Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lefkosa, 5 th May 2011 # 1 Atıkların Düzenli Depolanması Tüzüğü (23 Mart 2011 tarihli taslak 2 versiyon 2) Norman Sheridan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lefkosa, 5 th May 2011 # 1 Atıkların Düzenli Depolanması Tüzüğü (23 Mart 2011 tarihli taslak 2 versiyon 2) Norman Sheridan."— Sunum transkripti:

1 Lefkosa, 5 th May 2011 # 1 Atıkların Düzenli Depolanması Tüzüğü (23 Mart 2011 tarihli taslak 2 versiyon 2) Norman Sheridan

2 # 2 Agenda 09.15 – 09.30. Karşılama konuşması 09.30 – 09.45. Giriş 09.45 – 10.30. Atıkların Düzenli Depolanması taslak Tüzüğü’ne genel bakış 10.30 – 10.45. Atık Listesi Tüzüğü’ne genel bakış 10.45 – 11.15. Kahve molası 11.15 – 12.15. Sorular, Tartışmalar ve Yorumlar 12.15 – 12.30. Sonuç ve ilerideki aşamalar

3 # 3 Sunumun özeti Atıkların düzenli depolanması tüzüğündeki temel gereklilikler  Tüzüğün amacı  Düzenli depolama tesisi sınıfları  Kabul edilemez atıklar  Atık kabul kriterleri ve prosedürleri  İzin gereklilikleri  Kontrol ve izleme  Mali hususlar  Biyobozunabilir atık  Mevcut düzenli depolama tesisleri

4 # 4 Yerel mevzuata aktarılan AB muktesebatı  Atıkların Düzenli Depolanmasına Yönelik 1999/31/AB no’lu ve 26 Nisan 1999 tarihli Direktif  Pil ve Akümülatörler’e ilişkin 2006/66/AT numaralı Direktif- Madde14 –Endüstriyel ve otomotiv pil ve akümülatörlerinin düzenli depolama tesislerinde depolanmasını yasaklar Her iki Direktif’i de yerel mevzuata aktaran Tüzük:  Atıkların Düzenli Depolanması Tüzüğü (23 Mart 2011 tarihli Taslak 2 versiyon 2 )

5 # 5 Tüzüğün amacı –Atık, ve –Atık düzenli depolama tesislerine yönelik  sıkı işletimsel ve teknik gerekliliklerin oluşturulması,  Çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi/azaltılması,  İnsan sağlığını tehdit eden herhangi bir riskin önlenmesi/azaltılması.

6 # 6 Tüzüğün kapsamı  Düzenli depolama tesisinin tüm yaşam sürecini kapsar: –İşletim süreci, ve –kapatma ve kapatma sonrası bakım süreci de dahil olmak üzere.  Düzenli depolama tesisi (DDT) atıkların yeraltında veya yer üstünde depolandığı bir atık bertaraf alanı olarak tanımlanır ve : –Yeraltında bertarafa yönelik alanları, –Atık üreticisinin atıklarını oluştuğu yerde bertaraf ettiği tesis içi düzenli depolama alanını, –Atıkların geçici olarak depolandığı kalıcı alanları (yani bir seneden fazla süreli) kapsar.

7 # 7 3 atık sınıfı ve 3 düzenli depolama tesisi sınıfı  Tehlikeli atıklar için düzenli depolama tesisi  Tehlikesiz atıklar için düzenli depolama tesisi  İnert atıklar için düzenli depolama tesisi Atıklar düzenli atık depolama tesislerinde depolanmadan önce işlemden geçirilmelidir.

8 # 8 Düzenli depolama tesislerinde kabul edilemez atıklar  Sıvı haldeki atıklar  Radyoaktif atıklar  Patlayıcı, aşındırıcı, oksitleyici, veya tutuşma özelliği gösteren atıklar  Bulaşıcı olan hastane atıkları ve diğer klinik atıkları  Kullanılmış lastikler, belli istisnalara bağlı olarak  Endüstriyel ve otomotiv batarya ve akümülatörleri  Ek II’de belirlenen kabul kriterlerini sağlamayan herhangi diğer atık türü.

9 # 9 Atık kabul kriter ve prosedürleri  Ek II’de atıkların farklı sınıflardaki düzenli depolama tesislerine kabulüne yönelik ilkeler tanımlanır. Ek’te,özellikle, değişmez bir atık sınıflandırma ve atık kabul prosedürü belirlenir : –Atıkların düzenli depolama tesislerine kabulüne yönelik genel ilkeler –Atıkların düzenli depolama tesislerine kabulüne yönelik prosedür –Atıkların kabulü ve test edilmesine yönelik genel prosedürler –Numune alma ve analiz metotları

10 # 10 Çevre izni  Atık düzenli depolama tesisi işletmecisi, Sanayi Kirliliği Kontrol Tüzüğü (SKK) uyarınca bir çevre izni edinmekle yükümlüdür  İzne yönelik şartlar aşağıdakileri içerir : –düzenli depolama tesisinin dahil olduğu sınıf; –düzenli depolama tesisinde depolanmasına izin verilen tanımlanmış atık türlerinin listesi; –düzenli depolama tesisinde depolanmasına izin verilen atıkların toplam miktarı; –düzenli depolama tesisi hazırlıkları, depolama işlemleri, ve izleme ve kontrol prosedürlerine yönelik gereklilikler, beklenmeyen durum planları da dahil olmak üzere; –kapatma ve kapatma sonrası bakım işlemlerine yönelik geçici gereklilikler; –işletmecinin 3 aylık rapor sunma yükümlülüğü

11 # 11 Atık kabul prosedürleri  Tüzük uyarınca, atıkların düzenli depolama tesisine kabul edilmesinden önce uygulanması gereken bir dizi tedbirler alınmalıdır : –sözkonusu atığın düzenli depolama tesisine kabul edilebilir atık olması –atıkların kabulüne yönelik Ek II’de belirlenen kriterlerin sağlanması –atık belgelerinin kontrol edilmesi –atıkların düzenli depolama tesisi girişinde ve depolama noktasında görsel olarak denetlenmesi –gerekli olan hallerde, atığı temsil eden numunelerin alınması –depolanan atıkların özelliklerini ve miktarlarını gösteren sicil tutulması –işletmeci tesise kabul edilen her atık sevkiyatı için yazılı bir alındı makbuzu düzenler –işletmeci, tesise kabul edilmeyen atıklara ilşkin derhal Daire’yi bilgilendirmelidir.

12 # 12 Kontrol ve izleme  İşletme aşamasında izleme ve kontrol –Ek III –Çevreyi olumsuz etkileyecek herhangi bir durum ÇKD’ne bildirilir –Yıllık rapor sunulması  Kapatma ve kapatma sonrası bakım süreci –ÇKD tesiste nihai denetimi gerçekleştirir –İşletmeci, gerekli görülen süre boyunca, bakımdan ve, izleme ve kontrolden sorumlu olmaya devam eder (bu süre 30 yıla kadar uzayabilir)

13 # 13 Mali hususlar  Mali teminat - Bertaraf işlemlerine başlanmadan önce sağlanmalıdır –Kapatma sonrası bakım da dahil olmak üzere bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve kapatma prosedürlerinin gerçekleştirilmesini sağlar, –Bakım ve kapatma sonrası bakım işlemi için gerektiği sürece muhafaza edilir.  Düzenli depolama tesisinin maliyeti – tüm maliyetler (kuruluş, işletme, kapatma sonrası bakım), mali teminat da dahil olmak üzere –İşletmecininher tür atığın tesisinde bertaraf edilmesi için topladığı ücretle karşılanır

14 # 14 Biyobozunur atıklar  Düzenli depolama tesisine giden biyobozunur atıkların azaltılmasına yönelik strateji  2007 yılı miktarları bazında azaltım :  5 yıl içerisinde % 75 azaltım  8 yıl içerisinde % 50 azaltım  15 yıl içerisinde % 35 azaltım  Dolayısıyla: –Karşılanacak hedefler, ve –Bu hedeflerin karşılanmasını sağlayacak tedbirler belirlenmelidir ( geri dönüşüm, kompostlama, biyo gaz üretimi vs.)

15 # 15 Geçici Madde 1 ve Geçici Ek I  Bu Tüzükte Sanayi Kirliliği Kontrol Tüzüğü’nün kabul edileceği varsayılır –Çevre İznine yönelik genel gereklilikleri ve prosedürleri belirler  Sanayi Kirliliği Kontrol Tüzüğü’nün kabul edilmemesi halinde : –Geçici Ek I, eğer Sanayi Kirliliği Kontrol Tüzüğü kabul edilseydi, SKK Tüzüğü’nün içermiş olacağı bütün detayları içerir

16 # 16 Mevcut düzenli depolama tesisleri  En fazla iki yıl içinde :  Tüzüğün gereklerine uyumlu hale getirilmelidirler, veya  Kapatılmalıdırlar (gerekli kapatma sonrası bakım işlemleri de gerçekleştirilerek) –6 ay içerisinde düzenli depolama tesisine yönelik iyileştirme planı  Düzenli depolama tesisinin nasıl bu Tüzüğün gereklerine uyar hale getirileceği  ÇKD tesis iyileştirme planını naylar veya reddeder  Ret halinde - düzenli depolama tesisi kapatılır

17 # 17 İlginizden dolayı teşekkürler.


"Lefkosa, 5 th May 2011 # 1 Atıkların Düzenli Depolanması Tüzüğü (23 Mart 2011 tarihli taslak 2 versiyon 2) Norman Sheridan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları