Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARAYICILAR VE YAZICILAR. Tarayıcılar Tarayıcılar içlerindeki özel düzenek yardımıyla herhangi bir nesneyi optik olarak tarayan, taranan bilgiyi sayısal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARAYICILAR VE YAZICILAR. Tarayıcılar Tarayıcılar içlerindeki özel düzenek yardımıyla herhangi bir nesneyi optik olarak tarayan, taranan bilgiyi sayısal."— Sunum transkripti:

1 TARAYICILAR VE YAZICILAR

2 Tarayıcılar Tarayıcılar içlerindeki özel düzenek yardımıyla herhangi bir nesneyi optik olarak tarayan, taranan bilgiyi sayısal bilgiye çeviren ve yazılım aracılı ğ ıyla elde edilen sayısal bilgiyi sıkı ş tırılmı ş resim türü olan JPEG ya da baska bir türe çeviren cihazlardır. Tarayıcıların bir önemli özelli ğ i de OCR (Optical Character Recognition) denen yazılım tekni ğ iyle karakterlerin de taranıp bir metin dosyası olarak kaydedilmesini sa ğ lamaktır.

3 Yapısı ve Çesitleri Günlük ya ş amda defter sayfalarının taratılması, kitap sayfalarının bilgisayar ortamına aktarılması, eski resim albümlerinde yer alan resimlerin taratılması vb. pek çok uygulaması vardır. Ş ekil 1. Çesitli düzyatak (flatbed) tarayıcılar

4 Çeşitleri Tarayıcılar genel olarak dört farklı türde kar ş ımıza çıkar: 1. Düzyataklı(Flatbed) Tarayıcılar: Ta ş ıyıcı düzenek yardımıyla okuma kafasının hareket ettirildi ğ i ve taranan nesnenin sabit bir yatak üzerine yerle ş tirildi ğ i tarayıcı türüdür. En yaygın kullanılan tarayıcı türü olması nedeniyle modülde bu tür tarayıcılar anlatılacaktır.

5 Çeşitleri 2. Yaprak beslemeli (Sheet-fed) Tarayıcılar: Okuma kafası dura ğ andır ve taranacak sayfa besleme yuvasına verilir. Sayfa hareket ettirilerek tarama i ş lemi gerçeklestirilir. Bu durum yazıcıların çalı ş ma yapısına benzetilebilir. 3. Elle tutulan (Handheld) Tarayıcılar: Bu tarayıcılarda taranan nesne sabit kalmakla birlikte okuma kafası ta ş ıyıcı bir düzenek tarafından de ğ il elle hareket ettirilir. Tarama sırasında elin düzgün hareket etmemesi nedeniyle tarama kalitesi dü ş üktür, ancak hızlı tarama i ş leminin gerçeklestirilmesi istenen durumlar için uygundur.

6 Çeşitleri 4. Tambur (Drum) Tarayıcılar: Muazzam boyutlarda ayrıntının elde edilmesi istenen yayın endüstrisi gibi alanlarda kullanılan ve Photomultiplier Tube (PT) denen bir teknolojiye sahip tarayıcılardır. Taranacak doküman cam bir silindir üzerine yerle ş tirilir. Silindirin ortasında nesneden yansıyan ı ş ı ğ ı üç ayrı hüzmeye bölen ve her bir hüzmeyi ayrı bir renk filtresine gönderen algılayıcı vardır. Her bir filtre çıkı ş ında ı ş ık elektrik sinyaline çevrilir.

7 Yapısı Düzyataklı bir tarayıcının en önemli ö ğ eleri tarama yüzeyini aydınlatan fleuresan lamba, tarama yüzeyinden yansıyan ı ş ı ğ ı CCD algılayıcıya yansıtan optik (ayna-mercek düzenegi) düzenek, CCD’nin çevirdigi elektrik sinyalini sayısal bilgiye çeviren mikroi ş lemci ve okuma kafasını(ta ş ıyıcı) ta ş ıyan kolu hareket ettiren adım motorudur.

8 Düzyataklı tarayıcının yapısı

9 Barkod Tarayıcılar/Okuyucular Barkod, sayılar ve harflerin çe ş itli geni ş likteki ve uzunluktaki çubuk ve bo ş lukların bir araya gelmeleriyle olu ş turulan bir kodlama sistemidir. Bir markete girdi ğ inizde tüm ürünlerin üzerinde çesitli sekillerde çubuklardan olu ş an etiketler görmü ş sünüzdür. Gerçekte barkod olarak adlandırılan bu kodlamayla ürünlerin üzerinde ne tür ürün oldukları, nereden geldikleri, fiyatları vb. bilgiler tutulmaz. Barkod yalnızca bilgisayara veri girmenin bir çesidi olup belli sayıda karakterden olu ş an bir ürün bilgisi içerir.

10 Barkod Tarayıcılar/Okuyucular Sekil 2. solda 12 rakamlık barkod, sa ğ da 13 rakamlık barkod

11 Barkod Tarayıcılar/Okuyucular Özel olarak tasarlanmı ş barkod okuyucusuyla barkod etiketi okutuldu ğ unda bilgisayara ilgili sayıda karakterden olu ş an ürün bilgisi girilir. Bilgisayarın ba ğ lı oldu ğ u ana sunucuya daha önceden girilmi ş olan bir veritabanından ürün bilgisinin hangi ürüne kar ş ılık geldi ğ ine bakılır. Veritabanına ilgili ürünün tüm bilgileri girilmi ş oldu ğ undan bilgiler çıktı olarak ekrana ya da ka ğ ıda aktarılır. Bilgisayarlar barkodları okuyamaz. Barkodun içerdi ğ i bilginin bilgisayar tarafından kullanılabilir duruma getirilmesi için barkod kodunun alınması ve bilgisayarın anlayaca ğ ı türe dönü ş türülmesi gerekir. Barkod bilgisini alıp bilgisayara gönderen cihazlar barkod okuyucusu yada barkod tarayıcısı olarak adlandırılır.

12 Barkod Tarayıcıları Genel olarak dört tür barkod tarayıcısı vardır: 1. Kalem türü tarayıcılar 2. Lazer barkod tarayıcılar 3. CCD (Charge Coupled Device) tarayıcılar 4. Kamera tabanlı okuyucular

13 Kalem Türü Barkod Tarayıcıları Çubuk seklindedir ve ucunda ı ş ık kayna ğ ı ve ı ş ık kayna ğ ının yanına yerle ş tirilmi ş foto diyot bulunur. Tarayıcının ucu taranacak barkod etiketin çizgileri üzerinde yumu ş ak hareketlerle gezdirilir. Foto diyot ı ş ık kayna ğ ından yansıyan ı ş ı ğ ın ş iddetini ölçer ve barkod etiketindeki ş ekillere ba ğ lı olarak elektrik dalgası üretir. Barkod tarayıcısı üretilen biçimlendirilen elektrik dalgasını kod çözücüye gönderir. Kod çözücü dalga ş eklini geleneksel bilgisayar verisine (ASCII kodlarına) dönü ş türür.

14 Lazer Barkod Tarayıcı Kalem türü barkod tarayıcılar gibi çalı ş ır. I ş ık kayna ğ ı olarak lazer kullanılır. Içlerinde lazerin uygun ş ekilde geri yansımasını sa ğ layacak bir ayna düzene ğ i vardır. Kalem türü barkod tarayıcılarda oldu ğ u gibi yansıyan lazerin ş iddeti foto diyot tarafından algılanır.

15 CCD Barkod Tarayıcı Okuma kafası üzerinde bir satır boyunca dizilmi ş çok sayıda küçük ı ş ık algılayıcısı bulundurur. Barkod ş ekillerine ba ğ lı olarak üretilen elektrik dalgaları kod çözücüye gönderilir. CCD barkod okuyucunun kalem türü ve lazer barkod okuyuculardan farkı barkod etiketinden yansıyan ı ş ı ğ ın parlaklı ğ ını ölçmesidir. Di ğ er tarayıcılar ise tarayıcının kendisi tarafından üretilen belirli frekanstaki ı ş ı ğ ı ölçer.

16 Kamera Tabanlı Barkod Okuyucu Yüksek hızda foto ğ raf çeken bir video kamera bulundurur. Barkod etiketinin fotografı çekilir ve sayısal resim i ş leme (Digital Image Processing) teknikleriyle barkod etiketi çözülür (Trafik polislerinin plaka okuyan cihazları ya da OGS gi ş elerinde bulunan kameralar gibi).

17 YAZICILAR NOKTA VURUSLU (DOT MATRIX) YAZICILAR MUREKKEP PUSKURTMELI (INK JET) YAZICILAR LAZER VE TERMAL YAZICILAR

18 NOKTA VURUŞLU (DOT MATRIX) YAZICILAR Nokta vuru ş lu yazıcılar (Dot Matrix Printers), matris ş eklinde düzenlenmi ş baskı i ğ nelerini bilgisayardan gelen veriler do ğ rultusunda elektromıknatıs yardimiyla kâgit ile yazıcı kafası arasında gergin duran ş eride nokta vurarak baskı yapan yazıcılardır.

19 NOKTA VURUŞLU (DOT MATRIX) YAZICILAR Nokta vuru ş lu yazıcıların renkli olanları da vardır. Yazma ş eritleri birkaç renkten olu ş an modeller, renk gerektiren grafikler için kullanılır. Renkli nokta vuru ş lu yazıcılar sınırlı sayıda renkleri elde etmek için kullanılır. Nokta vuru ş lu yazıcılar kenarlarında delikler bulunan, “sürekli form” adı verilen kâ ğ ıtlara baskı yapabildikleri gibi normal kâ ğ ıt üzerine de baskı yapabilirler. Sınırlı çözünürlük ve grafik yetenekleri, gürültülü çalı ş maları, dü ş ük hızları gibi olumsuz özellikleri olan bu tür yazıcılar; sadece harf ve rakamlardan olu ş an, baskı gereksinimi olan muhasebe kayıtlarının basılması gibi i ş lerde halen kullanılırlar.

20 MUREKKEP PUSKURTMELI (INK JET) YAZICILAR Günümüzün en yaygın yazıcıları olarak mürekkep püskürtmeli yazıcıları(Ink Jet Printers) göstermek mümkündür. Bu, yazıcılar gerek renkli çıkı ş verebilmeleri, gerekse uygun fiyatları sayesinde oldukça ilgi görmektedirler.

21 MUREKKEP PUSKURTMELI (INK JET) YAZICILAR Bu teknolojideki yazıcılar kâ ğ ıt üzerine baskı yapabilmek için sıvı mürekkep kullanırlar. Nokta vuru ş lulardaki gibi ş eritleri bulunmaz, bunun yerine uygun yerlerinde püskürtme sa ğ layacak delikleri olan mürekkep tankları vardır. Normal kâ ğ ıtlar dı ş ında aydınger, asetat ve genelde kendi üretici firmaları tarafından üretilip pazarlanan özel kâ ğ ıtlara yüksek kalitede baskı yapabilirler. Bazı modellerinde özellikle fotograf ya da yüksek kalitede dijital imaj baskısı yapabilmek için özel kartu ş ları vardır. Bu yazıcıların hemen hepsinde mürekkep kartu ş lari tekrar doldurulabilmektedir.

22 All In One (Çok Fonksiyonlu) Yazıcılar Tarayıcı, faks, fotokopi ve yazıcı gibi ofis i ş lemlerini tek bir yazıcıda toplayan ürünlerdir. Çok fonksiyonlu yazıcılar, ev ya da küçük (hem ebat hem i ş lev olarak küçük) ofisler için ideal bir seçim olacaktır. Ancak bu i ş levlerin herhangi biri bozuldu ğ unda tamir edilene dek tüm di ğ er fonksiyonların da kullanılmaz olması bir dezavantajdır. Her ne kadar son dönemlerde daha hızlı modeller çıktıysa da çok fonksiyonlu ürünler her zaman digerlerine göre daha yava ş olurlar.

23 All In One (Çok Fonksiyonlu) Yazıcılar All In One Yazıcı

24 LAZER YAZICILAR Lazer yazıcılar, ş u ana kadar üretilenler içinde hızlı ve kaliteli baskı yapabilen, en iyi yazıcılardır. Üretildi ğ inden beri masaüstü yayıncılık alanında vazgeçilmez bir araçtır. Bu yazıcılardan, matbaa kalitesinde çıkı ş alınabilmektedir. Özellikle aydınger ya da asetat üzerine çıkı ş alınabilmesi önemli bir özelli ğ idir. Çünkü bu yolla baskı öncesi hazırlık a ş amalarının yerine getirilmesi sa ğ lanabilmektedir. Lazer yazıcılar, fotokopi makinelerine benzemektedir.

25 LAZER VE TERMAL YAZICILAR Lazer Yazıcı

26 LAZER VE TERMAL YAZICILAR Lazer yazıcılarda da fotokopi makinelerinde oldu ğ u gibi toner kullanılmaktadır. Lazer yazıcıların sessiz çalı ş maları, kalite ve hızlarının yanında en büyük özellikleridir. Lazer yazıcıların bir dezavantajı, sürekli form kullanamamasıdır. Lazer yazıcıların renkli baskı yapabilenleri de üretilmektedir.

27 TERMAL (ISIL) YAZICILAR Isıya duyarlı kâ ğ ıt üzerine baskı yapan yazıcılardır. Faks cihazlarında kullanılan yöntemle çalı ş ırlar.

28 Termal (Isıl) Yazıcılar Termal yazıcılarda bilgisayardan gelen sinyaller ile kontrol edilen çizgisel dizili ısıtıcı elemanları, üzerlerinden (altlarından) geçen ısıya duyarlı kâ ğ ıda dokunarak ısıtıp baskı yaparlar. Hızlı ve sessizdirler, saklanması her zaman gerekli olmayan ve yüksek baskı kalitesi gerektirmeyen; ATM çıktıları, biletler, pos kâ ğ ıtları vb. baskı i ş lerinde kullanılırlar.


"TARAYICILAR VE YAZICILAR. Tarayıcılar Tarayıcılar içlerindeki özel düzenek yardımıyla herhangi bir nesneyi optik olarak tarayan, taranan bilgiyi sayısal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları