Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇALIŞKAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİ KLİNİĞİ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇALIŞKAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİ KLİNİĞİ 1."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇALIŞKAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİ KLİNİĞİ 1

2  Delici veya kesici olmayan bir alet ile (sopa, top, gülle, çarpma nedeni ile vs..) meydana gelen yaralanmalara künt travmalar olarak isimlendirilir. 2

3  Künt venöz travmaların tanımı, tedavisi, komplikasyonları ve profilaksi yaklaşımlarını siz degerli katılımcılar ile tartışamak 3

4 Surgeon(s) Year Contribution  Galen 2nd century First described ligature of vessels  Antuyllus 2nd century First described collateral circulation  Paré 16th century Reestablished ligature of vessels/used instruments  Hallowell and Lambert 1759 First arterial repair with pin and thread  Broca 1762 Suture of a longitudinal incision in artery  Glück 1881 Small ivory clamps in vessel repair  Schede 1882 First lateral suture repair of femoral vein  Jassinowski 1889 Fine needles and silk in vascular surgery  Burci 1890 Continuous suture for vascular repair  Heidenhain 1894 Catgut suture of a 1 cm iatrogenic laceration  Murphy 1896 First end-to-end anastomosis of an artery  Dörfler 1899 Fine needles and sutures through all vascular layers  Clermont 1901 End-to-end anastomosis of inferior vena cava  Carrel and Guthrie 1902 Triangulation method of arterial anastomosis  Goyanes 1906 Vein graft repair, popliteal vein used for popliteal artery  Lexer 1907 Saphenous vein graft in an artery  Makins 1914-1918 First chronology of arterial injuries: 1202 British casualties in World War I  Holman 1937 Arteriovenous fistula pathophysiology  DeBakey and Simeone 1942-1945 Arterial injury study: 2471 American casualties in World War II in Europe  Hughes and Spencer 1950-1953 Established combat vascular repair in American casualties during the korea  Rich 1965-1972 Established the Vietnam Vascular Registry  Rich and Hughes 1968-1970 Emphasized lower extremity venous repair in American casualties during the  War Barros D’Sa 1979-1999 Advocated use of temporary vascular shunts  Rasmussen et al 2003-2009 Popularized temporary vascular shunts in the Iraq War  Clouse et al 2005-2008 Established the Combat Vascular Registry in Balad, Iraq 4 Adapted in part from Rich NM. Vascular trauma. Surg Clin North Am. 1973;53:1367-1392.

5  Venöz yaralanmaların insidansı kesin olarak bilinmiyor  Bir çok venöz yaralanma asemptomatik olduğundan yada tanısı başka bir yaralanma nedeniyle eksplorasyon sonrası konulabilmektedir  Çoğuda ligatüre edilerek rapor edilmediğinden tahmini zordur 5

6  Sivil hayattaki tüm yaralanmaların % 3 ‘ü*  Yakın zamanda ileri sürülen yayınlarda Irak ve Afganistan da savaş nedeniyle oluşan tüm yaralanmaların %5-7 venöz yaralanma **  Kore savaşında damar yaralanmalarının %39,4***  Vietnamda arteriyel yaralanmaların %85,6 venöz yaralanma eşlik ettiği bildirilmiştir****  Dağılım (Sivil Tip Yaralanmalar): - % 17 Süperfisyal Femoral ven - % 15 İVC - % 15 İnt. Juguler Ven - %14 Brakial Ven - % 8 Popliteal Ven *Austin OM, Redmond HP, Burke PE, Grace PA, Bouchier-Hayes DB. Vascular trauma—a review. J Am Coll Surg.1995;181:91-108. **Rasmussen TE, Clouse WD, Jenkins DH, Peck MA,Eliason JL, Smith DL. Echelons of care and the managementof wartime vascular injury: a report from the 332nd EMDG/Air Force Theater Hospital, Balad Air Base, Iraq. PerspectVasc Surg Endovasc Ther. 2006;18:91-99. ***Hughes CW, Cohen A. The repair of injured blood vessels.Surg Clin North Am. 1958;38:1529-1543. ****Rich NM, Hughes CW, Baugh JH. Management of venous injuries. Ann Surg. 1970;171:724-730. 6

7  Dopler USG  Venogragfi  Kontraslı BT 7

8 Servikal künt venöz yaralanmalar  İnsidensi ve prognozu tam olarak bilinmemekte oulp, çoğunlukla tromboz şeklinde ortaya çıkarlar.  Tanı RDUS veya spiral CT anjio ile konur. Medikal olarak takip edilirler.  Cerrahi durumlarda ; ligasyon, lateral tamir, uc uca anastomoz, kompleks tamirler (patcs plasti vs…) 8

9 Torakal künt venöz yaralanmalarda  Vena kava dışındaki hemen hemen tüm venler ligatüre edilebilir  Vena kava yaralanmaları için, basit lateral tamir yapılamıyorsa ve hasta total klempajı tolere edemiyorsa, acil şartlarda intraluminal shunt (toraks tüpü, balonlu şant kateterler vs…) kullanılması uygun olabilir  Bazı durumlarda kardiyopulmoner bypas gerekebilir. (Özellikle posteroinferior vena kaval yaralanmaları ) 9

10 Abdominal künt venöz yaralanmalar  Abdominal venöz yaralanmaların %90’ı penetran yaralanmalardır.  Arteryel ve venöz yaralanma insidansları eşittir.  Abdominal venöz yaralanmaların %90’ından fazlası eşlik eden organ yaralanmaları ile birliktedir.  Süperiyor mezenterik ven yaralanmaları t amir edilip edilmemesi tartışmalıdır. Son çalışmalarda bağlanması ile tamir edilmesi arasında mortalite farkı saptanmamıştır  Mortalitede en önemli etken operasyon öncesi hipotansiyon varlığıdır. 10

11 Vena Kava İnferiyor Yaralanmaları  Çoğunlukla “lateral tamir” ile onarılabilir.  Unstabil hastalarda yada lateral tamirin aşırı darlık yaratacağı hastalarda infrarenal inferior vena kava ligatüre edilebilir. Suprarenal kısım ligatüre edilmemelidir.  Tamir sonrası darlık-düzensizlik sonucu tromboz ve pulmoner emboli riski taşıyan hastalarda vena kava filtresi yerleştirilebilir. 11

12 Ekstremite künt venöz yaralanmaları  Sivil tip Venöz yaralanmaların %90’ı eksremitelerde oluşmaktadır. - % 45 Femoral Ven - % 25 İliak Ven - % 20 Popliteal Ven - % 10 Basilik Ven 12

13  Venöz yaralanmaların ne şekilde tedavi edilecği hakkında tam bir görüş birliği yoktur.  Prospektif randomize çalışmalar fazla bulunmamaktadır  Yapılan çalışmalarda ise etyoloji ve yaygınlığı farklı bildirilmektedir. 13

14  Ligasyon  Onarım 14

15 Ligasyon Avantajları  Kısa operasyon süresi, düşük kan kaybı  Kabul edilebilir düzeylerde ödem ve fonksiyon kaybı  Venöz tamirlerde tromboz insidansının yüksek oluşu  Pulmoner embolizasyondan kaçınma  Tamir ve ligasyon arasında popliteal ven dahil) ampütasyon oranları arasında fark olmadığını gösteren bir çok çalışmanın varlığı Tamirin Avantajları  Özellikle ciddi biçimde yaralanmış ( venöz kollateralizasyon ve lenfatik sistem hasarı olan) extremitelerde daha önemli ( Crush, yüksek hızlı kurşun vs…..)  Erken dönemde tromboze olsa dahi venöz kollateral gelişimine zaman kazandırması  Doku ödemi ve fasiyotomi ihtiyacı daha az  Arteryel açıklık oranları venöz tamirle daha yüksek  Ampütasyon oranları daha düşük 15

16 16

17 Onarımda cerrahi teknikler:  Lateral sutur atılması(en sık kullanılan)  Uç-uca anastomoz  Patch plasti  İnterpozisyon 17

18  Tromboz (en sık) (onarım sonrası)  Ödem  Derin ven trombozu  Pulmoner emboli 18

19 19 *Reagen w. Quen,MD,et all. The efect of vein repair on the risk of venous thromboembolic events: A review of more than 100 traumatic military venous injuries. J Vasc Surg 2008;47:571-7 From the american Venous Forum

20  Antikoagulan kullanımı  Venöz yaralanmanın olduğu ekstremitenin elevasyonu  Gerekirse fasyotomi (takipte) 20

21 21


"Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇALIŞKAN DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİ KLİNİĞİ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları