Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

24 Ekim 2008 KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "24 Ekim 2008 KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA."— Sunum transkripti:

1 24 Ekim 2008 KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA

2 24 Ekim 20082 İÇERİK  BELEDİYE ATIKLARININ YÖNETİMİ  KATI ATIK ANA PLANI  KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (KAKY)  A.B. ATIK MEVZUATI (99/31/EC) -TASLAK DÜZENLİ DEPOLAMA YÖNETMELİĞİ  KATI ATIK YÖNETİM PLANLARI

3 24 Ekim 20083 Bertaraf Enerji Geri Kazanımı Geri Dönüşüm Yeniden Kullanım Minimizasyon Önleme Atık Yönetim Piramidi

4 24 Ekim 20084 24.07.2008 ÇEVRE KANUNU 2872 sayılı Çevre Kanunu’nu “Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (5491) 13.05.2006 tarihli Resmi Gazete Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.

5 24 Ekim 20085 24.07.20085/46 ÇEVRE KANUNU Çevre Kanunu’nun 8. maddesi gereği; “her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili Yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

6 24 Ekim 20086 Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

7 24 Ekim 20087 ÇEVRE KANUNU Çevre Kanun’unun 11. maddesinde “İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü”nün kimlere ait olduğu belirlenmiştir. MADDE 11 – Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler

8 24 Ekim 20088 ÇEVRE KANUNU Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu durum; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14 ve 15’inci maddeleri ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’inci maddesi ile katı atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanılması ile çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yapmadan nihai bertarafına ilişkin yükümlülük, yetki ve sorumlulukları Belediyeler ve Büyükşehir Belediyelerine veren, kanun maddeleri ile tam bir örtüşme sağlamaktadır.

9 24 Ekim 20089 ÇEVRE KANUNU Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.

10 24 Ekim 200810 Nüfus dağılımı *[Hizmet Edilen Nüfus = Şehir Nüfusu + (0,85 * Kırsal Nüfus)] 2007 Yılı Toplam Belediye nüfusu: 58.538.501 (Toplam nüfusun yaklaşık olarak %83’ü) Toplam Nüfus Şehir Nüfusu Kırsal Nüfus Hizmet Edilen Nüfus * 2000 Yılı Nüfus Sayımı 67.803.92744.006.27423.797.65364.234.279 2007 Yılı Nüfus Sayımı 70.586.25649.747.85920.828.39767.460.496

11 24 Ekim 200811 MEVCUT DURUM - Belediyeler 3225 Belediyenin türlerine göre dağılımı 283 65 749 2011 101 16 İlçe Belediyesi (Büyükşehir Sınırlarına Girenler Hariç) Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir İlçe Belediyesi Büyükşehir İlk Kademe Belediyesi İl Belediyesi Belde Belediyesi *Yerel Yönetimler Yasasında Değişiklik Söz konusu Yasa Tasarısına göre; 42 yeni belediyenin kurulması, 283 ilk kademe belediyesinin kapatılması, 862 belde belediyesinin kapatılması, öngörülmektyedir

12 24 Ekim 200812 Belediye Atıkları Bertarafı

13 24 Ekim 200813 Katı Atık Miktarı ve Bertarafı

14 24 Ekim 200814 KAKY- KAPSAM oEvsel katı atıklar oBitki atıkları oİri katı atıklar oEvsel nitelikli sanayi ve ticarethane atıkları oArıtma çamurları TOPLAMA TAŞIMA GERİ KAZANIM BERTARAF

15 24 Ekim 200815 24.07.200815 * Atıklar belediye tarafından toplanmadan önce, kaldırıma bırakıldıklarında bazı kişilerce ayrıştırılmaktadır. Bu nedenle Büyükşehirlerde yaklaşık %10, diğer illerde %5 oranında kayıp olduğu kabul edilmiştir. Kaynak: Katı Atık Ana Planı Projesi Atık miktarı (2007) NüfusAtık (ton/yıl) Toplam 70.586.25827.521.975 Hizmet edilen 67.460.49626.374.736 NOT:Biyobozunur atık; mutfak atıkları, kağıt, karton, hacimli karton, park ve bahçe atıkları, yanabilir hacimli atıklardır.

16 24 Ekim 200816 KAKY - KATI ATIK BERTARAF YÖNTEMLERİ oDüzenli Depolama (KAKY-Bölüm 5) oKompostlaştırma (KAKY-Bölüm 6) oYakma (KAKY-Bölüm 7)

17 24 Ekim 200817 Düzenli Depo kesiti

18 1 2

19 24 Ekim 200819 ORTACA

20 24 Ekim 200820 24-25 Temmuz 2008, KUŞADASI Gaz Bacası Yapımı-İnşaat Aşaması

21 24 Ekim 200821

22 24 Ekim 200822 Kompost Kompost, gübreden farklı olarak, toprağı ıslah edici, organik değeri yüksek, hacim genişliği sağlayan ve içinde yabani tohum barındırmayan, yüksek su tutma kabiliyetine sahip doğal bir malzemedir. AnaerobikkompostlaştırmaAnaerobikkompostlaştırma Aerobik kompostlaştırma Aerobik kompostlaştırma

23 24 Ekim 200823 Ülkemizdeki Kompost Tesisleri İllerKapasite (ton/yıl)İşlenen Atık Miktarı (ton/yıl) İzmir182.00091.250 İstanbul360.000162.000 Antalya (Kemer)54.75045.000 Denizli3.0001.000 TOPLAM599.750299.250

24 24 Ekim 200824 YAKMA Bir reaktör hücresinde atıkların oksijen ilavesiyle kurutulması, gaz haline getirilmesi ve yüksek sıcaklıkta parçalanmanın sağlanması tekniğidir.

25 24 Ekim 200825 BİYOMETANİSZASYON/BİYOGAZ NEDİR? Biyogaz organik bazlı atık ve artıkların, enerji bitkilerinin oksijensiz ortamda (anaerobik fermantasyon) parçalanması sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz, havadan hafif bir gazdır. -%50-75 Metan (CH4) -%25-45 Karbondioksit (CO2) -%0-2 Hidrojen sülfür -az miktarda azot ve hidrojen Organik maddelerden oksijensiz ortamda metan üretimi ilk kez 18. Yy Volta tarafından yapılmıştır. İlk biyogaz üretimi 1895 yılında İngiltere'de gerçekleşmiştir. Alıntı:Şenol YILDIZ

26 24 Ekim 200826 Biyogaz Tesisinin Avantajları Biyogaz elde edilmesi ile elektrik ve ısı enerjisi geri kazanımı Atıkların stabilize edilmesi (arıtma çamurları) Gübre özelliği zayıf katı atıklardan, serbest azot ve fosfor değeri yüksek, bitkiler tarafından özümsenmesi daha kolay olan organik gübre elde edilmesi Atıklarda koku ve patojen giderimi sağlanması (%80’e varan koku giderimi) Çevresel kazançlar (sera gazlarının azaltılması, fosil yakıtların kullanımının azaltılması, vb.) Alıntı:Şenol YILDIZ PROJE ETÜT MÜDÜRLÜĞÜ

27 24 Ekim 200827 KATI ATIKLAR Bakanlığımızca, ülkemizde yaşanan katı atık sorununun çözümünde, çevrenin korunmasında ve evsel atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin engellenmesinde “Katı Atık Bertaraf Tesisleri”nin hayata geçirilmesi ana unsur olarak görülmektedir. Bakanlığımız koordinatörlüğünde ülkemiz genelinde çalışmalar devam ettirilerek belirli bir aşamaya getirilmiştir.

28 KATI ATIK ANA PLANI PROJESİ NİHAİ RAPOR

29 24 Ekim 200829 PROJENİN AMACI T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde bölgesel atık yönetim birlikleri kurulmasına ve bölgesel katı atık tesisi projeleri geliştirilmesine karar vermiştir bölgesel Bu proje kapsamında Türkiye, il ve ilçe bazında atık yönetim birliklerine ayrılacak ve bölgesel katı atık yönetim kompleksi tip projeleri geliştirilmiştir.

30 24 Ekim 200830 PROJE RAPORLARI Başlangıç Raporu Detaylı iş programı ve teknik yaklaşım metodu 1.Ara Rapor Ulusal ve AB katı atık yönetimi mevzuatı, Türkiye’nin AB ile uyumlu atık politikası (Ulusal Stratejik Plan) Türkiye’nin, mevcut birlikler de dikkate alınarak, ortak katı atık yönetimi bölgelerine ayrılması İl ve İlçe Belediyelerinin mevcut durum tespiti için anket uygulanması Atık yönetim bölgeleri nüfusları, atık miktarları ve atık özelliklerinin belirlenmesi

31 24 Ekim 200831 PROJENİN RAPORLAMASI 2. Ara Rapor: Bölgesel Katı Atık Yönetim Birlikleri için 20 yıllık nüfus ve atık akışı tahminleri Büyükşehir Belediyeleri dışındaki Bölgesel Katı Atık Yönetim Tesisleri için yer, kapasite ve hizmet birimlerinin özelliklerini içeren detaylı teknik çalışmalar Model FEASIBLE ile farklı nüfus grupları ve model bölgeleri için 16 adet tip proje hazırlanması

32 24 Ekim 200832 PROJENİN RAPORLAMASI Nihai Rapor (Projelendirme Rehberi): Geri kazanma, toplama, ayırma/ayıklama, taşıma, biyolojik arıtma Düzenli depolama alanları; depo gazı özellikleri, toplanması ve değerlendirilmesi; sızıntı suyu özellikleri toplanması ve arıtılması; depo tabanı ve üst örtüsü teşkili Depolama alanlarının işletilmesi, kapatılması ve kapanma sonrası izleme programları Mevcut düzensiz depolama alanlarının durumu ve rehabilitasyonu

33 24 Ekim 200833 EHCIP AB PROJESİ No B ö lgeAlt B ö lge 1a Marmara / Ege B ö lgesi İstanbul, İzmir (B ü y ü kşehirler) 1b Diğer B ü y ü kşehir Belediyeleri 1c Diğer Belediyeler (orta/k üçü k) 2a Akdeniz / Karadeniz / İ ç Anadolu B ö lgesi Ankara (B ü y ü kşehir) 2b Antalya / İ ç el (Turizm şehirleri) 2c Diğer B ü y ü kşehir Belediyeleri 2d Diğer Belediyeler, Karadeniz (orta/k üçü k) 2e Diğer Belediyeler, Akdeniz / İ ç Anadolu (orta/k üçü k) 3a Doğu Anadolu / G ü neydoğu Anadolu B ö lgesi Gaziantep (B ü y ü kşehir) 3b Diğer B ü y ü kşehir Belediyeleri 3c Diğer Belediyeler (orta/k üçü k)

34 24 Ekim 200834 EHCIP AB PROJESİ Düzenli Depolama Direktifi - Depolama sahası iyileştirme: 2020’e kadar - Biyolojik olarak ayrışabilen atıkların düzenli depolama alanları dışına yönlendirilmesi: 2015’e kadar %50 ve 2020’ye kadar %35 azaltım Ambalaj Atıkları Direktifi - 2020’e kadar hedeflere tam uyum Türkiye genelinde toplam 120 katı atık havzası için bölgesel düzenli depolama tesisi

35 24 Ekim 200835 EHCIP AB PROJESİ Alt-b ö lge Ortalama kişi başı hanehalkı geliri 2003- 2023 (kişi başı GSYİH ’ nın %60 ’ ı*) Kişi başı ortalama harcama ihtiyacı (Hanehalkı geliri y ü zdesi %) Milyon YTL/kişi/yılSen. 1ASen. 1BSen. 1CSen. 2 1a. İstanbul/Izmir7.6280,4% 0,5% 1b. Diğer B ü y ü kşehir Belediyeleri8.5490,3%0,4%0,3%0,4% 1c. Diğer Belediyeler5.4680,4% 2a. Ankara6.7120,4% 0,6% 2b. Antalya/I ç el 5.7440,6% 0,7% 2c. Diğer B ü y ü kşehir Belediyeleri4.6710,6% 0,7% 2d. Karadeniz ’ deki diğer belediyeler4.0280,4% 0,6%0,4% 2e. Diğer belediyeler3.7610,5% 3a. Gaziantep3.9200,7% 1,0% 3b. Diğer B ü y ü kşehir Belediyeleri2.9540,9% 1,2% 3c. Diğer Belediyeler2.4460,6%

36 24 Ekim 200836 BÖLGELENDİRME KRİTERLERİ İdari yapı İl sınırları öncelikli, mümkün değil ise komşu iller ile ortak Birlik Büyükşehirlerde ve büyük illerde iki veya en fazla üç Birlik Coğrafi konum İl içi bölünme Topografya İl içinde hangi ilçe hangi Birlik’e bağlanmalı Örnek: Karadeniz sahili Yol durumu Yollar topografyayı izler, ancak istisnalar olabilir Karayolu bağlantıları öncelikli Yol durumu elverişsiz,mesafe uzak ise transfer istasyonu Nüfus Belirlenen Birlikler için kontrol noktası 2000 yılı nüfusları 50.000’den büyük olmalı

37 24 Ekim 200837 BÖLGELENDİRME KRİTELERİ Fizibil taşıma mesafesi (FTM): 30-60 km. Büyükşehirler Belediyeleri ve diğer büyük iller için 2 veya daha fazla Birlik Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan mevcut Birlik verileri Diğer Bakanlık projeleri (EHCIP, MEMPIS) Gerekli görülen durumlarda Birliklere yeni ilçelerin ilavesi Şehir nüfusunun tümü, kırsal nüfusun %85’i FTM’nin dışında kalan beldeler için aktarma merkezleri Hizmet alanının ağırlık merkezinde en büyük ilçenin olmasına özen gösterilmiştir Adaların sisteme dahil edilmesi

38 24 Ekim 200838 NÜFUS TAHMİNLERİ

39 24 Ekim 200839 TİP PROJE GRUPLARI N ü fus GrubuN ü fus AralığıModel B ö lgesi 100.00050.000-100.000 T ü rkiye geneli 200.000100.000-300.000 1. B ö lge, 2. B ö lge, 3. B ö lge 400.000300.000-500.000 1. B ö lge, 2. B ö lge, 3. B ö lge 600.000500.000-700.000 1. B ö lge, 2. B ö lge, 3. B ö lge 800.000700.000-900.000 3. B ö lge 1.000.000700.000-1.200.000 T ü rkiye geneli

40 24 Ekim 200840 Anket Sonuçları ile EHCIP Projesi’nin Karşılaştırması Model B ö lgeleri EHCIP 1 (kg/kişi-g ü n) KAAP (kg/kişi-g ü n) 1a 1,181,13-1,26 1b 1,121,10-1,29 1c 1,090,90-1,17 2a 1,180,93-1,44 2b 1,120,65-0,95 2c 1,100,70-0,89 2d 1,060,72-0,98 2e 1,080,81-0,88 3a 1,130,53-0,57 3b 1,080,90-0,97 3c 1,040,66-0,78

41 24 Ekim 200841 ATIK ANALİZİ B ö lge No Belediye Temsil Ettiği B ö lge 1cKeşan Marmara B ö lgesi, B ü y ü kşehirler dışındaki iller 2bAlanya Ege ve Akdeniz B ö lgesi, Turistik şehirler 2dZonguldak Karadeniz B ö lgesi, B ü y ü kşehirler dışındaki iller 2eIsparta Akdeniz B ö lgesi, B ü y ü kşehirler dışındaki iller 2eKırıkkale Ic Anadolu B ö lgesi, B ü y ü kşehirler dışındaki iller 3cUrfa G ü neydoğu Anadolu B ö lgesi, B ü y ü kşehirler dışındaki iller 3cErzincan Doğu Anadolu B ö lgesi, B ü y ü kşehirler dışındaki iller

42 24 Ekim 200842 Sızıntı suyu Biyogaz AB İLE UYUMLU KATI ATIK YÖNETİMİ ATM Yakma Ünitesi Diğer organik ve geri dönüştürülebilir atıklar Düzenli Depolama Tesisi Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Atık Kumbaraları Artık Geri dönüştürülebilir atıklar Biyolojik Arıtma / Pilot Kompost Kentsel Katı Atık (karışık toplama) Kanalizasyona deşarj Organik atıklar (park, bahçe ve pazaryeri)

43 24 Ekim 200843 AB İLE UYUMLU KATI ATIK YÖNETİMİ MGTDüzenli Depolama Tesisi Satış Artık Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Enerji Geri Kazanma Ünitesi Katı Atık (ikili toplama) ATMAtık Kumbaraları Organik atıklar Biyolojik Arıtma / Kompost Sızıntı Suyu Geri dönüştürülebilir atıklar İnert Atık Depolama Tesisi İ&Y Atıkları Geri Kazanma Tesisi Örtü toprağı Diğer organik ve geri dönüştürülebilir atıklar Biyogaz İnşaat ve Yıkıntı Atıkları (İ&Y) Kanalizasyona deşarj

44 24 Ekim 200844 UYGULAMA TAKVİMİ B ö lg e Tanım Ayrı toplama / Kompostlaştır ma (Kentsel) MGT ATM/Atık Kumbaraları Yakma D ü zenli Depolama İ&Y Geri D ö n ü ş ü m ü / Biyometanizasyon KentselKırsal 1c Marmara/Ege (B ü y ü kşehirler hari ç ) 2015 (100%)2015 2010 / 2015 --20162014 / 2020 2d Karadeniz - Yakmalı 1 (B ü y ü kşehirler hari ç ) -- 2010 / 2015 -202020162016 / 2020 2d Karadeniz - Yakmasız (B ü y ü kşehirler hari ç ) 2015 (100%)2015 2010 / 2015 --20162016 / 2020 2e Akdeniz/İ ç Anadolu (B ü y ü kşehirler hari ç ) 2015 (50%)2015 2010 / 2015 2015 / 2020 -20112012 / 2016 3c Doğu Anadolu/ G ü ney Doğu Anadolu 2 - İkili toplamalı (B ü y ü kşehirler hari ç ) 2020 (100%)2020 2015 / 2020 --20162017 / 2020 3c Doğu Anadolu./ G ü ney Doğu Anadolu - İkili toplamasız (B ü y ü kşehirler hari ç ) -- 2015 / 2020 --20162017 / 2020 1 Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu 2 Elazığ, Iğdır, Malatya ve Van

45 24 Ekim 200845 TİP PROJE - 1 B ö lge Tanım Ayrı toplama / Kompostlaştırma (Kentsel) MGT ATM/Atık Kumbaraları D ü zenli Depolama İ&Y Geri D ö n ü ş ü m ü / Biyometanizasyon KentselKırsal 1c Marmara/Ege (B ü y ü kşehirler hari ç ) 2015 (100%)20152010 / 2015-20162014 / 2020

46 24 Ekim 200846 TİP PROJE - 1 Yıllar20102015202020252030 N ü fus (kişi) 200.000209.000216.300222.900228.600 Yıllar20102015202020252030 Birim KKA miktarı (kg/kişi- g ü n) 1,341,511,742,032,4 Atık Kaynağı Atık miktarı (ton/yıl) 20102015202020252030 Haneler49.63054.32058.21063.17068.230 Ticarethaneler20.20026.50034.20045.50059.300 İnşaat sekt ö r ü 13.10016.80021.60027.70035.300 End ü stri tesisleri 12.70016.40021.00027.10034.500 Toplam95.630114.020135.010163.470197.330

47 24 Ekim 200847 TİP PROJE - 1

48 24 Ekim 200848 TİP PROJE - 1 Yıllar20102015 Ambalaj atıkları geri d ö n ü ş ü m oranı (%) 3861 Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi kotaları-60 Yıllar201020152020 Biyolojik olarak ayrışabilir atık depolanma oranı (%)714155 D ü zenli Depolama Direktifi kotaları 755035

49 24 Ekim 200849 TİP PROJE - 1 Arıtma/bertaraf tesisleriİşletmeye alınma tarihi Yerel kompostlaştırma2010 İkili toplama sistemi2015 Aktarmalı yığın metotlu kompost tesisi2015 Reakt ö rde kompost tesisi 2015 Atık kumbaraları2010 Atık toplama merkezi2010 Maddesel geri kazanma tesisi2015 Depolama tesisi2010-2016 AB d ü zenli depolama tesisi 2016 İnşaat ve yıkım atıkları geri kazanım tesisi2016

50 24 Ekim 200850 TİP PROJE - 1 Tesisler ve kapasiteleri201020202030 Yerel kompostlaştırma (ton/yıl)8.60011.30012.000 Aktarmalı yığın metotlu kompost tesisi (ton/yıl)4508601.280 Reakt ö rde kompost tesisi (ton/yıl) -15.40015.800 Atık kumbarası (adet)100200250 Atık toplama merkezi (adet)111 Maddesel geri kazanma tesisi (ton/yıl)-17.70024.600 Depolama tesisi (ton)65.200-- AB d ü zenli depolama tesisi (ton) -289.6001.044.60 0 İnşaat ve yıkım atıkları geri kazanım tesisi (ton)-15.50025.500

51 24 Ekim 200851 TİP PROJE - 1

52 24 Ekim 200852 TİP PROJE - 1

53 24 Ekim 200853 Atıkların Toplanması

54 24 Ekim 200854 Atıkların Taşınması

55 24 Ekim 200855 Transfer İstasyonları

56 24 Ekim 200856 ATIK TOPLAMA MERKEZİ

57 24 Ekim 200857 ATIK TOPLAMA MERKEZİ

58 24 Ekim 200858 ATIK YÖNETİM POLİTİKASI Atık Yönetim Stratejisi Atık Çerçeve Direktifi (Dir. 75/442/EEC) Özel Atık Akımı Atık Arıtma İşlemleri Atıkların Düzenli Depolanması Directive 1999/31/EC Decision 2003/33/EC Atıkların Yakılması Directive 2000/76/EC Atık Yağ (Dir 75/439/EEC) Arıtma Çamuru (Dir. 86/278/EEC) Pil ve Akü (Dir. 91/157/EEC & 93/86/EEC ) Ambalaj (Dir. 94/62/EC ) PCBs (Dir. 96/59/EC ) Atık EEE/ RoHS Dir. 2002/95/EC & Dir. 2002/96/EC Tehlikeli Atık Direktifi (Dir. 91/689/EEC) Atıkların Taşınımı Tüzüğü (Reg. (EEC) 259/93) ÇERÇEVE MEVZUAT Hurda Araçlar Dir. 2000/53/EC Maden Atıkları COM(2003) 319

59 24 Ekim 200859 Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Planı Taslak Mevzuat Planlanan Yürürlüğe Giriş Tarihi yıl/çeyrek Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Atık Çerçeve Direktifi) 2008/3 Düzenli Depolama Yönetmeliği2008/4 Yakma Yönetmeliği2008/4 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (revizyon)2008/3 Atıkların Taşınımı Yönetmeliği2008/4 Hurda Araçlara İlişkin Yönetmelik2008/4 Elektrik-Elektronik Ekipmanlara İlişkin Yönetmelik2008/4 Maden Atıklarına İlişkin Yönetmelik2008/4

60 24 Ekim 200860 Düzenli Depolama Direktifi (Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste) İnert Atıklar için Düzenli Depolama (Landfill for inert waste) Tehlikesiz Atıklar için Düzenli Depolama (Landfill for non-hazardous waste) Tehlikeli Atıklar için Düzenli Depolama ( Landfill for hazardous waste) A.B. MEVZUATI İzin Sistemi Atıkların Ön İşleme Tabii Tutulması Zorunludur Teknik Gereksinimler Biyobozunur Atıkların Azaltılması Karar 2003/33/EC Atıkların Düzenli Depolanması için Kabul Kriterleri ve Prosedürleri

61 24 Ekim 200861 Düzenli Depolama Direktifine göre yapılan Düzenli Depolama Sınıfları (99/31/EC, Ek I,No. 3) Tehlikeli AtıkTehlikesiz Atık Inert Atık Atık 5 m Jeolojik geçirimsizlik K < 10 -9 m/s 1 m Jeolojik geçirimsizlik K < 10 -9 m/s 1 m Jeolojik geçirimsizlik K < 10 -7 m/s Atık Drenaj > 0, 5 m Yapay Geçirimsizlik (Plastik) Malzeme Geçirimsiz Mineral tabaka Yapay Geçirimsizlik (Plastik) Malzeme Gaz Drenajı Üst toprak örtü > 1m 99/31/EC DÜZENLİ DEPOLAMA DİREKTİFİ

62 24 Ekim 200862 Nasıl Niçin Kim Ne zaman Ne

63 24 Ekim 200863 2003/8 Katı Atık 2006/12 Orman Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinler 2006/14 Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Planları 2007/10 Atık Karakterizasyonu


"24 Ekim 2008 KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları