Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL KORUMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL KORUMA"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL KORUMA
Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 11-12 Eylül, 2009 (ETCF)

2 Giriş: Sosyal Politika ve Sosyal Koruma i
Bireysel ve toplu iş ilişkileri alanında emeği koruyucu ve güçlendirici iş hukuku, Asgari ücret ve ücret politikaları, İstihdam politikaları, Kamusal altyapı hizmetleri (konut, ulaşım ve diğer altyapı hizmetleri) Kamusal sağlık, eğitim, Sosyal koruma (sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler) Tarımsal destek politikaları, Bölgesel politikalar vb.

3 Sosyal Koruma Sosyal Koruma bir ülkede yaşayanların sosyal risklere karşı korunmaları için düzenlenmiş tüm sosyal toplu transfer sistemlerine denir. Sosyal Koruma= Sosyal Güvenlik + Sosyal Yardımlar + Sosyal Hizmetler

4 Sosyal Güvenlik Bireylerin ve ailelerin hastalık, analık,
iş kazası, meslek hastalığı, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik v aile sahibi olma durumunda karşılaşacakları gelir kaybı ve gider artışlarının karşılanması için gereksinim duydukları destek ve dayanışmanın, kamu programları aracılığıyla kurumsallaştırılmasıdır.

5 AB POLİTİKALARI I. BİRİNCİ SÜTUN: TOPLULUK POLİTİKALARI
1-      PİYASA İNŞA EDEN POLİTİKALAR 1.1  ORTAK REKABET POLİTİKASI 1.2  ORTAK TİCARET POLİTİKASI 1.3  GÜMRÜK BİRLİĞİ 1.4  EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK 1.5  VERGİLENDİRME POLİTİKASI 1.6  SANAYİ VE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER POLİTİKASI 1.7  TRANS AVRUPA AĞLARI ·        ORTAK TAŞIMACILIK POLİTİKASI ·        TELEKOMÜNİKASYON, BİLGİ TOPLUMU VE IT TEKNOLOJİLERİ ·        ENERJİ POLİTİKASI 2. PİYASA DÜZELTEN POLİTİKALAR (Üreticilerin piyasa güçlerinden korunması) 2.1 ORTAK TARIM POLİTİKASI 2.2 BALIKÇILIK POLİTİKASI 2.3 BÖLGESEL POLİTİKA 3. PİYASANIN İNSANLAR VE ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİNİ YUMUŞATAN POLİTİKALAR, SOSYAL POLİTİKALAR 3.1 ÇEVRE POLİTİKASI 3.2 TÜKETİCİ POLİTİKASI 3.3 MESLEKİ EĞİTİM VE GENÇLİK POLİTİKASI 3.4 BİLİM VE ARAŞTIRMA POLİTİKASI 3.5 SOSYAL POLİTİKALAR II. İKİNCİ SÜTUN: ORTAK DIŞİŞLERİ VE GÜVENLİK POLİTİKASI III. ÜÇÜNCÜ SÜTUN: ADALET VE İÇİŞLERİ POLİTİKASI

6 AB’nde Sosyal Politika Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu,
Serbest dolaşım Kadınlarla erkekler arasında eşitlik İşçi sağlığı ve iş güvenliği Avrupa İş Hukuku a. Yeniden Yapılanma: Toplu işten çıkarmalar , İşverenin ödeme aczi, İşyerinin devri b. İşçilerin Bilgilendirilmesi ve Danışma: Avrupa İşyeri Konseyleri, Bilgilenme Danışma, Avrupa Şirket Statüsü c. Atipik Çalışma ve Çalışma süreleri: Belli süreli çalışma, Kısmi süreli çalışma, Çalışma sürelerinin düzenlenmesi Diğer: Sözleşme veya istihdam ilişkisine uygulanacak koşullar Çalışan gençlerin korunması Analığın Korunması Ebeveyn İzni Avrupa İstihdam Stratejisi Sosyal Korumanın Modernleştirilmesi ve Geliştirilmesi Sosyal İçerme

7 Sosyal Koruma ve AB Bütünleşme Süreci
Serbest ticaret alanı Gümrük Birliği Ortak pazar: işgücü ve sermayenin serbest dolaşımını öngörür. İşgücünün serbest dolaşımının olması, sağlık, iş güvenliği, eğitim, sosyal güvenlik gibi alanlarda benzer politikalar uygulanmasını teşvik eder. Ekonomik birlik: sanayi, ulaştırma, enerji, telekomünikasyon, mali ve parasal politikalar ve genel olarak tüm ekonomik ve sosyal politikalarda uyumlaştırmayı öngörür. Siyasi birlik: Dış politika, savunma politikası gibi alanları da kapsar.

8 Sosyal Koruma ve AB Genişleme Süreci
1957: Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg 1973 Danimarka, İrlanda ve İngiltere 1981 Yunanistan 1986 Portekiz ve İspanya 1995 Avusturya, Finlandiya ve İsveç 1989 Doğu Almanya 2004 Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Polonya, Estonya, Lituanya, Letonya, Slovenya, Malta, Kıbrıs 2007 Romanya, Bulgaristan Hırvatistan Makedonya Türkiye

9 1. Sosyal Koruma ve Ana Antlaşmalar
1957, Roma Antlaşmaları 1986 Tek Avrupa Yasası (1986) Sosyal Şart (1989) 1992 Maastricht Antlaşması (Avrupa Birliği Antlaşması)  Maastricht’e kadar sosyal koruma: koordinasyon amacıyla kural konulan bir sosyal politika alanı

10 Sosyal Koruma ve Ana Antlaşmalar
Maastricht sonrasında sosyal koruma: uyumlaştırma yöntemine açık bir alan 1997 Amsterdam Antlaşması 2000 Avrupa Birliği Temel Haklar şartı 2001 Nice Antlaşması 2007 Lizbon Antlaşması (onaylanmadı)

11 Oybirliği ile karar alınan konular
Sosyal koruma İş sözleşmesinin sona erdirilmesi İşçi ve işverenlerin çıkarlarının temsili ve toplu savunulması Üçüncü ülke uyrukluların istihdam koşulları

12 Topluluğun bağlayıcı karar alma yetkisi dışındaki konular
Ücretler Örgütlenme Hakkı Grev hakkı Lokavt

13 2. Avrupa Birliği’nin Sosyal Koruma Politikaları
AB 27’lerin Sosyal koruma harcamaları : GSYH’nın %26,9 düzeyinde (Fransa %31; Romanya %14; Türkiye: %14.66) sosyal emeklilik % 46, sağlık % 29, işsizlere yapılan transferler %6 özürlülük ve aile/çocuk % 8; sosyal dışlanma % 4 Finansmanın %59’u sosyal katkılardan /işveren %38, işçi %21), %38’i ise vergilerden. Nispi yoksulluk (%60) 2006: Hane halklarının %16’sı

14 Türkiye’de yoksulluk 2007 Kırsal kesimde %32,18
Kentsel alanlarda % 10,61 Türkiye geneli %18,56 (4 kişilik hane için gıda ve gıda dışı 619 TL/Ay) Harcama esaslı göreli yoksulluk (%50) %14,43 (Eşdeğer fert başına tüketim harcaması medyan değerinin %50'si esas alınmıştır.)

15 2.1 Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu
Sosyal güvenlik rejimlerinin istihdam edilenlere ve onların Toplulukta serbest dolaşan aile bireylerine uygulanmasına dair 1408/71 sayılı Tüzük ve bu Tüzüğün uygulanmasına dair 574/72 sayılı Tüzük 1 Temmuz 1982 tarihinden itibaren bu düzenlemelerin kapsamına bağımsız çalışanlarla onların bakmakla yükümlü oldukları kişilerin de dahil edilmelerini sağlayan tüzükler Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu üzerine 883/2004 sayılı tüzük (uygulama tüzüğü henüz benimsenmedi)

16 2.2 Ek Emeklilik Sistemleri 2004: 2 500 milyar Euro
1997 DGXV tarafından hazırlanan Tek pazarda ek emeklilik üzerine Yeşil Kitap 1998 Topluluk içinde hareket eden ücretli ve kendi hesabına çalışanların ek emeklilik haklarının korunmasına ilişkin Konsey Direktifi (98/49EC) 1999 Ek emeklilik için tek pazara doğru başlıklı Komisyon Tebliği COM(99) 134final/2 20000 Avrupa Parlamentosu ve Konseyin Mesleki Emeklilik sağlanmasına ilişkin faaliyetler üzerine Direktif önerisi (COM (2000) 507 final). 2000: Emeklilik Forumu 2001 Mesleki emeklilik sistemlerinin vergilendirilmesine ilişkin Komisyon Tebliği (COM (2001)214 final) 2003 Mesleki emeklilik sağlayan kuruluşların faaliyetleri ve denetimi üzerine 2003/41/EC sayılı Direktif

17 2.3 Sosyal Korumanın Modernleştirilmesi ve Geliştirilmesi

18 2.3.1. Sosyal koruma ve sosyal içermeye ilişkin yeni yaklaşımların doğuşu
“Avrupa sosyal modeli” 1980’li yıllar: Avrupa ülkelerinde, sosyal modelin unsurlarının daraltılması 1990’lı yıllar: sosyal koruma ile ekonomik etkinlik ve dış rekabet edebilirlik arasında hassas bir denge

19 2.3.2 İlk Adımlar: İki Tavsiye
24 Haziran 1992 tarihli (92/441/EEC), sosyal koruma sistemlerinde yeterli kaynak ve sosyal yardıma ilişkin ortak ölçütler üzerine Konsey Tavsiyesi 2 Temmuz 1992 tarihli (92/442/EEC) sosyal koruma amaç ve politikalarının benzeşmesine ilişkin Konsey Tavsiyesi 1993 yılından beri düzenli raporlar MISSOC (Mutual Information System on Social Protection Sosyal Koruma Üzerine Karşılıklı Bilgi)

20 2.3.3 Sosyal Korumanın Geleceği
1995: Sosyal Korumanın Geleceği: Avrupa Tartışması İçin Bir Çerçeve başlıklı Komisyon Tebliği: Sosyal koruma –istihdam ilişkisi Kaynak sorunu Hakların ve katkıların bireyselleştirilmesi Kaliteli ve parasız sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği sorunu Sosyal koruma turizmi Ek emeklilik sitemleri

21 2.3.4 Sosyal Korumanın Modernleştirilmesi ve İyileştirilmesi
1997: Avrupa Birliğinde Sosyal Korumanın Modernleştirilmesi ve İyileştirilmesi başlıklı Komisyon Tebliği Değişimin nedenleri Vergi sistemlerinin koordinasyonu İşsizlik ve istihdam, pasif politikalar yerine aktif politikalar Emeklilik yaşının artırılması Sosyal dışlanma Ek emeklilik sistemleri

22 Amsterdam Antlaşması Yeni 13. Madde:ayrımcılığa karşı hükümler
Yeni Bölüm VIII, yeni Maddeler: İstihdamın geliştirilmesi Yeni Bölüm XI, Yeni Maddeler: Sosyal Protokol

23 2.3.5. 1999:Sosyal Korumanın Modernleştirilmesi için Birleşik Bir Strateji
İşi gelir getirici kılmak ve güvenli gelirler sağlamak, Emekli gelirlerini güvenli kılmak ve emeklilik sistemlerini sürdürülebilir yapmak, Sosyal entegrasyonu geliştirmek Yüksek kalitede ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sağlamak

24 2.3.6 Mart 2000 Lizbon Avrupa Konseyi ve sosyal koruma
Lizbon sürecinin sosyal ayakları: Büyümenin sürdürülebilir ve "daha çok ve daha iyi işler" yaratılarak olması ve AB ülkelerinde sosyal koruma sistemlerinin geliştirilerek modernizasyonu, insana yatırım ve sosyal içermenin sağlanması

25 2.3.7 Sosyal Koruma Komitesi 2000
Görevi:Üye devletlerde ve Toplulukta sosyal koruma alanında meydana gelen değişiklikleri izlemek, Bilgi, deneyim ve örnek uygulamaların Üye devletler ve Komisyon arasında paylaşılmasını sağlamak, Konseye sunulmak üzere, sosyal politika alanında, Konseyin belirlediği amaçlar doğrultusunda neler yapıldığını kapsayan yıllık bir rapor hazırlamaktır Yapısı: Her üye devletten ve Komisyondan ikişer temsilci

26 Sosyal Koruma Komitesi 2000
Öncelikli amaçları: Emeklilik sistemlerinin sürdürülebilirliğine ağırlık vererek uzun vadeli bir bakış açısı ile sosyal güvenlik sistemlerinin geleceği konusunu ele almak Üye Devletlerin, sosyal içermenin geliştirilmesine yönelik politikalarını desteklemek üzere hedefler ve göstergeler belirlemek

27 Sosyal Koruma Komitesi 2004
Amaçları İşi gelir getirici kılmak ve güvenli gelirler sağlamak Emekli aylıklarını güvenli kılmak ve sürdürebilir emeklilik sistemleri sağlamak Sosyal içermeyi geliştirmek Kaliteli ve sürdürebilir sağlık hizmetleri sağlamak

28 Ekonomik Politika Komitesi 1974 (revize 2000)
Makro ekonomik ilkelerin geliştirilmesi ve uygulanması süreci İstikrar ve Büyüme Paktı'nın kriterlerinin hayata geçirilmesi Sosyal koruma alanları, örneğin emeklilik ve sağlık sistemlerinin reformu, bütçe disiplininin sağlanması ve kamu harcamalarının azaltılması bağlamında gündeme gelmektedir.

29 İstikrar ve Büyüme Paktı
İstikrar ve Büyüme Paktı'nın amacı: üye bütçe disiplinini gerçekleştirmeleri Üye devletlerin bütçe durumlarının izlenmesi ve ekonomik politikalarının koordinasyonu ve aşırı bütçe açığı durumlarına ilişkin yöntemler üzerinde ayrıntılı teknik düzenlemeli içeren, Bir Konsey kararı (1997) İki Konsey Tüzüğü (1997).

30 İstihdam Komitesi 2000 Sosyal korumanın prim ve vergi yükünün azaltılması Bu mali kaynakların kaybını telafi edecek ve sosyal korumanın zayıflamasını engelleyecek alternatif bir kaynak arayışı.

31 2.3.8 2000 Nice Zirvesi ve Sosyal Gündem
Aralık 2000 Nice Zirvesi: için Sosyal öncelikli amaçlar: İşgücü piyasasına katılım ve herkes için kaynaklara, haklara, mal ve hizmetlere ulaşım, Dışlanma risklerinin önlenmesi, En çok korunmaya muhtaç olanlar için önlemler, Sosyal koruma alanında tüm aktörlerin seferber edilmesi

32 2.3.9. Açık İşbirliği Yöntemi
Sosyal politikanın belirlenmesinde geniş katılımın sağlanması, Farklı düzeylerdeki yönetimlerin koordinasyonu, Bilgi toplanması ve kıyaslamalar yapılmasına önem verilmesi, Çeşitlilik ihtiyacının kabul edilmesi, Komisyon ve Konseyin sistemli ancak müeyyidesiz rehberliğinin sağlanması

33 AİY - birlikte yürütme 2003 Lizbon stratejisinin sosyal boyutunun güçlendirilmesi: Sosyal koruma alanında açık işbirliğinin birlikte yürütülmesi başlıklı Komisyon Tebliği 2005 Birlikte çalışmak, daha iyi çalışmak: Avrupa Birliği’nde sosyal koruma ve sosyal içerme politikalarının açık koordinasyonu için yeni bir çerçeve başlıklı Komisyon Tebliği

34 AB’nin sosyal koruma alanında üç temel amacı
Yeterli, ulaşılabilir, mali yönden sürdürülebilir, uyumlanabilen ve etkin sosyal koruma sistemleri ve sosyal içerme politikaları yoluyla, sosyal bütünleşme, kadın erkek eşitliği ve herkes için eşit fırsatlar Daha fazla büyüme, daha çok ve daha iyi işler ve daha fazla sosyal bütünleşme öneren Lizbon hedefleri ve AB’nin Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi ile etkileşim Politikaların biçimlenmesi, uygulanması ve izlenmesinde iyi yönetişim, şeffaflık ve katılım

35 Yoksulluğun ve sosyal dışlanmanın yok edilmesi
Herkesin topluma katılmak için ihtiyaç duyduğu kaynaklara, haklara ve hizmetlere ulaşımının sağlanması, dışlanmaya yol açan ayrımcılık biçimleri ile mücadele. İşgücüne katılımın geliştirilmesi Sosyal içerme politikalarının koordine edilmesi ve hükümetin tüm düzeylerini ve yoksulluk içindeki kişiler dahil ilgili aktörleri kapsaması; etkili ve etkin olması ve tüm kamu politikalarının içine dahil edilmesi (mainstreaming)

36 Yeterli ve sürdürülebilir emekli aylıkları
İnsanların emekli olduktan sora yaşam standartlarını makul bir ölçüde koruyabilmeleri amacıyla herkes için yeterli emeklilik geliri Kamu maliyesi üzerindeki baskılar ve nüfusun yaşlanması göz önünde tutularak, daha uzun çalışma yaşamları ve aktif yaşlanmanın desteklenmesi, yarar ve katkıların dengelenmesi, fonlu ve özel sistemlerin maliyetinin ucuzlatılması ve güvenilirliklerinin artırılması, Emeklilik sistemlerinin kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarına, modern toplumların gereklerine, demografik yaşlanma ve yapısal değişikliğe iyi bir biçimde uyarlanmış olması

37 Ulaşılabilir, yüksek kalitede ve sürdürülebilir sağlık ve uzun süreli bakım
Herkesin yeterli sağlık hizmetleri ve uzun süreli bakıma ulaşabilmesi ve bu hizmetlere ulaşmanın yoksulluk ve mali bağımlılığa yol açmaması Sağlık ve uzun süreli bakımda kalite; Kaynakların rasyonel kullanımı

38 ESSPROS 2007 tarih ve 458/2007 EC sayılı Tüzük
ESSPROS Avrupa Bütünleştirilmiş Sosyal Koruma İstatistikleri Sistemi (European System of Integrated Social Protection Statistics)

39 Sosyal AİY olumlu yanları
Karşılıklı öğrenme Paydaşların katılımının artması Dışlanma ve yoksulluğun çok boyutluluğunun daha iyi kavranması Sosyal koruma sistemlerinin modernleşmesinin hızlanması Ortak sorunlara ortak yaklaşım Yeni ortak sorunların ön plana çıkarılması

40 Sosyal AİY’nin eksikleri
Ortak amaçlar yolunda ilerlemede yetersizlik ve yavaşlık Siyasi desteğin zayıflığı Sürecin görünmezliği Yatay politka koordinasyonunun eksikliği Sosyal koruma ve içermenin tüm ilgili politka alnlarına dahil edilmesi ihtiyacı Politka analizlerinin daha iyi yapılması ihtiyacı Bölgesel ve yerel aktörlerin daha fazla katılımı ihtiyacı Sivil toplum örgütleri temsilcilerinin daha fazla rol oynaması ihtiyacı Karşılıklı öğrenme sürecini güçlendirme ihtiyacı

41 Sosyal AİY’nin güçlendirilmesi
2008 Sosyal Avrupa için yenilenen bir taahhüt: Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme için Açık İşbirliği Yönteminin Güçlendirilmesi başlıklı Komisyon Tebliği 2007 PROGRESS İstihdam ve Dayanışma için Topluluk Programı

42 2.3.10 Emeklilik sistemlerinin geleceği üzerine tartışma
11 Ekim 2000 tarihli güvenli ve sürdürülebilir emeklilik konusunda yeni yaklaşıma ilişkin “Uzun Vadeli bir Bakış Açısı ile Sosyal Korumanın Gelecekteki Evrimi: Güvenli ve Sürdürülebilir Emeklilikler” başlıklı Komisyon Tebliği 2001 Gothenburg Zirvesine sunulan “Güvenli ve Sürdürülebilir Sosyal Koruma Sistemlerinin Geleceği Hakkında” başlıklı Komite Raporu

43 Emeklilik sistemlerinin geleceği üzerine tartışma
3 Temmuz 2001: bütüncül bir yaklaşımla güvenli ve sürdürülebilir emeklilik sistemlerine yönelik ulusal politikaların desteklenmesi konusunda Komisyon Tebliği 2001 Sosyal Politika Komitesi ve Ekonomik Politika Komitesi tarafından hazırlanan Ortak Rapor

44 2001 Laeken Konseyi Sosyal politika Komitesi ve Ekonomik Politika Komitesi tarafından hazırlanan Ortak Raporun benimsenmesi Emeklilik sistemlerine ilişkin ortak amaçlar ve bu amaçlara ulaşmak için uygulanacak olan açık işbirliği yönteminin benimsenmesi Raporun içeriği: emeklilik sistemlerinin yeterliliği, mali açıdan sürdürülebilirliği ve modernizasyonuna ilişkin on bir temel amaç

45 Emeklilik raporları Yeterli ve sürdürülebilir emeklilik üzerine Ortak Komisyon ve Konsey Raporu (CS 7165/03, 18/03/2003 2005 Ulusal strateji raporları (Yeterlilik, Sürdürülebilirlik, Modernleşme) 2006 Yeterli ve Sürdürülebilir Emekli Aylıkları Sentez Raporu

46 Sağlık sistemleri Haziran 2001 Gothenburg Avrupa Konseyi: sağlık ve yaşlıların bakımı konusunda ve ilkbaharında yapılacak zirve için bu konularda bir Rapor hazırlanması talebi. 2001 Sağlık ve yaşlı bakım hizmetlerinin geleceği: erişilebilirliğin, kalitenin ve mali yaşayabilirliğin garantisi başlıklı Komisyon Tebliği

47 Sağlıkta ilkeler Herkesin ulaşabileceği sağlık hizmetleri
Yüksek kaliteli sağlık hizmetleri Mali yaşayabilirlik

48 Sağlık hizmetleri ve serbest dolaşım
Hizmetlerin serbest dolaşımı Kişilerin serbest dolaşımı Sermayenin serbest dolaşımı

49 Avrupa Sağlık Sigortası Kartı
2004 Bir üye ülkede geçici bir süre bulunmak durumunda olan bir kişinin, o ülkedeki sağlık güvencesinden yararlanabilmesi Bu kart 27 AB ülkesinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’de de geçerlidir.

50 Sağlıkta AİY 2004, kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir sağlık ve uzun süreli bakım hizmetlerinin geliştirilmesi için ulusal stratejilerin desteklenmesinde “açık işbirliği yöntemini öneren Komisyon Tebliği AİY’ni sağlık ve uzun vadeli bakım alanlarına uygulamayı öngören Konsey kararı 2005, Üye ülkelerin ilk ulusal politika bildirimleri

51 Sağlıkta temel sorunlar
Sağlık hizmetlerine erişim Arz sorunları Coğrafi engeller Kadınların eşitsiz erişimi Mali sürdürülebilirlik Maliyet bilinci-paylaşımı Hizmet sunucuları arasında rekabet Sağlık sigortacıları arasında rekabet

52 2.3.12 İşin gelir getirici kılınması için sosyal koruma sistemlerinin modernleştirilmesi
2003 Sosyal Güvenliğin Daha Fazla ve Daha İyi İşler için Modernleştirilmesi-işin gelir getirici kılınmasına katkı yapan kapsamlı bir yaklaşım, [COM(2003) 842 final] Tebliği Sosyal koruma sistemlerinin, beş farklı alanda istihdam üzerine etkileri

53 İşin gelir getirici kılınması
İşsizlik tuzağı (İşsizlik gelirleri işteki gelirden yüksek) Faaliyetsizlik tuzağı (Sosyal yardımlar işteki gelirden yüksek) Düşük ücret tuzağı (brüt kazançlardaki bir artış net kazanca dönüşmüyor)

54 Sonuç

55 3. AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL İÇERME
21 Ocak 1974 tarihli yoksullukla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Kararı 1975: yoksullukla mücadele konusunda ilk pilot proje uygulaması yoksullukla mücadeleye 1984:İkinci eylem programı 1989: üçüncü eylem programı 1989 yılında kabul edilen Topluluk Sosyal Şartında, toplumsal yaşamda dezavantajlı konumda olan kişilerin durumlarına değinilmiştir.

56 Yoksullukla mücadele Sosyal Şartın hükümleri doğrultusunda 24 Haziran 1992 tarihli (92/441/EEC), sosyal koruma sistemlerinde yeterli kaynak ve sosyal yardıma ilişkin ortak ölçütler üzerine Konsey Tavsiyesi

57 Sosyal dışlanma 1997 Amsterdam Antlaşması
136. Madde: sosyal dışlanma ile mücadeleyi Birliğin amaçları arasına dahil etmiş, 137. Madde: Konseyi sosyal dışlanma ile mücadele edecek yaratıcı yaklaşımlar geliştirmek ve bu konudaki deneyimleri değerlendirmekle görevli kılmıştır.

58 Mart 2000 Lizbon Konseyi 2010 yılı itibariyle Avrupa Birliğinde yoksulluk ve sosyal dışlanmaya son vermek için açık işbirliği yönteminin benimsenmesi

59 Aralık 2000 Nice Zirvesi Sosyal dışlanmaya ilişkin olarak dört temel amaç belirlenmiştir: Kaynaklara, mallara ve hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak, Dışlanma risklerini engellemek, En zor durumda olanlara yardım etmek, Tüm tarafları harekete geçirmek.

60 Açık işbirliği Haziran 2001: üye devletler yoksulluk ve sosyal dışlanmaya karşı iki yıllık ( ) ulusal planlarını hazırlamışlardır. Kasım 2001: Sosyal İçermeye ilişkin Ortak Rapor benimsenmiştir. (Kasım 2001’de, yılları için Sosyal Dışlanma ile Mücadele için Topluluk Eylem Programı benimsenmiştir.) Aralık 2001: Ortak Göstergeler benimsenmiştir. Üye devletler Temmuz 2003’te, dönemi için yeni eylem planlarını sunmuşlardır. 2004: Sosyal İçermeye ilişkin ikinci Ortak Rapor benimsenmiştir.


"AVRUPA BİRLİĞİNDE SOSYAL KORUMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları