Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ YAZMAK Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA ÖNERİSİ YAZMAK Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1

2 ARAŞTIRMA ÖNERİSİ YAZMAK Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı

3  Araştırma önerisinin amacı  Araştırma önerisinin ana bölümleri  Araştırma önerisinin ek bölümleri  Başarı ve başarısızlık göstergeleri  Ana bölümlerin açıklanması  Alternatif yazım çerçeveleri ve temel ilkeler  Araştırma önerisi değerlendirme kriterleri örneği  Değerlendirme sınavı Sunum Özeti

4 Araştırma Önerisinin Amacı

5  İlgili kişileri araştırmanızın değerli olduğuna ikna etmek için  Uzmanlık sergilemek için  Yeterlik göstermek için  Sözleşme olarak kullanılması için  Planlamanıza yardımcı olması için Araştırma önerisine neden ihtiyacım var?

6  Yüksek lisans ve doktora komiteleri  Değerlendirme paneli  Bireysel değerlendirmeci  Uzmanlar  Araştırma önerileri genelde alan uzmanları ve benzer disiplinden uzmanlar tarafından değerlendirilir Araştırma önerimi kim değerlendirecek?

7  Araştırma önerisi tekrar eden (iterative) bir süreçtir (özellikle yüksek lisans ve doktorada).  Öneri yazılmadan önce önemli miktarda bir çalışma zorunludur.  Bazı üniversite ve kurumlar araştırma önerisinin altı hatta dokuz ayda yazılabileceğini öngörür.  Öneri taslağınız ile ilgili danışman ve akranlarınızdan tavsiyeler alınız. Araştırma önerisi ne zaman yazılmalı?

8 Araştırma önerisinin ana bölümleri Bunların anlamlı olduklarından emin olunuz. Mekanik bir şekilde takip etmeyiniz.

9  Araştırma sorusunun tanımlanması  Problemin neden önemli olduğunun belirtilmesi  İlgili alan yazının değerlendirilmesi  Önerilen metodolojinin tanımlanması  Çalışma takvimi Ana bölümler

10  Ne yapmak istiyorsun?  Neden yapmak istiyorsun?  Neden önemli?  Benzer araştırmaları kimler yaptı?  Nasıl yapacaksın?  Ne kadar sürecek? Veya kısaca...

11 Araştırma önerisinin ek bölümleri

12  Bütçe  Araştırma bulgularının nasıl yayılacağının belirtilmesi  Araştırma grubu üyelerinin görevleri  Etik  Muhtemel problemler  Destekleyici kurum tarafından istenen diğer belgeler Projeye bağlı olarak...

13 Proje önerilerinin başarı ve başarısızlık göstergeleri

14  Açıkça tanımlanmış ve sınırlanmış araştırma sorusu  Probleme sağlam bir zemin oluşturan uygun alan yazın  Problemi belirlemede ve desteklemede diğer çeşitli kaynakların kullanılması  Açıkça belirtilmiş kavramsal çerçeve ve teorik varsayımlar  Uygun tasarı ve metodoloji  İleri araştırmaları teşvik etmesi, açılım sağlaması  Ön veriler/pilot çalışma  Gerekli kaynakların hazır olması  Yenilik ve inovasyon Başarı göstergeleri (TUBİTAK, vb.)

15  Çok uzun olması  Planlamanın ve dil kullanımının zayıf olması  Teknik terimlerin uygunsuz kullanımı  Araştırmanın çok iddialı ve hırslı olması  Alan yazın olmaması  Alan yazın taramasında teori entegrasyonunun olmaması  Alan yazının kopyalanması  Teorik temelin olmaması  Metodoloji ve bütçenin bağlantısız olması  Gerçekçi olmayan maliyet  Metodun açık olmaması  Metodun uygun olmaması  Referansların, kaynakçanın, olmaması Başarısızlık göstergeleri

16 Proje Önerisinin Ana Bölümleri

17 Araştırma sorusunu tanımlamak

18  Araştırmacılar sorularını çeşitli kaynaklardan elde edebilirler...  Gözlemlerden  Teori ile ilgilenmekten  Önceki araştırmalardan  Pratik ile ilgilenmekten  Kişisel meraktan Öncelikle bir araştırma sorusu bulun!

19  Geniş bir araştırma alanı araştırma sorusu değildir.  Birkaç muhtemel soru formüle edilmeli ve herbirinin avantaj ve dezavantaları karşılaştırılmalı  Öneri meselenin enine boyuna iyice düşünülmüş olduğunu yansıtmalı Araştırma sorusu seçmek

20  Bilgiye erişme  Kaynaklara erişme  Teorik arka plan (çerçeve)  Araştırmanın değeri  Araştırmacının becerileri  Soru yeterince büyük/küçük mü?  Dış çevre ihtiyaçları  Başarılı bir şekilde bitirme ihtimali  Araştırmacının ilgisi Soru seçme kriterleri...

21 Konu analizi: nitelik tablosu

22  Anahtar kavramların tanımları açıkça verilmeli  Terimler her zaman herkes tarafından aynı şekilde anlaşılmaz  Okuyucularınızı ne hafife alın nede abartın (yüceltin)  Mekanik bir şekilde bütün terimlerin sözlük tanımlarını vermeyin Sınırları belirleme: tanımlar

23  “Başka bir değişkenden etkilenen değişkene bağımlı değişken denir.”  “ Sosyal ve etik muhasebe, denetleme ve raporlama” (SEMDR) terimi şirketlerin sosyal sorumluluğu ile ilgili çeşitli uygulamaları tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu araştırmada ise SEMDR özellikle ‘Hesapverme Yükümlülüğü’ dokümanında belirtilen formal uygulamara atıfta bulunmak, ‘sosyal değerlendirme’ terimi ise daha geniş uygulamaları tanımlamak için kullanılacaktır. Örnek tanımlar

24 Alan yazın (Literatür) taraması

25  Araştırma için kavramsal çerçeve sağlar  Araştırma alanına birleştirilmiş genel bir bakış sağlar  Araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermeye yardımcı olur  Araştırma sorusunu netleştirmeye yardımcı olur  Araştırmacının araştırma konu alanına olan yakınlığını ve alan bilgisini göstermeye yardımcı olur (teory ve/veya yöntemler) Alan yazın taramasının amacı nedir?

26  Genel çalışma alanında erişilebilir mecvut materyal ve kaynakların geniş kapsamlı taranması  Kendi çalışmanıza en uygun, ilgili ve anlamlı olanların seçilmesi  Ana bulgu ve argümanları anlamak ve analiz etmek  Bulguları sentezlemek ve araştırma önerisine entegre etmek  İyi bir literatür taraması genellikle bir argüman içerir Alan yazın taraması için gerekli olan beceriler

27  İncelediğiniz yazarların sizin araştırmanız ile nasıl ilgili olduğunu belirleyin (bilgi, teori, metodoloji)  Çalışmalar ve paradigmalar arasındaki benzerlik ve farklılıkları anladığınızı gösterin (Birbirlerine göre konumları nedir? Onlara göre sizin araştırmanız nerede duruyor?)  Atıfta bulunduğunuz çalışmalar güncel olmalı ancak alanda önemli sayılan köşe taşı konumundaki klasik çalışmaları da eklemelisiniz  Disiplinlerarası veya karşılaştırmalı bir çalışma yapacaksanız eğer, farklı araştırma alanlarını anlamlı bir şekilde nasıl bir araya getireceğinizi açıklamanız gerekir Alan yazın taraması nasıl yazılır?

28  Araştırma konunuz ile ilgili olan geniş alan yazın alanları nelerdir (ulusal ve uluslararası)?  Araştırma konusu ile ilgili olan teorik model(ler) hangisidir?  Araştırma alanınızdaki önceki çalışmalar hangi teori, metod ve sonuçları üretmiştir? Araştırma alanınızın tarihi nedir? Alan yazın taramasında size yardımcı olacak sorular (I)

29  Çalışma alanınızdaki en son bulgular nelerdir?  Bu bulgular arasında olan boşluk ve çelişkiler nelerdir?  Bu bulgular hangi yeni araştırma soruları önerir?  Alan yazın taramamı en iyi şekilde nasıl yapılandırabilirim?  Neleri dışarıda bırakmalıyım? Alan yazın taramasında size yardımcı olacak sorular (II)

30  Araştırma projesinin bir parçası (araştırma boyunca sürekli devam eden bir alan yazın taraması olmasına rağmen proje destekleyen kurumlar (komite) araştırma önerisi verilmeden önce sağlam ve kapsamlı bir önçalışmanın yapılmış olmasını bekler)  Kaynakça  Aralarında veya kendi araştırmanız ile açık bir bağlantı kurulmadan verilen bir seri önceden yapılmış araştırma parçaları Alan yazın taraması ne değildir?

31 Araştırmanın önemi

32  Problem çözmede kullanılacak pratik değer (önem)  Politika geliştirmek için değer  Teoriye katkı  Alanda bilgi birikimine katkı  Proje çağrısı yapan destek kurumları genellikle araştırmalarda görmek istedikleri değer tipini belirtir. Araştırmanın bir değere sahip olması gerekir, ör.

33 Metodoloji

34  Metodoloji bölümü okuyucuya araştırma sorusuna cevap aramak için nasıl bir yol(lar) izleyeceğinizi gösterir (kullanılacak olan materyal ve yöntemler).  Sizin yeterli ve projenin yapılabilir olduğunu göstermek için yeterince detaylı olmalıdır.  Önerilen yöntemlerin araştırma tipine uygun olması gerekir Metodoloji bölümü ne işe yarar? Ne içermelidir?

35  Hipotez  Araştırma deseni  Örnekleme  Ölçme araçları  Veri toplama prosedürleri  Veri analizi Metodoloji bölümü: “geleneksel” ampirik sosyal araştırma

36  Geleneksel ampirik araştırma için uygun  Ampirik araştırmanın ne terminolojisini nede metodlarını diğer araştırma tipleri için yapılan öneriler için zorlamayın. Ampirik araştırma metodoloji formatı: bir uyarı

37 Ara ş tırma Önerisi Yazım Çerçevesi Ara ş tırma ileti ş imi ve Akıl Yürütme çe ş itleri Ara ş tırma yazım stilleri İ leti ş im kaynakları Akıl Yürütme çe ş itleri Mantıksal Yazım formatı: APA, CMS ve di ğ erleri Nicel I. Giri ş Problemin genel tanımı Literatür taraması Ara ş tırma sorusu Çalı ş manın önemi II. Tasarım ve Metodoloji Katılımcılar Ölçekler Süreç Veri Analizi Tasarım sınırlılıkları Genel Sorunlar Anlamsız ara ş tırma soruları Problemin sınırlarının belirlenmemesi Çok genel hedefler Çalı ş ma için gerekli metodolojinin detaylandırılmaması Ara ş tırmanın sınırlılıklarının yeterli ölçüde tartı ş ılmaması Nitel Etnografik I. Giri ş Problemin genel tanımı Ön literatür taraması Öncül problemeler Çalı ş manın önemi II. Tasarım ve Metodoloji Sosyal bir a ğ seçimi Ara ş tırmacının rolü Maksatlı örneklem stratejileri Veri toplama stratejileri Tümevarımsal veri analizi Tasarım sınırlılıkları Tarihsel ve Yasal I. Giri ş Problemin genel tanımı Ön literatür taraması Belirli ara ş tırma soruları veya yasal konular Çalı ş manın önemi II. Tasarım ve Metodoloji Durum çalı ş ması tasarımı Kaynaklar: arama, seçme ve akıl yürütme Tümevarımsal veri analizi Tasarım sınırlılıkları

38 Argüman çeşitleri Yalnız kullanıldığında Argümanın dayanıklılığı Argümanın Ana Yeri Okuyucular Argümanı.............................. sorgulamalıdırlar Akıl Yürütme-Araştırmacı ne dedi Zayıf Giriş ve tartışma bölümlerinde..akıl yürütmenin ne kadar iyi olduğunu sorarak..kendi sebeplerini oluşturarak..kendi alan bilgisini kullanarak Metod-Araştırmacı ne yaptı Daha güçlüSüreç bölümünde..kullanılan metodun ne kadar iyi olduğunu sorarak..kendi sebeplerini oluşturarak..kendi alan bilgisini kullanarak Yenileme/Genişletme- Diğer araştırmacılar ne demişler ve ne yapmışlar En güçlü Literatür taraması bölümünde..bildirilen çalışmaların ne kadar iyi ve kapsamlı olduğunu sorarak..kendi sebeplerini oluşturarak..kendi alan bilgisini kullanarak Metodların ve yenileme/genişletmenin bazı akıl yürütme KOMBİNASYONLARI Değişken Yukarıda belirtilen bütün bölümlerde Yukarıda belirtilenlerin hepsi Ara ş tırmanın geçerli ğ i ve genellenebilirli ğ ine yönelik argüman tipleri

39  Gerçekçi olun – acemi araştırmacılar araştırma aşamalarının ne kadar süreceğini hafife almaya eğilimlidir Çalışma takvimi

40  Bütçe  Araştırma bulgularının yaygınlaştırılması  Ekip üyelerinin sorumlulukları  Kapasite geliştirme Ek bileşenler

41 Örnek değerlendirme kriterleri

42  1. Kategori: Araştırma önerisinin kalitesi  1.1 Problemi belirleme:  1.1.1 Problem/ sorgulama çizgisi net bir şekilde belirtilmiş mi?  1.1.2 Probleme uygun bir arka plan ve teorik çerçeve için ilgili alan yazın incelenmiş mi?  1.1.3 Problemi belirlemede diğer ilgili kaynaklar kullanılmış mı?  1.1.4 Araştırmanın amaçları açıkça belirtilmiş mi? Örnek değerlendirme kriterleri

43  1.2 Yaklaşım:  1.2.1 Kavramsal çerçeve ve teorik önkabuller açıkça belirtilmiş mi?  1.2.2 Projenin deseni, veri toplama ve analiz metotları araştırmanın amacına uygun mu? Örnek değerlendirme kriterleri

44  1.3 Önem:  1.3.1 Araştırma alana özgün bir katkı sağlar mı? Alana veya disiplinlerarası yeni bilgi veya yenilikçi bir uygulamaya yol açar mı?  1.3.2 Önerilen araştırmanın yeni araştırmalara yol açma potansiyeli var mı? Örnek değerlendirme kriterleri

45 1.Nitel ve nicel araştırma önerileri aşağıdaki boyutlardan hangisinde farklılık gösterir? a)Araştırma tasarımındaki özgünlük derecesi b)Literatür taramasının doğası c)Veri analizi bölümü d)Hepsi 2.Araştırma önerisi hazırlamak aşağıdakilerden hangisini içerir? a) Benzersiz bir format ve stil kullanmak b) Yazarı format seçiminde ve stil düzenlemede özgür bırakmak c) Yazımda birinci tekil şahıs kullanma d) Gerekli format ve stili dikkatlice takip etmek 3.Aşağıdakilerden hangisi araştırma önerilerinin tipik bir zayıflığıdır? a)Problemin sınırlarının belirlenmemesi b)Problemin, önerilen araştırma tasarımına kıyasla çok kapsamlı olması c)Önerilen çalışmanın, bilgi gelişimine katkıda bulunma potansiyelinin olması d)Metodolojinin, önerilen çalışmaya uygun olarak detaylandırılması Değerlendirme

46


"ARAŞTIRMA ÖNERİSİ YAZMAK Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları