Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ ANALİZİ RAQİF QASIMOV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ ANALİZİ RAQİF QASIMOV."— Sunum transkripti:

1 İŞ ANALİZİ RAQİF QASIMOV

2 BU DERSTEN ÖĞRENECEKSİNİZ….
• İş Analizinin Tanımı • İş Analizi Sürecinde Toplanan Bilgiler ve Kullanım Alanları • İş Analistlerinin Seçimi ve İş Analizi Süreci • Bilgi Toplama Aşamasında Kullanılan Yöntemler • İş analizi Aşamasında Kullanılan Teknikler • İş Analiz”i Bilgilerinin Düzenlenmesi Bir işletmede, çok sayıda farklı işler icra edilir. Gerek İK yönetici ve uzmanları, gerekse birim yöneticileri, işletmede yapılmakta olan işler hakkında bilgi sahibi değildir, işletmede yapılmakta olan işler ve bu işlere ait gerekler hakkında nereden bilgi sağlayacaklardır? işte bu ihtiyaç, iş analizleriyle karşılanmaktadır. İşletme örgütü içerisinde yapılmakta olan çok sayıda farklı işlere en uygun kişilerin seçilmesi, örgütte gerçekleştirilecek doğru ve güvenilir iş analizleriyle yapılabilir. İş analizinin temel amacı, herhangi bir işin daha az maliyetle, daha kısa zamanda ve daha kolay yapılabilmesini sağlamaktır. Değişen çevre koşulları, iş analizini işletmeler için daha da önemli hale getirmektedir. Çünkü çevre koşullarında meydana gelen değişmeler, yeni işlerin ortaya çıkmasına veya mevcut işlerin yeniden tasarımının yapılması veya tamamen ortadan kaldırılması sonucunu doğurmaktadır.

3 İŞ ANALİZİNİN TANIMI İş analizi, belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecidir. İş analizi, işletmede yapılacak, her bir işin niteliği, işin genel durumu ve özellikleri, işin yapılacağı çevre ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplanması, toplanan verilerin sistematik şekilde incelenmesi, değerlendirilmesi ve bunlara ilişkin bilgilerin yazılı hale getirildiği bir süreç olarak tanımlanabilir.

4 İş Analizi Sürecinde Toplanan Bilgiler
İşin kimliği ve yeri İş görevleri Öğrenim gerekleri Deneyim Özel bilgi gerekleri Kişilik gerekleri Sorumluluklar Fiziksel gerek ve beceriler Çalışma koşulları Tehlikeler

5 İŞ ANALİZİNİN KULLANIM ALANLARI
İş analizleriyle elde edilen bilgiler sadece İKY'de değil, aynı zamanda üretim, pazarlama ve finans gibi temel işletme fonksiyonlarına ilişkin planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol işlemlerinin temel dayanağını oluşturur. ÖRGÜT YAPISININ OLUŞTURULMASI, İŞ VE ARAÇ GEREÇ DİZAYNI

6 İKY' deki Başlıca Kullanım Alanları;
PERSONEL SEÇİMİ, PERSONEL EĞİTİMİ, PERFORMANS DEĞERLENDİRME, İŞ GÜCÜ PLANLANMASI, ÜCRET YÖNETİMİ, BELİRSİZLİKTEN KAYNAKLANAN SORUNLARIN AZALTILMASI.

7 İş Analistlerinin Seçimi ve İş Analizi Süreci
İş analizi çalışmaları, örgüt içerisinde oluşturulacak bir uzmanlar grubu veya birim tarafından yapılabileceği gibi, örgüt dışından bir danışman kişi veya kuruluş aracığıyla da yapılabilir. İşletmedeki iş analizi çalışmaları sürekli olmayıp, çok az bir sıklıkta yapılıyorsa, iş analizinin dışarıdaki bir danışman kişi veya kuruluşa yaptırılması daha uygun olacaktır. Öte yandan, şayet işletmedeki iş analizlerinin sürekli ve çok yoğun bir şekilde yapılması gerekiyorsa, bu durumda örgüt yapısı içerisinde oluşturulacak bir birim tarafından yapılması daha doğru olacaktır.

8 İş Analistlerinin Seçimi ve İş Analizi Süreci
İş analizi çalışmalarının dışarıdaki bir danışmanlık firması veya örgüt yapısında yer alacak bir birim tarafından yapılmasının olumlu ve olumsuz yönleri vardır. En uygun yaklaşım, dışarıdan bir danışman kuruluşla işbirliğine gidilerek bu çalışmanın örgüt içerisindeki birimle işbirliği ve koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilen yaklaşımdır

9 İş Analizi Sürecinin Aşamaları
Analiz Edilecek İşlerin Belirlenmesi İş Analizi Amacının Saptanması Analistlerin seçilmesi Bilgi Toplama Yönteminin Belirlenmesi İhtiyaç Duyulan Bilginin Toplanması Toplanan Bilginin Analiz Edilmesi İş tanımlarının hazırlanması İş gereklerinin hazırlanması

10 Analiz Edilecek İşlerin Belirlenmesi
İşletmenin örgüt yapısı ve bu yapı içerisinde izlenmekte olan süreçlere ilişkin şemalar ayrıntılı şekilde gözden geçirilerek örgüt yapısı içersindeki çeşitli birimlerde yapılmakta olan işler tespit etmek gerekmektedir. İş analizi çalışmasına başlamadan önce,

11 İş Analizi Amacının Saptanması
İş analizinin amacı, kullanılacağı alana göre değişir. İş analizi işin çok ayrıntılı olarak incelenmesine fırsat veren bir teknikle yapıldıysa, personel seçiminin yanı sıra, performans değerleme, personel eğitimi gibi başka birçok amaç için de kullanılabilir.

12 Analistlerin seçilmesi
İşletme içinden uzmanlar, Dışarıdan danışmanlar vs.

13 BİLGİ TOPLAMA AŞAMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER
Anket, Mülakat, Gözlem. Kullanılacak bilgi toplama yöntem veya yöntemleri, işletmenin örgüt yapısına ve yönetim tarzına uygun olmalıdır. İş analizi bilgilerinin toplanmasında

14 İŞ ANALİZİ BİLGİLERİNİN TOPLANMASI
• Personel ne yapıyor? (Personelin görevi) • Personel işini nasıl yapıyor? ( Yöntem ve teknikler) • Ne çeşit yardımcı araçlar gerekiyor? (Makineler, aletler, donanım) • Hangi çıktılar elde ediliyor? (Üretilen mal veya hizmet) • Ne çeşit beceri, bilgi ve deneyim gerekiyor? (İş gerekleri) • İşler hangi koşullarda yapılıyor? (Çevresel faktörler iş analizlerinde şu sorulara uygun cevaplar aranır.

15 İş Analizi Sürecinde Toplanması Gereken Bilgi Türleri (ÖRNEK)
1. iş faaliyetleri a. İş faaliyetleri ve işlemler b. Faaliyet raporları c. Kullanılan yöntemler d. Kişisel sorumluluklar 2. İşgören bağlantılı faaliyetleri a. İşgören davranışları b. Yöntemlerin analizi için gerekli öğeler c. İş için harcanan efor

16 İş Analizi Sürecinde Toplanması Gereken Bilgi Türleri (ÖRNEK)
3. Makineler, aletler ve araçlar 4. İşle bağlantılı soyut ve somut öğeler a. Bilgi kullanımı b. İşlenen materyal c. Üretilen ürünler veya verilen servisler 5. İş performansları a. İş değerlemeleri b. Hata analizi c. İş ölçümü, örnek olarak bir işi yapabilmek için harcanan zaman

17 İş Analizi Sürecinde Toplanması Gereken Bilgi Türleri (ÖRNEK)
6. İş içeriği a. İş programlan b. Finansal ve finansal olmayan teşvikler c. Fiziksel iş koşulları d. Örgütsel ve sosyal içerikler 7. İş için gerekli İşgören nitelikleri a. Kişisel özellikler b. Aranan eğitim düzeyi c. Aranan iş tecrübesi

18 Toplanan Bilgilerin Analiz Edilmesi
İş Tanımları, İş Gereklerinin Oluşturulması.

19 İŞ ANALİZİ BİLGİLERİNİN UYGULANMASI
İş analiziyle elde edilen bilgiler: İş tanımları, İş gerekleri Ayrıca İK ve diğer temel işletme fonksiyonlarıyla ilgili kararlarının alınmasında kullanılır.

20 İş Tanımı İş analizinin temel amacı, her bir işe ilişkin görev ve sorumlulukların analiziyle iş tanımları, iş gerekleri tanımlarının hazırlanmasını içermektedir.

21 İş Tanımı İş analizleriyle toplanan verilerden yaralanılarak, her bir işin kapsamına giren eylemlerin, işlemlerin, sorumlulukların, görevlerin ve çalışma koşullarının yazılı olarak açıklanmasına iş tanımı denmektedir. İş tanımının genel amacı, işin temel nitelikleriyle ortaya konması, başka bir ifadeyle işin "kimliğinin" çıkarılmasıdır.

22 İş Tanımı Bütün işletmeler için gerekli olabilecek bir iş tanımı modeli oluşturmak kolay değildir. Bununla beraber, genelde, iş tanımı; iş kimliği, işin genel tanımı ve yerine getirilecek görevler gibi bölümler içermektedir

23 Teknik Ressam İşine Ait İş Gerekleri
TARİH: Kadro Unvanı : Teknik Ressam Kod numarası : Bölümü : Üretim İşin adı : Mamul Planlama İŞ GEREKLERİ EĞİTİM: Teknik alanda özellikle endüstri mühendisliği dalında eğitim görmüş olmak. İyi derecede İngilizce bilmek. Ayrıca sosyal { bilimlerde lisans üstü eğitim görmek tercih edilir. İŞ TECRÜBESİ: Elektrikli ve elektriksiz çocuk oyuncakları geliştirecek, bunların parça, ana blok ve bütününün teknik resimlerinin çizebilecek yetişkinlikte olması ve bu çalışmalara ilgili yabancı yayınlardaki bilgileri derleyebilmesi. TECRÜBE SÜRESİ: En az beş yıl bir işletmenin çocuk oyuncakları bölümünde çalışmış olmak. YETENEKLER: a.)Gördüğü yabancı modellerden yararlanarak yeni modeller tasarlayabilmek, amirlerini ve arkadaşlarını ikna edebilmek, işbirliği ve insancıl ilişkiler kurabilmek, b)Araştırıcı, geliştirici ve yaratıcı bir niteliğe sahip olmak. CİNSİYET: Bay ve bayan olabilir ASKERLİK: Erkek çalışanların askerlik görevlerini yapmış olması. MEDENİ DURUM: Evli personel tercih edilir. YAŞ GRUBU: 25-35 ÖZEL İNCELEME: Çalışkanlık Yaratıcılık

24 İş analizi Aşamasında Kullanılan Teknikler
Gözlem, Mülakat ve Anket yöntemlerinden biri kullanılarak toplanan bilgiler iş analizi tekniklerinden biri uygulanarak analiz edilir. İş Envanterleri Durum Analizi Fonksiyonel İş Analizi Kritik Olay Tekniği

25 TEŞEKKÜRLER……


"İŞ ANALİZİ RAQİF QASIMOV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları