Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA"— Sunum transkripti:

1 KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA
EMİNE ERCAN ÇUBUKÇU 24 Ekim 2008

2 İÇERİK BELEDİYE ATIKLARININ YÖNETİMİ KATI ATIK ANA PLANI
KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ (KAKY) A.B. ATIK MEVZUATI (99/31/EC) -TASLAK DÜZENLİ DEPOLAMA YÖNETMELİĞİ KATI ATIK YÖNETİM PLANLARI 24 Ekim 2008

3 Atık Yönetim Piramidi 24 Ekim 2008 3

4 ÇEVRE KANUNU 2872 sayılı Çevre Kanunu’nu “Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (5491) tarihli Resmi Gazete Bu Kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamaktır. 24 Ekim 2008 4

5 ÇEVRE KANUNU Çevre Kanunu’nun 8. maddesi gereği; “her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili Yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. 24 Ekim 2008 5/46 5

6 Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. 24 Ekim 2008 6

7 ÇEVRE KANUNU Çevre Kanun’unun 11. maddesinde “İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü”nün kimlere ait olduğu belirlenmiştir. MADDE 11 – Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan atıklarını alıcı ortamlara doğrudan veya dolaylı vermeleri uygun görülmeyen tesis ve işletmeler ile yerleşim birimleri atıklarını yönetmeliklerde belirlenen standart ve yöntemlere uygun olarak arıtmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler 24 Ekim 2008 7

8 ÇEVRE KANUNU Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu durum; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14 ve 15’inci maddeleri ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’inci maddesi ile katı atıkların toplanması, taşınması ve geri kazanılması ile çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yapmadan nihai bertarafına ilişkin yükümlülük, yetki ve sorumlulukları Belediyeler ve Büyükşehir Belediyelerine veren, kanun maddeleri ile tam bir örtüşme sağlamaktadır. 24 Ekim 2008 8

9 ÇEVRE KANUNU Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. 24 Ekim 2008 9

10 Nüfus dağılımı Toplam Nüfus Şehir Nüfusu Kırsal Nüfus
Hizmet Edilen Nüfus * 2000 Yılı Nüfus Sayımı 2007 Yılı Nüfus Sayımı 2007 Yılı Toplam Belediye nüfusu: (Toplam nüfusun yaklaşık olarak %83’ü) *[Hizmet Edilen Nüfus = Şehir Nüfusu + (0,85 * Kırsal Nüfus)] 24 Ekim 2008 10

11 MEVCUT DURUM - Belediyeler
3225 Belediyenin türlerine göre dağılımı 749 2011 65 283 101 16 Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir İlçe Belediyesi Büyükşehir İlk Kademe Belediyesi İl Belediyesi Belde Belediyesi İlçe Belediyesi (Büyükşehir Sınırlarına Girenler Hariç) *Yerel Yönetimler Yasasında Değişiklik Söz konusu Yasa Tasarısına göre; 42 yeni belediyenin kurulması, 283 ilk kademe belediyesinin kapatılması, 862 belde belediyesinin kapatılması, öngörülmektyedir 24 Ekim 2008 11

12 Belediye Atıkları Bertarafı
24 Ekim 2008

13 Katı Atık Miktarı ve Bertarafı
24 Ekim 2008

14 KAKY-KAPSAM Evsel katı atıklar Bitki atıkları TOPLAMA İri katı atıklar
Evsel nitelikli sanayi ve ticarethane atıkları Arıtma çamurları TOPLAMA TAŞIMA GERİ KAZANIM BERTARAF 24 Ekim 2008 14

15 Atık miktarı (2007) Kaynak: Katı Atık Ana Planı Projesi Nüfus
Atık (ton/yıl) Toplam Hizmet edilen Kaynak: Katı Atık Ana Planı Projesi * Atıklar belediye tarafından toplanmadan önce, kaldırıma bırakıldıklarında bazı kişilerce ayrıştırılmaktadır. Bu nedenle Büyükşehirlerde yaklaşık %10 , diğer illerde %5 oranında kayıp olduğu kabul edilmiştir. 24 Ekim 2008 15 NOT:Biyobozunur atık; mutfak atıkları, kağıt, karton, hacimli karton, park ve bahçe atıkları, yanabilir hacimli atıklardır. 15

16 KAKY - KATI ATIK BERTARAF YÖNTEMLERİ
Düzenli Depolama (KAKY-Bölüm 5) Kompostlaştırma (KAKY-Bölüm 6) Yakma (KAKY-Bölüm 7) 24 Ekim 2008 16

17 Düzenli Depo kesiti 24 Ekim 2008

18 1 2

19 ORTACA 24 Ekim 2008

20 Gaz Bacası Yapımı-İnşaat Aşaması
24 Ekim 2008 24-25 Temmuz 2008, KUŞADASI

21 24 Ekim 2008

22 Kompost Aerobik Anaerobik kompostlaştırma kompostlaştırma
Kompost, gübreden farklı olarak, toprağı ıslah edici, organik değeri yüksek, hacim genişliği sağlayan ve içinde yabani tohum barındırmayan, yüksek su tutma kabiliyetine sahip doğal bir malzemedir. Aerobik kompostlaştırma Anaerobik kompostlaştırma 24 Ekim 2008 22

23 Ülkemizdeki Kompost Tesisleri
İller Kapasite (ton/yıl) İşlenen Atık Miktarı (ton/yıl) İzmir 91.250 İstanbul Antalya (Kemer) 54.750 45.000 Denizli 3.000 1.000 TOPLAM 24 Ekim 2008

24 YAKMA Bir reaktör hücresinde atıkların oksijen ilavesiyle kurutulması, gaz haline getirilmesi ve yüksek sıcaklıkta parçalanmanın sağlanması tekniğidir. 24 Ekim 2008

25 BİYOMETANİSZASYON/BİYOGAZ NEDİR?
Biyogaz organik bazlı atık ve artıkların , enerji bitkilerinin oksijensiz ortamda (anaerobik fermantasyon) parçalanması sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz, havadan hafif bir gazdır. - %50-75 Metan (CH4) - %25-45 Karbondioksit (CO2) - % Hidrojen sülfür - az miktarda azot ve hidrojen Organik maddelerden oksijensiz ortamda metan üretimi ilk kez 18. Yy Volta tarafından yapılmıştır. İlk biyogaz üretimi 1895 yılında İngiltere'de gerçekleşmiştir. Alıntı:Şenol YILDIZ 24 Ekim 2008

26 Biyogaz Tesisinin Avantajları
Biyogaz elde edilmesi ile elektrik ve ısı enerjisi geri kazanımı Atıkların stabilize edilmesi (arıtma çamurları) Gübre özelliği zayıf katı atıklardan, serbest azot ve fosfor değeri yüksek, bitkiler tarafından özümsenmesi daha kolay olan organik gübre elde edilmesi Atıklarda koku ve patojen giderimi sağlanması (%80’e varan koku giderimi) Çevresel kazançlar (sera gazlarının azaltılması, fosil yakıtların kullanımının azaltılması, vb.) Alıntı:Şenol YILDIZ 24 Ekim 2008 PROJE ETÜT MÜDÜRLÜĞÜ

27 KATI ATIKLAR Bakanlığımızca, ülkemizde yaşanan katı atık sorununun çözümünde, çevrenin korunmasında ve evsel atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin engellenmesinde “Katı Atık Bertaraf Tesisleri”nin hayata geçirilmesi ana unsur olarak görülmektedir. Bakanlığımız koordinatörlüğünde ülkemiz genelinde çalışmalar devam ettirilerek belirli bir aşamaya getirilmiştir. 24 Ekim 2008 27

28 KATI ATIK ANA PLANI PROJESİ
NİHAİ RAPOR

29 PROJENİN AMACI T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde bölgesel atık yönetim birlikleri kurulmasına ve bölgesel katı atık tesisi projeleri geliştirilmesine karar vermiştir Bu proje kapsamında Türkiye, il ve ilçe bazında atık yönetim birliklerine ayrılacak ve bölgesel katı atık yönetim kompleksi tip projeleri geliştirilmiştir. 24 Ekim 2008

30 PROJE RAPORLARI Başlangıç Raporu 1.Ara Rapor
Detaylı iş programı ve teknik yaklaşım metodu 1.Ara Rapor Ulusal ve AB katı atık yönetimi mevzuatı, Türkiye’nin AB ile uyumlu atık politikası (Ulusal Stratejik Plan) Türkiye’nin, mevcut birlikler de dikkate alınarak, ortak katı atık yönetimi bölgelerine ayrılması İl ve İlçe Belediyelerinin mevcut durum tespiti için anket uygulanması Atık yönetim bölgeleri nüfusları, atık miktarları ve atık özelliklerinin belirlenmesi 24 Ekim 2008

31 PROJENİN RAPORLAMASI 2. Ara Rapor:
Bölgesel Katı Atık Yönetim Birlikleri için 20 yıllık nüfus ve atık akışı tahminleri Büyükşehir Belediyeleri dışındaki Bölgesel Katı Atık Yönetim Tesisleri için yer, kapasite ve hizmet birimlerinin özelliklerini içeren detaylı teknik çalışmalar Model FEASIBLE ile farklı nüfus grupları ve model bölgeleri için 16 adet tip proje hazırlanması 24 Ekim 2008

32 PROJENİN RAPORLAMASI Nihai Rapor (Projelendirme Rehberi):
Geri kazanma, toplama, ayırma/ayıklama, taşıma, biyolojik arıtma Düzenli depolama alanları; depo gazı özellikleri, toplanması ve değerlendirilmesi; sızıntı suyu özellikleri toplanması ve arıtılması; depo tabanı ve üst örtüsü teşkili Depolama alanlarının işletilmesi, kapatılması ve kapanma sonrası izleme programları Mevcut düzensiz depolama alanlarının durumu ve rehabilitasyonu 24 Ekim 2008

33 EHCIP AB PROJESİ No Bölge Alt Bölge 1a Marmara / Ege Bölgesi
İstanbul, İzmir (Büyükşehirler) 1b Diğer Büyükşehir Belediyeleri 1c Diğer Belediyeler (orta/küçük) 2a Akdeniz / Karadeniz / İç Anadolu Bölgesi Ankara (Büyükşehir) 2b Antalya / İçel (Turizm şehirleri) 2c 2d Diğer Belediyeler, Karadeniz (orta/küçük) 2e Diğer Belediyeler, Akdeniz / İç Anadolu (orta/küçük) 3a Doğu Anadolu / Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gaziantep (Büyükşehir) 3b 3c 24 Ekim 2008

34 EHCIP AB PROJESİ Düzenli Depolama Direktifi - Depolama sahası iyileştirme: 2020’e kadar - Biyolojik olarak ayrışabilen atıkların düzenli depolama alanları dışına yönlendirilmesi: ’e kadar %50 ve 2020’ye kadar %35 azaltım Ambalaj Atıkları Direktifi ’e kadar hedeflere tam uyum Türkiye genelinde toplam 120 katı atık havzası için bölgesel düzenli depolama tesisi 24 Ekim 2008

35 Kişi başı ortalama harcama ihtiyacı (Hanehalkı geliri yüzdesi %)
EHCIP AB PROJESİ Alt-bölge Ortalama kişi başı hanehalkı geliri (kişi başı GSYİH’nın %60’ı*) Kişi başı ortalama harcama ihtiyacı (Hanehalkı geliri yüzdesi %) Milyon YTL/kişi/yıl Sen. 1A Sen. 1B Sen. 1C Sen. 2 1a. İstanbul/Izmir 7.628 0,4% 0,5% 1b. Diğer Büyükşehir Belediyeleri 8.549 0,3% 1c. Diğer Belediyeler 5.468 2a. Ankara 6.712 0,6% 2b. Antalya/Içel 5.744 0,7% 2c. Diğer Büyükşehir Belediyeleri 4.671 2d. Karadeniz’deki diğer belediyeler 4.028 2e. Diğer belediyeler 3.761 3a. Gaziantep 3.920 1,0% 3b. Diğer Büyükşehir Belediyeleri 2.954 0,9% 1,2% 3c. Diğer Belediyeler 2.446 24 Ekim 2008

36 BÖLGELENDİRME KRİTERLERİ
İdari yapı İl sınırları öncelikli, mümkün değil ise komşu iller ile ortak Birlik Büyükşehirlerde ve büyük illerde iki veya en fazla üç Birlik Coğrafi konum İl içi bölünme Topografya İl içinde hangi ilçe hangi Birlik’e bağlanmalı Örnek: Karadeniz sahili Yol durumu Yollar topografyayı izler, ancak istisnalar olabilir Karayolu bağlantıları öncelikli Yol durumu elverişsiz,mesafe uzak ise transfer istasyonu Nüfus Belirlenen Birlikler için kontrol noktası 2000 yılı nüfusları ’den büyük olmalı 24 Ekim 2008

37 BÖLGELENDİRME KRİTELERİ
Fizibil taşıma mesafesi (FTM): km. Büyükşehirler Belediyeleri ve diğer büyük iller için 2 veya daha fazla Birlik Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınan mevcut Birlik verileri Diğer Bakanlık projeleri (EHCIP, MEMPIS) Gerekli görülen durumlarda Birliklere yeni ilçelerin ilavesi Şehir nüfusunun tümü, kırsal nüfusun %85’i FTM’nin dışında kalan beldeler için aktarma merkezleri Hizmet alanının ağırlık merkezinde en büyük ilçenin olmasına özen gösterilmiştir Adaların sisteme dahil edilmesi 24 Ekim 2008

38 NÜFUS TAHMİNLERİ 24 Ekim 2008

39 TİP PROJE GRUPLARI Nüfus Grubu Nüfus Aralığı Model Bölgesi 100.000
Türkiye geneli 1. Bölge, 2. Bölge, 3. Bölge 3. Bölge 24 Ekim 2008

40 Anket Sonuçları ile EHCIP Projesi’nin Karşılaştırması
Model Bölgeleri EHCIP 1 (kg/kişi-gün) KAAP 1a 1,18 1,13-1,26 1b 1,12 1,10-1,29 1c 1,09 0,90-1,17 2a 0,93-1,44 2b 0,65-0,95 2c 1,10 0,70-0,89 2d 1,06 0,72-0,98 2e 1,08 0,81-0,88 3a 1,13 0,53-0,57 3b 0,90-0,97 3c 1,04 0,66-0,78 24 Ekim 2008

41 ATIK ANALİZİ Bölge No Belediye Temsil Ettiği Bölge 1c Keşan
Marmara Bölgesi, Büyükşehirler dışındaki iller 2b Alanya Ege ve Akdeniz Bölgesi, Turistik şehirler 2d Zonguldak Karadeniz Bölgesi, Büyükşehirler dışındaki iller 2e Isparta Akdeniz Bölgesi, Büyükşehirler dışındaki iller Kırıkkale Ic Anadolu Bölgesi, Büyükşehirler dışındaki iller 3c Urfa Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Büyükşehirler dışındaki iller Erzincan Doğu Anadolu Bölgesi, Büyükşehirler dışındaki iller 24 Ekim 2008

42 AB İLE UYUMLU KATI ATIK YÖNETİMİ
Kentsel Katı Atık (karışık toplama) Geri dönüştürülebilir atıklar Organik atıklar (park, bahçe ve pazaryeri) Diğer organik ve geri dönüştürülebilir atıklar Biyogaz Yakma Ünitesi ATM Atık Kumbaraları Biyolojik Arıtma / Pilot Kompost Düzenli Depolama Tesisi Sızıntı suyu Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Artık Kanalizasyona deşarj 24 Ekim 2008

43 AB İLE UYUMLU KATI ATIK YÖNETİMİ
Katı Atık (ikili toplama) Geri dönüştürülebilir atıklar Organik atıklar Diğer organik ve geri dönüştürülebilir atıklar İnşaat ve Yıkıntı Atıkları (İ&Y) İ&Y Atıkları Geri Kazanma Tesisi MGT ATM Atık Kumbaraları Biyolojik Arıtma / Kompost Düzenli Depolama Tesisi Sızıntı Suyu Biyogaz İnert Atık Depolama Tesisi Artık Satış Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Enerji Geri Kazanma Ünitesi Örtü toprağı Kanalizasyona deşarj 24 Ekim 2008

44 UYGULAMA TAKVİMİ 24 Ekim 2008 Bölge Tanım Ayrı toplama /
Kompostlaştırma (Kentsel) MGT ATM/Atık Kumbaraları Yakma Düzenli Depolama İ&Y Geri Dönüşümü/ Biyometanizasyon Kentsel Kırsal 1c Marmara/Ege (Büyükşehirler hariç) 2015 (100%) 2015 2010 / 2015 - 2016 2014 / 2020 2d Karadeniz - Yakmalı 1 2020 2016 / 2020 Karadeniz - Yakmasız 2e Akdeniz/İç Anadolu (Büyükşehirler hariç) 2015 (50%) 2015 / 2020 2011 2012 / 2016 3c Doğu Anadolu/ Güney Doğu Anadolu 2 - İkili toplamalı 2020 (100%) 2017 / 2020 Doğu Anadolu./ Güney Doğu Anadolu - İkili toplamasız 1 Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu 2 Elazığ, Iğdır, Malatya ve Van 24 Ekim 2008

45 TİP PROJE - 1 Bölge Tanım Ayrı toplama / Kompostlaştırma (Kentsel) MGT
ATM/Atık Kumbaraları Düzenli Depolama İ&Y Geri Dönüşümü/ Biyometanizasyon Kentsel Kırsal 1c Marmara/Ege (Büyükşehirler hariç) 2015 (100%) 2015 2010 / 2015 - 2016 2014 / 2020 24 Ekim 2008

46 Atık miktarı (ton/yıl)
TİP PROJE - 1 Yıllar 2010 2015 2020 2025 2030 Nüfus (kişi) Birim KKA miktarı (kg/kişi-gün) 1,34 1,51 1,74 2,03 2,4 Atık Kaynağı Atık miktarı (ton/yıl) Haneler 49.630 54.320 58.210 63.170 68.230 Ticarethaneler 20.200 26.500 34.200 45.500 59.300 İnşaat sektörü 13.100 16.800 21.600 27.700 35.300 Endüstri tesisleri 12.700 16.400 21.000 27.100 34.500 Toplam 95.630 24 Ekim 2008

47 TİP PROJE - 1 24 Ekim 2008

48 TİP PROJE - 1 Yıllar 2010 2015 Ambalaj atıkları geri dönüşüm oranı (%)
38 61 Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi kotaları - 60 2020 Biyolojik olarak ayrışabilir atık depolanma oranı (%) 71 41 55 Düzenli Depolama Direktifi kotaları 75 50 35 24 Ekim 2008

49 İşletmeye alınma tarihi
TİP PROJE - 1 Arıtma/bertaraf tesisleri İşletmeye alınma tarihi Yerel kompostlaştırma 2010 İkili toplama sistemi 2015 Aktarmalı yığın metotlu kompost tesisi Reaktörde kompost tesisi Atık kumbaraları Atık toplama merkezi Maddesel geri kazanma tesisi Depolama tesisi AB düzenli depolama tesisi 2016 İnşaat ve yıkım atıkları geri kazanım tesisi 24 Ekim 2008

50 TİP PROJE - 1 Tesisler ve kapasiteleri 2010 2020 2030
Yerel kompostlaştırma (ton/yıl) 8.600 11.300 12.000 Aktarmalı yığın metotlu kompost tesisi (ton/yıl) 450 860 1.280 Reaktörde kompost tesisi (ton/yıl) - 15.400 15.800 Atık kumbarası (adet) 100 200 250 Atık toplama merkezi (adet) 1 Maddesel geri kazanma tesisi (ton/yıl) 17.700 24.600 Depolama tesisi (ton) 65.200 AB düzenli depolama tesisi (ton) İnşaat ve yıkım atıkları geri kazanım tesisi (ton) 15.500 25.500 24 Ekim 2008

51 TİP PROJE - 1 24 Ekim 2008

52 TİP PROJE - 1 24 Ekim 2008

53 Atıkların Toplanması 24 Ekim 2008

54 Atıkların Taşınması 24 Ekim 2008

55 Transfer İstasyonları
24 Ekim 2008

56 ATIK TOPLAMA MERKEZİ 24 Ekim 2008

57 ATIK TOPLAMA MERKEZİ 24 Ekim 2008

58 ATIK YÖNETİM POLİTİKASI Atık Yönetim Stratejisi
ÇERÇEVE MEVZUAT Atık Çerçeve Direktifi (Dir. 75/442/EEC) Tehlikeli Atık Direktifi (Dir. 91/689/EEC) Atıkların Taşınımı Tüzüğü (Reg. (EEC) 259/93) Atık Arıtma İşlemleri Atıkların Yakılması Directive 2000/76/EC Atıkların Düzenli Depolanması Directive 1999/31/EC Decision 2003/33/EC Özel Atık Akımı Atık Yağ (Dir 75/439/EEC) Arıtma Çamuru (Dir. 86/278/EEC) Ambalaj (Dir. 94/62/EC) Hurda Araçlar Dir /53/EC Atık EEE/ RoHS Dir. 2002/95/EC & Dir. 2002/96/EC Maden Atıkları COM(2003) 319 Pil ve Akü (Dir. 91/157/EEC & 93/86/EEC) PCBs (Dir. 96/59/EC) 24 Ekim 2008

59 Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Planı
Taslak Mevzuat Planlanan Yürürlüğe Giriş Tarihi yıl/çeyrek Atık Yönetiminin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (Atık Çerçeve Direktifi) 2008/3 Düzenli Depolama Yönetmeliği 2008/4 Yakma Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (revizyon) Atıkların Taşınımı Yönetmeliği Hurda Araçlara İlişkin Yönetmelik Elektrik-Elektronik Ekipmanlara İlişkin Yönetmelik Maden Atıklarına İlişkin Yönetmelik 24 Ekim 2008

60 A.B. MEVZUATI Düzenli Depolama Direktifi (Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste) İzin Sistemi Atıkların Ön İşleme Tabii Tutulması Zorunludur Teknik Gereksinimler Biyobozunur Atıkların Azaltılması Karar 2003/33/EC Atıkların Düzenli Depolanması için Kabul Kriterleri ve Prosedürleri İnert Atıklar için Düzenli Depolama (Landfill for inert waste) Tehlikesiz Atıklar için Düzenli Depolama (Landfill for non-hazardous waste) Tehlikeli Atıklar için Düzenli Depolama (Landfill for hazardous waste) 24 Ekim 2008

61 Düzenli Depolama Direktifine göre yapılan
Düzenli Depolama Sınıfları (99/31/EC, Ek I,No. 3) 99/31/EC DÜZENLİ DEPOLAMA DİREKTİFİ Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Inert Atık Üst toprak örtü > 1m Yapay Geçirimsizlik (Plastik) Malzeme Geçirimsiz Mineral tabaka Gaz Drenajı Atık Atık Drenaj > 0, 5 m Yapay Geçirimsizlik (Plastik) Malzeme 1 m Jeolojik geçirimsizlik K < 10-7m/s 1 m Jeolojik geçirimsizlik K < 10-9 m/s 5 m Jeolojik geçirimsizlik K < 10-9 m/s 24 Ekim 2008

62 Niçin Kim Ne Ne zaman Nasıl 24 Ekim 2008

63 2006/14 Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Planları
2006/12 Orman Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinler 2006/14 Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Planları 2007/10 Atık Karakterizasyonu 24 Ekim 2008


"KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ VE DÜZENLİ DEPOLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları