Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
REACH Danışma Grubu 9. Toplantısı 25 Temmuz Ankara Gündem: 1- 8.CARACAL Yetkili Merciler Toplantsı 2- CLP Tüzüğünün Uyumlaştırılması 3- Bor ve Türevlerinin Sınıflandırması ile İlgili Gelişmeler (ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

2 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
CARACAL 8.Yetkili Merciler Toplantısı 8-10 Haziran 2011 Brüksel Haydar HAZER Ankara 25 Temmuz 2011

3 Gündem: Gümrük Hükümleri Kapsamındaki Maddeler Yöneticiler Temas Grubu (YTG) Tarafından İncelenen Alt-kullanıcılar REACH-Kısıtlamalar EC Numarası ve Geçici Liste Numarası Boratlar ve Nikel ile ilgili Dava

4 1- Gümrük Hükümleri Kapsamındaki Maddeler
REACH Tüzüğünün ikinci maddesi birinci fıkrası (b) bendi gümrük hükümlerine tabi kendi halinde veya karışım içinde veya eşya içinde ithal edilen maddelere muafiyetler getirmektedir.   “Gümrük hükümlerine tabi kendi halinde veya karışım içinde veya eşya içinde, herhangi muamele veya işleme tabi tutulmayan ve tekrar ihracat veya transit amacıyla geçici depolanan veya serbest bölgede veya antrepo da bulunan maddeler”

5 1- Gümrük Hükümleri Kapsamındaki Maddeler (Devam)
- Muafiyet sadece aşağıda belirtilen üç koşulu bir arada sağladığı zaman uygulanmaktadır: Gümrük hükümlerine tabi, ve Herhangi bir muamele veya işlem yok, ve Tekrar-ihracat veya transit amacıyla geçici depolama veya serbest bölge veya antrepoda bulunma.

6 1- Gümrük Hükümleri Kapsamındaki Maddeler (Devam)
- Tekrar-ihracat veya Transit Amacıyla Geçici Depolama veya Serbest Bölge veya Antrepoda Bulunan Maddeler:  REACH muafiyetinden faydalanacak maddelere ilişkin koşullar: 1-Eğer serbest bölge veya antrepoda maddenin elleçlenmesi sadece depolama, muafaza, serbest bölge ve serbest antrepo içinde taşıma ile sınırlandırılmış ise muafiyetlerden yararlanır.

7 1- Gümrük Hükümleri Kapsamındaki Maddeler(Devam)
REACH muafiyetinden faydalanamayacak maddelere ilişkin koşullar: 2- Maddenin kimliğinde herhangi değişikliğe neden olabilecek elleçleme, maddenin kimliğinde değişikliğe neden olmayan kimyasal işlem veya kimyasal muamele, maddenin fiziksel özelliğindeki herhangi önemli değişiklik, maddelerin karıştırılması, kaplara doldurulması, bir kaptan diğer kaba taşınması maddenin muamelesi veya işlenmesi olarak kabul edilir.

8 1- Gümrük Hükümleri Kapsamındaki Maddeler(Devam):
REACH muafiyetinden faydalanamayacak maddelere ilişkin koşullar: 3- Işın uygulama veya koruyucu ekleyerek koruma, elekrostatik işlem,tuzdan arındırma, sıvıların seyreltilmesi veya derişik yapılması gibi normal elleçleme usulleri maddenin muamelesi veya işlenmesi olarak kabul edilir ve gümrük idarelerinden izin alınmasını gerektirmez. Bu tür faaliyetlere tabi maddeler REACH muafiyetlerinden yararlanamaz. * Eğer gümrük idarelerine izin almak amacıyla sanayi faaliyetleri bildiriminde bulunulmuş ise bu faaliyetler normal elleçleme usullerinin dışındadır ve maddenin muamelesi veya işlenmesi olarak kabul edilir .

9 2- Yöneticiler Temas Grubu (YTG) Tarafından İncelenen Alt-kullanıcılar:
İmalatçı veya ithalatçılar tarafından kayıt yaptırılmayan maddeleri alt kullanıcıların temin edememe sorunu gidermek için önerilen çözüm mekanizmaları : 1- Alt-kullanıcılar ilgili Yetkili mercii ve AKA’ya durumlarını açıklayan bilgileri ve potansiyel kayıt ettirenin kimliğini sunar, 2- Potansiyel kayıt ettiren (imalatçı,ithalatçı,M/I) sorunun çözümü için Yekili merciden alınan başvuru belgesi teyidi ile birlikte AKA’ya maddenin kayıt verilerini usullere ( ön-kayıt yapılmış faz-içi maddeler için veya faz-dışı maddelerin sorgulanması için veya ön-kayıt yaptırılmamış faz-içi maddeler için kayıt dosyasının sunulması) uygun olarak sunar.

10 2- Yöneticiler Temas Grubu (YTG) Tarafından İncelenen Alt-kullanıcılar (devam):
3- AKA normal usullere göre 3 hafta içinde M/I mektup göndererek kayıtının tam olmadığını belirterek eksik bilgilerin neler olduğunu bildirir ve dosyanın tamamlanması için uygun bir zaman verir.  4- Bu durumda kayıt ettiren AKA ya mektup gönderir ve yetkili merciden alınan başvuru belgesi teyidini ilgili yaptırım mercisine sunar, durum hakkında daha fazla bilgi toplamak için sırasıyla AKA ile iletişime geçer ve AKA birinci adımda toplanan bilgileri yaptırım mercisine sunar. 5- Yaptırım mercii tedarikin kesilmesi durumunda olabilecek ekonomik etkiyi ve yaptırım hükümlerine uygunluğunu dikkate alarak karar alır.

11 3. REACH- Kısıtlamalar Kısıtlamaların hazırlanması ve kabulüne ilişkin özel usuller-REACH Tüzüğü madde 68, Standart usuller-madde 69 ila madde 73 Kansorejen-mutajen-üreme sistemine toksik (CMR) kategori 1Ave 1B olarak sınıflandırılan maddelerin kendi başına, karışım veya eşya içinde tüketiciye sunulmasını kısıtlayan basitleştirilmiş usuller-madde 68(2)- Komisyon

12 3. REACH- Kısıtlamalar (Devam):
Madde 68(2) Geşmişteki uygulamalar: REACH tüzüğü ile yürürlükten kaldırılan 76/769/EEC sayılı Konsey Direktifi kapsamında 1994 yılından CMR olarak sınıflandırılan her bir yeni maddenin halka satışının yasaklanmasının Direktive eklenerek sağlandı, CMR içeren eşyalara ilişkin sistematik bir yaklaşım yok, Normal kısıtlama usullerinin (risk değerlendirme, risk azaltım stratejileri) uygulandı.

13 3. REACH- Kısıtlamalar (Devam):
Madde 68(2) CMR içeren eşyaların kısıtlanması yaklaşımı: REACH madde 68(2) basitleştirilmiş usullerin tüketiciye sunulan CMR olarak sınıflandırılan madde, karışım ve CMR içeren eşyalara uygulanmasında tek bir yol yok, Bu hükmün uygulanması yeni CMR olarak sınıflandırılmış maddeyi içeren eşyanın halka sunulmasını yasaklama ile sonuçlanacağı anlamı çıkarılmamalı.

14 3. REACH- Kısıtlamalar (Devam):
Madde 68(2) CMR içeren eşyaların kısıtlanması yaklaşımı: Madde 68(2) nin uygulanması: 1- Riskin yüksek olduğu veya açık olarak görüldüğü durumlarda Tüketici tarafından kullanılabilen CMR olarak sınıflandırılmış( kategori 1A ve 1B) maddeyi içeren eşyanın kısıtlanması ile ilgili madde 68(2) kapsamında yapılan teklife uyarak sosyo- ekonomik etki analizi olmadan onaylanmış azaltılmış bilimsel inceleme usulleri kullanılabilir. 2- Madde 68(2) kapsamında Komisyonum harekete geçmesi talep edildiğinde veya Komisyon kendiliğinde harekete geçtiğinde asgari detayları belgelenmeli (tüketicilere, örneğin çocuklara riskini değerlendirmek için teklif de yeterli bilgi olmalı). 3- Bilimsel güvenirliği değerlendirmek için işlemler tanımlanmalı.

15 4- EC Numarası ve Geçici Liste Numarası:
Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) REACH kayıt esnasında REACH-IT tarafından oluşturulan liste numarasının yasal bir durumu yok, EC numarası gibi geçerli ve yasal olarak onaylanmış EC numarası olarak kabul edilmez, AKA’nın maddenin kimliğini gözden geçirip ve EC envanterinin yenilenme mekanizmaları oluşturulup yeni onaylanmış numaralarla güncellenene kadar liste numaralarının yasal amaçlar için kullanılamaz. .

16 4- EC Numarası ve Geçici Liste Numarası (Devam):
Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) REACH kayıt esnasında REACH-IT tarafından oluşturulan liste numarasının yasal bir durumu yok, EC numarası gibi geçerli ve yasal olarak onaylanmış EC numarası olarak kabul edilmez, AKA’nın maddenin kimliğini gözden geçirip ve EC envanterinin yenilenme mekanizmaları oluşturulup yeni onaylanmış numaralarla güncellenene kadar liste numaralarının yasal amaçlar için kullanılamaz. .

17 4- EC Numarası ve Geçici Liste Numarası (Devam):
EC numarası ve EC envanteri terimlerinin genel olarak REACH ve diğer mevzuatların uygulanmasında kullanılıyor, Bir bütün olarak EC envanteri mevcut değil, Üç farklı envanterin birleşiminden oluşuyor: EINECS( Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri), ELINCS (Avrupa Bildirimi Yapılmış Kimyasal Maddeler Listesi) NLP (Artık Polimer Olmayan Maddeler Listesi.

18 4- EC Numarası ve Geçici Liste Numarası (Devam):
EINECS- Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri: EINECS 15 haziran 1990 yılında yayımlandı, Avrupa Topluluğu Pazarına 1 Ocak 1972 ve 18 Eylül 1981 yılları arasında arz edilen yaklaşık maddeyi içeriyor EINECS numarasının yedi rakamdan oluşuyor, ve daima 2 veya 3 ile (2xx-xxx-x,3xx-xxx-x) başlar.

19 4- EC Numarası ve Geçici Liste Numarası (Devam):
ELINCS-Avrupa Bildirimi Yapılmış Kimyasal Maddeler Listesi: ELINCS 18 eylül 1981 tarihine kadar piyasaya arz edilmemiş ve 31 Mayıs 2008 tarihine kadar bildirimi yapılmış yeni maddeleri içerir, Yedi rakamdan oluşur ve daima 4 ile (4xx-xxx-x,) başlar.

20 4- EC Numarası ve Geçici Liste Numarası (Devam):
NLP-Artık Polimer Olmayan Maddeler Listesi): NLP 18 Eylül 1981 ve 31 Ekim 1993 tarihleri piyasada olan artık polimer olmayan maddeler listesi, Yedi rakamdan oluşur ve daima 5 ile (5xx-xxx-x,) başlar.

21 4- EC Numarası ve Geçici Liste Numarası (Devam):
Ön-kayıt yaptırılan maddelerin liste numarası 2008 yılında yayımlandı, Yasal bir durumu yok ve EC numarası gibi geçerli ve yasal olarak onaylanmış EC numarası olarak kabul edilmez. REACH-IT kayıt esnasında aynı madde için EC numarası ile CAS numarasını eşleştirmiş ise aynı EC numarası verildi, Eğer REACH-IT madde için EC numarası ile CAS numarasını eşleştirememiş ise 6 ile başlayan yedi rakamlı liste numarası (6xx-xxx-x) verildi, Eğer sadece madde adı belirtilmiş EC numarası, EC adı ile eşleşmiyorsa veya envanter listesinde yer almıyorsa 9 ile başlayan yedi rakamlı liste numarası (9xx-xxx-x) verildi.

22 5- Boratlar ve Nikel ile ilgili Dava
Dava konusunda çapraz okumanın (read-across) tanımı ve nasıl kullanılacağı, elleçleme ve kullanım (handling and use) konularının dava konusu yapıldığı belirtildi mahkemenin 21 Temmuz da karar vereceği belirtildi. Dış Ticaret Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Serdar AKINCI söz alarak, borik asit ve bor türevleri ile ilgili epidemolojik çalışmaların, Türkiye , Çin ve Amerika tarafından yapıldığı ve yeni verilerin elde edildiği, bu verilerin borik asit ve bor türevlerinin yeniden sınıflandırılmasında dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

23 CLP Tüzüğünün Uyumlaştırılması
SEI-CLP Projesi 12 Ocak 2011 tarihinde başladı Dört ay sürdü ve 17 Mayıs 2011 tarihinde bitti. * Mevcut durum analizi yapıldı, * Strateji ve uygulama planı hazırlandı, * İlgili kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim düzenlendi, * CLP Tüzüğü’nü uyumlaştıran taslak Yönetmelik hazırlandı, * Tüzüğün uygulamasına yönelik hazırlanan rehber doküman Türkçeye çevirildi, *CLP Ulusal Yardım Masası kurulması için gerekli çalışmalar yapıldı.

24 TEŞEKKÜRLER


"T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları