Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr 06- FİKRİ HAKLAR Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr 06- FİKRİ HAKLAR Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr."— Sunum transkripti:

1 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
06- FİKRİ HAKLAR Av.Özgür Eralp -

2 Telif Hakları Açısından İnternet’in Özellikleri
Kolay çoğaltma ve dağıtım Eser türlerinin eşitliği. Yeni eser türleri: bilgisayar oyunları, sanal gerçeklik uygulamaları. Etkileşimlilik ve değişkenlik Doğrusal olmama Sınırlar üstü (transborder) kapsam Av.Özgür Eralp -

3 İnternet uygulamaları
e-mektup ( ) haber grupları (newsgroups) E-mektup grupları (mailgroups) söyleşi odaları (chat) çerçeveli servisler (framing services) etkileşimli ağ oyunları (interactive network games), Av.Özgür Eralp -

4 Fikri haklarda Hirş nazariyesi
“Eserini umuma bahşeden ve milletin fikri servetini çoğaltan kimseye, bu hizmetine karşı bir mükafat olmak üzere, mevzu, müddet ve yer itibariyle mahdut bir hak tanınmaktadır…Eser sahibine, eser üzerinde mutlak mahiyette ferdi bir hak tanımak, haklı görünememektedir. Eser sahibine, eser üzerindeki hak ve salahiyetler yalnız ona değil, içinde yaşadığı ve faaliyette bulunduğu ve eserin vücuda getirilmesi için ilham almış olduğu cemiyete de teveccüh eder. O halde, eser sahibine, eseri üzerinde tanınan hak ve salahiyetler, mali veya manevi mahiyeti hiz ferdi haklar olarak değil, belki sadece ‘cemiyete bağlı haklar’ diye vasıflandırılabilir. Av.Özgür Eralp -

5 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
ABD Anayasası madde I, 8 Fikri mülkiyet hakları, eser sahibinin çıkarları doğrultusunda değil, öncelikle kamu yararının gerçekleştirilmesi amacıyla bahşedilirler. Bu haklar, bir takım yurttaşların yararlanması için tanınmazlar. Bu haklar sayesinde eser meydana getirenlere ve mucitlere bir nevi ikramiye verilerek, halkın meydana getirilen eserlerden ve yapılan icatlardan yararlanması sağlanır. Av.Özgür Eralp -

6 Uluslar arası düzenlemeler
Bern Antlaşması Universal Telif Hakları Antlaşması Roma Antlaşması Cenevre Antlaşması GATT-TRIPs (Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Trips Antlaşmaları) WIPO düşünce Hakları Anlaşması Phonograms Antlaşması Av.Özgür Eralp -

7 BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ (CONVENTION ON CYBERCRIME)
4.BaşlıkTelif hakları ve bununla bağlantılı hakların ihlaline ilişkin suçlar. Madde 10.1 Herbir taraf devlet telif hakları ihlallerini 24 Temmuz 1971 Paris Şartıyla yükümlülük altına girilen Yazın ve Sanat Ürürlerinin Korunmasına ilişkin Bern Anlaşması'na Fikri Ürün haklarının ticari yönü üzerine anlaşma ve WIPO Telif hakları anlaşmasına uygun olarak anlaşmalarda belirtilen etik hak istisnaları saklı kalmak üzere bilgisayar sistemleri aracılığıyla ticari boyutta ve isteyerek gerçekleştiğinde ulusal kanununda suç olarak tanımlamak için gerekli hukuki düzenlemeyi yapmalı ve gerekli diğer önlemleri yerine getirmelidir. Av.Özgür Eralp -

8 BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ (CONVENTION ON CYBERCRIME)
10.2 Her bir taraf devlet belirtilen konularla ilişkili hakların ihlallerini kendi kanununda tanımlandığı üzere Roma'da yapılan Uluslar arası Fonogram üreticileri ve kullanıcılarını ve yayıncı kurumları koruma anlaşması (Roma Anlaşması) fikri ürün haklarının ticari yönleri hakkındaki anlaşma, WIPO uygulayıcılar ve Fonogramlar Antlaşması ile yükümlülük altına girilen anlaşmalara uygun olarak, bu anlaşmalarla belirtilen etik hakların istisnaları saklı kalmak üzere, böylesi fiiller isteyerek, ticari bir boyutta ve bilgisayar sistemleri vasıtasıyla işlendiğinde bu fiillerin suç tanımlamasını kendi kanunlarında düzenlemeli diğer önlemleri almalıdırlar. Av.Özgür Eralp -

9 BİLGİSAYAR SUÇLARI SÖZLEŞMESİ (CONVENTION ON CYBERCRIME)
10.3 Taraf devlet, başkaca etkin çıkar yolun olmadığı ve bu maddenin 1. Ve 2. Paragrafında geçen Uluslar arası gerekceleri de ortaya konan taraf devletin Uluslar arası sorumlulukları arasında yer almayan bir koruma sınırlı bazı durumlarda bu maddenin 1. Ve 2. Paragraflarında belirtilen suç sorumluluğunu uygulama hakkını saklı tutar. Av.Özgür Eralp -

10 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
ABD’deki suç kriteri “Digital Millennium Copyright Act”(1998) “No Electronic Theft Act” (1997) “bir fikri hakkın izinsiz olarak kullanılması suçun gerçekleşmesi için yeterli değildir. Bu eylemin ticari çıkarla ya da kişisel ticari kazanç amacıyla yapılmış olması veya ihlal edilen hakkın belirli bir miktara ulaşan ekonomik bir değerinin olması ve belirli bir süre devam etmesi gerekmektedir. “ Av.Özgür Eralp -

11 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Kanun No. 5101 Kabul Tarihi : Belediye Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Av.Özgür Eralp -

12 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
1. Manevi haklara tecavüz:              Madde 71 – (Değişik: 1/11/ /11 md.) B) Ceza davaları:              I – Suçlar:                           Bu Kanunun hükümlerine aykırı olarak kasten:              1. Alenileşmiş olsun veya olmasın, eser sahibi veya halefinin yazılı izni olmadan bir eseri umuma arz eden veya yayımlayan,              2. Sahip veya halefinin yazılı izni olmadan, bir esere veya çoğaltılmış nüshalarına ad koyan,              3. Başkasının eserini kendi eseri veya kendisinin eserini başkasının eseri olarak gösteren veya 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmüne aykırı hareket eden,              4. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ve 40 ıncı maddelerdeki hallerde kaynak göstermeyen veya yanlış yahut kifayetsiz veya aldatıcı kaynak gösteren,              5. (Ek: 21/2/ /26 md.) Eser sahibinin yazılı izni olmaksızın bir eseri değiştiren,              (Değişik: 3/3/ /17 md.) Kişiler hakkında, iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.             Av.Özgür Eralp -

13 2. Mali haklara tecavüz: Madde 72- (Değişik: 3/3/2004-5101/18 md.)
                Bu Kanuna aykırı olarak kasten;              1. Aralarında mevcut bir sözleşme olmasına rağmen bu sözleşme hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmelerinin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis veya onmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,              2. Hak sahibinin izni olmaksızın bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan yerlerde satan kişiler hakkında üç aydan iki yıla kadar hapis veya beşmilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,              3. Hak sahibinin izni olmaksızın;              a) Bir eseri herhangi bir şekilde işleyen,              b) Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltan,              c) Bir eseri herhangi bir şekilde yayan,              d) Bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan,              e) Bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen veya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden,              Kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.              Av.Özgür Eralp -

14 3. Diğer suçlar: Madde 73 - (Değişik: 3/3/2003-5101/19 md.)
              Bu Kanunun 71, 72, 80 ve 81 inci maddelerinde belirtilen suçlar dışında kalan diğer suçlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:              1. Kasten;              a) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak çoğaltıldığını bildiği veya bilmesi icap ettiği bir eserin nüshalarını ticarî amaçla elinde bulunduran,              b) Mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf selahiyeti bulunmadığını bildiği veya bilmesi icap ettiği malî hakkı veya ruhsatı başkasına devreden veya veren yahut rehneden veyahut herhangi bir tasarrufun konusu yapan,              c) Yegâne amacı bir bilgisayar programını korumak için uygulanan bir teknik aygıtın geçersiz kılınmasına veya izinsiz ortadan kaldırılmasına yarayan herhangi bir teknik aracı, ticarî amaç için elinde bulunduran veya dağıtan,              Kişiler hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis veya ellimilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,              2. Kasten; bu Kanunun hükümlerine uygun olarak çoğaltılmış ve yayılmış eser nüshalarının, yapımların ve fonogramların, çoğaltma ve yayma hakkı sahiplerinin ayırt edici unvan, marka ve künye bilgileriyle birlikte tıpkı basım ve yapım yoluyla, işaret, yazı, ses, hareketli veya hareketsiz görüntü ya da veri tekrarına yarayan alet veya yöntemlerle çoğaltan veya bu şekilde çoğaltılmış nüshaları yayan, kişiler hakkında üç yıldan altı yıla kadar hapis veya yirmimilyar liradan ikiyüzmilyar liraya kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden,              Hükmolunur.              Av.Özgür Eralp -

15 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
II – Fail:              Madde 74 – 71, 72, 73 ve 80 inci maddelerde sayılan suçlar, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından işlenmiş ise, suçun işlenmesine mani olmıyan işletme sahibi veya müdürü yahut her hangi bir nam ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen idare eden kimse de fail gibi cezalandırılır. Cezayi mucip fiil işletme sahibi veya müdürü yahut işletmeyi fiilen idare eden kimse tarafından emredilmiş ise bunlar fail gibi; temsilci veya müstahdem ise, yardımcı gibi cezalandırılır.(1)              Temsil edilmesinin kanuna aykırılığını bildiği bir eserin umuma gösterilmesi için karşılıklı veya karşılıksız olarak bir mahalli tahsis eden veya böyle bir eserin temsilinde vazife veya rol alan kimse, yardımcı olarak cezalandırılır.              Bir tüzelkişinin işleri çevrilirken 71, 72, 73 ve 80 inci maddelerde sayılan suçlardan biri işlenirse; masraf ve para cezasından tüzelkişi diğer suçlularla birlikte müteselsilen mesuldür.(1)              Ceza Kanununun 64, 65, 66 ve 67 nci maddelerinin hükümleri mahfuzdur. Av.Özgür Eralp -

16 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
FSEK ek madde 4 MADDE sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlâli halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâle konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister. İhlâlin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlâle devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlâlin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Birinci fıkrada bahsi geçen fiilleri kasten ve yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında bu Kanunun 72 nci maddesinin (2) numaralı bendi hükümleri uygulanır. Av.Özgür Eralp -

17 İkramiye Ek Madde 12 – (28/12/2006-5571/3 md.)
             Bu Kanunun 81 inci maddesine aykırı olarak çoğaltılan nüsha ve yayınların yakalanması halinde, bu Kanun hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde suça konu olan materyalleri yakalama işlemine fiilen katılan, önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olan denetim komisyonu başkan ve üyelerinden kamu görevlisi olanlara ikramiye ödenir.              Bir denetim faaliyeti çerçevesinde yapılan el koymalar neticesinde denetim komisyonu başkan ve üyelerine verilebilecek ikramiyenin toplam tutarı, ellibin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez. İkramiye tutarı ilgililere eşit olarak paylaştırılır. Bir kişiye ödenecek ikramiyenin yıllık toplam tutarı kırkbin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.              Ödenecek ikramiyenin yüzde ellisi, nüsha ve yayınlar sahipsiz yakalanmışsa mahkemesince verilecek olan müsadere kararını, sahipli yakalanmış ise kamu davası açılmasını, kalan yüzde ellisi ise müsadereye veya mahkûmiyete ilişkin hükmün kesinleşmesini takip eden bir ay içinde Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.              Bu Kanunun 81 inci maddesinin yedinci fıkrası ile satış yapılması yasaklanmış olan yerlerde satılan yasal nüshalara el konulması halinde ikramiye ödenmez.              Bu maddeye göre ödenecek ikramiyelerden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz.                 Denetim komisyonlarının oluşumu ve çalışma esasları ile ödenecek ikramiyenin hesabında el konulan materyalin niteliği ve miktarı dikkate alınarak belirlenecek göstergeler ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usûl ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. Av.Özgür Eralp -

18 Ankara 5.Ticaret Mahkemesi
davalı Murat Güzel imzalı (Dünden bugüne Türkiye’de internet) yazıda görsel malzeme olarak müvekkilinin kitabının 85. sayfasında ve ayrıca veb sitesinde yer alanve müvekkilinin kendi özgün eseri olan turistik Türkiye haritasının internette bulunan veb sayfasından elektronik kopyalama yöntemi ile zinsiz olarak alınıp kullanıldığını, müvekkilinin davalının adresine elektronik posta yolu ile kınama yazısı gönderdiğini, davalılardan Murat Güzel’in aynı yolla gönderdiği yazıda haritayı müvekkilinden kopyalayan bir başka kişiden kopya ettiğini, ancak kopya ettiği adresi veremeyeceğini belirterek izinsiz kullanma olgusunu kabul ettiğini ve izin isteğinde bulunduğunu, müvekkilinin eserini hazırlama sırasında çok uzun süren titiz bir çalışma içine girdiğini ve büyük bir maddi yük altına girdiğini, durum böyle iken eserden belirtilen şekilde yapılan bir alıntının faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesinitalep ve dava etmiş, karar celsesinde de istediği tazminat BK nun maddesine dayalı bir tazminat değil FSEK dayalı bir manevi zarar olduğu belirtmiştir. SAVUNMA: Davalılar vekili davacı tarafın kendi fikri çalışma ürünü iddia ettiği eserin ülkemizin coğrafi bölgelerini gösteren Türkiye haritasından başkası olmadığını ve özgün niteliği bulunmadığını, haritanın veb sitesinden kopyalandığı iddiasının da yerinde bulunmadığını, internetin binlerce sayfadan oluşan sonsuz nitelikte bilginin herkesin kullanımına açık olduğu bilgisayar ortamındaki kayıtlardan oluştuğunu, bu bilgilerin veb sitesi olarak adlandırılan bölümler halinde kullanıcılara sunulduğunu, herkese açık olan bu sitelerden elektronik ortamda her türlü kopyalamanın imkan dahilinde bulunduğunu, dergide kullanılan resim ile davacının sitesinde yer alan resmin teknik nitelilerinin birbirinden farklı olduğunu, davacı sitesindeki haritanın 72 dpi çözünürlüğe sahip olduğunu, dergide kullanılan görsel malzemenin ise 250 dpi çözünürlüğe sahip olmak zorunda olduğunu, şayet resim davacı veb sitesinden alınmış olsaydı görsel açıdan aynı kaliteyi sağlayabilmek için 1/3 oranında küçültülmesi gerekeceğini, boyutta küçültme olmamasının iddiayı çürüttüğünü, davacı yan tarafından anonim nitelikteki bir ortamda herkesin kullanımına açık şekilde bir resmin dergide yayınlanmış olması nedeni ile istenen tazminatın fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir. Av.Özgür Eralp -

19 Yargıtay 11.Hukuk Dairesi
Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran , olayda MK.nun 618.maddesinin uygulama olanağı bulunamayıp, FSEK hükümlerinin uygulanması gerektiği, davalının, Devleti temsil eden, davacı kuruluşca yayımlanan ve herkesin her türlü şekilde faydalandığı "Resmi Gazete" içeriğini fotokopi, tarayıcı, optik okuyucu gibi, kolaylık sağlayan araçlardan veya aynı vasıtadan değil de emek, para ve zaman harcayarak, bilgisayar klavyesi ile yeniden yazmak suretiyle, kağıt türünden olmayan disket, hard disk gibi unsurlar üzerine yeniden kendi müstakil tespitlerini çoğaltıp, elektronik ortamda ve "Elektronik Resmi Gazete" olarak internet ortamına aktarıp yayımlaması eyleminin haksız rekabet de oluşturmayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Av.Özgür Eralp -

20 T.C. Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü
Bilgisayar Programları/Veritabanları Kayıt - Tescil İşlemleri 1) Dilekçe (Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'ne Hitaben) 2) 1 adet başvuru formu bilgisayarda doldurularak imzalanacak. 3)  Kayıt- Tescil belgesi başvuru sahibi sayısından 3 adet fazla olacak şekilde bilgisayarda doldurulacak ve imzalanmayacak.(Örnek: Eğer eser 2 kişiye ait ise doldurulacak belge sayısı 2+3=5 adettir). 4) Taahhütname bilgisayarda doldurularak imzalanacak. 5) Kayıt - Tescil ücreti ve Eserin Kayıt - Tesciline ilişkin bilgiler için tıklayınız. 6) Bilgisayar Programları/Veritabanları Kayıt - Tescil başvurusu kabul işlemi için tıklayınız. Gerekli Form ve Belgeler Bilgisayar Programları/Veritabanları Kayıt - Tescil Başvuru Formu Bilgisayar Programları/Veritabanları Kayıt - Tescil Belgesi Taahhütname Av.Özgür Eralp -

21 DOSYA PAYLAŞIM PROGRAMLARI LimeWire Basic
Av.Özgür Eralp -

22 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
LimeWire Basic  LimeWire Basic, Gnutella ağı üzerinden kullanıcılarına hizmet veren bir dosya paylaşım yazılımıdır. Açık kaynak kodlu bir yazılım olduğundan tümüyle ücretsiz olarak sunulmaktadır. Birçok farklı kategoride arama yapabilmenizi sağlamaktadır; ses, video, görüntü, belge ve program dosyaları. Ayrıca herhangi bir kategori belirtmeden de arama yapılabilmektedir. Yazılım özellikle ses dosyalarını bulabilmesi ile ünlüdür. Arama yapabilmek için ses dosyasının, parçayı seslendirenin veya bulunduğu albümün adını bilmeniz yeterlidir. Bilgileri uygun alanlara girdikten sonra "Search"(Ara) düğmesine basmanız gerekmektedir. Yazılım size dosyanın bulunduğu tüm kaynakları innDirilme sayısına göre sıralayacaktır. En çok innDirilme yapılan kaynağın en güvenli ve en hızlı kaynak olduğu varsayımına güvenebilirsiniz. Yazılım yaptığınız arama sonuçlarında dosyaların kalitesini, lisans durumunu, dosya biçimini, dosya boyutunu, bit oranını ayrıntılı biçimde gösterdiğinden size en uygun olan arama sonucunu seçebilirsiniz. Dosyaların yüklenme hızları kaynağına göre değişmekte olup genel anlamda oldukça hızlıdır. İnnDirdiğiniz dosyaları gruplayabilir, varsayılan olarak seçilmiş dosya innDirme dizinini isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Av.Özgür Eralp -

23 Yazılımın En Gözde 10 Özelliği:
1. Farklı yazılımların toplanması ile oluşturulmamıştır, yani tek başına tümleşik bir yazılımdır. İçerisinde de hiçbir casus yazılım ve reklam ajanı bulundurmadığını garanti eder. 2. Güvenlik duvarından - güvenlik duvarına aktarım özelliği ile şu an kullanıcıların % 60'a yakını güvenlik duvarı kullandığından dosyaların innDirilmesi sırasında herhangi bir güvenlik sorunu yaşama riskiniz oldukça düşüktür. 3. Hızlı ağ bağlantıları; yeni kullanılan "UDP Host Önbellekleri" ile LimeWire çalıştırıldıktan hemen sonra, kullanıcılar daha önce hızlı bağlandıkları ağlara bağlanabilirler. 4. Uluslararası tak ve çalıştır özelliği ile; UPnP desteğine izin verilerek daha çok arama sonucu bulunması ve daha hızlı yüklemeler yapılması sağlanır. 5. iTunes bütünleşmesi; Windows ve Mac kullanıcıları şimdi LimeWire'in iTunes bütünleşmesinden faydalanabilirler. Av.Özgür Eralp -

24 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
6. Creative Commons bütünleşmesi; LimeWire şimdi bir Creative Commons Lisansı altında lisanslı OGG ve MP3 dosyalarını tanıyabilmektedir. 7. "Yenilikler Neler?" özelliği; kullanıcılar eklenen en yeni içerikler için ağa göz atabilir. 8. LimeWire'de yapılan aramalar şimdi tam olarak dosyaları tanımlayan bilgileri göstermektedir. 9. Proxy desteği; ağ üzerindeki vekil kullanıcıların da innDirme yapabilmelerine izin verilmektedir. 10. Uluslararası arama ve gruplama için destek; kullanıcılar artık herhangi bir lisanda arama yaparak diğer yabancı kullanıcıların yüklediği içeriklere de ulaşabilmektedir, ayrıca en yakın kaynaktan yükleme yapılabilmesi de sağlanmaktadır. Av.Özgür Eralp -

25 MATERYALLER YÜZÜNDEN SORUMLULUK
KORSAN !!! MATERYALLER YÜZÜNDEN SORUMLULUK Av.Özgür Eralp -

26 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr

27 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr

28 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr

29 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr

30 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr

31 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr

32 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr

33 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr

34 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr

35 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr

36 Farklı ülklerden farklı uygulamalar
FİLİPİNLER BULGARİSTAN Av.Özgür Eralp -

37 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
filipinler Av.Özgür Eralp -

38 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr

39 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
Korsan cd??? Av.Özgür Eralp -

40 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
BROKEBACK MOUNTAIN Av.Özgür Eralp -

41 Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr
RADİKAL GAZETESİ Türkiye'de 24 Mart'ta gösterime girecek olan Brokeback Mountain'ın korsan kopyaları sokaklara dağıldı bile. Korsan kopyalarda filmin adı, orijinal adının çevirisi olan 'Brokeback Dağı' yerine, 'İ..e Kovboylar' olarak yer alıyor. Ang Lee'nin yönettiği film, 'iki eşcinsel kovboyun hikâyesi' şeklinde özetlenebilecek bir konuya sahip. Bu yılın Oscar ödüllerine sekiz ayrı dalda aday olan film, Ang Lee'ye Amerikan Yönetmenler Birliği'nin en iyi yönetmen ödülünü kazandırmıştı. 'Brokeback Dağı', 63. Altın Küre Ödülleri'nden de dört dalda ödül alarak dönmüştü. Av.Özgür Eralp -


"Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr 06- FİKRİ HAKLAR Av.Özgür Eralp - www.ozgureralp.av.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları