Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akreditasyon? (YETKİNLİK)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akreditasyon? (YETKİNLİK)"— Sunum transkripti:

0 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİMDE AKREDİTASYON
Prof. Dr. Deniz EKİNCİ

1 Akreditasyon? (YETKİNLİK)
Bir öğretim kurumunun yada öğretim kurumu tarafından uygulanmakta olan herhangi bir programın, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik vb.) sahip olduğunu ortaya koymayı amaçlayan ve böylece yüksek öğretime talepte bulunanlar ve aynı zamanda kamuoyu nezdinde güven tesis etmeye yönelik bir sistemdir.

2 Akreditasyon? Akreditasyon, hem öğretim kurumunun kendi kendini dönemsel olarak öz değerlendirmesine hem de öğretim kurumunun kurum dışı bağımsız akreditasyon ajansları tarafından dönemsel değerlendirilmesine imkan veren bir gönüllü kalite güvence sürecidir. Başka bir ifade ile akademik kalitenin iyileştirilmesi, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun aracıdır.

3 Akreditasyonun Özellikleri
Öğretim kurumlarının performans standartları açısından kendi kendilerini değerlendirmelerine ve aynı zamanda bağımsız akreditasyon kuruluşlarınca dış değerlendirme yapılmasına imkan verir. Öğretim kurumunun güvenilirliğini ve tanınmasını sağlayan bir sistemdir. Kurumun belirli mükemmeliyet standartların sahip olduğunu belgeleyen saygın bir sertifikanın verilmesi sürecidir.

4 Akreditasyonun Özellikleri
Bir defaya mahsus bir işlem değildir, tam aksine uzun dönemli ve periyodik olarak iç-dış değerlendirmelere dayanır. Öğretim kurumunda kalitenin sürekli geliştirilmesini amaçlayan bir süreç ve kalite güvencesi sağlayan bir araçtır. Öğretim kurumunda dürüstlük ve etik standartları yerleştirmeyi amaçlayan bir sistemdir.

5 Akreditasyonun Özellikleri
Yapılması gönüllü (isteğe bağlı) bir işlemdir, dışarıdan kamusal otoritelerden bu sürece dahil olunması yönünde bir baskı ya da zorlama söz konusu değildir. Kamusal otoritelerce belirlenen düzenlemelerin aksine formel-dışı kontrol mekanizmasının geçerli olduğu bir kendi kendini düzenleme sürecidir.

6 Akreditasyonun Özellikleri
Bir kurumun belirli standartları karşılaması ve bunları tutarlı bir şekilde sürdürmesidir. Akredite edilmiş olan kurum ve programların, önceden tespit edilmiş mükemmeliyet standartlarını karşılayacağını veya bu beklentileri aşacağını garanti eder.

7 Temel Değerleri ve Anahtar Bileşenleri
Akreditasyonun Temel Değerleri ve Anahtar Bileşenleri Kalite Hesap verebilirlik İyileştirme Gönüllülük Sivil Toplum Kamuoyu tarafından akran veya muaddil incelemesi, Kabul edilebilirlik Geçerlilik Süreklilik Akranlara göre bir sıralama veya kalite karşılaştırması değildir.

8 AKREDİTE OLMAK... Yetkili bir kuruluş tarafından
Kabul edilmiş kalite standartlarına uygun Dönemsel akademik değerlendirmeler sonucunda bir kurumun / programın kalitesi hakkında formel olarak yapılan yetkin kılma beyanını almaktır.

9 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI
Küresel bir üniversite olmak Önemli olan bir marka olmaktır. Küresel bir marka. Japonya için İngiltere’de sadece iki üniversite var: Oxford ve Cambridge. Tüm üniversite içinde mükemmelik, Fakülte, yönetim, idare, liderlik gibi her alanda mükemmellik gerekir. Öğrencileri küresel dünya için hazırlamak gerekir. Üniversitenin bazı bölümlerinin mutlaka araştırma odaklı olması gerekir. Uluslararası bağlantılı projelerde yer almak gerekir. Ayrıca disiplinlerarası ve toplumu ilgilendiren konularda projeler geliştirilmelidir. Prof Eric Thomas, Bristol Üniversitesi Rektörü, İngiltere

10 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI
Küresel bir üniversite olmak Tüm dünyadan öğrencileri olmak gerekir. Çok farklı altyapısı ve kültürleri olan öğrencilerin üniversiteye kazandıracağı somut bakış açıları olacaktır. Uluslarası akademik personelinin olması gerekir. Üniversitede ders veren çok farklı ülkelerden akademik personel bulunmalıdır Üniversitenizin dünyanın önde gelen şirket veya kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapması gerekir (Birleşmiş Milletler, UNESCO) Dünyaca tanınmış şirketlere iş yapmak gerekir, akademik personelin veya mezunların bu tür şirketlerde iş bulabilmesi gerekir Her gün kaç tane ziyaretçiniz gelir, ne kadar sıklıkla ve nerelerden? Artık üniversiteler ziyaret edilecek kadar değer addedmeli ve mutlaka ziyaretçi akınına uğramalıdır. Prof Eric Thomas, Bristol Üniversitesi Rektörü, İngiltere

11 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI
Eğitim-öğretim ve araştırmaların niteliğini arttırmak, sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirerek kaliteyi güvence altına almak. Öğretim kurumlarının hizmet sunduğu öğrencilere ve tüm paydaşlara eğitim-öğretimin kalitesinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesini vermek; öğrencileri ve paydaşları kalitesiz eğitim sunan kurumlar konusunda bilgilendirmek.

12 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI
Öğretim kurumlarının karşılıklı birbirlerini tanıma sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak. Diplomaların ve unvanların karşılaştırılabilirliğine yardımcı olmak Öğrenci ve öğretim görevlilerinin kurumlar arasında değişimini kolaylaştırmak.

13 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI
Mezunların meslek yaşamına girişlerinde temel standartları belirlemek En yüksek standartların garanti edilmesi gerektiğinde bir “mükemmeliyet etiketi” sağlamak ve karşılaştırma yapmayı ve üst düzey işbirliğini kolaylaştırmak Devlet yardımları için öğretim kurumlarının akreditasyon sürecinden geçmiş olmaları koşulunun aranması halinde bu sürecin iyi işlemesine araç olmak

14 AKREDİTASYONUN AMAÇLARI
ULUSLARARASILAŞMA Sınır ötesi öğretimin giderek yaygınlaştığı bir çağda farklı ülkelerde sürdürülen öğretim kurumları ve programları hakkında hizmete talepte bulunanları bilgilendirmek; bir başka deyişle eksik enformasyon sorununu kısmen ortadan kaldırmak Bir üniversitenin amaçlarına ve eğitim, araştırma ve toplum hizmeti etkinliklerine uluslararası ve kültürlerarası boyut entegre etmesini sağlamak.

15 AKREDİTASYONUN FAYDALARI
Tanınma ve mükemmeliyet standartlarını sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgilendirir İş sektörlerine kaliteli insan gücü istihdamı yönünden kolaylık ve güven sağlar Öğretim kurumları arasında kredi transferi işlemleri kolaylaşır Kaliteyi güvence altına alır

16 AKREDİTASYONUN FAYDALARI
Öğrenci ve öğretim elemanlarının değişim programlarının uygulanmasını kolaylaştırır Öğretim kurumlarının saygın bir kuruluş tarafından akredite edilmesi veli ve öğretmenlerin okula yönelik güvenini arttırır Yüksek öğretim kurumlarında çalışanlara sorunları ortaya koyma ve çözüm üretme imkanı verir, çalışanların süreçlere katılımını teşvik eder

17 AKREDİTASYONUN FAYDALARI
Öğretim kurumlarında kurum içi iletişimi geliştirir Kuruma dışarıdan detaylı ve tarafsız bir değerlendirme imkanı sağlar Kuruma gelecekle ilgili planlama imkanı sağlar Üst yönetime ve idarecilere önceliklerin tespitinde yol gösterir Uluslararası derece ve diplomalar arasında uyum sağlar ve geçerliliğini karşılaştırmayı kolaylaştırır

18 AKREDİTASYONUN FAYDALARI
Öğretimin uluslararasılaşmasını ve kültürlerarası işbirliğini sağlar Öğretim kurumlarında mali yönetimin ve bütçe sürecinin iyileştirilmesine imkan sağlar Kurum politikalarının belgelendirilmesini ve prosedürlerin geliştirilmesini teşvik eder Kurumda tutarlı ve kapsamlı uygulamalar yapılmasına yardım eder

19 AKREDİTASYONUN ÇALIŞANLAR BAKIMINDAN FAYDALARI
Eğitimi, mesleki gelişimi ve ilerlemeyi destekler, Kişisel yaklaşımlardan süreç yaklaşımlarına dönüşümü sağlar, Güçlü destekleyici yöneticilik anlayışının yerleşmesini sağlar, İşini iyi yapmak için bilgilenme süreçlerine katılır. Diğer çalışanların fikirlerine değer verir. Tatminkarlık düzeyleri arttırılır. Kalite faaliyetlerine ilgisi artar Çalışanların güvenliği ve emniyeti artar. Ekip çalışmalarına katılır.

20 AKREDİTASYON TÜRLERİ Kurumsal Akreditasyon
Program Akreditasyonu (Uzmanlaşmaya Yönelik Akreditasyon)

21 Kurumsal Akreditasyon
Kurumsal kaliteyi minimum standartlarda garantilemeyi amaçlayan bir akreditasyon işlemidir. Öğretim kurumunun idari, mali ve akademik kapasitesi bir bütün olarak değerlendirilir.

22 Kurumsal Akreditasyon İçin Temel Standartlar
Kurum olmalı Misyon Vizyon Amaç Misyona dayalı belirtilen hedefler İşleyen sistemler ve kaynaklar Mali Yapı + İdari Hiyerarşik Yapı + Akademik Yapı Gelecek için ilerleme ve planlama tabanlı sürekli değerlendirme sistemi

23 Kurumsal Akreditasyon Kurumları
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) KKTC Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) Uluslararası Üniversiteler Birliği (IAU) İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu (FUIW) Uluslararası Meslek Yüksek Okulu ve Eğitimi Birliği (IVETA) Avrupa Okullar Birliği (ECIS) Erasmus Öğrenci Ağı (ESN) Uluslararası Ödül Birliği üyesidir (IAA) Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) International Council for Open and Distance Education (ICDE) (Kuruluş 1938)

24 Kurumsal Akreditasyon Kurumları

25 Kurumsal Akreditasyon Kurumları

26 Kurumsal Akreditasyon Kurumları

27 Kurumsal Akreditasyon Kurumları

28 Kurumsal Akreditasyon Kurumları

29 Açık ve Uzaktan Eğitimde Kurumsal Akreditasyon Kurumları

30 Açık ve Uzaktan Eğitimde Kurumsal Akreditasyon Kurumları

31 Açık ve Uzaktan Eğitimde Kurumsal Akreditasyon Kurumları

32 Açık ve Uzaktan Eğitimde Kurumsal Akreditasyon Kurumları
1926 Kuruluş Yılı

33 Birleşik Devletlerde Kurumsal Bölgesel Akreditasyon Kuruluşları
NWCCU NEASC MSCHE NCA WASC SACS

34 Birleşik Devletlerde Kurumsal Ulusal Akreditasyon Kuruluşları
ACCSC ACICS ACCET ABHES COE DETC NACCAS COMTA

35 Programa Dönük Akreditasyon
Profesyonel Öğretim kurumu tarafından uygulanan herhangi bir programın (lisans eğitimi, yüksek lisans eğitimi veya doktora eğitimi) kalite ve mükemmeliyet standartlarına uygun olduğunu ortaya koymayı amaçlayan bir akreditasyon çeşididir. Sadece belirli bir akademik programı (eğitim, mühendislik, hukuk, işletme, coğrafya, tarih vb.) kalite standartları yönünden değerlendirir ve uygunluk sağlandığı taktirde akredite işlemi gerçekleşmiş olur.

36 Program Akreditasyonu İçin Temel Standartlar
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK STANDARTLAR EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN AMAÇLARINA YÖNELİK STANDARTLAR PROGRAM ÇIKTILARI VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK STANDARTLAR ÖĞRETİM KADROSUNUN KALİTESİNE YÖNELİK STANDARTLAR ALTYAPIYA YÖNELİK STANDARTLAR PROGRAM KRİTERLERİ

37 Program Akreditasyon Kurumları
Uluslararası İşletme Eğitimi Asamblesi, ABD (IACBE) Avrupa Konseyi İşletme Birliği (ECBE) Uluslararası Bilgi İşlem Federasyonu (IABC) Dünya Turizm Örgütü Turizm Eğitiminde Kalite Sertifikası (TEDQUAL) Avrupa İşletme Federasyonu (EFMD) İşletme Eğitimi ve Programları Asamblesi, ABD (ACBSP) Eurhodip – Avrupa’daki Lider Otelcilik Okulları Birliği Uluslararası İşletme Eğitimi Federasyonu Üyesi (IFBE) Archie-Europe, Avrupa Mimarlık Öğrencileri Birliği Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)

38 Program Akreditasyon Kurumları
MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu), UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi) ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology), FEANI (Fédération Européenne d'Associations Nationales d'Ingénieurs), AACSB (American Assembly of Collegiate Schools of Business )’dir.

39 Birleşik devletlerde Program Bazlı Akreditasyon Kurumları
Oriental Medicine Midwife Healthcare Mgmt Cosmetology Pharmacy Dental Nursing Art / Design Family Therapy Dietetics English Dance Allied Health Occ. Therapy Massage Therapy Music Liberal Educ. Optometric Anesthesiology Theater Law Osteopathic National In Scope Not Required for Federal Funding Chiropractic Teaching Medicine Physical Ther Public Health Nursing Funeral Science Podiatric Naturopathy Engineering Veterinary Psychology Forestry Radiology Business Religion SLP / Audiology Planning Montessori Ed. Physician Assist. Consumer Sci. Construction Rec. & Park Culinary Arts Library Sci. Aviation Social Work Woman’s Health Industrial Tech. Clinical Lab.

40 Akreditasyon Sürecinin Vazgeçilmezleri
Bir kurum veya program kurulmuş temel standartları karşılamalı Zayıf programların kendini geliştirmeleri için uyarıcı hedefler oluşturulmalı Paydaşların katılımı ile kapsamlı kurumsal değerlendirme ve planlama yapılmalı Kabul edilebilir kuruluşlar belirlenmeli Mesleki sertifika ve personel eğitimi için böyle bir hazırlık sunan kurslar belirlenmeli Akademik yükseltme hedef ve kriterleri belirlenmeli Kamu ve özel fonların talepleri saptanmalıdır.

41 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİMDE AKREDİTASYON SÜRECİ
Standartların tespit edilmesi Özdeğerlendirme ve hazırlık raporu Dışdeğerlendirme-ziyaret ve rapor İzleme Akreditasyon kurumu tarafından kararın verilmesi Periyodik gözden geçirme

42 AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİMDE AKREDİTASYON STANDARTLARIN TESPİT EDİLMESİ
Öğretim kurumu değerlendirmeye imkan verecek mükemmeliyet standartlarını belirler. Standart 1: Kurum ve Eğitim Amaçları tanımlama Standart 2: Çekirdek Fonksiyonlar tanımlama Standart 3: Geliştirilmeyi ve sürdürülebilirliği sağlamak için kaynakları ve örgütsel yapıları planlama Standart 4: Öğrenme ve geliştirme kararlılığında bir organizasyon oluşturma

43 ÖZDEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK RAPORU
Akreditasyon sürecine tabi olmak isteyen öğretim kurumu süreç hakkında ön hazırlık çalışmaları yapar, kurum içi özdeğerlendirme faaliyetlerini tamamlar, başarılarını ortaya koyan belgeler ve dokümanlar hazırlanır ve rapor haline getirilir

44 DIŞ DEĞERLENDİRME-ZİYARET VE RAPOR
Akreditasyon kurumunun görevlendirdiği uzman kişiler, ilgili yüksek öğretim kurumunu performans standartları yönünden konumunu ve statüsünü gözden geçirir. Buna yerinde yada dış değerlendirme denir. Akreditasyon kurumlarında değerlendirme faaliyetleri alanında uzman akademik ve idari personel tarafından gerçekleştirilir.

45 İZLEME Öğretim kurumu belirli bir süre yakın izlemeye alınır ve istenen standartlara uyum sağlayıp sağlamadığı gözlemlenir

46 AKREDİTASYON KURUMU TARAFINDAN KARARIN VERİLMESİ
Önceki adımlar tamamlandıktan sonra, akreditasyon kurumu akreditasyona tabi kurumun mükemmeliyet standartları yönünden statüsünü onaylama veya reddetme kararı verir

47 PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME
Akreditasyon statüsünü alan öğretim kurumu belirli periyotlarla yeniden dış değerlendirmeye tabi tutulur Sürekli izleme ve dış değerlendirmenin amacı akredite edilmiş kurumun gerekli standartları korumasını garanti altına almaktır Sürekli Kalite İyileştirme

48 PERİYODİK GÖZDEN GEÇİRME
KURUMSAL VİZYON VE MİSYON HEDEFLER STRATEJİLER PAYDAŞLAR HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI SÜREKLİ İYİLEŞTİRME İÇİN GERİ BESLEME VERİ TOPLAMA VE ANALİZ BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

49 AKREDİTASYON SÜRECİNİN İYİ İŞLEMESİ İÇİN...
Yaygın, anlaşılır ve desteklenen açık bir ulusal standartlar bütününün olması Standartları iyi bilen, ziyaret için belirlenmiş bir protokolü izleyen ve standartlara dayalı olarak adil yargılara varan bir eğitilmiş uzman değerlendiriciler topluluğunun olması Standartlara dayalı olarak kararlar verilmesini sağlayan bir karar oluşturma süreci ve bu süreci işleten bir karar merciinin olması gerekir.

50 DEĞERLENDİRMELER Akreditasyon Bakımından Ulusal ve Uluslararası Sistem Tasarımı Standartları... Akreditasyonu Yapılacak Programlara İlişkin Yeterlikler Bologna Süreci ve Açık Öğretimde Akreditasyona Etkisi... Kabul Edilebilir Akreditasyon Kurumları... Geçerliliği Kabul Gören Akreditasyon... Kurumsal Akreditasyon Sorunları...

51 DEĞERLENDİRMELER E Program Eğitim Akreditasyon Sorunları...
Akreditasyonun Teşviki... Benzer Kurumlarla Farkımız Var mı? Açık Öğretimde Öğrenci Hareketliliği... Diploma Denklikleri ve Güvenirliği... İş Piyasasına Girişin Desteklenmesi… Rekabetin Artırılması

52


"Akreditasyon? (YETKİNLİK)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları