Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atıkların Düzenli Depolanması Tüzüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atıkların Düzenli Depolanması Tüzüğü"— Sunum transkripti:

1 Atıkların Düzenli Depolanması Tüzüğü
(23 Mart 2011 tarihli taslak 2 versiyon 2) Norman Sheridan 1 # Lefkosa, 5th May 2011

2 10.30 – 10.45. Atık Listesi Tüzüğü’ne genel bakış
Agenda 09.15 – Karşılama konuşması 09.30 – Giriş 09.45 – Atıkların Düzenli Depolanması taslak Tüzüğü’ne genel bakış 10.30 – Atık Listesi Tüzüğü’ne genel bakış 10.45 – Kahve molası 11.15 – Sorular, Tartışmalar ve Yorumlar 12.15 – Sonuç ve ilerideki aşamalar 2 #

3 Atıkların düzenli depolanması tüzüğündeki temel gereklilikler
Sunumun özeti Atıkların düzenli depolanması tüzüğündeki temel gereklilikler Tüzüğün amacı Düzenli depolama tesisi sınıfları Kabul edilemez atıklar Atık kabul kriterleri ve prosedürleri İzin gereklilikleri Kontrol ve izleme Mali hususlar Biyobozunabilir atık Mevcut düzenli depolama tesisleri 3 #

4 Yerel mevzuata aktarılan AB muktesebatı
Atıkların Düzenli Depolanmasına Yönelik 1999/31/AB no’lu ve 26 Nisan 1999 tarihli Direktif Pil ve Akümülatörler’e ilişkin 2006/66/AT numaralı Direktif Madde14 Endüstriyel ve otomotiv pil ve akümülatörlerinin düzenli depolama tesislerinde depolanmasını yasaklar Her iki Direktif’i de yerel mevzuata aktaran Tüzük: Atıkların Düzenli Depolanması Tüzüğü (23 Mart 2011 tarihli Taslak 2 versiyon 2 ) 4 #

5 Atık düzenli depolama tesislerine yönelik
Tüzüğün amacı Atık, ve Atık düzenli depolama tesislerine yönelik sıkı işletimsel ve teknik gerekliliklerin oluşturulması, Çevre üzerindeki olumsuz etkilerin önlenmesi/azaltılması, İnsan sağlığını tehdit eden herhangi bir riskin önlenmesi/azaltılması. 5 #

6 Tüzüğün kapsamı Düzenli depolama tesisinin tüm yaşam sürecini kapsar:
İşletim süreci, ve kapatma ve kapatma sonrası bakım süreci de dahil olmak üzere. Düzenli depolama tesisi (DDT) atıkların yeraltında veya yer üstünde depolandığı bir atık bertaraf alanı olarak tanımlanır ve : Yeraltında bertarafa yönelik alanları, Atık üreticisinin atıklarını oluştuğu yerde bertaraf ettiği tesis içi düzenli depolama alanını, Atıkların geçici olarak depolandığı kalıcı alanları (yani bir seneden fazla süreli) kapsar. 6 #

7 3 atık sınıfı ve 3 düzenli depolama tesisi sınıfı
Tehlikeli atıklar için düzenli depolama tesisi Tehlikesiz atıklar için düzenli depolama tesisi İnert atıklar için düzenli depolama tesisi Atıklar düzenli atık depolama tesislerinde depolanmadan önce işlemden geçirilmelidir. 7 #

8 Düzenli depolama tesislerinde kabul edilemez atıklar
Sıvı haldeki atıklar Radyoaktif atıklar Patlayıcı, aşındırıcı, oksitleyici, veya tutuşma özelliği gösteren atıklar Bulaşıcı olan hastane atıkları ve diğer klinik atıkları Kullanılmış lastikler, belli istisnalara bağlı olarak Endüstriyel ve otomotiv batarya ve akümülatörleri Ek II’de belirlenen kabul kriterlerini sağlamayan herhangi diğer atık türü. 8 #

9 Atık kabul kriter ve prosedürleri
Ek II’de atıkların farklı sınıflardaki düzenli depolama tesislerine kabulüne yönelik ilkeler tanımlanır. Ek’te ,özellikle, değişmez bir atık sınıflandırma ve atık kabul prosedürü belirlenir : Atıkların düzenli depolama tesislerine kabulüne yönelik genel ilkeler Atıkların düzenli depolama tesislerine kabulüne yönelik prosedür Atıkların kabulü ve test edilmesine yönelik genel prosedürler Numune alma ve analiz metotları 9 #

10 Çevre izni Atık düzenli depolama tesisi işletmecisi, Sanayi Kirliliği Kontrol Tüzüğü (SKK) uyarınca bir çevre izni edinmekle yükümlüdür İzne yönelik şartlar aşağıdakileri içerir : düzenli depolama tesisinin dahil olduğu sınıf; düzenli depolama tesisinde depolanmasına izin verilen tanımlanmış atık türlerinin listesi; düzenli depolama tesisinde depolanmasına izin verilen atıkların toplam miktarı; düzenli depolama tesisi hazırlıkları, depolama işlemleri, ve izleme ve kontrol prosedürlerine yönelik gereklilikler, beklenmeyen durum planları da dahil olmak üzere; kapatma ve kapatma sonrası bakım işlemlerine yönelik geçici gereklilikler; işletmecinin 3 aylık rapor sunma yükümlülüğü 10 #

11 Atık kabul prosedürleri
Tüzük uyarınca, atıkların düzenli depolama tesisine kabul edilmesinden önce uygulanması gereken bir dizi tedbirler alınmalıdır : sözkonusu atığın düzenli depolama tesisine kabul edilebilir atık olması atıkların kabulüne yönelik Ek II’de belirlenen kriterlerin sağlanması atık belgelerinin kontrol edilmesi atıkların düzenli depolama tesisi girişinde ve depolama noktasında  görsel olarak denetlenmesi gerekli olan hallerde, atığı temsil eden numunelerin alınması depolanan atıkların özelliklerini ve miktarlarını gösteren sicil tutulması işletmeci tesise kabul edilen her atık sevkiyatı için yazılı bir alındı makbuzu düzenler işletmeci, tesise kabul edilmeyen atıklara ilşkin derhal Daire’yi bilgilendirmelidir. 11 #

12 Kontrol ve izleme İşletme aşamasında izleme ve kontrol Ek III
Çevreyi olumsuz etkileyecek herhangi bir durum ÇKD’ne bildirilir Yıllık rapor sunulması Kapatma ve kapatma sonrası bakım süreci ÇKD tesiste nihai denetimi gerçekleştirir İşletmeci, gerekli görülen süre boyunca, bakımdan ve, izleme ve kontrolden sorumlu olmaya devam eder (bu süre 30 yıla kadar uzayabilir) 12 #

13 - Bertaraf işlemlerine başlanmadan önce sağlanmalıdır
Mali hususlar Mali teminat - Bertaraf işlemlerine başlanmadan önce sağlanmalıdır Kapatma sonrası bakım da dahil olmak üzere bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve kapatma prosedürlerinin gerçekleştirilmesini sağlar, Bakım ve kapatma sonrası bakım işlemi için gerektiği sürece muhafaza edilir. Düzenli depolama tesisinin maliyeti – tüm maliyetler (kuruluş, işletme, kapatma sonrası bakım), mali teminat da dahil olmak üzere İşletmecininher tür atığın tesisinde bertaraf edilmesi için topladığı ücretle karşılanır 13 #

14 2007 yılı miktarları bazında azaltım :
Biyobozunur atıklar Düzenli depolama tesisine giden biyobozunur atıkların azaltılmasına yönelik strateji 2007 yılı miktarları bazında azaltım : 5 yıl içerisinde % 75 azaltım 8 yıl içerisinde % 50 azaltım 15 yıl içerisinde % 35 azaltım Dolayısıyla: Karşılanacak hedefler , ve Bu hedeflerin karşılanmasını sağlayacak tedbirler belirlenmelidir ( geri dönüşüm, kompostlama, biyo gaz üretimi vs.) 14 #

15 Geçici Madde 1 ve Geçici Ek I
Bu Tüzükte Sanayi Kirliliği Kontrol Tüzüğü’nün kabul edileceği varsayılır Çevre İznine yönelik genel gereklilikleri ve prosedürleri belirler Sanayi Kirliliği Kontrol Tüzüğü’nün kabul edilmemesi halinde : Geçici Ek I, eğer Sanayi Kirliliği Kontrol Tüzüğü kabul edilseydi, SKK Tüzüğü’nün içermiş olacağı bütün detayları içerir 15 #

16 Mevcut düzenli depolama tesisleri
En fazla iki yıl içinde : Tüzüğün gereklerine uyumlu hale getirilmelidirler, veya Kapatılmalıdırlar (gerekli kapatma sonrası bakım işlemleri de gerçekleştirilerek) 6 ay içerisinde düzenli depolama tesisine yönelik iyileştirme planı Düzenli depolama tesisinin nasıl bu Tüzüğün gereklerine uyar hale getirileceği ÇKD tesis iyileştirme planını naylar veya reddeder Ret halinde - düzenli depolama tesisi kapatılır 16 #

17 İlginizden dolayı teşekkürler.
17 #


"Atıkların Düzenli Depolanması Tüzüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları