Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN ULUSAL PROGRAM 2008 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN ULUSAL PROGRAM 2008 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ."— Sunum transkripti:

1 AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN ULUSAL PROGRAM 2008 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

2 ULUSAL PROGRAM NEDİR ? NEDEN ULUSAL PROGRAM HAZIRLIYORUZ ? AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008) KOB’da yer alan önlemlerin nasıl ve ne zaman gerçekleştirileceğini ayrıntılı olarak ortaya koyar... KOB’daki değişikliklere, paralel olarak güncelleştirilmesi beklenmektedir. KOB’a cevabi nitelik taşır... TÜRKİYE: AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN ULUSAL PROGRAM ULUSAL TAAHHÜT BELGESİ: Hem Türkiye’ye hem AB’ye.... İhtiyaçları da içeriyor...

3 TARİHÇE AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008) KATILIM ORTAKLIĞI BELGELERİULUSAL PROGRAMLAR 2001 YILI KOB 2001/235/EC sayılı Konsey Kararı 24 Mart 2001 tarihli AB Resmi Gazetesi 2001 YILI UP 2001/2129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24 Mart 2001 tarihli Resmi Gazete 2003 YILI KOB 2003/398/EC sayılı sayılı Konsey Kararı 12 Haziran 2003 tarihli AB Resmi Gazetesi 2003 YILI UP 2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 24 Temmuz 2003 tarihli Resmi Gazete 2008 YILI KOB 2008/157/EC sayılı Konsey Kararı 26 Şubat 2008 tarihli AB Resmi Gazetesi 2008 YILI UP 2008/14481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 31 Aralık tarihli Resmi Gazete

4 ULUSAL PROGRAMIN YAPISI Yaklaşık 400 sayfalık bir belgedir. Dört ana bölümden oluşmaktadır; I- GİRİŞ II- SİYASİ KRİTERLER III- EKONOMİK KRİTERLER IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

5 2008 UP EKONOMİK KRİTERLER İSTİKRAR ODAKLI MAKROEKONOMİK POLİTİKALARIN GENEL ÇERÇEVESİNİN KORUNMASI Temel perspektif : Kopenhag Ekonomik Kriterleri ve Maastricht Kriterleri Ana Ekonomik Politikalar Mali disiplin Enflasyon hedeflemesi politikası 1.İşleyen Piyasa Ekonomisi Özelleştirme Stratejisi Düzenleyici reformlar (özellikle enerji ve tarım) Yatırım ortamının iyileştirilmesi Kayıt dışı ekonominin tespiti ve kayıt dışılıkla mücadele AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

6 2008 UP EKONOMİK KRİTERLER 2. AB’deki Rekabet Baskısı İle Baş Edebilme Temel Reform Alanları İşgücü piyasası Çalışanların değişime uyum kapasitesinin artırılması, işgücü piyasasında yaşanan değişim ve gelişime paralel yeni bilgi ve becerilerin kazandırılması Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlaşma Sosyal yardım sisteminin etkili ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması Eğitim Mesleki eğitimin işgücü piyasasındaki gelişmelere cevap verecek esnekliğe kavuşturulması AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

7 2008 UP EKONOMİK KRİTERLER 2. AB’deki Rekabet Baskısı İle Baş Edebilme Temel Reform Alanları Sağlık Sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesinin sağlanması Enerji Enerjinin rekabetçi bir serbest piyasa ortamında sürekli, kaliteli ve güvenli bir şekilde asgari maliyetle temini Ulaştırma Türk demiryolu ulaştırma pazarının rekabete açılması ve karayolu taşımacılığında atıl kapasitenin azaltılması AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

8 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 33 Tarama Faslı kapsamında kısa vade (1 ila 2 yıl) ve orta vadede (3 ila 4 yıl) yapılması gerekenler aşağıdaki başlıklar itibarıyla verilmiştir: Mevzuat Uyum Takvimi Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi Finansman İhtiyacı ve Kaynakları Kısa ve orta vade dışında:“tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirme” AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

9 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 33 Tarama Faslı kapsamında kısa ve orta vadede toplam 431 adet düzenleme yapılması öngörülmektedir: 127adet yasal düzenleme 295 adet ikincil düzenleme (Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Strateji Belgesi, vb.) AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

10 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Kısa Vade Kullanılmış motorlu araçlar dışındaki ürünlerde Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımdaki eşyanın ithalatında uygulanan ithal lisansları uygulaması aşamalı olarak kaldırılmaya başlanması; Ulusal teknik düzenlemelere “karşılıklı tanıma hükmü” nün dercedilmesi. Orta Vade Kullanılmış motorlu araçlar dışındaki ürünlerde Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımdaki eşyanın ithalatında uygulanan ithal lisansları uygulaması 2013’e kadar aşamalı olarak kaldırılması; Kullanılmış motorlu araçlarda ithalat izinlerinin kaldırılmasına yönelik Komisyona bir plan sunulması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

11 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 2. İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI Kısa Vade Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu konusunda kurumsal yapıların güçlendirilmesine devam edilmesi; Orta Vade Kamu İstihdam Hizmetlerinin, Avrupa İstihdam Hizmetleri (EURES) ağına katılabilmesi için yeterli kapasite oluşturulması; Sosyal güvenlik sistemlerinin koordinasyonu konusunda kurumsal yapıların güçlendirilmesi tam üyeliğe kadar tamamlanması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

12 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 3. İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Kısa Vade Bu alanda mevzuat uyumu ve uygulama açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi de içeren detaylı bir strateji hazırlanması; Ulusal seviyede düzenlenmiş mesleklerin bir envanterinin çıkarılarak herhangi bir mesleki düzenleme bulunmayan mesleklere ilişkin bir çalışma planı hazırlanacak ve bu mesleklerde yeterliliklerin belirlenmesine yönelik kapsamlı bir strateji geliştirilmesi; Posta hizmetleri sektörü serbestleştirilecek düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi. Orta Vade Mesleki Yeterliliklerin Düzenlenmesi ve Tanınması Hakkında Kanun Tasarısının sonuçlandırılması ve Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun Güçlendirilmesi çalışmalarının sürdürülmesi; Yabancıların çalışma izinlerinin verilmesine ilişkin usullerin AB’deki uygulamalar paralelinde düzenlenmesi ve çeşitli mesleklerde vatandaşlık şartının “mütekabiliyet esası”na göre kaldırılmasının tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilmesi. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

13 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 4. SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI Kısa Vade Çeşitli sektörlerde yabancı gerçek ve tüzel kişilerin sektörde faaliyetlerini kısıtlayan düzenlemelerin iyileştirilmesi; Orta Vade Yabancı sermayeye getirilen kısıtlamanın kaldırılması, yabancıların ülkemizde taşınmaz ediniminin AB prensipleri çerçevesinde düzenlenmesi gibi kurallara uyum sağlanmasının tam üyelik perspektifi çerçevesinde değerlendirilmesi. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

14 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 5. KAMU ALIMLARI Kısa Vade AB müktesebatına uyum ve uygulamaya yönelik kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi için gerekli tüm reformları içeren kapsamlı bir strateji belgesinin hazırlanması; Orta Vade Kamu alımları strateji belgesinin uygulanması amacıyla mevzuat uyumunun gerçekleştirilmesi (uygulamanın üyelikle birlikte başlaması öngörülmektedir); Kamu alımları konusunda başlatılan idari kapasite çalışmalarının sürdürülmesi. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

15 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 6. ŞİRKETLER HUKUKU Kısa Vade T.B.M.M. Gündeminde bulunan Türk Ticaret Kanun tasarısının yasalaşmasının hedeflenmesi; Muhasebe ve denetim konularında uygulamanın etkinliğinin artırılması amacıyla Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kanunu ile Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu için gerekli hazırlıkların yapılması; Türk Ticaret Kanununun uygulaması hakkında hakimlere, ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı personeline eğitim verilmesi. Orta Vade Muhasebe ve denetim alanında, AB standartlarına uyumlu düzenlemelerin yapılması; Şirketlerin mali tablolarının saydamlığının artırılması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

16 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 7. FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Kısa Vade Fikri mülkiyet haklarının uygulanmasındaki etkinliğin arttırılması amacıyla ilgili Kurumların (özellikle Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) ve Gümrük Müsteşarlığı) idari kapasitelerinin geliştirilmesi ve aralarındaki koordinasyonun güçlendirilmesi. Fikri ve sınaî haklara ilişkin Türk mevzuatının AB müktesebatına daha ileri seviyede uyumunun sağlanması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

17 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 8. REKABET POLİTİKASI Kısa Vade Devlet yardımları, uygulamaların izlenmesi ve denetlenmesi sisteminin oluşturulması amacıyla Devlet Yardımları Kanun tasarısının sonuçlandırılması; Demir – Çelik Sektörü Ulusal Yeniden Yapılandırma Programının tamamlanması; Orta Vade Devlet yardımlarını izleme ve denetleme mekanizmasının işlevsel hale getirilmesi amacıyla ikincil mevzuatın yayımlanması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

18 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 9. MALİ HİZMETLER Kısa Vade Kredi kurumları ve yatırım şirketleri için yeni sermaye gereksinimleri ve ilgili diğer direktiflere (mevduat garanti programı, toparlama ve yeniden örgütlenme, finansal holdingler, banka hesapları) uyumun sağlanmasına devam edilmesi; Orta Vade Sermaye yeterliliği ile ilgili AB düzenlemelerine uyum sağlanması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

19 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 10. BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Kısa Vade Görsel işitsel politika alanında, özellikle Sınır Tanımayan Televizyon direktifi ile ilgili mevzuat uyumuna devam edilmesi; Orta Vade Elektronik haberleşme alanında müktesebatın iç hukuka aktarılmasına ve uygulanmasına devam edilmesi; Düzenleyici otoritenin bağımsızlığı ve idari kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi; Görsel işitsel politika alanında mevzuat uyumuna devam edilmesi. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

20 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 11. TARIM VE KIRSAL KALKINMA Kısa Vade Kırsal Kalkınmaya destek için gerekli hazırlıkların yapılması; Tarım arazilerindeki denetime hazırlık için arazi ve çiftçi kayıt sistemlerinin geliştirilmesi; Orta Vade Kırsal kalkınma desteğinin pilot uygulamasına başlanması için hazırlıkların yapılması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

21 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 12. GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI Kısa Vade Gıda, yem ve veterinerlik konularında AB normlarıyla uyumlu bir Veteriner Hizmetleri, Gıda ve Yem Kanunu hazırlıklarının tamamlanması; Büyükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ve hareketlerinin kaydı sisteminin işlerliğinin sağlanması ve koyun ve keçilerin hareketlerinin izlenmesi için bir sistemin uygulanmaya başlanması; Trakya bölgesinin Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı tarafından şap hastalığından ari bölge olarak tanınması için gerekli önlemler alınması; AB müktesebatına dayalı olarak işletmelerin sınıflandırılması amacıyla hijyen yönetmeliğinin çıkarılarak hijyen standartlarının belirlenmesi; Orta Vade AB müktesebatına dayalı olarak tüm tarım- gıda işletmelerinin iyileştirilmesi için bir ulusal Program hazırlanması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

22 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 13. BALIKÇILIK Kısa Vade Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması; Balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesi; AB gerekliliklerine uygun olarak Su Ürünleri Kanununda değişiklik yapılması İçin hazırlıkların tamamlanması; Mevcut filo kayıt sisteminin AB ile uyumlaştırılması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

23 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 14. TAŞIMACILIK POLİTİKASI Kısa Vade Türk demiryolu sektörünün aşamalı serbestleştirilmesi amacıyla Demiryolu Çerçeve Kanununun çıkarılması için hazırlıkların tamamlanması ve demiryolu taşımacılığında altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden ayrılması; Türk filosunun emniyet kaydının iyileştirilmesi ve deniz güvenliği müktesebatının uygulanması da dâhil olmak üzere denizcilik idaresinin güçlendirilmesi; Orta Vade Havacılık alanında AB müktesebatına aşamalı olarak uyum sağlanmasına yönelik stratejinin ortaya konulması; Karayolu taşımacılığı emniyeti ile ilgili AB mevzuatına uyum ve uygulama çalışmalarının sürdürülmesi. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

24 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 15. ENERJİ Kısa Vade Gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyum ve uygulama çalışmalarının sürdürülmesi; Enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması; Ülkemizde nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımına ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi amacıyla AB normlarıyla uyumlu Nükleer Kanunun çıkarılması İçin hazırlıkların tamamlanması; Türkiye’de petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, teşvik edilmesi amacıyla Türk Petrol Kanununun çıkarılması için hazırlıkların tamamlanması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

25 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 16. VERGİLENDİRME Kısa Vade Vergilendirme faslında açılış kriterinin karşılanması amacıyla alkollü içkiler, ithal tütün ve ithal sigaraların vergilendirilmesine ilişkin Eylem Planı hazırlanması; Orta Vade Vergi idaresinin güçlendirilmesine ve modernizasyonuna devam edilmesi; bu çerçevede Kurumlar Vergisi Kanununda, Gelir Vergisi Kanununda ve Vergi Usul Kanununda gerekli düzenlemelerin yapılması için hazırlıkların tamamlanması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

26 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 18. İSTATİSTİK Kısa Vade ESA 95’e tam uyumun sağlanması doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumunun alt yapısının orta vadeyi de kapsayacak şekilde güçlendirilmesi; İstatistik faslında kapanış kriterinin karşılanması amacıyla, AB normları doğrultusunda Tarım istatistikleri Strateji Belgesinin hazırlanması; Orta Vade Verilerin zamanında toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla TÜİK’in koordinatör rolünün güçlendirilmesi ve idari kapasitenin iyileştirilmesi. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

27 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 19. SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Kısa Vade 2821 sayılı Sendikalar Kanununun ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun sendikal özgürlükleri artıracak biçimde yeniden düzenlenmesinin hedeflenmesi; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun kamu görevlilerine tanınan sendikal özgürlükleri artıracak biçimde yeniden düzenlenmesi; İş sağlığı ve güvenliği alanındaki AB mevzuatına uyum sağlanması amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun tasarısının hazırlıklarının tamamlanması; Orta Vade İşgücü piyasasını ve sosyal gelişmeleri izleme ve değerlendirme çalışmalarının artırılması amacıyla Türkiye İş Kurumunun kapasitesinin güçlendirilmesi. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

28 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 20. İŞLETMELER VE SANAYİ POLİTİKASI Kısa Vade İşletmeler ve Sanayi Politikası faslı kapanış kriterinin karşılanması amacıyla, kapsamlı ve güncel bir Sanayi Stratejisinin kabul edilmesi; Sanayi politikası ve stratejisinin uygulanması, geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığının idari kapasitesinin orta vadeyi de kapsayacak şekilde güçlendirilmesi. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

29 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 21. TRANS AVRUPA AĞLARI Kısa Vade Ulaştırma politikası oluşturulması sürecinde kurumlararası koordinasyon ile planlama sürecinin etkin yönetimini sağlamak üzere, Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde “Ulaştırma Koordinasyon Birimi” kurulması; Türkiye’de sınır ötesi elektrik ticaretinin AB uygulamaları ile uyumu için koşulların güçlendirilmesi. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

30 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 22. BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU Kısa Vade Topluluğun bölgesel politika uygulanmasına yönelik bir hazırlık olarak, AB katılım öncesi programlarının uygulanması için, özellikle ilgili bakanlıklar düzeyinde, programlama,proje hazırlama, izleme, değerlendirme ve mali yönetim ve kontrol alanlarında idari kapasitenin güçlendirilmesi; Bu kapsamda, katılım sürecinin getirdiği iş yüküne bağlı olarak, çalışmaların verimli ve etkili bir şekilde sürdürülebilmesini ve kurumlararası koordinasyonun etkinleştirilmesini teminen, Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin kurumsal kapasite ihtiyacının karşılanması amacına yönelik olarak, 4587 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun çıkarılabilmesi için hazırlıkların tamamlanması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

31 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 26. EĞİTİM VE KÜLTÜR Kısa Vade Ulusal Ajansın kapasitesinin güçlendirilmesi. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

32 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 27. ÇEVRE Kısa Vade Faslın açılış kriterinin karşılanması amacıyla, müktesebata kademeli olarak uyum sağlanması için, kilometre taşlarının ve takvimin belirlendiği ve ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gerekli kurumsal kapasitenin ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik planları da içeren Strateji Belgesinin kabul edilmesi; Orta Vade Stratejik Çevresel Değerlendirme yönetmeliğinin çıkarılması; Doğa ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun tasarısı hazırlıklarının tamamlanması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

33 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 28. TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Kısa Vade AB’nin tüketicinin korunmasına yönelik mevzuatına tam uyum sağlanması ve tüketiciyi koruyucu ek tedbirler alınması amacıyla Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasının hedeflenmesi; Ürün güvenliği konusunda kaydedilen gelişmelere uyuma yönelik olarak Ürün Güvenliği Kanununun çıkarılması için gerekli hazırlıkların tamamlanması; Orta Vade Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi; Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak “erken uyarı ve yanıt sistemi”nin kurulması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

34 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 29. GÜMRÜK BİRLİĞİ Kısa Vade Gümrük mevzuatının, AB müktesebatına uyumlu hale getirilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanması; Gümrük Müsteşarlığının idari kapasitesinin güçlendirilmesi; Orta Vade Serbest bölgeler alanındaki uyum düzeyinin artırılmasının tam üyelik perspektifi çerçevesinde sağlanması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

35 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 30. DIŞ İLİŞKİLER Kısa Vade Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin kuruluş, amaç ve faaliyet esaslarının kanunla düzenlenmesinin hedeflenerek AB’nin ihracat kredi sigortalarına ilişkin düzenlemelerine uyum sağlanması; Orta Vade Dünya Ticaret Örgütü platformunda AB pozisyonuna aşamalı olarak Yakınlaşılması. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)

36 2008 UP ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 32. MALİ KONTROL Kısa Vade Kamu iç mali kontrolü alanında mevcut durum analizi ile gelecekte yapılması planlanan çalışmaların belirlenmesi amacıyla Kamu İç Mali Kontrolü Politika Belgesinin hazırlanması; Sayıştay’ın işleyişinin Uluslararası Yüksek Denetleme Kurumları Örgütü (INTOSAI) standartları ve ilkeleri ile uyumlu olmasının sağlanması amacıyla Sayıştay Kanununun çıkarılmasının hedeflenmesi. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI (2008)


"AB MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN ULUSAL PROGRAM 2008 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları