ölçüde karşılamaktadır?  Program çıktıları üniversitemizin ve buna bağlı olarak da bağlı bulunduğunuz fakülte ya da yüksekokulun vizyon, misyon ve hedefleriyle tutarlı mı?  Program çıktıları ilgili mesleğin etik kuralları dikkate alınarak mı yazılmış?  Öğrenciler olası program çıktılarıyla ortaya konulan yeterliliklere sahip olabilirler mi?  Harcanan zaman, emek, para vb. açılardan olası program çıktıları gerçekçi olarak dile getirilmiş mi? Diğer bir deyişle bu çıktılar istenilen bilgi,beceri ve yetkinlikleri kazandırma anlamında ekonomik mi?

28 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI Eğitim amaçlarını karşılayan program yeterlilikleri, programda yer alan derslerin “ders amaç ve hedefleri ve ders öğrenme çıktıları” ile sağlanır. Dersin Öğrenme Kazanımları / Çıktıları Dersin amaç ve hedeflerini sağlamalıdır.

29 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Öğrenme çıktıları her bir ders için yazılır. Öğrenme çıktıları dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri ifade eder. Öğrenme çıktıları planlı, düzenli öğrenme-öğretme yaşantıları yoluyla bireylere kazandırılması düşünülen bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler ve alışkanlıkların ifadesidir. Öğrenme Çıktıları

30 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME ÇIKTILARI  Bir öğrenme sürecinin sonunda (bir ders/bir modül sonu vb.) öğrencinin bilmesi, yapması, uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlar,  Bir dersi ya da modülü tamamlayan öğrencilerden beklenenler (bilgi, beceri, tutum, değer vb.)  Öğrenme çıktıları, öğrencinin süreçte ne bileceği, ne anlayacağı, ne yapabileceğini ifade eden bilgi ve beceriler setidir

31 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ NEDEN ÖĞRENME KAZANIMLARI / ÇIKTISI? Öğrenme Çıktıları  Öğrenme ortamını tasarlamada bir araçtır.  Öğrenme ortamını öğrenci merkezli olarak tasarlamamıza yardım eder.  Süreci konu merkezli (öğretim elemanı ne öğretecek?) olmaktan çıkarıp, ürün ağırlıklı (süreci tamamlayan öğrenci neler yapabilecek) olmaya doğru iter.  Öğrencilere süreçte onlardan ne beklendiği konusunda ipuçları verir. Bu nedenle dersin amacı ile öğrenme çıktıları aynı anlama gelmez

32 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Unutulmayalım Dersin amacı ile öğrenme çıktıları aynı değildir!

33 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Dersin Amacı: Program çıktılarıyla tutarlı olarak belirlenir Genellikle bir cümleyle ifade edilir “İngiliz Edebiyatı Tarihi I” Dersin amacı, Eski İngiliz Dönemi’nden 17. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemin tarihsel, kültürel ve sosyal bağlamda önemli metinleri, türleri, yazarları ve edebi dönemleri açıklamaktır.

34 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bloom’un taksonomisi basit bir sınıflama değil, çeşitli düşünme süreçlerinin bir hiyerarşi içinde düzenlenmesidir.

35 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Öğrenme kazanımları / çıktıları, farklı düzeylerde, başka bir anlatımla, öğrencinin ön koşul davranışlarına göre geliştirilmelidir. Basitten karmaşığa, Kolaydan zora, Somuttan soyuta

36 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

37

38

39

40 Ulaşılabilir olmalıdır (öngörülen düzey için ve ölçülebilir) Genel olmalıdır (spesifik olursa öğrenme çıktılarının sayısı artar, gerçekçi olmaz) Bir ders ya da modül için yaklaşık 5-8 tane olmalıdır. Herkes için anlaşılır olmalıdır.

41 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Öğrenme Kazanımları / Çıktıları Yazarken : Bir ders düzeyinde başlamalısınız. Öğrenme çıktıları ile ilgili ifadeleri “bilişsel, psiko- motor, duyuşsal ya da anahtar becerilere göre sınırlandırmanız gereklidir. “Öğrencim, bu sürecin sonunda hangi bilgi ya da becerilere sahip olmalıdır?” sorusunu kendinize sorun; cevabınız, çalışmalarınıza yön verecektir.

42 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Yazarken (2) : Öğrencinin yapması gereken öğrenmeyi tanımlayan bir eylem fiiliyle başlayın (uygun fiiller için bir kılavuz kullanın) Eylem fiilleri (örneğin ad verme) ve dersin/ünitenin konusu (cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerini listeleme) öğrenciden beklenenleri gösterir. Gözlenebilir ve ölçülebilir fiiller belirleyiniz, “…çizer, …gösterir, …problem çözer, …açıklar, …örnek verir, …hatırlar, …tasarlar, …uygular, …eleştirir, …karşılaştırır, …çalıştırır, listeler, …kullanır” gibi

43 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Yazarken (3) : Eylem fiilinden sonra, ele alınacak konuyu tanımlayan ders konusunu ele alın; Bir cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerine ad verebilmelidir Bir video kayıt cihazını çalıştırabilmelidir Politik konularda ifade edilen görüşleri karşılaştırabilmelidir

44 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Yazarken (4) : Her bir öğrenme çıktısı için yalnızca bir fiil kullanın. söyler, eşleştirir gibi. Belirsiz fiillerden kaçının. bilir, anlar gibi. Öğrenme çıktısı öğretim elemanının değil, öğrencinin yapacaklarını göstermelidir.

45 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Yazarken (5): Öğrenme çıktılarını belirledikten sonra  Öğrenme - öğretme yöntemini seçin.  Ölçme/değerlendirme tekniklerini belirleyin.  Seçtiğiniz ölçme tekniklerinin hedeflenen öğrenme çıktısına ulaşıp ulaşılamadığını gösterdiğinden emin olun  Ölçme tekniklerinin seçiminde kılavuzdaki fiiller yardımcı olacaktır

46 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME ÇIKTISI ÖRNEKLERİ Bu dersin sonunda öğrenci bilişim teknolojilerini tanır (tanıması beklenir). yazılım - donanım ve işletim sistemleri ile ilgili temel kavramları açıklar (açıklaması beklenir). bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerini fark eder/ açıklar (açıklaması beklenir).. bilişim sistemleri güvenliğini ve ilgili etik kavramlarını günlük yaşamında uygular (uygulaması beklenir).

47 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

48 Öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir sistemde hazırlanan eğitim programlarında;  AKTS kredisi  Öğrenme çıktıları  Öğrenme ve öğretme yöntemleri ve  değerlendirme teknikleri birbirlerinden ayrılamaz öğelerdir. (Tuning Educational Structures in Europe)

49 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Kazanımların yazılmasında öğretim yöntemleri ve ölçme ve değerlendirme teknikleri ile öğrenme kazanımları arasında ilişki kurma konusu öğretim elemanlarının en önemli güçlüğü olarak karşımıza çıkmaktadır.

50 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTISI/ÜRÜNÜ VE DEĞERLENDİRME  Hedeflere ulaşılması ile ilgili bilginin elde edilmesinde ölçme/değerlendirme teknikleri çok önemlidir.  Hedefe uygun öğrenme ve öğretme yöntemleri ile ölçme/değerlendirme teknikleri seçilmelidir. Öğrenme çıktılarımızdan biri grupla çalışma becerisi ise, öğrencimizin bu beceriyi kazanıp kazanmadığını teorik bir sınav ya da çoktan seçmeli bir test ile ölçemeyiz Ör. Öğrenme çıktılarımızdan biri grupla çalışma becerisi ise, öğrencimizin bu beceriyi kazanıp kazanmadığını teorik bir sınav ya da çoktan seçmeli bir test ile ölçemeyiz.

51 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Unutmayalım Herhangi bir dersteki konuların başlıkları Öğrenme Çıktısı olarak ifade edilmemelidir. Öğrenme çıktılarının bir öğrenme ürününü dile getirir biçimde yazılmasına özen gösterilmelidir.

52 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Unutmayalım Öğrenme çıktılarını yazarken dersin süresine, dersin seviyesine (ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora) dikkat ediniz.

53 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi Öğrenme çıktılarını yazdıktan sonra, her bir öğrenme çıktısının hangi program çıktısı/çıktılarıyla hangi ölçüde (1-5) ilişkili olduğunu belirleyiniz. Bu süreç, dersinizin programa nasıl katkıda bulunduğunu görmenize ya da dersinizin programa olan katkısını artırmak için dersin amacını ve öğrenme çıktılarını gözden geçirmenize yardımcı olacaktır.

54 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ “İngiliz Edebiyatı Tarihi I”

55 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

56 *Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi* Ders Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları PÇ1PÇ2PÇ3-- ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ3 ÖÇ4

57 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

58 Teşekkür ederiz …


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları